PF 08-10 Podprogram pro začínající včelaře 2010

Název podprogramu: Podprogram pro začínající včelaře
 
Označení podprogramu: PF 08 - 10
 
1.2 Popis současné situace se specifikací problémů k řešení
 
Samotné zaměření Podprogramu a poskytnutí účelové neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje pro „začínající včelaře“ v roce 2009, proběhlo s menšími úpravami oproti roku 2008, které ovšem nebyly důvodem pro omezení programu jako takového.
V přiložené tabulce můžeme vidět základní ukazatele podle jednotlivých let:
 
rok
počet žadatelů
rozpočet ZK
počet příjemců
nakoupeno nových úlů
nakoupeno včelstev
celkem vyplaceno
2006
129
550.000,-
54
155 ks
82 roje
516.174,-
2007
129
550.000,-
55
182 ks
73 roje
545.078,-
2008
77
550.000,-
58
191 ks
130 rojů
546.752,-
2009
142
600.000,-
64
200 ks
167 rojů
572.000,-
(2010)
 
(500.000,-)
 
 
 
 
(Pozn.: v roce 2007 byla podána dokonce jedna žádost i z Olomouckého kraje a v roce 2008 se přihlásil žadatel i z Jihomoravského kraje.)
 
I přes tyto pozitivní výsledky se nám ale na včelstvech stále podepisuje klimatická nevyrovnanost v posledních letech (mírná zimní období - 2006/2007a 2007/2008), ale i další faktory, které mohou ovlivňovat výskyt moru včelího plodu a roztoče Varroa destructor. Tak došlo k situaci, že i v okresech Zlínského kraje se muselo spálit několik desítek včelstev a situace je neustále sledována ze strany Krajské veterinární správy.
Nejen původní záměr na „omlazení“ členské základny, ale i zájem na zainvestování lokalit které byly takto postiženy a zájem o umístění včelstev tam - kde se zatím nevyskytují nás vedou k tomu, abychom realizovali podporu i v roce 2010. Samotná podpora by měla být proto směrována na nákup a umístění zdravého včelstva v nových nástavkových úlech. Nákup nástavkových úlů je odůvodněn nejen snadnějším ošetřováním a údržbou včelstev pomocí těchto úlů, ale i eliminací možných příčin výše uvedeného onemocnění a parazitárního nebezpečí. Jen za těchto podmínek pak můžeme kvalitně a efektivně zachovat opylovací službu na území celého Zlínského kraje. Postižené oblasti a místa dosud nezainventována pak budou zohledněna při hodnocení a výběru nových žádostí - jejich bodovým navýšením.
 
 
1.3 Cíle podprogramu a vazba na priority (generální strategické cíle) Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje
 
Podpora začínajících včelařů je v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRÚOZK) a to funkčním okruhem č. 5 Venkov a zemědělství a specifickým cílem č. 5.2 Posilování úlohy zemědělství v péči o krajinu a životní prostředí.
 
 
1.4 Částka určená Zlínským krajem pro finanční podporu  
Celková částka schválená pro poskytnutí podpory je v roce 2010 garantována ve výši 500.000,- Kč.
Pravidla týkající se výzvy k předkládání žádostí
Informace týkající se rozhodnutí Zlínského kraje o udělení podpory
Podmínky platící pro realizaci projektu po rozhodnutí o udělení podpory

dokumenty ke stažení

.doc P 01 Informace pro žadatele 2010 včelaři.doc 181 kB
.doc Výzva k předkládání žádosti.doc 62,5 kB
.doc ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA.doc 132,5 kB
.xls P03 přehled vybraných žadatelů a náhradníků.xls 38 kB
aktualizováno: 19.2.2013

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap