PF01-08 Podprogram vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje 2008

1. Popis současné situace se specifikací problémů k řešení
 
1.1 Soulad s PRÚOZK
 
Podprogram je v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRÚOZK), a to funkčním okruhem 4. Životní prostředí, specifickým cílem 4.6. Zajištění kvality vod a spolehlivých dodávek pitné vody.
 
 
1.2 Zdůvodnění realizace podprogramu
 
Státní dotační politika Ministerstva zemědělství a Státního fondu životního prostředí řeší problematiku odkanalizování a čištění odpadních vod vycházející ze Směrnice Rady 91/271/EHS, která ukládá České republice vyřešit čištění odpadních vod z různých velikostních aglomerací, zařazených do různých kategorií přechodných období. Ve směrnici jsou řešeny aglomerace o velikosti nad 10 000 ekvivalentních obyvatel a 2 000 – 10 000 ekvivalentních obyvatel (dále jen EO), u kterých je nutno vyřešit problém řádného čištění odpadních vod do konce roku 2010.
 
Nezbytnost podpory budování vodohospodářské infrastruktury (dále jen VHI) vyplývá také z ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), kdy platnost povolení k odběru povrchových a podzemních vod (s výjimkou povolení k odběrům podzemních vod ze zdrojů určených pro individuální zásobování domácností pitnou vodou), a platnost povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových zaniká nejpozději dnem 1. ledna 2008. Po uplynutí této lhůty může vodoprávní úřad vydat povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových jen těm žadatelům, kteří splní limity nařízení vlády. Řada obcí Zlínského kraje také nemá vybudován vodovod a zajištěnu trvalou dodávku pitné vody. Tyto obce jsou odkázány na zásobování vodou z vlastních vodních zdrojů, které mnohdy nevyhovují hygienickým požadavkům na kvalitu pitné vody a navíc se v nich projevuje v letním suchém období nedostatek vody.
 
Situace v získávání finančních prostředků na dobudování vodovodů, odkanalizování a čištění odpadních vod je u obcí do 2 000 EO velmi tíživá. Zdroje pro realizaci projektů vodohospodářské infrastruktury v obcích do 2 000 EO jsou výrazně omezené a náklady na realizaci těchto staveb mnohdy překračují možnosti obecních rozpočtů. V současné době mohou tyto obce získat finanční prostředky prostřednictvím:
  • MZe, kde je dnes povinnost 10 % spolufinancování projektů VHI krajem,
  • Program rozvoje venkova ČR 2007-2013, kde je předpokládána finanční alokace v rámci opatření III.2.1 Obnova a rozvoj vesnic, občanské vybavení a služby, Podopatření III.2.1.1 Obnova a rozvoj vesnic (dopravní a technická infrastruktura, vzhled obcí, vodovody, kanalizace a ČOV, územní plány) na NUTS II 89.527.453,- Kč /rok.
  • OP ŽP pro obce do 2000 EO, které jsou lokalizovány v územích s určitým stupněm ochrany.
 
1.3 Historie Podprogramu rozvoje vodohospodářské infrastruktury ve Zlínském kraji
 

Podporované aktivity (2004-2007):
Opatření 1. Zásobování pitnou vodou.
Opatření 2. Odvedení a čištění odpadních vod.
Opatření 3. Projektová dokumentace.
Opatření 4. Spolufinancování programu 229 310 „Výstavba a obnova Infrastruktury vodovodů a kanalizací“ Ministerstva zemědělství ČR (od roku 2007).
 
Forma podpory (2004-2007) - dotace
Opatření 1-3: 70 % dotace
30 % vlastní prostředky žadatele
Opatření 4: 10% dotace
90 % MZe ČR a vlastní podíl
 
Max. výše podpory u Opatření 1,2 a 4: u obcí 0-500 EO: 5.000.000,- Kč
u obcí 501-2000 EO a u svazků obcí 10.000.000,- Kč
Max. výše podpory u Opatření 3 (PD): 500.000,- Kč
 
 
 
2. Cíle Podprogramu vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje, popis navrhované strategie, indikátory podprogramu
 
2.1 Cíle podprogramu
 
Cílem poskytování veřejné podpory z Podprogramu vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje je zvýšení vybavenosti sídel Zlínského kraje o velikosti do 2 000 EO vodohospodářskou infrastrukturou, zvýšení počtu napojených obyvatel na pitnou vodu a na kanalizaci s vyhovující čistírnou odpadních vod, zlepšení zásobování pitnou vodou a příprava projektů pro územní a stavební řízení pro výše uvedené cíle. Jedná se o zajištění podmínek k dalšímu rozvoji sídelních útvarů do 2 000 EO ve Zlínském kraji podporou realizace zásobování pitnou vodou a odvedení a čištění odpadních vod z jejich územního obvodu. Cíle, kterých podprogram usiluje dosáhnout, sledují splnění specifického cíle PRÚOZKu, konkrétně cíle 4.6. Zajištění kvality vod a spolehlivých dodávek pitné vody.
 
V rámci podprogramu jsou očekávány následující dopady: zlepšení zásobování pitnou vodou, zlepšení životního prostředí, zejména kvality povrchových vod v dané lokalitě i v celém povodí pod podpořenou obcí a dále lepší ochrana vod podzemních.
 
 
2.2 Kvantifikované indikátory v rámci podprogramu
 
Vstup:
Finanční náklady dle schváleného Rozpočtu
(předpoklad 20.000.000,- Kč)
Výstupy:
počet podporovaných projektů k realizaci 8
délka nově vybudovaného nebo zrekonstruovaného vodovodu 3.000 m
délka nově vybudované nebo zrekonstruované kanalizace 5.000 m
počet nově vybudovaných nebo zrekonstruovaných ČOV 1 ks vypracovaných projektových dokumentací 3 ks
 
Výsledky:
počet napojených obyvatel na vodovod a kanalizaci 800 obyvatel
 
 
3. Podporované opatření
 
Opatření 1. Zásobování pitnou vodou.
 
Opatření 2. Odvedení a čištění odpadních vod.
 
Opatření 3. Projektová dokumentace.
 
Opatření 4. Spolufinancování programu 229 310 „Výstavba a obnova Infrastruktury vodovodů a kanalizací“ Ministerstva zemědělství ČR (od roku 2007).
 
4. Finanční rámec podprogramu
 
Celková částka určená pro Podprogram vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje bude upřesněna po schválení rozpočtu Zlínského kraje na rok 2008.
 
Minimální výše podpory z tohoto podprogramu na realizaci stavby (netýká se projektové dokumentace staveb) v případě Opatření 1.; 2.; 4.: 500.000, Kč.
 
Maximální výše podpory z tohoto podprogramu na realizaci stavby v případě Opatření 1. – 2.:
a)u obcí s počtem EO do 500, příp.větších,ale jen pokud se akce týká místní části s méně než 500 EO lze finanční prostředky poskytnout do výše 5,0 mil. Kč.
b)u obcí či svazku obcí s počtem EO 501 – 2000 lze finanční prostředky poskytnout do výše 10,0 mil Kč..

Maximální částka podpory z tohoto podprogramu na vypracování projektové dokumentace (v rozsahu proúzemní nebo stavební řízení) v případě Opatření 3.: 500.000,- Kč.

Podpora nesmí přesáhnout 70 % celkových předpokládaných nákladů na vypracování projektové dokumentace nebo na realizaci stavby v případě Opatření 1. – 3.. Zbývající část budefinancována z vlastních nebo jiných zdrojů.
 
V případě Opatření 4. – Spolufinancování programu 229 310 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ Ministerstva zemědělství ČR je míra podpory 10 % z nákladů stavební a technologické části stavby.
 
Rozpočtovými náklady se rozumí u realizace stavby náklady stavební a technologické části stavby.
 
5. Typy příjemců podpory a územní vymezení
 
Obce
Obce v územním obvodu Zlínského kraje velikosti od 0 – 2 000 EO. U obcí větších než 2 000 EO jen v případě, kdy se jedná o místní části obce s méně než 2 000 EO (místní částí obce se rozumí část obce vymezená vlastním katastrálním územím) a současně byla žádost obce zařazena do programu 229 310 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ Ministerstva zemědělství ČR.
 
 
Svazky obcí
Svazky obcí, z nichž všechny mají sídlo na území Zlínského kraje, zajišťující akci pro 501 – 2 000 EO. Předmětem žádosti musí být zajištění nového napojení nejméně 300 EO.
 
Územní vymezení
Projekty musí být realizovány na území ZK.
 
 
6. Časový harmonogram realizace podprogramu
 
· schválení podprogramu Zastupitelstvem Zlínského kraje – 19. prosince 2007
· schválení prováděcího dokumentu Informace pro žadatele a vyhlášení podprogramu Radou
Zlínského kraje – 14. ledna 2008
· zveřejnění Výzvy k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory – 15.ledna 2008,
· příjem a evidence Žádostí o poskytnutí podpory – do15.února 2008,
· hodnocení, posuzování a výběr nejvhodnějších Žádostí o poskytnutí podpory – do 28. února 2008,
· schválení podpor pro úspěšné žadatele Zastupitelstvem Zlínského kraje – 19.března 2008,
· podpis smluv o poskytnutí veřejné podpory – do 31. května 2008,
· realizace projektů a průběžné kontroly, provádění plateb – do 30. listopadu 2009,
· ukončení podprogramu – 30. listopadu 2009.

dokumenty ke stažení

.pdf Podpora poskytovaná v rámci Podprogramu vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje v letech 2004-2007 21,36 kB
.doc Výzva k předkládání žádostí 86 kB
.doc Informace pro žadatele 195,5 kB
.doc Formulář žádosti 246,5 kB
.doc Vzor smlouvy o poskytnutí podpory 153,5 kB
.doc Formulář průběžné zprávy 79,5 kB
.doc Formulář závěrečné zprávy 129,5 kB
.xls PF01-08 Seznam příjemců podpory 28,5 kB
aktualizováno: 19.2.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap