PF01-06 - Podprogram Programového fondu - Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje (příjem žádostí uzavřen)

Základní principy navrženého podprogramu (který vychází z Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje) schvaluje Zastupitelstvo Zlínského kraje, prováděcí dokument Informace pro žadatele k němu poté schvaluje Rada Zlínského kraje.

 

1.       Kvantitativní popis současné situace ukazující rozpory, nedostatky a možnosti rozvoje  

 

Na zásobování kvalitní pitnou vodou má právo každý občan našeho státu. I v našem kraji se vyskytuje ještě řada obcí, které nemají vybudován vodovod, který zajišťuje trvalou dodávku pitné vody, vykazující parametry vody pitné. Řada obcí je doposud odkázána na zásobování vodou z vlastních vodních zdrojů, které mnohdy nevyhovují hygienickým požadavkům na kvalitu pitné vody a navíc se v nich projevuje v letním suchém období nedostatek vody.

Z ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění vyplývá, že všem obcím, které vypouštějí odpadní vody do vod povrchových na základě povolení vodoprávního úřadu (tzv. „výjimek“, neboť nesplňují limity, předepsané nařízením vlády), skončí platnost takových povolení  k datu 31.12.2007. Po uplynutí této lhůty může vodoprávní úřad vydat povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových jen těm žadatelům, kteří splní limity nařízení vlády. Ty jsou však v takových hodnotách, že není možno je splnit bez čištění odpadních vod. Takovéto obce tak nemohou obdržet povolení k vypouštění, budou tedy vypouštět odpadní vody nepovoleně – tedy v rozporu se zákonem a důsledkem může být skutečnost, že v takové obci dojde de facto  ke stavební uzávěře a tedy k zastavení jakéhokoliv jejího rozvoje.

V současné době jsou ze státních prostředků poskytovány na odkanalizování a čištění odpadních vod dotace prostřednictvím Ministerstva zemědělství a Státního fondu životního prostředí, zvýhodněny jsou však obce o velikosti 2 000 – 10 000 ekvivalentních obyvatel. Tato dotační politika vyplývá ze Směrnice Rady 91/271/EHS, která ukládá naší republice vyřešit čištění odpadních vod z různých velikostí aglomerací, určených do různých kategorií přechodných období. Ve směrnici jsou řešeny aglomerace o velikostech nad 10 000 ekvivalentních obyvatel a 2 000 – 10 000 ekvivalentních obyvatel, u kterých je  nutno vyřešit problém řádného čištění odpadních vod do konce roku 2010.

Obdobná situace je i v získávání dotací na zásobování obyvatel pitnou vodou.

Menší obce do 2 000 ekvivalentních obyvatel nemají tedy prakticky žádnou možnost získání finanční podpory na zásobování pitnou vodou a odkanalizování ze státních prostředků. Proto je třeba  vyhlásit podprogram Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje, který těmto obcím vypomůže z rozpočtu kraje.

Tento záměr je také v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRÚOZK), který má vytýčen jako jeden z cílů podporovat  vodohospodářské aktivity v kraji.

 

 

2.       Hlavní výsledky předešlých činností podniknutých s veřejnou podporou, použité finanční prostředky, dostupné výsledky hodnocení

 

Zlínský kraj řešil  problematiku výstavby eventuelně rekonstrukcí kanalizací a ČOV již v roce 2004, kdy byla mezi 13 obcí Zlínského kraje do  2 000 ekvivalentních obyvatel rozdělena částka 17.688.667,- Kč na realizaci projektů předložených v rámci PF05-04 Podprogramu Programového fondu na poskytování veřejné podpory na drobné vodohospodářské ekologické akce.

 

Z konečného vyhodnocení podprogramu vyplynulo, že reálně bylo v rámci PF05-04 Podprogramu Programového fondu pro poskytování veřejné podpory na drobné vodohospodářské ekologické akce vybudováno:

a)   5.660,8 m nové kanalizace napojené na již vybudovanou ČOV

b)       592 m nově vybudované kanalizace, která bude na ČOV napojena v budoucnu

                   c)   622,7 m zrekonstruované kanalizace

                  d)   1 zrekonstruovaná ČOV

 

Také v roce 2005 podpořil  Zlínský kraj  rozvoj vodohospodářské infrastruktury ve svém správním obvodu v rámci PF03-05 Podprogramu programového fondu – Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje. Podpořeno bylo celkem 15 obcí Zlínského kraje do  2 000 ekvivalentních obyvatel, mezi které byla  rozdělena celková částka 40.000.000,- Kč Kč na zpracování a realizaci projektů předložených v rámci PF03-05 Podprogramu programového fondu – Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje.

 

Z těchto prostředků má být podpořeno dle uzavřených smluv o poskytnutí podpory:

a)   9 682 m nově vybudovaného nebo zrekonstruovaného vodovodu,

b)   13 248,8 m nově vybudované nebo zrekonstruované kanalizace,

c)   3 nově vybudovaná ČOV,

d)   4 projektové dokumentace pro stavební řízení (1 vodovod, 3 kanalizace).

 

Projekty v rámci PF 03-05 Podprogramu Programového fondu – Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje budou zrealizovány do 30.6.2006, poté bude podprogram vyhodnocen a vyhodnocení předloženo RZK.

 

 

3.       Popis navrhované strategie, její kvantitativní cíle, vybrané prioritní směry rozvoje, žadatelé o podporu a zájmová území

 

Předmětem poskytování finančních prostředků jsou:

 

a)       výstavba, dostavba, příp. rekonstrukce vodovodní sítě v obci,

b)       výstavba, případně rekonstrukce splaškové nebo jednotné kanalizace ve stávající zástavbě, včetně rozestavěných staveb. V případě nové výstavby může být předmětem dotace pouze splašková nebo jednotná kanalizace, která je zakončena ČOVPokud je již kanalizace splašková nebo jednotná vybudována, může být předmětem dotace i její   rozšíření nebo rekonstrukce. Podmínkou je, aby obec měla zajištěno čištění odpadních vod v kvalitě, splňující požadavky nařízení vlády České republiky č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech  povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých  oblastech, tj. funkční čistírnu odpadních vod (dále jen „ČOV),

c)       výstavba ČOV, včetně kořenových čistíren odpadních vod (dále jen „KČOV“) s podmínkou, že po realizaci akce budou splňovat limity stanovené  nařízením vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění   povrchových vod  kanalizací a o citlivých oblastech.

d)       výstavba ČOV nebo KČOV současně se splaškovou nebo jednotnou kanalizací v obcích, v nichž kanalizace ani ČOV nebo KČOV není. Pokud bude výstavba řešena etapově, předchozí etapa musí být ukončena nejen stavebně, ale musí být  zahájeno i závěrečné vyhodnocení akce

e)       projektová dokumentace staveb (v rozsahu pro stavební řízení) vyjmenovaných pod body a) – d)

 

Předmětem poskytování finančních prostředků nejsou:

 

a)       domovní studny,

b)       domovní čistírny, soukromé ani veřejné části vodovodních a kanalizačních přípojek, šachtičky, dešťová kanalizace a  přímé čištění odpadních vod vodními nádržemi,

c)       výstavba  kanalizace v případě, že obec nemá zajištěno čištění odpadních vod,

d)       výstavby kanalizací a ČOV nebo KČOV nebo zainvestování nezastavěných pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, která dosud nebyla zrealizována,

e)       běžná údržba či péče, tedy zákonná povinnost vlastníka vodního díla.

 

Cíle podprogramu:

-          zajištění podmínek k dalšímu rozvoji aglomerací do 2 000 ekvivalentních obyvatel pomocí realizace zásobování pitnou vodou a odvedení a čištění odpadních vod z jejich územního obvodu.

 

Cíle, kterých podprogram usiluje dosáhnout, sledují splnění specifického cíle PRÚOZKu, konkrétně cíle 4.6. Zajištění kvality vod a spolehlivých dodávek pitné vody.

 

Konečný příjemce:

Příjemci podpory mohou být :

 

1. Obce

 

Obce od 0 – 2 000 ekvivalentních obyvatel.

 

U obcí větších než 2000 ekvivalentních obyvatel jen v případě, kdy se jedná o místní části obce s méně než 2000 ekvivalentními obyvateli (místní částí obce se rozumí část obce vymezená vlastním katastrálním územím).

 

 

2. Svazky obcí

 

svazky obcí zajišťující akci pro 501 – 2000 ekvivalentních obyvatel.  Předmětem žádosti musí být zajištění nového napojení nejméně 300 ekvivalentních obyvatel.

 

Územní vymezení: Podprogram je navrhován vyhlásit pro územní obvod Zlínského kraje.

 

4.                   Předběžné ocenění očekávaných ekonomických, ekologických a sociálních dopadů, včetně účinků na zaměstnanost

 

V rámci podprogramu jsou očekávány následující dopady: zlepšení zásobování pitnou vodou, zlepšení životního prostředí, zejména kvalita povrchových vod v dané lokalitě i v celém povodí pod podpořenou obcí a dále lepší ochrana vod podzemních.

 

5.                   Orientační finanční přehled vyčíslující financování z předpokládaných krajských a jiných veřejných prostředků, soukromých finančních zdrojů

 

Celková částka určená pro Podprogram Programového fondu – Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje bude upřesněna po schválení rozpočtu Zlínského kraje na rok 2006.

  

minimální částka podpory z tohoto podprogramu na  realizaci stavby (netýká se projektové dokumentace staveb):

500 000, Kč

maximální částka podpory z tohoto podprogramu na realizaci stavby:

- u obcí s počtem ekvivalentních obyvatel od 0 do 500, případně větších, ale jen pokud se akce týká místní části s méně než 500 ekvivalentními obyvateli lze finanční prostředky poskytnout do výše 5,0 mil. Kč , u obcí či svazku obcí s počtem ekvivalentních obyvatel 501 – 2000  lze finanční prostředky poskytnout do výše 10,0 mil. Kč.

 

maximální částka podpory z tohoto podprogramu na vypracování projektové dokumentace (v rozsahu pro stavební řízení) 

500 000,- Kč

 

             

Mimoto podpora nesmí přesáhnout 70 % celkových předpokládaných nákladů na vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení nebo na realizaci stavby. Zbývající část bude financována z vlastních nebo jiných zdrojů.

 

6.                   Orientační finanční profil pro každý rok trvání podprogramu a pro každý zdroj přispívající na financování podprogramu

 

Předpokládáme, že trvání podprogramu bude víceleté a z rozpočtu Zlínského kraje bude požadována a uvolňována částka na pokrytí potřeb vyplývající z tohoto podprogramu. Předpokládáme, že částka na realizaci tohoto podprogramu se bude navyšovat.

 

 

7.                   Informace o potřebě studií, školení nebo technické pomoci při činnostech spojených s přípravou, realizací nebo úpravou příslušných podprogramů

 

Tento podprogram nevyžaduje pro svou přípravu a realizaci studie, školení nebo technickou pomoc.

 

8.                   Názvy kompetentních orgánů a institucí odpovědných za provádění podprogramu včetně plateb

 

V souladu se Statutem Programového fondu se na podprogramu podílí následující orgány:

Zastupitelstvo Zlínského kraje – schvaluje podprogram, jeho financování, změny, popř. zrušení, dále také schvaluje poskytnuté podpory v rámci tohoto podprogramu.

Rada Zlínského kraje – schvaluje prováděcí dokument Informace pro žadatele k podprogramu, jmenuje osoby podílející se na hodnocení a výběru projektů v rámci tohoto podprogramu, dále se také podílí s výkonným útvarem na monitorování a vyhodnocování podprogramu.

Odbor životního prostředí a zemědělství – je garantem podprogramu.

Odbor strategického rozvoje – je výkonným útvarem podprogramu.

Ekonomický odbor - uvolňuje finanční prostředky poskytované v rámci podprogramu a dohlíží nad dodržením správnosti evidence o příjemcích podpor a nad činností výkonného útvaru v procesu ověřování a schvalování nákladových faktur zahrnutých do projektů.

 

9.                   Koneční uživatelé přínosů (cílové skupiny)

 

Cílovými skupinami jsou obyvatelé obcí  do 2 000 ekvivalentních obyvatel nebo svazků obcí s 500 – 2000 ekvivalentními obyvateli nebo i větší, pokud se akce týká obce nebo místních částí obce s méně než 2000 ekvivalentními obyvateli.

 

 

Popis jednotlivých kroků pro realizaci podprogramu, včetně kritérií potřebných pro hodnocení a dodržení pravidel otevřené soutěže

 

Realizace podprogramu je rozdělena do následujících fází:

1) vyhlášení podprogramu Zastupitelstvem Zlínského kraje  –  8. prosince 2005

2) schválení prováděcího dokumentu Informace pro žadatele  Radou Zlínského kraje –  po schválení

    rozpočtu na rok 2006

3) zveřejnění Výzvy k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory – 13. leden 2006

4) příjem a evidence Žádostí o poskytnutí podpory – únor 2006,

5) hodnocení, posuzování a výběr nejvhodnějších Žádostí o poskytnutí podpory –  únor 2006,

6) schválení podpor pro úspěšné žadatele Zastupitelstvem Zlínského kraje –  duben 2006,

7) podpis smluv o poskytnutí veřejné podpory – duben 2006,

8) realizace projektů a průběžné kontroly, provádění plateb – do 30.  června 2007,

9) hodnocení jednotlivých projektů a hodnocení podprogramu – do 30. září 2007.

 

 

Ukazatele a hlavní hodnotící kritéria pro hodnocení podprogramu:

Preferovány budou žádosti, které v případě vodovodů:

a)       řeší zásobování pitnou vodou území, kde se opakovaně projevují nedostatky pitné vody z důvodu sucha

b)       řeší zásobování pitnou vodou území, kde se projevují nedostatky v kvalitě pitné vody

c)       řeší návaznost na již zrealizovanou etapu výstavby vodovodní sítě

 

Preferovány budou žádosti, které v případě kanalizací a ČOV:

d)       přispějí ke zlepšení jakosti vody ve vodním toku a stavu životního prostředí (negativně budou hodnoceny případy kanalizací, ze kterých nejsou odpadní vody odváděny na ČOV),

e)       řeší odstranění zdroje znečištění bezprostředně ohrožujícího maloplošná zvláště chráněná území a chráněné krajinné oblasti a které povedou k odstranění zdrojů znečištění ohrožujících ochranná pásma vodních zdrojů,

f)        budou realizovány v povodí  významných vodních  toků a v chráněných oblastech přirozené akumulace vod,

g)       zajistí vysoký  pozitivní dopad na vodní tok, do něhož jsou odpadní vody vypouštěny,

h)       jsou v souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje.

 

Preferovány budou žádosti, které u všech typů podporovaných projektů:

i)         ovlivní větší počet obyvatel

j)         mají příznivý podíl celkových nákladů na realizaci akce k počtu EO, na které je přepočteno množství vypouštěného znečištění odstraněného po realizaci akce.

 

10.               Ustanovení zajišťující správné provádění podprogramu včetně jeho monitorování a vyhodnocování a definice kvantifikovaných indikátorů pro vyhodnocování a rovněž kontrolní a sankční opatření

 

Projekty v rámci podprogramu budou vybírány na základě hodnotící tabulky, která hodnotí jejich význam, metodiku realizace, udržitelnost, rozpočet a efektivitu nákladů a schopnost řízení a odbornost žadatele.

 

 

Kvantifikované indikátory v rámci  podprogramu:

 

Vstup:

Finanční náklady                                                                                   dle schváleného

                                                                                                                   rozpočtu (min. 25,000 mil. Kč)

Výstupy:

počet podporovaných projektů k realizaci                                                                                 8

délka nově vybudovaného vodovodu                                                                                   1 000 m

délka nově vybudované kanalizace                                                                                    4 000 m

počet nových ČOV                                                                                                                1

délka zrekonstruovaného vodovodu                                                                                    1 000 m

délka zrekonstruované kanalizace                                                                                     3 000 m

počet zrekonstruovaných ČOV                                                                                               1

počet vypracovaných projektových dokumentací                                                          3

 

Dopady:

 

Zvýšení efektivnosti a kvality dodávky pitné vody a snížení znečištění životního prostředí odpadními vodami.

 

Podprogram Programového fondu – Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje byl konzultován s předsedou Výboru pro zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova ZZK a po projednání v RZK bude předložen celému výboru k projednání.

dokumenty ke stažení

.doc Výzva k předkládání žádostí 53 kB
.doc Informace pro žadatele 143,5 kB
.doc Formulář žádosti o poskytnutí podpory 393 kB
.doc Smlouva o poskytnutí podpory 155 kB
.doc ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - FORMULÁŘ 171,5 kB
.xls Seznam příjemců podpory 48,5 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY

Provoz podatelny

  • Pondělí 8:00 - 11:00
  • Středa 8:00 - 11:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap