PF 02-09 Podprogram na podporu obnovy venkova 2009

1.            Popis současné situace a hlavní výsledky předešlých činností
1.1   Soulad s PRÚOZK
 
Obnova venkova je v souladu s Programem rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (PRÚOZK) a to funkčním okruhem 5. Venkov a zemědělství, specifickým cílem 5.3. – Rozvíjet infrastrukturu a osídlení venkova a specifickým cílem 5.4. - Zlepšit kvalitu života v obcích a mikroregionech.
 
Od roku 2004 přešla obnova venkova do kompetence krajů a ve Zlínském kraji je realizována formou podprogramu. Podprogram na podporu obnovy venkova je vyhlašován v souladu s Metodickým pokynem MP/13 Pravidla pro poskytování podpory na základě podprogramu a podpory ve formě přímé dotace z Programového fondu Zlínského kraje.
 
1.2   Historie POV ve Zlínském kraji:
 
Podpora poskytovaná v rámci POV v letech 2004-2008
rok
č. podprogramu
částka vyčleněná na podprogram
požadovaná částka
počet žadatelů
počet příjemců
% uspokojených žadatelů
2004
PF 01-04
30,1 mil. Kč
61,7 mil. Kč
156
75
48,08
2005
PF 02-05
31 mil. Kč
47,8 mil. Kč
118
78
66,10
2006
PF 02-06
39,45 mil. Kč
45,9 mil. Kč
125
109
87,20
2007
PF 02-07
44,65 mil. Kč
54,5 mil. Kč
222
178
80,18
2008
PF 02-08
52,75 mil. Kč
137,17 mil. Kč
215
146
67,91
celkem
197,95 mil. Kč
347,07 mil. Kč
836
586
 
 
Forma podpory v roce 2004-2008:
- do roku 2007 byla měněna množství a struktura dotačních titulů a maximální výše podpory byla        600.000,-Kč pro obce do 1000 obyvatel (do roku 2006), do 1500 obyvatel (v roce 2007)
- v r. 2008 se začlenily do podprogramu projekty na zpracování územních plánů - dotační titul 4, maximální výše podpory v rámci dotačního titulu 1-3 byla pro obce do 500 obyvatel 500.000,-Kč, pro obce od 501 do 2000 obyvatel 1,000.000,-Kč, v rámci dotačního titulu 4 byla maximální výše podpory 300.000,-Kč .
  
Zvolený systém poskytnutých podpor r. 2008 zůstane zachován i do r. 2009 (viz. bod 3 a 4)
 
 
2.             Cíle Podprogramu na podporu obnovy venkova, popis navrhované strategie, indikátory podprogramu
2.1   Cíl POV
 
Cílem Podprogramu Zlínského kraje je obnova a zachování specifických hodnot venkovského prostoru podporou projektů směřujících k  obnově a údržbě obecního majetku, eventuelně výstavbě nových objektů, revitalizaci starých objektů, obnově veřejných prostranství včetně péče o veřejnou zeleň, zlepšení technického stavu místních komunikací a podpora zpracování územních plánů.
 
Zvolená strategie vychází ze znalosti současné situace Operačních programů České republiky. Operační program, který řeší problematiku venkova - Program rozvoje venkova a ROP regionu soudržnosti Střední Morava, zdaleka nepokryje potřeby obcí z důvodu nízké alokace finančních prostředků. Operační programy řeší především rozsáhlé a investičně náročné rozvojové projekty. Podprogram na podporu obnovy venkova Zlínského kraje je určen především na obnovu obecního majetku, kterou obce nejsou schopny při výši svých rozpočtů pokrýt z vlastních zdrojů.
Územně plánovací dokumentace schválená před 1.7.1992 pozbývá platnosti nejpozději do tří let ode dne nabytí účinnosti stavebního zákona, což je 1.1.2010. Územně plánovací dokumentaci sídelního útvaru nebo zóny, územní plán obce a regulační plán schválené před 1. lednem 2007 lze do 31. prosince 2015 podle novely stavebního zákona z.č. 191/2008 Sb. upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývají platnosti.
 
2.2   Indikátory podprogramu
 
Vstup: 52,750.000,-Kč (Návrh rozpočtu pro rok 2009)
 
Předpokládané výstupy:
Počet obnovených či rekonstruovaných objektů ve vlastnictví obce....... 40
Počet obnovených či upravených veřejných prostranství včetně ploch veřejné zeleně, hřbitovních ploch, venkovních hřišť a dětských hřišť.......10
Počet realizovaných projektů na rekonstrukci místních komunikací, pěších stezek, cyklostezek, čekáren na zastávkách hromadné dopravy, rekonstrukci či výstavbu veřejného osvětlení, rekonstrukci veřejného rozhlasu ....... 40
Počet podpořených projektů se zpracovaným konceptem nebo návrhem územně plánovací dokumentace…… 30
 
  
3.            Podporované aktivity
 
Podprogram na podporu obnovy venkova bude realizován ve 4 dotačních titulech
 
Dotační titul č. 1
Obnova a údržba venkovské zástavby a občanské vybavenosti eventuálně výstavba nových objektů (radnice, školy, mateřské školy, tělovýchovná zařízení-mimo venkovní hřiště, kulturní zařízení, zdravotnická zařízení, hasičské zbrojnice, požární nádrže, sakrální stavby, drobné stavby)
 
Dotační titul č. 2
Komplexní úprava veřejných prostranství včetně obnovy a zřizování veřejné zeleně, hřbitovní plochy, venkovní hřiště a dětská hřiště,   
 
Dotační titul č. 3
Rekonstrukce a výstavba místních komunikací, čekárny na zastávkách hromadné dopravy, výstavba cyklistických a pěších stezek, rekonstrukce a výstavba veřejného osvětlení, rekonstrukce veřejného rozhlasu
 
Dotační titul č. 4
Projekty na zpracování územních plánů (zpracování konceptu nebo zpracování návrhu územního plánu).
 
 
4.            Finanční rámec podprogramu a forma podpory
 
Celková částka: v návrhu rozpočtu Zlínského kraje pro rok 2009 je vyčleněna na realizaci podprogramu částka 52,750.000,-Kč.
 
Dotační titul č. 1- 3
Pokud je uváděna procentuální výše dotace a návratné finanční výpomoci s nulovým úrokem, vychází se při výpočtu z celkové výše skutečných způsobilých výdajů projektu.
Poskytnutím podpory se rozumí možnost: poskytnutí dotace nebo dotace + návratné finanční výpomoci.
 
 
PRO OBCE DO 500 OBYVATEL:
 
vlastní prostředky žadatele minimálně 20%,
dotace Zlínského kraje maximálně 60%,
návratná finanční výpomoc Zlínského kraje žadateli s nulovým úrokem a dobou splatnosti dva roky (polovina splátky vždy k 31. 3. následujících roků) maximálně 20%
 
maximální výše podpory - 500 000,- Kč na 1 žadatele u dotačních titulů 1-3
minimální výše podpory -    50 000,- Kč na 1 žadatele u dotačních titulů 1-3
 
 
PRO OBCE 501 – 1500 OBYVATEL:
 
vlastní prostředky žadatele minimálně 20%,
dotace Zlínského kraje maximálně 50%,
návratná finanční výpomoc Zlínského kraje žadateli s nulovým úrokem a dobou splatnosti dva roky (polovina splátky vždy k 31. 3. následujících roků) maximálně 30%
 
maximální výše podpory - 1 000 000,- Kč na 1 žadatele u dotačních titulů 1-3
minimální výše podpory -       50 000,- Kč na 1 žadatele u dotačních titulů 1-3
 
 
PRO OBCE 1501 – 2000 OBYVATEL:
 
vlastní prostředky žadatele minimálně 30%,
dotace Zlínského kraje maximálně 40%,
návratná finanční výpomoc Zlínského kraje žadateli s nulovým úrokem a dobou splatnosti dva roky (polovina splátky vždy k 31. 3. následujících roků) maximálně 30%
 
maximální výše podpory - 1 000 000,- Kč na 1 žadatele u dotačních titulů 1-3
minimální výše podpory -       50 000,- Kč na 1 žadatele u dotačních titulů 1-3
 
 
Dotační titul č. 4
PRO OBCE do  2000 OBYVATEL:
 
vlastní prostředky žadatele minimálně 30%,
dotace Zlínského kraje maximálně 70% .
 
maximální výše podpory - 300 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 4
minimální výše podpory -  100 000,- Kč na 1 žadatele u dotačního titulu 4
Žadatel může podat:
1 žádost v rámci dotačního titulu č. 1-3
1 žádost v rámci dotačního titulu č. 4.
  
 
5.            Příjemci podpory a územní vymezení
 
Koneční příjemci podpory: obce Zlínského kraje –  do 2 000 obyvatel
 
Územní vymezení: území Zlínského kraje
 
 
6.            Předpokládaný časový harmonogram realizace Podprogramu na podporu obnovy venkova
 
Schválení podprogramu Zastupitelstvem Zlínského kraje - prosinec 2008
Schválení prováděcího dokumentu Informace pro žadatele Radou Zlínského kraje - leden 2009
Zveřejnění Výzvy k předkládání Žádostí o poskytnutí podpory - leden/únor 2009
Příjem a evidence žádostí o poskytnutí podpory dotační titul 1-3  - únor/březen 2009
Příjem a evidence žádostí o poskytnutí podpory dotační titul 4 do - března 2009
Schválení podpor v Zastupitelstvu Zlínského kraje do - června 2009
Ukončení podprogramu u dotačního titulu 1-3 do - 30. 11. 2009
Ukončení podprogramu u dotačního titulu 4 do - 30. 11. 2010

dokumenty ke stažení

.pdf Návod pro vyplnění elektronické žádosti o poskytnutí podpory PF02-09DT1-3.pdf 546,85 kB
.pdf Návod pro vyplnění elektronické žádosti o poskytnutí podpory PF02-09DT4.pdf 512,89 kB
.doc Výzva k předkládání žádostí.doc 88,5 kB
.doc Informace pro žadatele.doc 263,5 kB
.doc Vzor smlouvy o poskytnutí podpory (dotační titul 1-3).doc 137,5 kB
.doc Vzor smlouvy o poskytnutí podpory (dotační titul 4).doc 124,5 kB
.doc Konzultace k vyplnění žádosti pro obce do 2000 obyvatel.doc 39 kB
.doc Formulář závěrečné zprávy (dotační titul 1-3).doc 111,5 kB
.xls SEZNAM SCHVÁLENÝCH PODPOR V DOTAČNÍM TITULU 1-3.xls 51 kB
.xls SEZNAM SCHVÁLENÝCH PODPOR V DOTAČNÍM TITULU IV.xls 27,5 kB
.doc Formulář závěrečné zprávy (dotační titul 4).doc 97 kB
aktualizováno: 24.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap