PF 08 - 09 Podprogram pro začínající včelaře 2009

N-O-V-I-N-K-A : Rada Zlínského kraje na svém zasedání dne 4.5. 2009 schválila seznam vybraných žadatelů (a náhradníků) – začínajících včelařů svým usnesením č. 0333/R11/09. Seznam a také závěrečné zprávy viz odkazy níže pod článkem
 
 
1. Popis současné situace se specifikací problematiky k řešení
 
Účelová neinvestiční dotace z rozpočtu Zlínského kraje byla  pro „začínající včelaře“ poskytnuta již v roce 2006 a 2007 v rámci schváleného rozpočtu pro ORJ 70. Po dobrých zkušenostech a výsledcích tohoto dotačního programu došlo v roce 2008 k přesunu do Programového fondu ZK a zařazení jako jednoho z podprogramů.
V přiložené tabulce můžeme vidět zjednodušené ukazatele podle jednotlivých let:
 
rok
počet žadatelů
rozpočet ZK
počet příjemců
nakoupeno nových úlů
nakoupeno včelstev
celkem vyplaceno
2006
129
550.000,-
54
155 ks
82 roje
516.174,-
2007
129
550.000,-
55
182 ks
73 roje
545.078,-
2008
77
550.000,-
58
191 ks
130 rojů
546.752,-
(2009)
 
(600.000,-)
 
 
 
 
(Pozn.: v roce 2007 byla podána dokonce jedna žádost i z Olomouckého kraje a v roce 2008 se přihlásil žadatel i z Jihomoravského kraje.)
 
I přes tyto pozitivní ukazatele se ale na včelstvech podepsala mírná zima 2006/2007 a další faktory, které způsobily výskyt moru včelího plodu a roztoče Varroa destructor. Tak došlo k situaci, že i v okresech Zlínského kraje se muselo spálit několik včelstev. Podle vyjádření Krajské veterinární správy byl nejhůře postižen okres Kroměříž, kde muselo být spáleno pře 140 včelstev. Celkem bylo za celý kraj takto postiženo 20 chovatelů a spáleno 191 včelstev. Naštěstí alespoň v okrese Vsetín nebyly hlášeny žádné ztráty na včelstvech. Jedná se o problém celostátní, kdy asi v sedmi okresech ČR již nemají z těchto důvodů žádná včelstva (informace podaná předsedy OV ČSV na pracovní poradě dne 23.1. 2008) !!! Letošní přelom zimy 2007/2008 byl opět mírnější, a proto předpokládáme, že i v letošním roce dojde k dalšímu úhynu včelstev.
V roce 2008 bylo v rámci převedení do Programového fondu podáno pouze 77 žádostí.  Podprogram by měl být ukončen k 30.11. 2008, kdy bude následně provedeno i závěrečné vyhodnocení. Menší počet žadatelů byl (podle informací předsedů ZO a předsedů OV ČSV, o.s.) způsoben složitějšími podmínkami při podáváním žádostí, kde spousta potenciálních žadatelů tvrdila, že nemá přístup k PC pro možnost podání samotné žádosti a nebo nepochopili, co do označených kolonek vepsat . Pro letošní rok bylo pro tento účel vyčleněno opět 550.000,- Kč a vybráno 55 žadatelů (včetně 9 náhradníků).
Nejen původní záměr na „omlazení“ členské základny, ale i výše uvedené skutečnosti nás vedou k realizaci podpory z rozpočtu Zlínského kraje i pro rok 2009. Pomoc by měla být směrována opět jak k omlazení členské základny, tak i k nákupu a uchování zdravého včelstva v nových nástavkových úlech - aby byla zachována opylovací služba na území Zlínského kraje. I situace v produkci medu začíná být vážná, o čemž svědčí zprávy o jeho menším množství a připravovaném zvyšování cen za 1 kg..Podpora nákupu nástavkových úlů je odůvodněna snadnějším ošetřováním a údržbou včelstev pomocí těchto úlů, které by měly eliminovat možné příčiny výše uvedených onemocnění. Navržený podprogram je v souladu s aktivitami PRÚOZK v návaznosti na funkční okruh č. 5 - venkov a zemědělství a specifický cíl č. 5.2 - posilování úlohy zemědělství v péči o krajinu a životní prostředí.
 
2. Cíle pro poskytnutí podpory, včetně ukazatelů dosažení cílů a jejich kvantifikace, výstupy, výsledky, dopady
 
2.1) účelová neinvestiční dotace:
Cílem podprogramu je zajištění „omlazení“ členské základny a nárůst počtu včelstev ve Zlínském kraji
Vstup:       finanční prostředky z rozpočtu Zlínského kraje ve výši -600.000,- Kč (v návrhu rozpočtu pro
                 rok 2009)
Výstup:     počet podpořených projektů na  území Zlínského kraje - 60,
Výsledek: počet nových nástavkových úlů – 180,
                 počet nových včelstev - 120
Dopady:    zvýšení garance výnosů a produkce nejen u obilovin, ovoce a zeleniny, ale i medu a vosku.     
Průběh realizace podprogramu je zhodnocen koncem každého roku za účasti předsedů jednotlivých OV ČSV, o.s. a jsou navrženy podmínky pro přípravu podprogramu pro rok následující.
 
3. Finanční rámec
 
3.1stanovení minimální a maximální podpory a míry dotace
Celková částka určená na realizaci podprogramu:                     600.000,- Kč
Minimální částka podpory:                                                              5.000,- Kč/1 žadatel
Maximální částka podpory:                                                           10.000,- Kč/1 žadatel.
Maximální míra dotace:              85% celkových způsobilých výdajů projektu.
.
4. Typy příjemců podpory
 
Cílovou skupinou jsou fyzické osoby na území Zlínského kraje – „začínající včelaři“. „
Začínajícím včelařem“ se pro účely poskytnutí dotace rozumí:
dosažení věku 18 - 50 let, potvrzený zájem o včelaření – doložený vyjádřením místně příslušné základní organizace ČSV, o.s. (žadatel nemusí / musí být členem ČSV, o.s.), žadatel nemá svá včelstva, splňuje všechny ostatní podmínky obsažené v „Informacích pro žadatele“(budou upraveny podle dopadů a poznatků z roku 2008 a předloženy ke schválení RZK – ZZK). 
 
5. Územní vymezení
 
projekt musí být realizován na území Zlínského kraje
 
6. Časový harmonogram
A k t i v i t a
termín
garantováno
schválení věcné specifikace a finančního rámce        Podprogramu pro začínající včelaře
prosinec/2008
usnesení ZZK
návrh výzvy a informací pro žadatele
leden/2009
usnesení RZK
zveřejnění „výzvy“ k předkládání žádostí
na www stránkách ZK a úřední desce ZK
leden/2009
odbor STR
konečný termín pro příjem žádostí o podporu
únor/2009
žadatelé o podporu
hodnocení žádostí (zástupci ZK)
březen/2009
otvírání obálek, kontrola administrativní shody a přijatelnosti, hodnocení žádostí
výběr nejvhodnějších žádostí
(radní ZK pro oblast ŽPZE, vedoucí odboru ŽPZE,  předsedové OV ČSV, o.s.)
březen/2009
výběrová komise
projednání a schválení dotací navrženým žadatelům
duben/2009
usnesení RZK
uzavření smluv s vybranými žadateli
po schválení RZK
květen/2009
garant
odbor ŽPZE
zveřejnění výsledků rozhodnutí RZK o udělení podpory  na www stránkách ZK a úřední desce ZK
po schválení RZK a podepsání zápisu
květen/2009
odbor STR
vyúčtování dotací
listopad/2009
příjemci podpory
(+ náhradníci)
závěrečná zpráva o realizaci Podprogramu
do konce února/2010
garant
odbor ŽPZE
 
 

dokumenty ke stažení

.pdf Navod_pro_vyplneni_elektronicke_zadosti_o_poskytnuti_podpory_PF08-09[1].pdf 480,37 kB
.doc Výzva k předkládání žádosti 2009.doc 60,5 kB
.doc Informace pro žadatele 2009.doc 162,5 kB
.doc PF 08-09 PŘEHLED VYBRANÝCH ŽADATELŮ A NÁHRADNÍKŮ) – ZAČÍNAJÍCÍCH VČELAŘŮ.doc 54 kB
.doc ZÁVĚREČNÁ ZPRÁVA.doc 106,5 kB
aktualizováno: 18.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap