PF01-10 Podprogram vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje

1.    Popis současné situace se specifikací problémů k řešení

 
1.1 Soulad se strategickými dokumenty
 
Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRÚOZK) – funkční okruh 4. Životní prostředí, specifický cíl  4.6. Zajištění kvality vod a spolehlivých dodávek pitné vody.
 
Strategie rozvoje Zlínského kraje na období 2009-2010 – pilíř 3. Efektivní infrastruktura a rozvoj venkova, cíl 3.1. Zlepšit parametry životního prostředí.
 
1.2  Zdůvodnění realizace podprogramu
 
Podprogram je zaměřen na spolufinancování programu 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ Ministerstva zemědělství ČR a to ve výši 10% z uznatelných nákladů stavební a technologické části stavby (dále jen NSTČ), za podmínek dosažení nejvyšší priority kraje. Spolufinancování projektů realizovaných v rámci programu 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ MZe ČR je prioritou Zlínského kraje v rámci dotační politiky v oblasti  vodohospodářské infrastruktury. Tyto projekty budou podporovány formou investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje.
 
1.3 Historie Podprogramu rozvoje vodohospodářské infrastruktury ve Zlínském kraji
 
Podpora poskytovaná v rámci Podprogramu vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje v letech 2004-2009
 
rok
č. podprogramu
částka vyčleněná na podprogram
posílení rozpočtu podprogramu rozhodnutím ZZK
požadovaná dotace od všech žadatelů
počet žadatelů
počet příjemců
% uspokojených žadatelů
2004
PF 05-04
16 465 000 Kč
(č.721/Z25/04)      
1 233 667 Kč
24 120 010 Kč
19
13
 
68,42 %
2005
PF 03-05
40 000 000 Kč
0 Kč
139 801 974 Kč
46
15
 
32,60 %
2006
PF 01-06
20 000 000 Kč
(č.023/Z11/06)     
 4 600 000 Kč
60 906 713 Kč
33
24
 
72,72 %
2007
PF 01-07
15 000 000 Kč
(č.0523/Z18/07)      
7 000 000 Kč
79 437 700 Kč
37
9
 
24,32 %
2008
PF01-08
20 000 000 Kč
(č.0679/Z22/08)     
 9 370 000 Kč
56 085 000 Kč
54
38
70,37 %
2009
PF01-09
10 700 000 Kč
(č.0115/Z05/09)
10 092 000 Kč
27 367 000 Kč
26
16
61,54 %
celkem
122 165 000 Kč
32 295 667 Kč
387 718 397 Kč
215
115
 
 
Podporované aktivity (2004-2009):      
Opatření 1.       Zásobování pitnou vodou
Opatření 2.      Odvedení a čištění odpadních vod
Opatření 3.      Projektová dokumentace
Opatření 4.      Spolufinancování programu 229 310 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ Ministerstva zemědělství ČR (od roku 2007)
 
Forma podpory (2004-2009) - dotace              
Opatření 1-3:     max. 70 % dotace
                        30 % vlastní podíl žadatele
Opatření 4:       10% dotace
                        90 % MZe ČR a vlastní podíl
 
Max. výše podpory u Opatření 1,2:       a) u obcí do 500 EO: 5.000.000,- Kč
b) u obcí 501-2000 EO a u svazků obcí: 10.000.000,- Kč
Max. výše podpory u Opatření 3 (PD): 500.000,- Kč
 

2.    Cíle Podprogramu vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje, popis navrhované strategie, indikátory podprogramu

 
2.1 Cíle podprogramu
 
Cílem poskytování podpory z Podprogramu vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje je zvýšení vybavenosti sídel Zlínského kraje, přednostně o velikosti do 2000 obyvatel, vodohospodářskou infrastrukturou, zlepšení zásobování pitnou vodou a zvýšení počtu napojených obyvatel na kanalizaci s vyhovující čistírnou odpadních vod.
 
2.2  Indikátory podprogramu
 
Vstup:
5.700.000,- Kč (dle návrhu rozpočtu roku 2010)                                                                         
                                                                                                                 
Výstupy:
předpokládaný počet podpořených projektů k realizaci              3
 
 

3.    Podporovaná opatření

 
§ Spolufinancování programu 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ Ministerstva zemědělství ČR
 
Projekty budou podpořeny formou investiční účelové dotace z rozpočtu Zlínského kraje.
 
 

4.    Finanční rámec podprogramu

 
Celková částka v návrhu rozpočtu Zlínského kraje je pro rok 2010 vyčleněna na realizaci podprogramu částka 5.700.000,- Kč.
 
§ míra podpory:                               10 % z NSTČ
 
 

5.    Typy příjemců podpory a územní vymezení

 
§ Obce a svazky obcí, přednostně o velikosti do 2000 obyvatel, v územním obvodu Zlínského kraje, jejichž žádost byla zařazena do programu 129 180 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací II“ MZe ČR a současně získala nejvyšší prioritu Zlínského kraje.
 
Územní vymezenív rámci všech opatření:
§ projekty musí být realizovány na území ZK.
 
 

6.    Předpokládaný časový harmonogram realizace podprogramu

 
§ schválení věcné specifikace a finančního rámce podprogramu Zastupitelstvem Zlínského kraje – 16.12.2009,
§ zveřejnění Výzvy k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory – únor 2010,
§ příjem a evidence Žádostí o poskytnutí podpory –   duben 2010,
§ stanovení nejvyšších priorit kraje a schválení podpor úspěšným žadatelům Zastupitelstvem Zlínského kraje – červen 2010,
§ ukončení projektův návaznosti na jednotlivá Rozhodnutí MZe ČR.

dokumenty ke stažení

.pdf PF01_10 Výzva k předkládání žádostí a informace pro žadatele 1181,81 kB
.doc Smlouva o poskytnutí účelové inv. dotace.doc 81,5 kB
.pdf Návod na vyplnění žádosti PF01-10.pdf 517,92 kB
.pdf PF01-10_SEZNAM-SCHVALENYCH-PODPOR.pdf 47,59 kB
aktualizováno: 18.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap