PF02-06 - Podprogram na podporu obnovy venkova (příjem žádostí uzavřen)

Podprogram na podporu obnovy venkova 2006

 

Základní principy navrženého podprogramu (který vychází z Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje – Plánu rozvoje 2003) schvaluje Zastupitelstvo Zlínského kraje, prováděcí dokument Informace pro žadatele k němu poté schvaluje Rada Zlínského kraje.

1.      Kvantitativní popis současné situace ukazující rozpory, nedostatky a možnosti rozvoje  

Podpora obnovy a rozvoje venkova byla od roku 1991 realizována na základě „Programu obnovy vesnice“, který projednala vláda dne 29. května 1991, od roku 1999 je pak obnova venkova realizována jako „Program obnovy venkova“. Vznikem krajů od roku 2002 pak vznikly „Krajské výběrové výbory POV“ složené z volených představitelů obcí a krajů, pracovníků orgánů veřejné správy a nevládních organizací. O zástupce krajů byla doplněna i mezirezortní řídící komise.

 

Od roku 2004 přešla obnova venkova do kompetence krajů  a ve Zlínském kraji je realizována formou podprogramu.

 

Obnova venkova je  v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRÚOZK), a to funkčním okruhem 5. Venkov a zemědělství, specifickým cílem 5.3. – Rozvíjet infrastrukturu a osídlení venkova a specifickým cílem 5.4. - Zlepšit kvalitu života v obcích a mikroregionech.

 

2.      Hlavní výsledky předešlých činností podniknutých s veřejnou podporou, použité finanční prostředky, dostupné výsledky hodnocení

Podprogram na podporu obnovy venkova je vyhlašován v souladu s Metodickým pokynem MP13/05/05 Pravidla pro poskytování veřejné podpory Zlínským krajem. V roce 2004 byl vyhlášen PF01-04 Podprogram na podporu obnovy venkova v 6 dotačních titulech, dotační tituly 1-5 byly určeny pro obce do 1000 obyvatel, dotační titul 6 byl určen pro svazky obcí. Zlínský kraj hradil maximálně 70 % vhodných nákladů projektů, přičemž 40% představovala dotace z rozpočtu Zlínského kraje a 30% návratná finanční výpomoc Zlínského kraje s nulovým úrokem a dobou splatnosti 2 roky. Obce eventuelně svazky obcí mohly získat maximálně 600.000,- Kč.

Do PF01-04 podalo žádost 146 obcí z 205 možných žadatelů  a 11 svazků obcí. ZZK bylo schváleno  přidělení dotací 75 žadatelům, kterým byla rozdělena  částka 30.117.121,- Kč; z toho 71 obcím částka 27.876.543,- Kč v dotačních titulech 1-4 a 4 svazkům obcí částka 2.240.578,- Kč v dotačním titulu 6. V dotačním titulu 5 nebyla dotace přidělena.  Celkově bylo tedy uspokojeno 48,08 % žádostí.

Neuspokojeno  zůstalo 81 žadatelů a nepokryta částka 31.607.177,- Kč, z toho 74 obcí  částkou 28.832.177,- Kč a 7 svazků obcí částkou 2.775.000,- Kč.

 

V roce 2005 byl schválen PF02-05 Podprogram na podporu obnovy venkova , kde byly přijímány žádosti v 5 dotačních titulech (byl sloučen dotační titul 2 a 3). Obce do 1000 obyvatel mohly předložit maximálně 1 žádost v dotačním titulu 1 - 4, svazky obcí mohly předložit maximálně 2 žádosti v dotačním titulu 4 a 5.

Minimální výše podpory u DT 1, 2, 3, 4  se snížila na 50.000,-Kč., maximální výše podpory u všech dotačních titulů zůstala na 600.000,-Kč. Identická byla forma podpory - dotace (40%) a půjčka (30%), mimo DT 4 a 5, kde byla poskytována pouze dotace.

V rámci PF02-05 bylo přijato 113 žádostí z 205 možných žadatelů  a 6 žádosti svazků obcí.

ZZK bylo schváleno  přidělení podpor 78 žadatelům, kterým byla rozdělena  částka 31.020.842,- Kč; z toho 72 obcím částka 28.817.142,- Kč v dotačních titulech 1-3, 1 obci a 2 svazkům obcí částka 1.316.500,-Kč v dotačním titulu 4 a 3 svazkům obcí částka 887.200,- Kč v dotačním titulu 5.

Celkově bylo tedy uspokojeno 66,10 % žádostí.

Neuspokojeno  zůstalo 40 žadatelů a nepokryta částka 15.979.956,- Kč.

 

 

Za léta své existence přinesl Program obnovy venkova nepochybně hmatatelné výsledky, nicméně obnova venkova zdaleka není ukončeným procesem a vzhledem k omezeným finančním možnostem především menších obcí je významným nástrojem jejich dalšího rozvoje.

 

3.      Popis navrhované strategie, její kvantitativní cíle, vybrané prioritní směry rozvoje, žadatelé o podporu a zájmová území

-          Cílem podprogramu je obnova a zachování specifických  hodnot venkovského prostoru podporou projektů směřujících  k  obnově a údržbě obecního majetku a zařízení, eventuelně výstavbě nových objektů, revitalizaci starých objektů, obnově veřejných prostranství včetně  péče o veřejnou zeleň, zlepšení technického stavu místních komunikací, zvýšení osvěty v oblasti obnovy venkova a propagace venkova, zajištění rozvojových programů venkova, partnerství obcí.

 

Projekty Podprogramu na podporu obnovy venkova v roce 2006 budou realizovány výhradně na obecních pozemcích a z podpory bude pořizován výlučně majetek obce.

 

Projekty budou předkládány v následujících dotačních titulech:

Dotační titul 1

Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti eventuelně výstavba nových objektů  (radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže,   sakrální stavby, hřbitovy, drobná architektura, ostatní)

k uvedenému účelu lze poskytnout podporu ve výši: až 40 % dotace

                                                                                   až 30 % návratné finanční výpomoci

Dotační  titul 2

Úprava veřejných prostranství včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně 

k uvedenému účelu lze poskytnout podporu ve výši: až 40 % dotace

                                                                                   až 30 % návratné finanční výpomoci

 

Dotační  titul 3

Rekonstrukce místních komunikací, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, výstavba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení, rekonstrukce veřejného rozhlasu

k uvedenému účelu lze poskytnout podporu ve výši: až 40 % dotace

                                                                                   až 30 % návratné finanční výpomoci

 

Dotační titul 4

Projekty obcí na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice (školení, semináře, náklady spojené s provozem školy obnovy venkova)

k uvedenému účelu lze poskytnout podporu ve výši: až 70 % dotace

                                                                                 

 

Dotační titul 5

Integrované projekty venkovských mikroregionů  - budou podporovány tyto typy projektů: zpracování strategických a rozvojových programů, studií, generelů, propojení obnovy občanské vybavenosti a technické infrastruktury s aktivní politikou zaměstnanosti, podporou malého a středního nezemědělského podnikání, podporou zemědělského podnikání a péčí o krajinu

k uvedenému účelu lze poskytnout podporu ve výši: až 50 % dotace

                                                                                  

Prokazatelná udržitelnost užitku z realizovaného projektu musí být po dobu 5 let.

 

Konečný příjemce: dotační titul 1 – 3  -  obce do 1000 obyvatel,

                                 dotační titul  4       -  obce do 1000 obyvatel a  svazky obcí  (dle                     

zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, v platném znění) 

                                  dotační titul 5        - svazky obcí   

 

Územní vymezení: území Zlínského kraje

 

4.      Předběžné ocenění očekávaných ekonomických, ekologických a sociálních dopadů, včetně účinků na zaměstnanost

V rámci podprogramu jsou očekávány následující dopady:

zajištění obnovy a rekonstrukce  obecního majetku, osvěta v oblasti obnovy a rozvoje venkova, propagace venkova, navázání partnerství mezi obcemi při zajišťování rozvojových programů a realizaci rozvojových projektů.

 

5.      Orientační finanční přehled vyčíslující financování z předpokládaných krajských a jiných veřejných prostředků, soukromých finančních zdrojů

Celková částka: v návrhu rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2006 je navržena na realizaci podprogramu částka 39.450.000,-Kč  

minimální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt v rámci dotačního titulu 1-4:              50.000,- Kč

minimální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt v rámci dotačního titulu 5:    200.000,- Kč

 

maximální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt v rámci dotačního titulu 1-5:           600.000,- Kč

forma podpory:

dotace a návratná finanční výpomoc Zlínského kraje s nulovým úrokem a dobou splatnosti dva roky (úhradu návratné finanční výpomoci obcí bude provedena ve dvou splátkách, první k 31.3. 2007 a druhé k 31.3. 2008).

 

Na realizaci projektu musí být v běžném roce zajištěno podílové financování z rozpočtu obcí nebo svazků obcí, aby spolu s poskytnutou podporou bylo finančně kryto 100% nákladů projektu v tomto roce.

6.      Orientační finanční profil pro každý rok trvání podprogramu a pro každý zdroj přispívající na financování podprogramu

Předpokládáme, že trvání podprogramu bude víceleté a z rozpočtu Zlínského kraje bude požadována a uvolňována částka na pokrytí potřeb vyplývající z tohoto podprogramu. Předpokládáme, že částka na realizaci tohoto podprogramu se bude navyšovat právě ze splátek návratné finanční výpomoci, takže bude možné tento podprogram rozšířit pro větší počet zájemců.

 

Pro rok 2006 bude na tento podprogram vyčleněna definitivní částka po schválení rozpočtu Zlínského kraje.

 

7.      Informace o potřebě studií, školení nebo technické pomoci při činnostech spojených s přípravou, realizací nebo úpravou příslušných podprogramů

Tento podprogram nevyžaduje pro svou přípravu a realizaci studie, školení nebo technickou pomoc.

8.      Názvy kompetentních orgánů a institucí odpovědných za provádění podprogramu včetně plateb

V souladu se Statutem Programového fondu se na podprogramu podílí následující orgány:

Zastupitelstvo Zlínského kraje – schvaluje podprogram, jeho financování, změny, popř. zrušení, dále také schvaluje poskytnuté podpory v rámci tohoto podprogramu.

Rada Zlínského kraje – schvaluje prováděcí dokument Informace pro žadatele, jmenuje osoby podílející se na hodnocení a výběru projektů v rámci tohoto podprogramu, dále se také podílí s výkonným útvarem na monitorování a vyhodnocování podprogramu.

Odbor strategického rozvoje – je výkonným útvarem a garantem podprogramu.

Ekonomický odbor - uvolňuje finanční prostředky poskytované v rámci podprogramu a dohlíží nad dodržením správnosti evidence o příjemcích podpor a nad činností výkonného útvaru v procesu ověřování a schvalování nákladových faktur zahrnutých do projektů.

 

9.      Koneční uživatelé přínosů (cílové skupiny)

Obyvatelé obcí Zlínského kraje do 1000 obyvatel a svazky obcí realizující projekt v rámci podprogramu.

 

 

Ukazatele pro hodnocení podprogramu:

-          počet projektů řešících problematiku rekonstrukce a obnovy eventuelně výstavby objektů

-          počet projektů podporujících rekonstrukci  a výstavbu místních komunikací

-          počet projektů podporující  úpravu  veřejných prostranství včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně

-          počet projektů řešících problematiku vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice

-          počet integrovaných projektů venkovských mikroregionů

 

Hlavní hodnotící kritéria žádosti u dotačního titulu 1-4:

Dotační titul 1

 1. Komplexnost a rozsah projektu řešícího problémy obce
 2. Úpravy a opravy dominantních objektů, zdůraznění jejich dominantní polohy v celkovém obrazu vesnice
 3. Soulad s místním rázem vesnice, obnova objektů
 4. Zachování prostorového členění, proporcí  a dosavadního měřítka vesnické zástavby (nepřekročení dvoupodlažní hladiny zástavby, užívání sedlových resp. valbových střech, začlenění do stávající zástavby)
 5. Zachování a obnova tradičního stavebního fondu v celkových stavebních úpravách i stavebním detailu (uchování původních hodnotných prvků, tradiční členění průčelí, vnitřní členění oken, barva a struktura střešní krytiny).
 6. Používání materiálů vytvářejících místní specifika, tradiční skladba materiálů

 

Dotační titul 2

 1. Komplexnost a rozsah projektu řešícího problémy obce
 2. Kvalita celkového prostorového uspořádání, vzájemná proporcionalita a koordinace funkcí soustředěných do prostoru
 3. Příznivé řešení dopravního provozu
 4. Ochrana historických a architektonických objektů, včetně památných stromů
 5. Vhodné řešení ploch zeleně tak, aby nebyla narušena celistvost prostoru, ale naopak byla zdůrazněna
 6. Celkový soulad architektonického řešení a koordinace stavebního vývoje se záměry obnovy prostoru vesnice
 7. Ochrana stávající vysoké zeleně (především domácích stromů) jako dominanty prostoru, vhodná dřevinná skladba obnovované zeleně (domácí druhy listnatých stromů, vysoké ovocné stromy)

 

Dotační titul 3

 1. Komplexnost a rozsah projektu řešícího problémy obce
 2. Řešení bezpečnosti dopravního provozu
 3. Počet obyvatel majících užitek z realizace projektu
 4. Vysoká životnost zvolené technologie řešení
 5. Návaznost na komunikační síť vyššího řádu
 6. U projektů na veřejné osvětlení hledisko úspory energií a designového ztvárnění nosičů v harmonii s charakterem vesnického prostoru

 

Dotační titul 4

 1. Projekty zaměřené na vzdělávání a poradenství v oblasti rozvoje venkova a obnovy vesnice přesahující možnosti i potřeby obce, zpravidla regionálního, ale i celostátního významu (např. pečovatelé - poradci pro více obcí zapojených do POV atp.).
 2. Podílové financování z rozpočtů obcí nebo svazků obcí a z příspěvků účastníků vzdělávacích akcí.
 3. Počet zapojených obcí a současně  přínos projektu ke změně situace v jednotlivých regionech
 4. Aktuálnost řešené problematiky.

 

Dotační titul 5

 1. Propojení obnovy občanské vybavenosti a technické infrastruktury s aktivní politikou zaměstnanosti, podporou malého a středního nezemědělského podnikání, podporou zemědělského podnikání a péčí o krajinu.
 2. Zapojení partnerů

 

 

10.  Ustanovení zajišťující správné provádění podprogramu včetně jeho monitorování a vyhodnocování a definice kvantifikovaných indikátorů pro vyhodnocování a rovněž kontrolní a sankční opatření

 

Projekty v rámci podprogramu budou vybírány na základě hodnotící tabulky, která hodnotí jejich význam, metodiku realizace, udržitelnost, rozpočet a efektivitu nákladů a schopnost řízení a odbornost žadatele.

 

Kvantifikované indikátory v rámci podprogramu:

 

Vstup:

finanční náklady

Výstupy:

Počet obnovených či rekonstruovaných objektů ve vlastnictví obce................................... 42 Počet obnovených či upravených veřejných prostranství včetně ploch veřejné zeleně.........6 Počet realizovaných projektů na rekonstrukci místních komunikací, pěších stezek, cyklostezek, rekonstrukci či výstavbu veřejného osvětlení ................................................ 40

Počet realizovaných projektů obcí na vzdělávání  a poradenství ........................................ 2

Počet realizovaných integrovaných projektů ................................................................. 5

Výsledky:

Počet podpořených obcí …………………………………….......................……..............….. 90

Počet podpořených svazků obcí ………………………...……………..…...........................… 5

Dopady:

Zajištění obnovy a rekonstrukce obecního majetku, zvýšení informovanosti a osvěty v oblasti obnovy a rozvoje venkova, navázání partnerství mezi obcemi při zajišťování rozvojových programů a realizaci rozvojových projektů.

 

Sankční opatření za nedodržení podmínek podprogramu:

 

V případě, že příjemce podpory poruší rozpočtovou kázeň, bude postupováno dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Porušením rozpočtové kázně se rozumí neoprávněné použití poskytnutých prostředků (použití prostředků v rozporu s podmínkami uvedenými ve smlouvě) nebo jejich neoprávněné zadržení.

 

Kontrolní opatření:

V souladu se Statutem Programového fondu a s vypracovaným plánem kontrol podprogramu provádí kontrolu realizace jednotlivých projektů tohoto podprogramu výkonný útvar, tj. odbor strategického rozvoje. Výkonný útvar také vede souhrnnou evidenci kontrol a iniciuje nápravná opatření v případě zjištění nedostatků či pochybení. Ve Smlouvě o poskytnutí veřejné podpory jsou ustanovení o vrácení podpory a sankcích v případě porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory.

dokumenty ke stažení

.doc Výzva k předkládání žádostí 64,5 kB
.doc Informace pro žadatele 172 kB
.doc Formulář žádosti o poskytnutí podpory 395 kB
.doc Smlouva o poskytnutí podpory 134 kB
.doc ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - FORMULÁŘ 158,5 kB
.xls seznam příjemců podpory 45 kB
aktualizováno: 17.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap