PF01-07 - Podprogram Programového fondu - vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje

I.                    Kvantitativní popis současné situace ukazující rozpory, nedostatky a možnosti rozvoje

 

V současné době jsou ze státních prostředků poskytovány na odkanalizování a čištění odpadních vod dotace prostřednictvím Ministerstva zemědělství a Státního fondu životního prostředí, zvýhodněny jsou však obce o velikosti 2 000 – 10 000 ekvivalentních obyvatel. Tato dotační politika vyplývá ze Směrnice Rady 91/271/EHS, která ukládá naší republice vyřešit čištění odpadních vod z různých velikostí aglomerací, určených do různých kategorií přechodných období. Ve směrnici jsou řešeny aglomerace o velikostech nad 10 000 ekvivalentních obyvatel a 2 000 – 10 000 ekvivalentních obyvatel, u kterých je  nutno vyřešit problém řádného čištění odpadních vod do konce roku 2010.

Obdobná situace je i v získávání dotací na zásobování obyvatel pitnou vodou.

Menší obce do 2 000 ekvivalentních obyvatel nemají tedy prakticky žádnou možnost získání finanční podpory na zásobování pitnou vodou a odkanalizování ze státních prostředků. Proto je třeba  vyhlásit podprogram Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje, který těmto obcím vypomůže z rozpočtu kraje.

Cílem poskytování veřejné podpory z podprogramu Programového fondu Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje je zvýšení vybavenosti sídel Zlínského kraje o velikosti do 2 000 ekvivalentních obyvatel vodohospodářskou infrastrukturou, zvýšení počtu napojených obyvatel na pitnou vodu a na kanalizaci s vyhovující čistírnou odpadních vod, zlepšení zásobování pitnou vodou a příprava projektů pro stavební řízení  pro výše uvedené cíle.

Jedná se o zajištění podmínek k dalšímu rozvoji sídelních útvarů do 2 000 ekvivalentních obyvatel ve Zlínském kraji podporou realizace zásobování pitnou vodou a odvedení a čištění odpadních vod z jejich územního obvodu.

Cíle, kterých podprogram usiluje dosáhnout, sledují splnění specifického cíle PRÚOZKu, konkrétně cíle 4.6. Zajištění kvality vod a spolehlivých dodávek pitné vody.

V rámci podprogramu jsou očekávány následující dopady:zlepšení zásobování pitnou vodou, zlepšení životního prostředí, zejména kvalita povrchových vod v dané lokalitě i v celém povodí pod podpořenou obcí a dále lepší ochrana vod podzemních.

II.                  Hlavní výsledky předešlých činností podniknutých s veřejnou podporou, použité finanční prostředky, dostupné výsledky hodnocení

Zlínský kraj řešil  problematiku výstavby eventuelně rekonstrukcí kanalizací a ČOV již v roce 2004, kdy byla mezi 13 obcí Zlínského kraje do  2 000 ekvivalentních obyvatel rozdělena částka 17.688.667,- Kč na realizaci projektů předložených v rámci PF05-04 Podprogramu Programového fondu na poskytování veřejné podpory na drobné vodohospodářské ekologické akce.

Z konečného vyhodnocení podprogramu vyplynulo, že reálně bylo v rámci PF05-04 Podprogramu Programového fondu pro poskytování veřejné podpory na drobné vodohospodářské ekologické akce vybudováno:

a)   5.660,8 m nové kanalizace napojené na již vybudovanou ČOV

b)       592 m nově vybudované kanalizace, která bude na ČOV napojena v budoucnu

                   c)   622,7 m zrekonstruované kanalizace

                  d)   1 zrekonstruovaná ČOV

Také v roce 2005 podpořil  Zlínský kraj  rozvoj vodohospodářské infrastruktury ve svém správním obvodu v rámci PF03-05 Podprogramu programového fondu – Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje. Podpořeno bylo celkem 15 obcí Zlínského kraje do  2 000 ekvivalentních obyvatel, mezi které byla  rozdělena celková částka 40.000.000,- Kč Kč na zpracování a realizaci projektů předložených v rámci PF03-05 Podprogramu programového fondu – Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje.

Podprogram měl být vyhodnocen do 30. 6. 2006, nicméně 9 příjemců dotace požádalo o prodloužení termínu realizace projektu vzhledem k extrémně dlouhé zimě 2005 – 2006. Poslední příjemce předloží závěrečnou zprávu 21. 11. 2006, poté bude vyhodnocení podprogramu předloženo Radě Zlínského kraje.

V rámci PF 03-05 bylo vybudováno

a)   9 735,1 m vodovodu,

b)  13 242,2 m kanalizace (583 m zrekonstruované kanalizace zakončené ČOV + 681,8 m

     zrekonstruované kanalizace zatím bez ČOV + 11 974,4 m nově vybudované

     kanalizace zakončené ČOV),

c)  3 ČOV,

d)  4 PD (1 na vodovod, 3 na odkanalizování obce)5.660,8 m nové kanalizace napojené  

     na již vybudovanou ČOV.

V roce 2006 podpořil  Zlínský kraj  rozvoj vodohospodářské infrastruktury ve svém správním obvodu v rámci PF01-06 Podprogramu programového fondu – Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje. Podpořeno bylo celkem 24 obcí Zlínského kraje, mezi které byla  rozdělena celková částka 24.590.000,- Kč Kč na zpracování a realizaci projektů předložených v rámci PF01-06 Podprogramu programového fondu – Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje.

Projekty v rámci PF 01-06 Podprogramu Programového fondu – Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje mají být zrealizovány do 30.6.2007, poté bude podprogram vyhodnocen a vyhodnocení předloženo RZK.

V rámci PF01-06 má být zrealizováno:

-          14 PD v rozsahu pro stavební řízení (5 vodovod, 9 odkanalizování)

-          4 093 m vodovodu,

-          7 514,8 m kanalizace,

-          2 ČOV

 

III.                Popis navrhované strategie, její kvantitativní cíle, vybrané prioritní směry rozvoje, žadatelé o podporu a zájmová území

 

Předmětem poskytování finančních prostředků je následující skupina opatření:

 

Opatření 1.                Zásobování pitnou vodou.

1.       Výstavba, dostavba, modernizace, rozšíření  veřejných vodovodů a souvisejících vodárenských objektů ve stávající zástavbě včetně rozestavěných staveb.

2.       Vybudování zdroje pitné vody, výstavba a rekonstrukce zařízení ke zkvalitnění technologie úpravy vody, její akumulace a čerpání.

Předmětem veřejné podpory nejsou:

a)       domovní studny,

b)       vodovodní přípojky,

c)       výstavba vodovodu či zdroje pitné vody pro bytovou nebo jinou výstavbu, která dosud nebyla zrealizována,

d)       zasíťování nových lokalit určených pro novou výstavbu RD,

e)       provozní, tedy zákonná povinnost vlastníka resp. provozovatele vodohospodářské infrastruktury pro zásobování pitnou vodou.

Opatření 2.    Odvedení a čištění odpadních vod.

1. Výstavba, případně rekonstrukce splaškové nebo jednotné kanalizace ve stávající

    zástavbě, včetně rozestavěných staveb. V případě nové výstavby může být předmětem    

    dotace pouze splašková nebo jednotná kanalizace, která je zakončena ČOVPokud je již

    kanalizace splašková nebo jednotná vybudována, může být předmětem dotace i její    

    rozšíření nebo rekonstrukce. Podmínkou je, aby obec měla zajištěno čištění odpadních vod

    v kvalitě, splňující požadavky nařízení vlády České republiky č. 61/2003 Sb., o ukazatelích

    a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech 

                povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých 

   oblastech, ve znění pozdějších předpisů  tj. funkční čistírnu odpadních vod (dále jen „ČOV).

2.  Výstavba ČOV, včetně kořenových čistíren odpadních vod (dále jen „KČOV“) s podmínkou,

     že po realizaci akce budou splňovat limity stanovené  nařízením vlády ČR č. 61/2003 Sb.,  

     o  ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění   povrchových vod a odpadních vod,

     náležitostech  povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a  

     o  citlivých  oblastech, ve znění pozdějších předpisů.

3.       Výstavba ČOV nebo KČOV současně se splaškovou nebo jednotnou kanalizací v obcích, v nichž kanalizace ani ČOV nebo KČOV není. Pokud bude výstavba řešena etapově, předchozí etapa musí být ukončena nejen stavebně, ale musí být  zahájeno i závěrečné vyhodnocení akce.

Předmětem veřejné podpory nejsou:

a)   domovní čistírny, kanalizační  přípojky,   šachtičky,  dešťová kanalizace a přímé čištění  odpadních vod vodními nádržemi,

b)   výstavba  kanalizace v případě, že obec nemá zajištěno čištění odpadních vod,

c)       výstavba kanalizací a ČOV nebo KČOV  pro bytovou nebo jinou výstavbu, která dosud nebyla zrealizována,

d)       zasíťování nových lokalit určených pro novou výstavbu RD

e)       rekonstrukce ČOV,

f)         provozní, tedy zákonná povinnost vlastníka resp. provozovatele vodohospodářské infrastruktury pro odvedení a čištění odpadních vod.

Opatření 3.    Projektová dokumentace.

Projektová dokumentace v rozsahu pro stavební řízení na stavby, které je možno zařadit pod Opatření  1. a Opatření 2., která je v souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje.

Opatření 4.    Spolufinancování programu 229 310 „Výstavba a obnova                

                       Infrastruktury vodovodů a kanalizací“ Ministerstva zemědělství ČR.

Spolufinancování priorit Zlínského kraje podporovaných z programu 229 310 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ Ministerstva zemědělství ČR.

Předmětem poskytování finančních prostředků nejsou:

a)       domovní studny,

b)       domovní čistírny, soukromé ani veřejné části vodovodních a kanalizačních přípojek, šachtičky, dešťová kanalizace a  přímé čištění odpadních vod vodními nádržemi,

c)       výstavba  kanalizace v případě, že obec nemá zajištěno čištění odpadních vod,

d)       výstavby kanalizací a ČOV nebo KČOV nebo zainvestování nezastavěných pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, která dosud nebyla zrealizována,

e)       běžná údržba či péče, tedy zákonná povinnost vlastníka vodního díla.

 

IV.  Ukazatele a hlavní hodnotící kritéria.

  

 1. V případě Opatření 1. – Zásobování pitnou vodou budou preferovány žádosti, které:

a) řeší zásobování pitnou vodou území, kde se opakovaně projevují nedostatky pitné vody

    z důvodu  sucha,

b) řeší zásobování pitnou vodou území, kde se projevují nedostatky v kvalitě pitné vody,

c) řeší návaznost na již zrealizovanou etapu výstavby vodovodní sítě,

d) jsou v souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje..

 1. V případě Opatření 2. – Odvedení a čištění odpadních vod budou preferovány žádosti, které:

a) přispějí ke zlepšení jakosti vody ve vodním toku a stavu životního prostředí (nebudou

    podporovány záměry výstavby kanalizací, ze kterých nejsou odpadní vody odváděny na

    ČOV)

b) řeší odstranění zdroje znečištění bezprostředně ohrožujícího maloplošná zvláště chráněná    

    území  a chráněné krajinné oblasti a které povedou k odstranění zdrojů nečiš ohrožujících

    ochranná  pásma vodních zdrojů,

c) budou realizovány v chráněných oblastech přirozené akumulace vod,

d) zajistí vysoký  pozitivní dopad na vodní tok, do něhož jsou odpadní vody vypouštěny (počet

    připojených EO),

e) jsou v souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje.

 1. V případě Opatření 1. - 3. budou preferovány žádosti, které:

a)  ovlivní větší počet obyvatel,

b)  mají příznivý podíl celkových nákladů na realizaci akce k počtu EO, na které je přepočteno  

     množství vypouštěného znečištění odstraněného po realizaci akce,

c) ) jsou v souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje.

 

4.    V případě Opatření 4. budou preferovány žádosti zařazené do programu 229 310 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ Ministerstva zemědělství ČR) .

V. Cíle podprogramu:

zajištění podmínek k dalšímu rozvoji aglomerací do 2 000 ekvivalentních obyvatel pomocí realizace zásobování pitnou vodou a odvedení a čištění odpadních vod z jejich územního obvodu.

VI.  Konečný příjemce:

Příjemci podpory mohou být :

 

1. Obce

 

Obce v územním obvodu Zlínského kraje velikosti od 0 – 2 000 ekvivalentních obyvatel.

U obcí větších než 2000 ekvivalentních obyvatel jen v případě, kdy se jedná o místní části obce s méně než 2000 ekvivalentními obyvateli (místní částí obce se rozumí část obce vymezená vlastním katastrálním územím) a současně byla žádost obce zařazena do programu 229 310 „Výstavba a obnova infrastruktury vodovodů a kanalizací“ Ministerstva zemědělství ČR.

2. Svazky obcí

svazky obcí, z nichž všechny mají sídlo na území Zlínského kraje, zajišťující akci pro 501 – 2000 ekvivalentních obyvatel.  Předmětem žádosti musí být zajištění nového napojení nejméně 300 ekvivalentních obyvatel.

VII. Předběžné ocenění očekávaných ekonomických, ekologických a   

      sociálních dopadů, včetně účinků na zaměstnanost

V rámci podprogramu jsou očekávány následující dopady:zlepšení zásobování pitnou vodou, zlepšení životního prostředí, zejména kvalita povrchových vod v dané lokalitě i v celém povodí pod podpořenou obcí a dále lepší ochrana vod podzemních.

VIII. Orientační finanční přehled vyčíslující financování z předpokládaných

  krajských a jiných veřejných prostředků, soukromých finančních            

  zdrojů

 1. Celková částka určená pro Podprogram Programového fondu – Vodohospodářská infrastruktura  v obcích Zlínského kraje bude upřesněna po schválení rozpočtu Zlínského kraje na rok 2007.
 2. Minimální částka podpory z tohoto podprogramu na  realizaci stavby (netýká se projektové dokumentace staveb) v případě Opatření 1. -  3.: 500 000, Kč. 
 3. Maximální částka podpory z tohoto podprogramu na realizaci stavby v případě Opatření 1. – 3.:

a) u obcí s počtem ekvivalentních obyvatel od 0 do 500, případně větších, ale jen pokud se  

   akce týká místní části s méně než 500 ekvivalentními obyvateli lze finanční prostředky

                poskytnout do  výše 5,0 mil. Kč.

b) u obcí či svazku obcí s počtem ekvivalentních obyvatel 501 – 2000  lze finanční prostředky   

    poskytnout do výše 10,0 mil. Kč.

 1. Maximální částka podpory z tohoto podprogramu na vypracování projektové dokumentace (v  rozsahu pro stavební řízení) v případě Opatření 3.:  500 000,- Kč.
 2. Podpora nesmí přesáhnout 70 % celkových předpokládaných nákladů na vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení nebo na realizaci stavby v případě Opatření 1. – 3.. Zbývající část bude financována z vlastních nebo jiných zdrojů.
 3. V případě Opatření 4. – Spolufinancování programu 229 310 „Výstavba a obnova    infrastruktury vodovodů a kanalizací“ Ministerstva zemědělství ČR je výše podpory 10 % z nákladů stavební a technologické části stavby.

Pro rok 2007 činí částka pro toto opatření  9,560 mil. Kč z rozpočtu Zlínského kraje.

 1. Rozpočtovými náklady se rozumí u realizace stavby náklady stavební a technologické části   

      stavby.   

IX.  Orientační finanční profil pro každý rok trvání podprogramu a pro každý

       zdroj přispívající na financování podprogramu

Předpokládáme, že trvání podprogramu bude víceleté a z rozpočtu Zlínského kraje bude požadována částka na pokrytí potřeb vyplývající z tohoto podprogramu.

X. Informace o potřebě studií, školení nebo technické pomoci při činnostech

    spojených s přípravou, realizací nebo úpravou příslušných podprogramů

Tento podprogram nevyžaduje pro svou přípravu a realizaci studie, školení nebo technickou pomoc.

XI.  Názvy kompetentních orgánů a institucí odpovědných za provádění

      podprogramu včetně plateb

V souladu se Statutem Programového fondu se na podprogramu podílí následující orgány:

Zastupitelstvo Zlínského kraje – schvaluje podprogram, jeho financování, změny, popř. zrušení, dále také schvaluje poskytnuté podpory v rámci tohoto podprogramu.

Rada Zlínského kraje – schvaluje prováděcí dokument Informace pro žadatele k podprogramu, jmenuje osoby podílející se na hodnocení a výběru projektů v rámci tohoto podprogramu, dále se také podílí s výkonným útvarem na monitorování a vyhodnocování podprogramu.

Odbor životního prostředí a zemědělství – je garantem podprogramu.

Odbor strategického rozvoje – je výkonným útvarem podprogramu.

Ekonomický odbor - uvolňuje finanční prostředky poskytované v rámci podprogramu a dohlíží nad dodržením správnosti evidence o příjemcích podpor a nad činností výkonného útvaru v procesu ověřování a schvalování nákladových faktur zahrnutých do projektů.

XII.  Koneční uživatelé přínosů (cílové skupiny)

Cílovými skupinami jsou obyvatelé obcí  do 2 000 ekvivalentních obyvatel nebo svazků obcí s 500 – 2000 ekvivalentními obyvateli nebo i větší, pokud se akce týká obce nebo místních částí obce s méně než 2000 ekvivalentními obyvateli.

XIII.  Popis jednotlivých kroků pro realizaci podprogramu, včetně kritérií

        potřebných pro hodnocení a dodržení pravidel otevřené soutěže

Realizace podprogramu je rozdělena do následujících fází:

1) schválení podprogramu Zastupitelstvem Zlínského kraje  –  20. prosince 2006

2) schválení prováděcího dokumentu Informace pro žadatele a vyhlášení podprogramu Radou  

   Zlínského kraje –  8. ledna 2007

3) zveřejnění Výzvy k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory –  10. ledna 2007,

4) příjem a evidence Žádostí o poskytnutí podpory –  do  8. února 2007,

5) hodnocení, posuzování a výběr nejvhodnějších Žádostí o poskytnutí podpory –  únor 2007,

6) schválení podpor pro úspěšné žadatele Zastupitelstvem Zlínského kraje –  21. března 2007,

7) podpis smluv o poskytnutí veřejné podpory – duben 2007,

8) realizace projektů a průběžné kontroly, provádění plateb – do 30.  listopadu 2008,

9) hodnocení jednotlivých projektů a hodnocení podprogramu – do 28. února 2009.

XIV.  Ustanovení zajišťující správné provádění podprogramu včetně jeho

         monitorování a vyhodnocování a definice kvantifikovaných indikátorů pro  

         vyhodnocování a rovněž kontrolní a sankční opatření

Projekty v rámci podprogramu budou vybírány na základě hodnotící tabulky, která hodnotí jejich význam, metodiku realizace, udržitelnost, rozpočet a efektivitu nákladů a schopnost řízení a odbornost žadatele.

Kvantifikované indikátory v rámci  podprogramu:

Vstup:

Finanční náklady                                                                                   dle schváleného                                                                                                              rozpočtu (min. 20,000 mil. Kč)

Výstupy:

počet podporovaných projektů k realizaci                                                                                 8

délka nově vybudovaného vodovodu                                                                                   1 000 m

délka nově vybudované kanalizace                                                                                    4 000 m

počet nových ČOV                                                                                                                1

délka zrekonstruovaného vodovodu                                                                                    1 000 m

délka zrekonstruované kanalizace                                                                                     3 000 m

počet zrekonstruovaných ČOV                                                                                               1

počet vypracovaných projektových dokumentací                                                                      3

Dopady:

Zvýšení efektivnosti a kvality dodávky pitné vody a snížení znečištění životního prostředí odpadními vodami.

dokumenty ke stažení

.doc Formulář žádosti 323,5 kB
.doc Informace pro žadatele 163,5 kB
.doc Smlouva o poskytnutí podpory 152,5 kB
.doc Výzva k předkládání žádostí 63 kB
.xls Seznam příjemců podpory 32 kB
.doc PF01_07_zaverecna_zprava 151 kB
aktualizováno: 17.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap