PF01-06 - Podprogram Programového fondu - Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje (příjem žádostí uzavřen)

Základní principy navrženého podprogramu (který vychází z Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje) schvaluje Zastupitelstvo Zlínského kraje, prováděcí dokument Informace pro žadatele k němu poté schvaluje Rada Zlínského kraje.

 

1.       Kvantitativní popis současné situace ukazující rozpory, nedostatky a možnosti rozvoje  

 

Na zásobování kvalitní pitnou vodou má právo každý občan našeho státu. I v našem kraji se vyskytuje ještě řada obcí, které nemají vybudován vodovod, který zajišťuje trvalou dodávku pitné vody, vykazující parametry vody pitné. Řada obcí je doposud odkázána na zásobování vodou z vlastních vodních zdrojů, které mnohdy nevyhovují hygienickým požadavkům na kvalitu pitné vody a navíc se v nich projevuje v letním suchém období nedostatek vody.

Z ustanovení zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) v platném znění vyplývá, že všem obcím, které vypouštějí odpadní vody do vod povrchových na základě povolení vodoprávního úřadu (tzv. „výjimek“, neboť nesplňují limity, předepsané nařízením vlády), skončí platnost takových povolení  k datu 31.12.2007. Po uplynutí této lhůty může vodoprávní úřad vydat povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových jen těm žadatelům, kteří splní limity nařízení vlády. Ty jsou však v takových hodnotách, že není možno je splnit bez čištění odpadních vod. Takovéto obce tak nemohou obdržet povolení k vypouštění, budou tedy vypouštět odpadní vody nepovoleně – tedy v rozporu se zákonem a důsledkem může být skutečnost, že v takové obci dojde de facto  ke stavební uzávěře a tedy k zastavení jakéhokoliv jejího rozvoje.

V současné době jsou ze státních prostředků poskytovány na odkanalizování a čištění odpadních vod dotace prostřednictvím Ministerstva zemědělství a Státního fondu životního prostředí, zvýhodněny jsou však obce o velikosti 2 000 – 10 000 ekvivalentních obyvatel. Tato dotační politika vyplývá ze Směrnice Rady 91/271/EHS, která ukládá naší republice vyřešit čištění odpadních vod z různých velikostí aglomerací, určených do různých kategorií přechodných období. Ve směrnici jsou řešeny aglomerace o velikostech nad 10 000 ekvivalentních obyvatel a 2 000 – 10 000 ekvivalentních obyvatel, u kterých je  nutno vyřešit problém řádného čištění odpadních vod do konce roku 2010.

Obdobná situace je i v získávání dotací na zásobování obyvatel pitnou vodou.

Menší obce do 2 000 ekvivalentních obyvatel nemají tedy prakticky žádnou možnost získání finanční podpory na zásobování pitnou vodou a odkanalizování ze státních prostředků. Proto je třeba  vyhlásit podprogram Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje, který těmto obcím vypomůže z rozpočtu kraje.

Tento záměr je také v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRÚOZK), který má vytýčen jako jeden z cílů podporovat  vodohospodářské aktivity v kraji.

 

 

2.       Hlavní výsledky předešlých činností podniknutých s veřejnou podporou, použité finanční prostředky, dostupné výsledky hodnocení

 

Zlínský kraj řešil  problematiku výstavby eventuelně rekonstrukcí kanalizací a ČOV již v roce 2004, kdy byla mezi 13 obcí Zlínského kraje do  2 000 ekvivalentních obyvatel rozdělena částka 17.688.667,- Kč na realizaci projektů předložených v rámci PF05-04 Podprogramu Programového fondu na poskytování veřejné podpory na drobné vodohospodářské ekologické akce.

 

Z konečného vyhodnocení podprogramu vyplynulo, že reálně bylo v rámci PF05-04 Podprogramu Programového fondu pro poskytování veřejné podpory na drobné vodohospodářské ekologické akce vybudováno:

a)   5.660,8 m nové kanalizace napojené na již vybudovanou ČOV

b)       592 m nově vybudované kanalizace, která bude na ČOV napojena v budoucnu

                   c)   622,7 m zrekonstruované kanalizace

                  d)   1 zrekonstruovaná ČOV

 

Také v roce 2005 podpořil  Zlínský kraj  rozvoj vodohospodářské infrastruktury ve svém správním obvodu v rámci PF03-05 Podprogramu programového fondu – Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje. Podpořeno bylo celkem 15 obcí Zlínského kraje do  2 000 ekvivalentních obyvatel, mezi které byla  rozdělena celková částka 40.000.000,- Kč Kč na zpracování a realizaci projektů předložených v rámci PF03-05 Podprogramu programového fondu – Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje.

 

Z těchto prostředků má být podpořeno dle uzavřených smluv o poskytnutí podpory:

a)   9 682 m nově vybudovaného nebo zrekonstruovaného vodovodu,

b)   13 248,8 m nově vybudované nebo zrekonstruované kanalizace,

c)   3 nově vybudovaná ČOV,

d)   4 projektové dokumentace pro stavební řízení (1 vodovod, 3 kanalizace).

 

Projekty v rámci PF 03-05 Podprogramu Programového fondu – Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje budou zrealizovány do 30.6.2006, poté bude podprogram vyhodnocen a vyhodnocení předloženo RZK.

 

 

3.       Popis navrhované strategie, její kvantitativní cíle, vybrané prioritní směry rozvoje, žadatelé o podporu a zájmová území

 

Předmětem poskytování finančních prostředků jsou:

 

a)       výstavba, dostavba, příp. rekonstrukce vodovodní sítě v obci,

b)       výstavba, případně rekonstrukce splaškové nebo jednotné kanalizace ve stávající zástavbě, včetně rozestavěných staveb. V případě nové výstavby může být předmětem dotace pouze splašková nebo jednotná kanalizace, která je zakončena ČOVPokud je již kanalizace splašková nebo jednotná vybudována, může být předmětem dotace i její   rozšíření nebo rekonstrukce. Podmínkou je, aby obec měla zajištěno čištění odpadních vod v kvalitě, splňující požadavky nařízení vlády České republiky č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění povrchových vod a odpadních vod, náležitostech  povolení k vypouštění odpadních vod do vod povrchových a do kanalizací a o citlivých  oblastech, tj. funkční čistírnu odpadních vod (dále jen „ČOV),

c)       výstavba ČOV, včetně kořenových čistíren odpadních vod (dále jen „KČOV“) s podmínkou, že po realizaci akce budou splňovat limity stanovené  nařízením vlády ČR č. 61/2003 Sb., o ukazatelích a hodnotách přípustného znečištění   povrchových vod  kanalizací a o citlivých oblastech.

d)       výstavba ČOV nebo KČOV současně se splaškovou nebo jednotnou kanalizací v obcích, v nichž kanalizace ani ČOV nebo KČOV není. Pokud bude výstavba řešena etapově, předchozí etapa musí být ukončena nejen stavebně, ale musí být  zahájeno i závěrečné vyhodnocení akce

e)       projektová dokumentace staveb (v rozsahu pro stavební řízení) vyjmenovaných pod body a) – d)

 

Předmětem poskytování finančních prostředků nejsou:

 

a)       domovní studny,

b)       domovní čistírny, soukromé ani veřejné části vodovodních a kanalizačních přípojek, šachtičky, dešťová kanalizace a  přímé čištění odpadních vod vodními nádržemi,

c)       výstavba  kanalizace v případě, že obec nemá zajištěno čištění odpadních vod,

d)       výstavby kanalizací a ČOV nebo KČOV nebo zainvestování nezastavěných pozemků pro bytovou nebo jinou výstavbu, která dosud nebyla zrealizována,

e)       běžná údržba či péče, tedy zákonná povinnost vlastníka vodního díla.

 

Cíle podprogramu:

-          zajištění podmínek k dalšímu rozvoji aglomerací do 2 000 ekvivalentních obyvatel pomocí realizace zásobování pitnou vodou a odvedení a čištění odpadních vod z jejich územního obvodu.

 

Cíle, kterých podprogram usiluje dosáhnout, sledují splnění specifického cíle PRÚOZKu, konkrétně cíle 4.6. Zajištění kvality vod a spolehlivých dodávek pitné vody.

 

Konečný příjemce:

Příjemci podpory mohou být :

 

1. Obce

 

Obce od 0 – 2 000 ekvivalentních obyvatel.

 

U obcí větších než 2000 ekvivalentních obyvatel jen v případě, kdy se jedná o místní části obce s méně než 2000 ekvivalentními obyvateli (místní částí obce se rozumí část obce vymezená vlastním katastrálním územím).

 

 

2. Svazky obcí

 

svazky obcí zajišťující akci pro 501 – 2000 ekvivalentních obyvatel.  Předmětem žádosti musí být zajištění nového napojení nejméně 300 ekvivalentních obyvatel.

 

Územní vymezení: Podprogram je navrhován vyhlásit pro územní obvod Zlínského kraje.

 

4.                   Předběžné ocenění očekávaných ekonomických, ekologických a sociálních dopadů, včetně účinků na zaměstnanost

 

V rámci podprogramu jsou očekávány následující dopady: zlepšení zásobování pitnou vodou, zlepšení životního prostředí, zejména kvalita povrchových vod v dané lokalitě i v celém povodí pod podpořenou obcí a dále lepší ochrana vod podzemních.

 

5.                   Orientační finanční přehled vyčíslující financování z předpokládaných krajských a jiných veřejných prostředků, soukromých finančních zdrojů

 

Celková částka určená pro Podprogram Programového fondu – Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje bude upřesněna po schválení rozpočtu Zlínského kraje na rok 2006.

  

minimální částka podpory z tohoto podprogramu na  realizaci stavby (netýká se projektové dokumentace staveb):

500 000, Kč

maximální částka podpory z tohoto podprogramu na realizaci stavby:

- u obcí s počtem ekvivalentních obyvatel od 0 do 500, případně větších, ale jen pokud se akce týká místní části s méně než 500 ekvivalentními obyvateli lze finanční prostředky poskytnout do výše 5,0 mil. Kč , u obcí či svazku obcí s počtem ekvivalentních obyvatel 501 – 2000  lze finanční prostředky poskytnout do výše 10,0 mil. Kč.

 

maximální částka podpory z tohoto podprogramu na vypracování projektové dokumentace (v rozsahu pro stavební řízení) 

500 000,- Kč

 

             

Mimoto podpora nesmí přesáhnout 70 % celkových předpokládaných nákladů na vypracování projektové dokumentace pro stavební řízení nebo na realizaci stavby. Zbývající část bude financována z vlastních nebo jiných zdrojů.

 

6.                   Orientační finanční profil pro každý rok trvání podprogramu a pro každý zdroj přispívající na financování podprogramu

 

Předpokládáme, že trvání podprogramu bude víceleté a z rozpočtu Zlínského kraje bude požadována a uvolňována částka na pokrytí potřeb vyplývající z tohoto podprogramu. Předpokládáme, že částka na realizaci tohoto podprogramu se bude navyšovat.

 

 

7.                   Informace o potřebě studií, školení nebo technické pomoci při činnostech spojených s přípravou, realizací nebo úpravou příslušných podprogramů

 

Tento podprogram nevyžaduje pro svou přípravu a realizaci studie, školení nebo technickou pomoc.

 

8.                   Názvy kompetentních orgánů a institucí odpovědných za provádění podprogramu včetně plateb

 

V souladu se Statutem Programového fondu se na podprogramu podílí následující orgány:

Zastupitelstvo Zlínského kraje – schvaluje podprogram, jeho financování, změny, popř. zrušení, dále také schvaluje poskytnuté podpory v rámci tohoto podprogramu.

Rada Zlínského kraje – schvaluje prováděcí dokument Informace pro žadatele k podprogramu, jmenuje osoby podílející se na hodnocení a výběru projektů v rámci tohoto podprogramu, dále se také podílí s výkonným útvarem na monitorování a vyhodnocování podprogramu.

Odbor životního prostředí a zemědělství – je garantem podprogramu.

Odbor strategického rozvoje – je výkonným útvarem podprogramu.

Ekonomický odbor - uvolňuje finanční prostředky poskytované v rámci podprogramu a dohlíží nad dodržením správnosti evidence o příjemcích podpor a nad činností výkonného útvaru v procesu ověřování a schvalování nákladových faktur zahrnutých do projektů.

 

9.                   Koneční uživatelé přínosů (cílové skupiny)

 

Cílovými skupinami jsou obyvatelé obcí  do 2 000 ekvivalentních obyvatel nebo svazků obcí s 500 – 2000 ekvivalentními obyvateli nebo i větší, pokud se akce týká obce nebo místních částí obce s méně než 2000 ekvivalentními obyvateli.

 

 

Popis jednotlivých kroků pro realizaci podprogramu, včetně kritérií potřebných pro hodnocení a dodržení pravidel otevřené soutěže

 

Realizace podprogramu je rozdělena do následujících fází:

1) vyhlášení podprogramu Zastupitelstvem Zlínského kraje  –  8. prosince 2005

2) schválení prováděcího dokumentu Informace pro žadatele  Radou Zlínského kraje –  po schválení

    rozpočtu na rok 2006

3) zveřejnění Výzvy k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory – 13. leden 2006

4) příjem a evidence Žádostí o poskytnutí podpory – únor 2006,

5) hodnocení, posuzování a výběr nejvhodnějších Žádostí o poskytnutí podpory –  únor 2006,

6) schválení podpor pro úspěšné žadatele Zastupitelstvem Zlínského kraje –  duben 2006,

7) podpis smluv o poskytnutí veřejné podpory – duben 2006,

8) realizace projektů a průběžné kontroly, provádění plateb – do 30.  června 2007,

9) hodnocení jednotlivých projektů a hodnocení podprogramu – do 30. září 2007.

 

 

Ukazatele a hlavní hodnotící kritéria pro hodnocení podprogramu:

Preferovány budou žádosti, které v případě vodovodů:

a)       řeší zásobování pitnou vodou území, kde se opakovaně projevují nedostatky pitné vody z důvodu sucha

b)       řeší zásobování pitnou vodou území, kde se projevují nedostatky v kvalitě pitné vody

c)       řeší návaznost na již zrealizovanou etapu výstavby vodovodní sítě

 

Preferovány budou žádosti, které v případě kanalizací a ČOV:

d)       přispějí ke zlepšení jakosti vody ve vodním toku a stavu životního prostředí (negativně budou hodnoceny případy kanalizací, ze kterých nejsou odpadní vody odváděny na ČOV),

e)       řeší odstranění zdroje znečištění bezprostředně ohrožujícího maloplošná zvláště chráněná území a chráněné krajinné oblasti a které povedou k odstranění zdrojů znečištění ohrožujících ochranná pásma vodních zdrojů,

f)        budou realizovány v povodí  významných vodních  toků a v chráněných oblastech přirozené akumulace vod,

g)       zajistí vysoký  pozitivní dopad na vodní tok, do něhož jsou odpadní vody vypouštěny,

h)       jsou v souladu se schváleným Plánem rozvoje vodovodů a kanalizací Zlínského kraje.

 

Preferovány budou žádosti, které u všech typů podporovaných projektů:

i)         ovlivní větší počet obyvatel

j)         mají příznivý podíl celkových nákladů na realizaci akce k počtu EO, na které je přepočteno množství vypouštěného znečištění odstraněného po realizaci akce.

 

10.               Ustanovení zajišťující správné provádění podprogramu včetně jeho monitorování a vyhodnocování a definice kvantifikovaných indikátorů pro vyhodnocování a rovněž kontrolní a sankční opatření

 

Projekty v rámci podprogramu budou vybírány na základě hodnotící tabulky, která hodnotí jejich význam, metodiku realizace, udržitelnost, rozpočet a efektivitu nákladů a schopnost řízení a odbornost žadatele.

 

 

Kvantifikované indikátory v rámci  podprogramu:

 

Vstup:

Finanční náklady                                                                                   dle schváleného

                                                                                                                   rozpočtu (min. 25,000 mil. Kč)

Výstupy:

počet podporovaných projektů k realizaci                                                                                 8

délka nově vybudovaného vodovodu                                                                                   1 000 m

délka nově vybudované kanalizace                                                                                    4 000 m

počet nových ČOV                                                                                                                1

délka zrekonstruovaného vodovodu                                                                                    1 000 m

délka zrekonstruované kanalizace                                                                                     3 000 m

počet zrekonstruovaných ČOV                                                                                               1

počet vypracovaných projektových dokumentací                                                          3

 

Dopady:

 

Zvýšení efektivnosti a kvality dodávky pitné vody a snížení znečištění životního prostředí odpadními vodami.

 

Podprogram Programového fondu – Vodohospodářská infrastruktura v obcích Zlínského kraje byl konzultován s předsedou Výboru pro zemědělství, životní prostředí a rozvoj venkova ZZK a po projednání v RZK bude předložen celému výboru k projednání.

dokumenty ke stažení

.doc Výzva k předkládání žádostí 53 kB
.doc Informace pro žadatele 143,5 kB
.doc Formulář žádosti o poskytnutí podpory 393 kB
.doc Smlouva o poskytnutí podpory 155 kB
.doc ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA - FORMULÁŘ 171,5 kB
.xls Seznam příjemců podpory 48,5 kB
aktualizováno: 17.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap