Péče o válečné hroby a pietní místa ve Zlínském kraji v současnosti, základní pojmy

V České republice je péče o válečné hroby a pietní místa řešena zákonem č. 122/2004 Sb., o válečných hrobech a pietních místech a o změně zákona č. 256/2001 Sb., o pohřebnictví.

 

Válečným hrobem se rozumí místo, kde jsou pohřbeny ostatky osob, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo ostatky osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války. Válečným hrobem může být hrob jednotlivce, hrob hromadný nebo osárium, včetně náhrobků a ostatního hrobového zařízení. Válečným hrobem je rovněž evidované místo s nevyzvednutými ostatky osob zemřelých v souvislosti s válečnou událostí, anebo jiný objekt, který je za válečný hrob považován v souladu s mezinárodní smlouvou, jíž je Česká republika vázána.

 

Válečným hrobem je i pietní místo, kterým se rozumí pamětní deska, pomník, památník nebo obdobný symbol připomínající válečné události a oběti, které zahynuly v důsledku aktivní účasti ve vojenské operaci nebo v důsledku válečného zajetí, anebo oběti osob, které zahynuly v důsledku účasti v odboji nebo vojenské operaci v době války.

 

Péčí o válečné hroby se rozumí zabezpečování úpravy, ochrany, zřizování nových válečných hrobů, přemísťování nebo rušení válečných hrobů, včetně exhumací. Péči o válečný hrob zabezpečuje vlastník válečného hrobu, a pokud není znám, vlastník nemovitosti, na které je válečný hrob umístěn

 

Údržbou a úpravou válečného hrobu se rozumí označení válečného hrobu, umístění pamětní desky, pomníku, památníku nebo obdobného symbolu, včetně běžné údržby válečného hrobu, jeho okolí a přístupu k němu.

 

Vlastník válečného hrobu, jakož i vlastník nemovitosti, na níž je válečný hrob umístěn, pokud je válečný hrob mimo pohřebiště, je povinen umožnit k němu přístup za účelem vzdání úcty nebo provedení prací souvisejících s péčí o válečný hrob.

 

Zákon stanovuje práva a povinnosti v oblasti péče o válečné hroby a pietní místa a orgány státní správy a jejich působnost ve věcech válečných hrobů.

 

Orgánům státní správy ukládá:

Obecním úřadům obcí s rozšířenou působností:

 • vést evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;
 • informovat příslušný krajský úřad o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

Informaci podává do konce června kalendářního roku podle stavu k 31. prosinci předchozího roku.

Krajským úřadům:

 • vést souhrnnou evidenci válečných hrobů, které jsou v jeho správním obvodu;
 • koordinovat péči o válečné hroby v rámci kraje;
 • informovat ministerstvo o počtech a o stavu válečných hrobů, které vede v evidenci.

Informaci podává do konce září kalendářního roku podle stavu k 31. prosinci předchozího roku.

Ministerstvu obrany:

 • v případě pochybností rozhodnout o tom, co je válečným hrobem;
 • koordinovat péči o válečné hroby v České republice a v zahraničí;
 • vést centrální evidenci válečných hrobů;
 • poskytovat dotace na péči o válečné hroby jeho vlastníku, pokud není znám, vlastníku nemovitosti;
 • poskytovat náhradu za omezení užívání nemovitosti a hradit výdaje za odkoupení nemovitosti nebo její části.

 

aktualizováno: 20.6.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap