PF 08-08 Podprogram pro začínající včelaře

1. Účel podpory 

 1.1) účelová neinvestiční dotace:

podchytit zájem mladých začínajících včelařů zlínského regionu za účelem omlazení včelařské základny a zvýšení počtu včelstev v našem regionu, společně se zlepšením opylovací služby včelstev na kulturních či planě rostoucích rostlinách.
 
2. Podprogram a finanční zdroje
Podprogram pro začínající včelaře. Finanční krytí zajištěno z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2008 ve výši 550.000,- Kč
 
3. Typy aktivit, územní vymezení a doba trvání projektu
(a) podpora bude sloužit k nákupu základního a doporučeného vybavení pro začínající včelaře
(b) Územní vymezení: projekt musí být realizován na území Zlínského kraje
(c) Maximální doba trvání projektu: 3 měsíce
Podrobnosti najdete v “Informaci pro žadatele“, která je zmíněna v bodě 8.
 
4. Celková částka pro tuto Výzvu
550.000,- Kč
 
5. Maximální a minimální výše podpory
(a) Minimální částka podpory na 1 projekt:    5.000,- Kč/ 1 žadatel
(b) Maximální částka podpory na 1 projekt: 10.000,- Kč/ 1 žadatel
(schválená i proplácená podpora bude vždy zaokrouhlována na celé stokoruny dolů)
(c) Maximální část způsobilých výdajů projektu, která může být podpořena z Programového fondu (maximální míra podpory):  85 %
 
6. Maximální počet poskytovaných podpor
55
 
KRITÉRIA PŘIJATELNOSTI
 
7. Způsobilost žadatele, způsobilost projektu, způsobilost výdajů projektu
Cílovou skupinou jsou fyzické osoby na území Zlínského kraje – „začínající včelaři“.
„Začínajícím včelařem“ se pro účely poskytnutí dotace rozumí:
dosažení věku 18 - 50 let, potvrzený zájem o včelaření – doložený vyjádřením místně příslušné základní organizace ČSV, o.s. (žadatel nemusí být členem ČSV, o.s.), žadatel nemá svá včelstva, splňuje všechny ostatní podmínky obsažené v „Informacích pro žadatele“. 
 
8. Podrobné informace
Podrobné informace o této Výzvě jsou obsaženy v “Informaci pro žadatele“, která je uveřejněna spolu s tímto oznámením na webové stránce Zlínského kraje (v sekci Dotace a granty) nebo si ji můžete vyžádat na adrese a telefonu uvedeném níže.
Jakékoli dotazy ohledně této Výzvy je možné zaslat e-mailem (s uvedením referenčního čísla)  na elektronickou adresu: zdenek.chvatal@kr-zlinsky.cz, příp. na tel. 577 043 354
 
9. Způsob podávání Žádosti o poskytnutípodpory
Žádost o poskytnutí podpory se podává na standardním „Formuláři Žádosti o poskytnutí podpory“, který je přiložen k Informaci pro žadatele a musí být podepsána žadatelem – fyzickou osobou. Formát a pokyny tohoto formuláře musí být přesně dodrženy. Žadatel musí předložit jeden podepsaný originál. Povinné přílohy (písemné vyjádření místně příslušné základní organizace ČSV,o.s. podle bydliště žadatele, vyplněný formulář „Kontrolní seznam“ k žádosti o poskytnutí podpory) budou předloženy v jednom originále nebo ověřené kopii. 
 
Žádosti musí být dodány na adresu: Zlínský kraj, odbor životního prostředí a zemědělství, Tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín v zalepené obálce (doručiteli těch Žádostí, které budou předány osobně, bude vydáno podepsané a datované potvrzení o přijetí).
 
Na obálce musí být vyznačeno referenční číslo podprogramu (PF 08 – 08), pod kterým byla zveřejněna Výzva k předkládání žádostí, úplné jméno žadatele, a zřetelně viditelný text: Neotvírat před zasedáním komise k otevírání obálek.
 
Předložená Žádost musí být úplná, tzn. musí obsahovat „Formulář Žádosti o poskytnutí podpory“, společně se samostatným „Kontrolním seznamem“.
 
10. Termín odevzdání
Konečný termín pro příjem Žádostí je dne: 28.4. 2008 do 12:00 hod. V této lhůtě je nutné žádost doručit na adresu uvedenou v bodě 9. odst. 2 Výzvy. Žádosti doručené po tomto termínu budou automaticky zamítnuty.
 
11. Předpokládané datum oznámení výsledků výběru nejvhodnějších Žádostí o poskytnutí podpory
3.6. 2008

dokumenty ke stažení

.doc P 02 Výzva k předkládání žádosti.doc 51,5 kB
.doc P 03 Informace pro žadatele.doc 144,5 kB
.doc P 04 Formulář žádosti o poskytnutí podpory.doc 98 kB
.doc P 05 Formulář žádosti o poskytnutí podpory - Kontrolní seznam.doc 44,5 kB
.doc P 06 Formulář Závěrečná zpráva.doc 104 kB
.doc SCHVÁLENÉ DOTACE - usnesení Rady Zlínského kraje 54,5 kB
aktualizováno: 14.10.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap