Pěstounská péče

 • Zajišťuje dítěti chybějící rodinné prostředí, vazby na původní rodinu nezanikají.
 • Do pěstounské péče může být svěřeno dítě, které není právně volné a jehož výchova byla ze strany rodičů narušena nebo ohrožena. Pěstoun není zákonným zástupcem dítěte, těmi zůstávají i nadále rodiče, přestože dítě není v jejich péči.
 • Pěstoun nemá stejná práva jako rodič; má pouze právo zastupovat dítě a spravovat jeho záležitosti v běžných věcech, v podstatných věcech týkajících se dítěte žádá pěstoun souhlas zákonného zástupce nebo soudu (to v případě že souhlas zákonného zástupce není možný nebo stanovisko zákonného zástupce není v zájmu dítěte).
 • Pěstoun nemá ke svěřenému dítěti vyživovací povinnost.
 • Podmínkou svěření dítěte do pěstounské péče je zájem dítěte a skutečnost, že osoba pěstouna poskytuje záruku řádné výchovy.
 • Pěstounská péče je státem garantovaná a kontrolovaná forma náhradní rodinné péče. Po svěření dítěte do pěstounské péče rodinu pravidelně (nejméně jednou za 6 měsíců) navštěvuje sociální pracovnice (pracovník).
 • O pěstounské péči rozhoduje soud na návrh osob, které mají zájem stát se pěstouny.
 • Problematiku pěstounské péče upravuje zákon č. 94/1963 Sb. o rodině (§ 45a – d), ve znění pozdějších předpisů a zákon č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Hmotné zabezpečení pěstouna a dítěte svěřeného do pěstounské péče

Hmotné zabezpečení v souvislosti s pěstounskou péčí upravuje zákon č. 117/1995 Sb., o státní sociální podpoře. Ten definuje následující dávky:

 • Příspěvek na úhradu potřeb dítěte – vyplácí se jednou měsíčně.
 • Odměna pěstouna – vyplácí se jednou měsíčně.
 • Odměna pěstouna ve zvláštních případech – nárok na ni má pěstoun pečující alespoň o 3 děti svěřené mu do pěstounské péče nebo alespoň o 1 dítě svěřené mu do pěstounské péče, které je dlouhodobě zdravotně postižené vyžadující mimořádnou péči. Odměna se pro účely zvláštních právních předpisů (např. důchodové zabezpečení) posuzuje jako plat. Vyplácí se jednou měsíčně.
 • Příspěvek při převzetí dítěte – vyplácí se jednorázově.
 • Příspěvek na zakoupení motorového vozidla – nárok na něj má pěstoun, který má svěřeny do pěstounské péče nejméně čtyři děti, pokud zakoupil osobní motorové vozidlo nebo zajistil nezbytnou celkovou opravu osobního motorového vozidla. Vyplácí se jednorázově.

Žádost o dávky pěstounské péče se podává u příslušného Úřadu práce, odboru státní sociální podpory.

 

Formy pěstounské péče

 • Individuální – probíhá v běžném rodinném prostředí.
 • Skupinová – probíhá v tzv. „zařízeních pro výkon pěstounské péče“. Zařízení může zřídit obec nebo kraj, zpravidla v samostatném objektu nebo v prostorách, které zřizovatel vybaví jako byt pro rodinu s větším počtem dětí. O výkonu pěstounské péče v zařízení se uzavírá písemná dohoda mezi zřizovatelem a pěstounem. Pěstoun v zařízení pro výkon pěstounské péče má nárok na odměnu pěstouna, která se posuzuje jako plat. Do zařízení jsou umisťovány především děti, pro které je obtížné zajistit pěstounskou péči individuální formou. Jde zejména o děti jiného etnika, větší sourozenecké skupiny nebo dětí s různými typy postižení.

 

Zánik pěstounské péče

Pěstounská péče zaniká dosažením zletilosti dítěte, úmrtím dítěte nebo pěstouna, rozhodnutím soudu, na žádost pěstouna, při společné pěstounské péči rozvodem manželství pěstounů (soud musí znovu rozhodovat o výchově dítěte).

 

aktualizováno: 31.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap