PD02-06 - PODPROGRAM PRO NESTÁTNÍ NEZISKOVÉ ORGANIZACE V OBLASTI PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ V ROCE 2006 (příjem žádostí uzavřen)

Obsah:

 

1. Popis situace

2. Výsledky programů podpořených z rozpočtu Zlínského kraje v rámci  "Podpory aktivit  prevence sociálně patologických jevů" v roce 2003, 2004 a 2005

3. Popis cílových skupin, typů aktivit, výstupů a cílů

4. Podmínky pro přidělení dotace

 

 

 

1. POPIS  SITUACE

 

 

Úvod

 

            Vznik nějakého typu sociálně patologického chování je reakcí jedince na narušení jeho  sociálního, duševního nebo fyzického zdraví. Šikana, gambling, poruchy přijmu potravy, záškoláctví, rasismus a xenofobie  jsou  nejzávažnější problémy, které vychovatelé dnešní mladé generace řeší. Bezesporu nejrozšířenějším problémem je zneužívání drog. Zatímco prevence nejvýše  jmenovaných jevů je  řešena na úrovni  metodických pokynů příslušných resortů a doporučení odborných pracovišť, prevence zneužívání návykových látek má oporu v zákoně (zák.č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů), řízením a koordinací aktivit je pověřen kraj.

            Prvotní  příčiny rozvoje sociálně patologického chování jsou často obdobné. Stejně tak obdobné mohou být preventivní programy, spočívající v uplatňování moderních metod zaměřených  na postoje a nácvik dovedností. Velmi často tak nelze rozdělit primární prevenci zneužívání drog od prevence jiných sociálně patologických jevů, v této oblasti dochází k  překryvům jednotlivých typů problematik. V rámci podpor poskytovaných Zlínským krajem byla hranice kompetencí (s účinností od roku 2004) mezi dotačními programy  vyhlašovanými Odborem školství, mládeže a sportu, Odborem sociálních věcí a "Programem pro NNO v oblasti prevence sociálně patologických jevů" Odboru Kancelář hejtmana stanovena   takto: preventivní aktivity škol a školských zařízení realizovaných v rámci MPP (minimální preventivní program) spadají do kompetence sektoru školství,  stejně tak  nejrůznější typy volnočasových aktivit určených všem dětem a mládeži bez rozdílu. Cílem "Programu pro nestátní neziskové organizace v oblasti prevence sociálně patologických jevů"  v oblasti primární prevence je podpora programů pro "ohroženou" skupinu neorganizovaných dětí a mládeže v mimoškolním prostředí, včetně sociální práce v terénu a podpory zařízení s pověřením k sociálně právní ochraně dětí.

            Prolínání problematik platí, v omezenější míře, také pro poradenské a terapeutické služby. Naproti tomu léčba a pomoc  lidem závislým je službou vysoce specializovanou, ve Zlínském  kraji realizovanou pouze zdravotnickými subjekty.

             

 

 

 

Dokumenty Zlínského kraje

 

            Záměr Zlínského kraje řešit jmenovanou problematiku je zakotven v Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje, funkčním okruhu 3 Lidské zdroje, bodě 3.5 Prevence sociálně patologických jevů, bezpečnost obyvatel i návštěvníků. Zlepšení situace chce kraj dosáhnout především podporou  vzniku a rozvoje nízkoprahových alternativních volnočasových aktivit pro ohrožené děti a mládež, dále odborného poradenství a krizové pomoci.

            Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005 - 2007 přijatá usnesením Zastupitelstva ZK č.754/Z26/04 dne 20.10. 2004 si klade za cíl zejména podporovat rozvoj aktivit pro neorganizované děti a mládež, mladistvé pachatele trestné činnosti a pomoc obětem trestných činů.

           

 

Situace v oblasti zneužívání návykových látek

 

            Kompletní přehled o situaci v oblasti zneužívání návykových látek, realizovaných preventivních aktivitách a činnosti policie podává materiál "Situace v oblasti zneužívání drog a prevenci zneužívání drog ve Zlínském kraji v roce 2003"přijatý usnesením RZK č. 0415/R11/04 dne 3.5.2004.

 

Situace v oblasti kriminality

 

            Z ostatních sociálně patologických jevů je zmapována je oblast kriminality - informace o stavu kriminality ve Zlínském kraji jsou součástí "Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005 - 2007" přijaté usnesením ZZK č. 754/Z26/04 dne 20.10.2004.

 

 

 

Tabulka:

Základní preventivní aktivity v pověřených obcích ve Zlínském kraji

 

            NZDM - Nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

            Sociální práce v terénu - aktivní vyhledávání neorganizovaných dětí a mládeže např. v             lokalitách velkých městských sídlišť

            KC - kontaktní centrum

            Street - Terénní výměnný program pro uživatele drog

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

obec nad 5.000 obyvatel

počet obyvatel

NZDM

sociální práce v terénu

KC

Street

Bystřice pod Hostýnem

8.787

ne

-

ne

ne

Holešov

12.463

ne

-

   

Hulín

7.610

ne

-

   

Chropyně

5.256

ne

-

   

Kroměříž

29.225

ano

ne

ano

ano

Vsetín

29.190

(2) ano

ano

ano

ano

Rožnov pod Radhoštěm

17.845

ne

ne

ne

ne

Zubří

5.365

ne

-

ne

ne

Valašské Meziříčí

27.568

ne

ne

ne

ne

Brumov Bylnice

6.091

ne

-

ne

ne

Valašské Klobouky

5.191

ne

-

ne

ne

Otrokovice

19.261

ne

ne

ne

ne

Napajedla

7.607

ne

-

ne

ne

Zlín

80.854

(3) ano

ano

ne

ne

Slavičín

7.159

ano

-

ne

ne

Luhačovice

5.621

ne

-

ne

ne

Staré Město

6.691

ne

-

   

Uherské Hradiště

26.876

ano

ano

ano

ano

Kunovice

5.152

ne

-

   

Uherský Brod

17.592

ne

ne

   

 

Z ostatních obcí:

 

Vizovice

2.856

ano

-

ne

ne

Fryšták

2.416

ano

-

ne

ne

 

vysvětlivky k tabulce: -  v menších obcích není terénní program nutný, 

                                       působnost programu přesahuje hranice pověřené obce

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2.  VÝSLEDKY PROGRAMŮ PODPOŘENÝCH Z ROZPOČTU ZLÍNSKÉHO KRAJE V RÁMCI  "PODPORY AKTIVIT  PREVENCE SOCIÁLNĚ PATOLOGICKÝCH JEVŮ"  V ROCE 2003, 2004 A 2005

 

 

2003

            Z rozpočtu ZK byla v roce 2003 vyčleněna částka 3.490.000,-Kč. Podpořeno bylo 23 projektů od 21 žadatelů. 42 % z celkové částky bylo určeno na programy pomoci lidem závislým na nelegálních drogách, mládeži experimentující s drogami a jejich rodinám. 58 % z celkové částky bylo určeno na aktivity primární prevence. V 35 % šlo o podporu nízkoprahových zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže -  aktivity cíleně zaměřené na potencionálně ohroženou skupinu neorganizovaných dětí a mládeže, dětí ze sociálně slabých rodin, dětí s výchovnými problémy apod. Díky této dotaci vznikla ve ZK dvě zcela nová zařízení, další  mohla výrazně  rozšířit své služby. Ve 20 % šlo o preventivní programy jejichž cílovou skupinou byly školní děti a mládež, ve 3 % byly podpořeny speciální programy pro nezaměstnané absolventy SŠ a rodiče dětí s výchovnými problémy.

 

2004

            V roce 2004 byl zrušen jednotný systematický způsob podpory prevence, část prostředků byla převedena do podprogramu MR 01-04 "Podpora malého rozsahu pro nestátní neziskové organizace na úseku rozvoje občanské společnosti". Celkově byly vyčleněné prostředky výrazně sníženy. Řada programů a organizací byla nucena řešit závažné problémy buď s financováním programu nebo se způsobem vyúčtování celoročních provozních nákladů podle podmínek daných podporou malého rozsahu. Situace jednotlivých organizací byla řešena v průběhu roku individuálně.

            Celkem bylo z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2004 přiděleno na preventivní aktivity 2.215.000,- Kč. Z toho 700.000,- Kč z PD 02-04 "Podprogram na podporu aktivit protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů", 1.055.000,- Kč z MR 01-04 "Podpora malého rozsahu pro nestátní neziskové organizace na úseku rozvoje občanské společnosti" a 400.000,- Kč bylo na problematiku převedeno z paragrafu "Prevence kriminality" a rozděleno na základě individuálních žádostí formou přímé dotace.

            Z částky 2.215.000,-Kč  bylo 42,0 % určeno na programy pomoci lidem závislým na nelegálních drogách, 10,6 % na poradenství pro mládež experimentující s drogami či jiným sociálně nežádoucím chováním a jejich rodinám. Primární prevenci bylo přiděleno 47,4 % z celkové částky. Provoz 7 nízkoprahových zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže byl podpořen částkou 820.000,- Kč tj. 37 %. Na specializované programy primární prevence pro cílovou skupinu školních dětí a mládeže (realizované v mimoškolním prostředí jako forma kontaktní práce) bylo určeno 10,4% z celkové částky.

 

2005

            V roce 2005 byla z rozpočtu ZK vyčleněna na programy protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů částka 2,4 mil. V podprogramu PD 02-05 bylo vyčerpáno 2.130.000,- Kč.

            Částka 270.000,-Kč byla určena na řešení situace kontaktního centra ve Zlíně.  Původní realizátor projektu, který představuje klíčovou aktivitu protidrogové prevence v okrese Zlín, ukončil svou činnost. Nového realizátora se doposud nepodařilo najít. Ve spolupráci s městem Zlín pokračuje hledání vhodného řešení, částka 270.000,-Kč bude převedena do roku 2006, umožní znovuobnovení této základní služby.

            Celkem 60 % z vyčerpané částky v podprogramu PD 02-05 bylo určeno na podporu 9 nízkoprahových zařízení pro neorganizované děti a mládež. Dotace umožnila zprovoznění nového zařízení tohoto typu v "problémové lokalitě" Kroměříž (vis."Situace v oblasti zneužívání drog a prevenci zneužívání drog ve Zlínském kraji v roce 2003"). Terénní sociální práce s dětmi a mladistvími v prostředí městských sídlišť byla podpořena částkou 200.000,-Kč (10%).  Celkem 540.000,-Kč tj. 25% vyčerpaných prostředků bylo přiděleno službám pomoci uživatelům drog a jejich blízkým. Na specializované programy primární prevence pro cílovou skupinu školních dětí a mládeže bylo čerpáno 5% prostředků - celkem 110.000,-Kč.

 

 

 

 

3.  POPIS  CÍLOVÝCH  SKUPIN,  TYPŮ  AKTIVIT,  VÝSTUPŮ  A  CÍLŮ

 

            Cílem programu je podpořit projekty cíleně zaměřené na práci se  skupinou dětí, mládeže event. mladých dospělých, potenciálně ohroženou vznikem a rozvojem sociálně patologického chování nebo problematikou zasažených, vytvořit síť programů  schopných oslovit uvedené cílové skupiny, navázat a udržet s nimi kontakt, nabízet aktivity a služby směřující k rozvoji pozitivních životních alternativ.

 

 

Cílové skupiny

 

1. Skupiny neorganizovaných  dětí a mladých lidí potenciálně ohrožených vnikem sociálně patologického chování a jejich rodinní příslušníci

 

2. Děti, mladiství event. dospělí, problematikou sociálně patologického chování, zejména zneužíváním drog (včetně alkoholu) či kriminalitou, zasažení a jejich rodinní příslušníci

 

 

 Typy podporovaných aktivit:

 

1.Vnik a rozvoj nízkoprahových zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže (prioritně ve větších městských aglomeracích), propojených s  terénní prací zaměřenou na kontakt se skupinami neorganizovaných dětí a mládeže a kontaktní prací ve školách,  prováděných formou  specializovaných programů primární  prevence  dlouhodobého charakteru.

 

2. Podpora sítě odborných  poradenských a terapeutických služeb pro děti, mladistvé event. mladé dospělé zasažené problematikou sociálně patologického chování a jejich rodinné příslušníky

 

3. Rozšíření rehabilitačních  programů doplňujících a přímo navazujících na odbornou terapeutickou péči o děti, mladistvé event. mladé dospělé zasažené problematikou sociálně patologického chování   a jejich rodinné příslušníky.

 

4. Rozšíření plošného pokrytí kraje terénními  výměnnými programy pro uživatele drog.

 

5. Podpora sítě kontaktních a poradenských služeb pro uživatele drog a jejich rodinné příslušníky, (pedagogy), zejména zajištění těchto služeb v regionu Zlín, Otrokovice.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

TYP AKTIVITY

 

1

neorganizované děti a mládež

nízkoprahová centra pro trávení volného času propojená s:

 

      - kontaktní prací v terénu

 

      - kontaktní prací ve školách (formou speciálních programů prevence závislostí, šikany, rasizmu a xenofobie atd. využívající interaktivní metody zaměřené na postoje a nácvik dovedností)

 

      - nabídkou alternativních volnočasových aktivit

 

děti s výchovnými problémy

rehabilitační a terapeutické programy

 

rehabilitační a terapeutické programy pro rodiny

 

rodiče dětí s výchovnými problémy

 

poradenské  služby

 

2

děti a mladiství

experimentátoři s drogami (či jiná sociál. patologie - kriminalita, gambling)

poradenské a terapeutické služby

 

výchovné (probační) programy realizované ve spolupráci s Probační a mediační službou či kurátory pro mládež od.sociálně právní ochrany dětí MÚ

 

terapeutické programy pro rodiny

 

   - jejich rodiče, rodinní příslušníci  

 

poradenské  služby

 

problémoví uživatelé drog a závislí

terénní výměnný program

 

služby kontaktních center

 

   - jejich rodiče a rodinní příslušníci

 

 

 

 

Ustanovení zajištující správné provádění podprogramu včetně jeho monitorování a vyhodnocování a definice kvantifikovaných indikátorů pro vyhodnocování

 

Projekty v rámci podprogramu budou vybírány na základě hodnotící tabulky, která hodnotí jejich význam, metodiku realizace,  udržitelnost, rozpočet, schopnost řízení a odbornost žadatele.

 

Ukazatele dosažení cílů podprogramu

Vstup:

            Finanční prostředky                                         budou známy po schválení rozpočtu ZK

Výstup:

            Počet podpořených subjektů                                                              cca 10

Výsledek

            Počet klientů, kteří mohou využívat služby,

             poskytované podpořenými projekty                                                   cca 1.500

Dopad

            Stabilizace základní sítě programů a služeb prevence sociálně patologických jevů, vytvoření podmínek pro rozvoj kvalitních projektů.

 

           

 

Cíle a způsoby hodnocení jednotlivých typů aktivit:

 

            Cílem  podporovaných aktivit je zlepšení osobní situace konkrétních klientů zapojených do programu. Naplňování cílů je realizátor povinen interpretovat v písemné zprávě, spolu s hodnotitelnými výstupy. Pokud např. v případě nízkoprahového zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže nebude realizátor v průběhu 2 let schopen doložit konkrétní kasuistiku*, je zjevné, že se mu nepodařilo kontaktovat cílovou skupinu a program i přes možnou uspokojivou návštěvnost nenaplňuje své cíle.

 

*Kompetentní ke kontrole neanonymní evidence je pracovník KÚ pověřený kontrolou výkonu sociálně právní ochrany dětí pověřenými osobami podle zákona 359/1999 O sociálně právní ochraně dětí. Jde o přenesenou působnost kraje, pracovník je členem hodnotitelské komise - KPD.

 

V závislosti na konkrétním typu programu jsou kriteriem hodnocení:

počty kontaktů, návštěvnost, počet pravidelných návštěvníků, počet klientů účastnících se organizované akce, počet výkonů realizovaných služeb/ počet klientů využívajících nabízené služby, množství vyměněných injekčních jehel, počet klientů, počet abstinujících klientů, počet klientů umístěných do léčby, počet případů infekčního onemocnění identifikovaného v terénu atd.

            Pokud pro daný typ programu existují příslušné standardy (metodika) nebo jejich návrh, bude realizátor povinen vést evidenci podle kategorií uvedených v tomto materiálu.

 

Sekundární dopady realizace podprogramu

 

- Vznik nových pracovních míst v nově vzniklých nízkoprahových centrech pro trávení volného a  času dětí a mládeže.

- Vytvoření nových možností pro získání praxe a realizaci dobrovolnických programů  pro nezaměstnané  studenty pedagogických a sociálně právních škol v  nízkoprahových centrech pro trávení volného času dětí a mládeže.

- Vytvoření vhodných míst pro výkon soudem uložených výchovných opatření nezletilým a mladistvým pachatelům  trestné činnosti v podporovaných programech (Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže).

 

Kontrolní a sankční opatření

 

V případě, že nemůže Příjemce dotace splnit závazky vyplývající z projektu, je povinen do 30 dnů vrátit Poskytovateli veškeré finanční prostředky, které mu byly poskytnuty. Příjemce podpory je také povinen do 30 dnů vrátit veškeré finanční prostředky, které mu byly poskytnuty, pokud poruší zásadním způsobem podmínky smlouvy. V případě, že příjemce podpory použije tuto podporu neoprávněně, může být sankcionován podle zákona 218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů a zákona č,250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Neoprávněným použitím se rozumí použití prostředků v rozporu s podmínkami smlouvy.

 

V souladu se Statutem Programového fondu provádí kontrolu realizace jednotlivých projektů tohoto podprogramu Odbor Kancelář hejtmana ve spolupráci s kontrolním oddělením Odboru kanceláře ředitele. Odbor Kancelář hejtmana také vede evidenci kontrol a iniciuje nápravná opatření v případě zjištění nedostatků či pochybení. Poskytovatel dotace má právo provést u příjemce kontrolu během čerpání dotace a také během 2 let po předložení závěrečné zprávy. Ve Smlouvě o poskytnutí veřejné podpory jsou ustanovení o vrácení podpory a sankcích v případě porušení podmínek Smlouvy a poskytnutí veřejné podpory.

 

 

 

4. PODMÍNKY PRO PŘIDĚLENÍ DOTACE

 

Kritéria hodnocení:

 

            Hlavním kriteriem vhodnosti projektu je jeho potřeba v regionu, začlenění do sítě programů a služeb protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. Dále bude hodnotitel posuzovat jeho úroveň po odborné stránce, soulad s příslušnými standardy nebo návrhem standardů a výsledky dosažené v předchozím období. V případě nízkoprahových zařízení pro trávení volného času budou upřednostněny organizace s pověřením k sociálně právní ochraně dětí.

 

 

Žadatelé:

 

občanská sdružení

obecně prospěšné společnosti

církve, účelová zařízení církve

 

Územní vymezení podprogramu:

 

Projekt je realizován na území Zlínského kraje.

 

 

Finanční rámec podprogramu:

 

Finanční rámec bude upřesněn po schválení rozpočtu ZK na rok 2006.

Minimální částka na jeden projekt je 50.000,- Kč, maximální 450.000,- Kč.

Maximální část vhodných nákladů, jaká může být hrazena z přímé dotace na činnost je 60 %.

 

 

Časový harmonogram podprogramu:

 

Konkrétní časový harmonogram podprogramu se bude odvíjet od termínů zasedání RZK a ZZK v roce 2006.  Podprogram bude vyhlášen v první polovině ledna, termín uzávěrky přijímání žádostí 28.2.2006.

 

 

Omezení :

 

Nebudou podpořeny programy obecné primární prevence, spočívající v zajištění široké nabídky volnočasových aktivit sportovního či kulturního charakteru pro cílovou skupinu všech dětí a mládeže. Nebudou podpořeny přednáškové aktivity spočívající v jednostranném přenosu informací, aktivity realizované v rámci minimálního preventivního programu škol a školských zařízení, programy bez propojení s neškolním prostředím, komponované programy pro velké skupiny.

Nebudou podpořeny projekty nízkoprahových a poradenských zařízení, které nemají smluvně zajištěnu podporu obce (minimálně bezplatný pronájem)

- Školy a školská zařízení mohou žádat o dotace na řešení dané problematiky v programech vyhlášených odborem školství.

- Z dotačního programu jsou vyloučeny projekty podpořené v rámci systému AKRED II víceleté financování NNO zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů v období let 2006 - 2008.

 

 

dokumenty ke stažení

.doc Výzva k předkládání žádostí 43,5 kB
.doc Informace pro žadatele 117,5 kB
.doc Formulář žádosti o poskytnutí podpory 613 kB
aktualizováno: 17.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap