PF01-09 Podprogram vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje

1.      Popis současné situace se specifikací problémů k řešení
 
1.1 Soulad s PRÚOZK
 
Podprogram je v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRÚOZK), a to funkčním okruhem 4. Životní prostředí, specifickým cílem  4.6. Zajištění kvality vod a spolehlivých dodávek pitné vody.
 
1.2  Zdůvodnění realizace podprogramu
 
Státní dotační politika Ministerstva zemědělství a Státního fondu životního prostředí řeší problematiku odkanalizování a čištění odpadních vod vycházející ze Směrnice Rady 91/271/EHS, která ukládá České republice vyřešit čištění odpadních vod z různých velikostních aglomerací, zařazených do různých kategorií přechodných období. Ve směrnici jsou řešeny aglomerace o velikosti nad 10 000 ekvivalentních obyvatel a 2 000 – 10 000 ekvivalentních obyvatel (dále jen EO), u kterých je nutno vyřešit problém řádného čištění odpadních vod do konce roku 2010.
 
1. ledna 2008 skončila platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových vyplývající z ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon). Vodoprávní úřad vydá povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových jen žadatelům splňující limity nařízení vlády, které mnohdy nelze splnit bez čištění odpadních vod.
Řada obcí Zlínského kraje také nemá vybudován vodovod a zajištěnu trvalou dodávku pitné vody. Tyto obce jsou odkázány na zásobování vodou z vlastních vodních zdrojů, které mnohdy nevyhovují hygienickým požadavkům na kvalitu pitné vody a navíc se v nich projevuje v letním suchém období nedostatek vody.
 
Podpora prostřednictvím vyhlašovaného podprogramu se zaměřuje na obce a svazky obcí o velikosti do 2 000 obyvatel, které nemají možnost čerpat finanční prostředky na zásobování pitnou vodou či zajištění čištění odpadních vod ze státních prostředků. Z prostředků podprogramu je současně spolufinancován program 229 310 „Výstavba a obnova Infrastruktury vodovodů a kanalizací“ Ministerstva zemědělství ČR a to ve výši 10% celkových způsobilých výdajů projektu, za podmínek dosažení nejvyšší priority kraje. Spolufinancování projektů realizovaných v rámci programu 229 310 „Výstavba a obnova Infrastruktury vodovodů a kanalizací“ MZe ČR je prioritou Zlínského kraje v rámci dotační politiky v oblasti vodohospodářské infrastruktury. Tyto projekty budou podporovány formou přímé dotace z rozpočtu Zlínského kraje nezávisle na pravidlech podprogramu.
 
1.3 Historie Podprogramu rozvoje vodohospodářské infrastruktury ve Zlínském kraji
 
Podpora poskytovaná v rámci Podprogramu vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje v letech 2004-2008
rok
č. podprogramu
částka vyčleněná na podprogram
posílení rozpočtu podprogramu rozhodnutím ZZK
 
 
 
 
požadovaná dotace od všech žadatelů
počet žadatelů
počet příjemců
 
 
 
 
% uspokojených žadatelů
2004
PF 05-04
16 465 000 Kč
(č.721/Z25/04)      
1 233 667 Kč
24 120 010 Kč
19
13
 
68,42%
2005
PF 03-05
40 000 000 Kč
0 Kč
139 801 974 Kč
46
15
 
32,60%
2006
PF 01-06
20 000 000 Kč
(č.023/Z11/06)     
 4 600 000 Kč
60 906 713 Kč
33
24
 
72,72%
2007
PF 01-07
15 000 000 Kč
(č.0523/Z18/07)      
7 000 000 Kč
79 437 700 Kč
37
9
 
24,32%
2008
PF01-08
20 000 000 Kč
(č.0679/Z22/08)     
 9 370 000 Kč
56 085 000 Kč
54
38
70,37 %
celkem
111 465 000 Kč
 
360 351 397 Kč
189
99
 
 
Podporované aktivity (2004-2008):     
Opatření 1.        Zásobování pitnou vodou.
Opatření 2.       Odvedení a čištění odpadních vod.
Opatření 3.       Projektová dokumentace.
Opatření 4.       Spolufinancování programu 229 310 „Výstavba a obnova Infrastruktury vodovodů a kanalizací“ Ministerstva zemědělství ČR (od roku 2007).
 
Forma podpory (2004-2008) - dotace               
Opatření 1-3:  max. 70 % dotace
                        30 % vlastní podíl žadatele
Opatření 4:      10% dotace
                        90 % MZe ČR a vlastní podíl
 
Max. výše podpory u Opatření 1,2:        
a) u obcí do 500 EO: 5.000.000,- Kč
b) u obcí 501-2000 EO a u svazků obcí: 10.000.000,- Kč
Max. výše podpory u Opatření 3 (PD):   500.000,- Kč
 
 
2.      Cíle Podprogramu vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje, popis navrhované strategie, indikátory podprogramu
 
2.1   Cíle podprogramu
 
Cílem poskytování podpory z Podprogramu vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje je zvýšení vybavenosti sídel Zlínského kraje o velikosti do 2 000 obyvatel vodohospodářskou infrastrukturou, zvýšení počtu napojených obyvatel na pitnou vodu a na kanalizaci s vyhovující čistírnou odpadních vod, zlepšení zásobování pitnou vodou a příprava projektů pro územní a stavební řízení pro výše uvedené cíle.
 
2.2    Kvantifikované indikátory v rámci podprogramu
 
V rámci podprogramu jsou očekávány následující dopady: zlepšení zásobování pitnou vodou, zlepšení životního prostředí, zejména kvality povrchových vod v dané lokalitě i v celém povodí pod podpořenou obcí a dále lepší ochrana vod podzemních.
 
Vstup:
10.700.000,- Kč (dle návrhu rozpočtu roku 2009)                                                                       
                                                                                                                 
Výstupy:
předpokládaný počet podporovaných projektů k realizaci                                          5
předpokládaná délka nově vybudovaného nebo zrekonstruovaného vodovodu       2 000 m
předpokládaná délka nově vybudované nebo zrekonstruované kanalizace              3 000 m
předpokládaný počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných ČOV               1 ks
předpokládaný počet vypracovaných projektových dokumentací                              1 ks
 
Výsledky:
předpokládaný počet napojených obyvatel na vodovod a kanalizaci                         300 obyvatel
 
3.      Podporovaná opatření
 
Opatření I.        Zásobování pitnou vodou
 
Opatření II.      Odvedení a čištění odpadních vod
 
Opatření III.     Projektová dokumentace
 
Opatření IV.      Spolufinancování programu 229 310 „Výstavba a obnova Infrastruktury vodovodů a kanalizací“ Ministerstva zemědělství ČR
 
Projekty v rámci Opatření I.-III. budou podporovány formou dotace   na základě podprogramu.
Projekty v rámci Opatření IV. budou podpořeny formou přímé dotace nezávisle na pravidlech podprogramu.
 
4.      Finanční rámec podprogramu
 
Celková částka v návrhu rozpočtu Zlínského kraje je pro rok 2009 vyčleněna na realizaci podprogramu částka 10.700.000,- Kč.
 
·         minimální částka podpory pro opatření I. - II.:                500.000,- Kč
·         minimální částka podpory pro opatření III.:                     50.000,- Kč
·         maximální částka podpory pro opatření I. - II.:  
          a) 5.000.000,- Kč u obcí s počtem obyvatel do 500;
          b)10.000.000,- u obcí s počtem obyvatel 501 – 2000, eventuelně svazku obcí zajišťujícího akci pro 501 – 2000 obyvatel.
·         maximální částka podpory pro opatření III.:                   500.000,- Kč
·         maximální míra podpory pro opatření I. - III.:                 70 %
·         maximální míra podpory pro opatření IV.:                       10 %
 
5.      Typy příjemců podpory a územní vymezení
 
Typy příjemců v rámci  Opatření I.-III.:  
·         Obce v územním obvodu Zlínského kraje o velikosti do 2 000 obyvatel.
 
·         Svazky obcí, z nichž všechny mají sídlo na území Zlínského kraje, zajišťující akci pro 501 – 2 000 obyvatel. Předmětem žádosti musí být zajištění nového napojení nejméně 300 obyvatel.
 
Typy příjemců v rámci  Opatření IV.: 
 
·         Obce a svazky obcí v územním obvodu Zlínského kraje, jejichž žádost byla zařazena do programu 229 310 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ MZe ČR a současně získala nejvyšší prioritu Zlínského kraje.
 
Územní vymezenív rámci všech opatření:
·         projekty musí být realizovány na území ZK.
 
 
6.      Předpokládaný časový harmonogram realizace podprogramu
 
·         schválení věcné specifikace a finančního rámce podprogramu Zastupitelstvem Zlínského kraje – prosinec 2008,
·         schválení prováděcího dokumentu Informace pro žadatele a vyhlášení podprogramu Radou Zlínského kraje – leden 2009,
·         zveřejnění Výzvy k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory – leden 2009,
·         příjem a evidence Žádostí o poskytnutí podpory –  únor/březen 2009,
·         hodnocení, posuzování a výběr nejvhodnějších Žádostí o poskytnutí podpory – duben 2009,
·         schválení podpor pro úspěšné žadatele Zastupitelstvem Zlínského kraje – červen 2009,
·         ukončení podprogramu – 30. listopadu 2010, opatření IV. bude ukončeno v návaznosti na Rozhodnutí MZe ČR.

dokumenty ke stažení

.pdf Návod pro vyplnění elektronické žádosti o poskytnutí podpory PF01-09, opatření 4 483,17 kB
.pdf pdfNávod pro vyplnění elektronické žádosti o poskytnutí podpory PF01-09, opatření 1-3 529,09 kB
.doc Výzva k předkládání žádostí.doc 102,5 kB
.doc Informace pro žadatele.doc 226,5 kB
.doc Vzor smlouvy o poskytnutí podpory (Opatření I.-III.).doc 148 kB
.doc Vzor smlouvy o poskytnutí účelové investiční dotace (Opatření IV.).doc 78 kB
.xls Seznam schválených podpor v rámci Opatření I.-III.xls 28 kB
.xls Seznam schválených podpor v rámci Opatření IV.xls 26 kB
.doc zaverecna_zprava_PF01-09 126 kB
aktualizováno: 24.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap