Pěstounství

 • Zajištění náhradního rodinného prostředí, které je obdobou k přirozené rodině;
 • Účelem a cílem není trvalé, ale přechodné řešení, ke kterému by paralelně měla přistupovat intenzivní sociální práce s rodinou v krizi;
 • Vazby na původní rodinu zůstávají zachovány.
 • Pěstounem se může stát – osoba dítěti příbuzná nebo blízká, osoba cizí (zprostředkovaná pěstounská péče státem); může se jednat o osobu žijící v manželství, osobu osamělou, osobu žijící v nesezdaném soužití; jednou z podmínek je rovněž bydliště na území ČR;
 • Důraz je kladen na vyjádření dítěte ke svěření do pěstounské péče (s ohledem na jeho rozumovou vyspělost);
 • Ke svěření dítěte do pěstounské péče není třeba souhlasu rodičů (je to však výhodou);
 • Při výchově vykonává pěstoun přiměřeně práva a povinnosti rodičů – rozhoduje o běžných záležitostech, (v těchto záležitostech dítě zastupuje, spravuje jeho jmění).
 • Respektování práv rodičů - rodič zůstává nositelem rodičovské odpovědnosti (pokud nedošlo k jejímu omezení), s výjimkou práv a povinností, která jsou svěřena pěstounovi. Rodiči náleží výchova dítěte v širším slova smyslu, zastupování dítěte v podstatných záležitostech;
 • Rodiče mají právo na osobní styk s dítětem i právo na informace o dítěti, výjimky stanoví soud;
 • Pěstoun má povinnost informovat rodiče o podstatných záležitostech dítěte;
 • Každý pěstoun uzavírá dohodu o výkonu pěstounské péče s některou doprovázející organizací. V dohodě se podrobně upravuje naplňování práv a povinností při výkonu pěstounské péče, která jsou konkretizovaná dle individuálních potřeb dítěte a pěstounské rodiny;
 • Svěření dítěte do pěstounské péče nemá vliv na trvání vyživovací povinnosti rodičů k dítěti;
 • Hmotné zabezpečení dítěte a pěstouna zajišťuje stát v režimu dávek pěstounské péče.  Bližší informace o dávkách pěstounské péče a jejich výši naleznete na tomto odkaze: http://uradprace.cz/
 • Při podstatné změně poměrů, neshodě mezi rodiči a pěstounem v podstatné záležitosti dítěte, může dítě, rodič nebo pěstoun navrhnout soudu změnu práv a povinností, zrušení pěstounské péče či jiné rozhodnutí.
 • Pěstounská péče zaniká nejpozději nabytím plné svéprávnosti dítěte, jinak jeho zletilostí.
Předpoklady pro výkon pěstounské péče

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap