PD01-07 - Přímá dotace na činnost z Programového fondu na rok 2007 v oblasti "Prevence sociálně patologických jevů"

I. Popis situace

 

Úvod

 

            Vznik určitého typu sociálně patologického chování je reakcí jedince na narušení jehosociálního, duševního nebo fyzického zdraví. Šikana, gambling, poruchy přijmu potravy, záškoláctví, rasismus a xenofobie jsou nejzávažnější problémy, které vychovatelé dnešní mladé generace řeší. Bezesporu nejrozšířenějším problémem je zneužívání drog. Zatímco prevence nejvýše jmenovaných jevů je řešena na úrovni metodických pokynů příslušných resortů a doporučení odborných pracovišť, prevence zneužívání návykových látek má oporu v zákoně (zák.č. 379/2005 Sb., o opatřeních k ochraně před škodami působenými tabákovými výrobky, alkoholem a jinými návykovými látkami a o změně souvisejících zákonů), řízením a koordinací aktivit je pověřen kraj.

            Prvotní příčiny rozvoje sociálně patologického chování jsou často obdobné. Stejně tak obdobné mohou být preventivní programy, spočívající v uplatňování moderních metod zaměřených na postoje a nácvik dovedností. Velmi často tak nelze rozdělit primární prevenci zneužívání drog od prevence jiných sociálně patologických jevů, v této oblasti dochází k  překrytí jednotlivých typů problematik. V rámci podpor poskytovaných Zlínským krajem byla hranice kompetencí (s účinností od roku 2004) mezi dotačními programy  vyhlašovanými Odborem školství, mládeže a sportu, Odborem sociálních věcí a "Programem pro NNO v oblasti prevence sociálně patologických jevů" Odboru Kancelář hejtmana stanovena takto: preventivní aktivity škol a školských zařízení realizovaných v rámci MPP (minimální preventivní program) spadají do kompetence sektoru školství,  stejně tak  nejrůznější typy volnočasových aktivit určených všem dětem a mládeži bez rozdílu. Cílem „Programu pro nestátní neziskové organizace v oblasti prevence sociálně patologických jevů“ v oblasti primární prevence je podpora programů pro „ohroženou“ skupinu neorganizovaných dětí a mládeže v mimoškolním prostředí, včetně sociální práce v terénu a podpory zařízení s pověřením k sociálně právní ochraně dětí.

            Prolínání problematik platí, v omezenější míře, také pro poradenské a terapeutické služby. Naproti tomu léčba a pomoc lidem závislým je službou vysoce specializovanou, ve Zlínském kraji realizovanou pouze zdravotnickými subjekty. 

Dokumenty Zlínského kraje

 

            Záměr Zlínského kraje řešit jmenovanou problematiku je zakotven v Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje - funkčním okruh č. 3 Lidské zdroje, specifický cíl č. 3.5 Prevence sociálně patologických jevů, bezpečnost obyvatel i návštěvníků. Zlepšení situace chce kraj dosáhnout především podporou vzniku a rozvoje nízkoprahových alternativních volnočasových aktivit pro ohrožené děti a mládež, dále odborného poradenství a krizové pomoci.

            Koncepce prevence kriminality ve Zlínském kraji na léta 2005 - 2007 přijatá usnesením Zastupitelstva ZK č. 754/Z26/04 dne 20. 10. 2004 si klade za cíl zejména podporovat rozvoj aktivit pro neorganizované děti a mládež, mladistvé pachatele trestné činnosti a pomoc obětem trestných činů.

Základní preventivní aktivity v pověřených obcích ve Zlínském kraji

 

 

obec nad 5.000 obyvatel

počet obyvatel

NZDM

Sociální práce v terénu

KC

 

Street

Zlín

78.285

ano●

ano●

ano●

ano●

Otrokovice

18.665

ano

ano●

ne●

ne●

Napajedla

7.584

ne

-

ne

ne

Slavičín

7.004

ano●

-

ne

ne

Brumov Bylnice

6.014

ne

-

ne

ne

Luhačovice

5.442

ne

-

ne

ne

Valašské Klobouky

5.143

ne

-

ne

ne

Kroměříž

29.024

ano

ano

ano●

ano●

Holešov

12.332

ne

-

Bystřice p. Hostýnem

8.762

ne

-

ne

ne

Hulín

7.449

ne

-

Chropyně

5.145

ne

-

Vsetín

28.261

ano

ne

ano

ano

Valašské Meziříčí

27.362

ne

ne

ne

ne

Rožnov p. Radhoštěm

17.129

ne

ne

ne

ne

Zubří

5.458

ne

-

ne

ne

Uherské Hradiště

26.131

ano

ano●

ano●

ano●

Uherský Brod

17.399

ne

ne

Staré Město

6.759

ne

-

Kunovice

5.241

ne

-

 

Z ostatních obcí:

 

Vizovice

4.514

ano●

-

ne

ne

Fryšták

3.501

ano●

-

ne

ne

 

 

 

Vysvětlivky:       v menších obcích není terénní program nutný

● působnost programu přesahuje hranice pověřené obce

 NZDM - nízkoprahové zařízení pro děti a mládež

 Sociální práce v terénu - aktivní vyhledávání neorganizovaných dětí a   

mládeže např. v  lokalitách velkých městských   sídlišťa pod.

  KC - kontaktní centrum

  Street - Terénní výměnný program pro uživatele drog

 

 

 

 

 

 

 

II. Výsledky programů podpořených z rozpočtu Zlínského kraje v rámci „Podpory aktivit prevence sociálně patologických jevů“ v letech 2003 - 2006

 

2003

            Z rozpočtu ZK byla v roce 2003 vyčleněna částka 3.490.000,-Kč. Podpořeno bylo 23 projektů od 21 žadatelů. 42 % z celkové částky bylo určeno na programy pomoci lidem závislým na nelegálních drogách, mládeži experimentující s drogami a jejich rodinám. 58 % z celkové částky bylo určeno na aktivity primární prevence. V 35 % šlo o podporu nízkoprahových zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže - aktivity cíleně zaměřené na potencionálně ohroženou skupinu neorganizovaných dětí a mládeže, dětí ze sociálně slabých rodin, dětí s výchovnými problémy apod. Díky této dotaci vznikla ve ZK dvě zcela nová zařízení, další mohla výrazně rozšířit své služby. Ve 20 % šlo o preventivní programy jejichž cílovou skupinou byly školní děti a mládež, ve 3 % byly podpořeny speciální programy pro nezaměstnané absolventy SŠ a rodiče dětí s výchovnými problémy.

 

2004

            V roce 2004 byl zrušen jednotný systematický způsob podpory prevence, část prostředků byla převedena do podprogramu MR 01-04 „Podpora malého rozsahu pro nestátní neziskové organizace na úseku rozvoje občanské společnosti“. Celkově byly vyčleněné prostředky výrazně sníženy. Řada programů a organizací byla nucena řešit závažné problémy buď s financováním programu nebo se způsobem vyúčtování celoročních provozních nákladů podle podmínek daných podporou malého rozsahu. Situace jednotlivých organizací byla řešena v průběhu roku individuálně.

            Celkem bylo z rozpočtu Zlínského kraje v roce 2004 přiděleno na preventivní aktivity 2.215.000,-Kč. Z toho 700.000,- Kč z PD 02-04 „Podprogram na podporu aktivit protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů“, 1.055.000,- Kč z MR 01-04 “Podpora malého rozsahu pro nestátní neziskové organizace na úseku rozvoje občanské společnosti“ a 400.000,- Kč bylo na problematiku převedeno z paragrafu „Prevence kriminality“ a rozděleno na základě individuálních žádostí formou přímé dotace.

            Z částky 2.215.000,-Kč bylo 42,0 % určeno na programy pomoci lidem závislým na nelegálních drogách, 10,6 % na poradenství pro mládež experimentující s drogami či jiným sociálně nežádoucím chováním a jejich rodinám. Primární prevenci bylo přiděleno 47,4 % z celkové částky. Provoz 7 nízkoprahových zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže byl podpořen částkou 820.000,- Kč tj. 37 %. Na specializované programy primární prevence pro cílovou skupinu školních dětí a mládeže (realizované v mimoškolním prostředí jako forma kontaktní práce) bylo určeno 10,4% z celkové částky.

 

2005

            V roce 2005 byla z rozpočtu ZK vyčleněna na programy protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů částka 2.400.000,-Kč. V podprogramu PD 02-05 bylo vyčerpáno 2.130.000,- Kč.

            Částka 270.000,-Kč byla určena na řešení situace kontaktního centra ve Zlíně.  Původní realizátor projektu, který představoval klíčovou aktivitu protidrogové prevence v okrese Zlín, ukončil svou činnost. Nového realizátora se podařilo najít ke konci roku 2007. Částka 270.000,-Kč byla převedena do roku 2006, aby umožnila znovuobnovení této základní služby.

            Celkem 60 % z vyčerpané částky v podprogramu PD 02-05 bylo určeno na podporu 9 nízkoprahových zařízení pro neorganizované děti a mládež. Dotace umožnila zprovoznění nového zařízení tohoto typu v „problémové lokalitě“ Kroměříž. Terénní sociální práce s dětmi a mladistvími v prostředí městských sídlišť byla podpořena částkou 200.000,-Kč (10%).  Celkem 540.000,-Kč tj. 25% vyčerpaných prostředků bylo přiděleno službám pomoci uživatelům drog a jejich blízkým. Na specializované programy primární prevence pro cílovou skupinu školních dětí a mládeže bylo čerpáno 5% prostředků - celkem 110.000,-Kč.

 

 

2006

V roce 2006 opět došlo k posunu v přístupu formy financování protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. Celková částka na danou oblast ve výši 3.000.000,- Kč byla rozdělena na formu víceletého financování ve výši 1.254.000,- Kč a formu podprogramu PD 02-06 ve výši 1.746.000,- Kč.

            V rámci víceletého financování pro roky 2006 až 2008 bylo podpořeno 6 subjektů a to pro 3 nízkoprahová zařízení, 2 kontaktní centra a 1 poradenského centra. Financování bylo zavedeno do rozpočtového výhledu a částky jsou navrhovány do rozpočtu kraje ke schválení a uzavírány jednoroční smlouvy.

            V rámci podprogramu PD 02-06 na protidrogovou prevenci a prevenci sociálně patologických jevů byla podpora schválena 11 subjektům z celkových 13 žadatelů a vyčerpána částka1.696.000,-Kč. Jeden subjekt odmítl uzavřít smlouvu na schválenou dotaci. Tato částka přechází do rezervy Programového fondu. Z uvedených 11 subjektů jsou realizovány  2 projekty kontaktního centra a 1 poradenského centra.

            V rámci nízkoprahových center pro děti a mládež se v rámci primární prevence podílí celkem 9 realizátorů projektů pro cílovou skupinou osob – děti a mládež ohrožené delikvencí. Naterénní sociální práci s dětmi a mladistvými v prostředí městských sídlišť se podílí 3 realizátoři projektů. Tyto programy, včetně poradenských centra byly podpořeny v rámci přímé dotace na činnost na základě podprogramu a v souladu se Statutem Programového fondu Zlínského kraje částkou 1.226.000,-Kč

    V rámci kontaktních center se v rámci terciární prevence podílí 2 realizátoři projektů, kdy ve většině případů jsou cílovou skupinou osob drogově závislí, osoby HIV+ a nemocní AIDS. Na terénním výměnném programu pro uživatele drog se trvale podílí 1 realizátor projektu,  Tyto programy byly podpořeny v rámci přímé dotace na činnost na základě podprogramu a v souladu se Statutem Programového fondu Zlínského kraje částkou  520.000,-Kč

Nejvyšší částka projektu ve výši 345.000,-Kč byla určena na řešení situace kontaktního centra ve Zlíně. Původní realizátor projektu, který představoval klíčovou aktivitu protidrogové prevence pro oblast Zlínska, ukončil svou činnost v roce 2005. Ke znovuobnovení této základní služby došlo otevřením kontaktního centra o.s. Onyx v měsíci červnu 2006.

 

III. Popis cílových skupin, typů aktivit, výstupů a cílů

           

Cílem programu je podpořit projekty cíleně zaměřené na práci se skupinou dětí, mládeže event. mladých dospělých, potenciálně ohroženou vznikem a rozvojem sociálně patologického chování nebo problematikou zasažených, vytvořit síť programů schopných oslovit uvedené cílové skupiny, navázat a udržet s nimi kontakt, nabízet aktivity a služby směřující k rozvoji pozitivních životních alternativ.

 

 

Cílové skupiny

 

1. Skupiny neorganizovaných  dětí a mladých lidí potenciálně ohrožených vnikem sociálně patologického chování a jejich rodinní příslušníci

 

2. Děti, mladiství event. dospělí zasažení problematikou sociálně patologického chování, zejména zneužíváním drog (včetně alkoholu) či kriminalitou, a jejich rodinní příslušníci

 

 

 Typy podporovaných aktivit:

 

1.Vnik a rozvoj nízkoprahových zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže (prioritně ve větších městských aglomeracích), propojených s  terénní prací zaměřenou na kontakt se skupinami neorganizovaných dětí a mládeže a kontaktní prací ve školách,  prováděných formou  specializovaných programů primární  prevence  dlouhodobého charakteru.

 

2. Podpora sítě odborných poradenských a terapeutických služeb pro děti, mladistvé event. mladé dospělé zasažené problematikou sociálně patologického chování a jejich rodinné příslušníky.

 

3. Rozšíření rehabilitačních  programů doplňujících a přímo navazujících na odbornou terapeutickou péči o děti, mladistvé event. mladé dospělé zasažené problematikou sociálně patologického chování   a jejich rodinné příslušníky.

 

4. Rozšíření plošného pokrytí kraje terénními  výměnnými programy pro uživatele drog.

 

5. Podpora sítě kontaktních a poradenských služeb pro uživatele drog a jejich rodinné příslušníky, pedagogy apod.

 

CÍLOVÁ SKUPINA

TYP AKTIVITY

 

1

neorganizované děti a mládež

nízkoprahová centra pro trávení volného času propojená s:

 

      - kontaktní prací v terénu

 

      - kontaktní prací ve školách (formou speciálních programů prevence závislostí, šikany, rasizmu a xenofobie atd. využívající interaktivní metody zaměřené na postoje a nácvik dovedností)

 

      - nabídkou alternativních volnočasových aktivit

 

děti s výchovnými problémy

rehabilitační a terapeutické programy

 

rehabilitační a terapeutické programy pro rodiny

 

rodiče dětí s výchovnými problémy

 

poradenské  služby

 

2

děti a mladiství

experimentátoři s drogami (či jiná sociál. patologie - kriminalita, gambling)

poradenské a terapeutické služby

 

výchovné (probační) programy realizované ve spolupráci s Probační a mediační službou či kurátory pro mládež od.sociálně právní ochrany dětí MÚ

 

terapeutické programy pro rodiny

 

   - jejich rodiče, rodinní příslušníci  

 

poradenské  služby

 

problémoví uživatelé drog a závislí

terénní výměnný program

 

služby kontaktních center

 

   - jejich rodiče a rodinní příslušníci

 

 

 

 

Ustanovení zajištující správné provádění podprogramu včetně jeho monitorování a vyhodnocování a definice kvantifikovaných indikátorů pro vyhodnocování

 

Projekty v rámci podprogramu budou vybírány na základě hodnotící tabulky, která hodnotí jejich význam, metodiku realizace, udržitelnost, rozpočet, schopnost řízení a odbornost žadatele.

 

Ukazatele dosažení cílů podprogramu

Vstup:

            Finanční prostředky                                         budou známy po schválení rozpočtu ZK

Výstup:

            Počet podpořených subjektů                                                              cca 10

Výsledek

            Počet klientů, kteří mohou využívat služby,

             poskytované podpořenými projekty                                                   cca 1.500

Dopad

            Stabilizace základní sítě programů a služeb prevence sociálně patologických jevů, vytvoření podmínek pro rozvoj kvalitních projektů.

Cíle a způsoby hodnocení jednotlivých typů aktivit:

 

            Cílem  podporovaných aktivit je zlepšení osobní situace konkrétních klientů zapojených do programu. Naplňování cílů je realizátor povinen interpretovat v písemné zprávě, spolu s hodnotitelnými výstupy. Pokud např. v případě nízkoprahového zařízení pro trávení volného času dětí a mládeže nebude realizátor v průběhu 2 let schopen doložit konkrétní kasuistiku*, je zjevné, že se mu nepodařilo kontaktovat cílovou skupinu a program i přes možnou uspokojivou návštěvnost nenaplňuje své cíle.

*Kompetentní ke kontrole neanonymní evidence je pracovník KÚ pověřený kontrolou výkonu sociálně právní ochrany dětí pověřenými osobami podle zákona 359/1999 O sociálně právní ochraně dětí. Jde o přenesenou působnost kraje, pracovník je členem hodnotitelské komise - KPD.

 

V závislosti na konkrétním typu programu jsou kriteriem hodnocení:

počty kontaktů, návštěvnost, počet pravidelných návštěvníků, počet klientů účastnících se organizované akce, počet výkonů realizovaných služeb/ počet klientů využívajících nabízené služby, množství vyměněných injekčních jehel, počet klientů, počet abstinujících klientů, počet klientů umístěných do léčby, počet případů infekčního onemocnění identifikovaného v terénu atd.

            Pokud pro daný typ programu existují příslušné standardy (metodika) nebo jejich návrh, bude realizátor povinen vést evidenci podle kategorií uvedených v tomto materiálu.

Sekundární dopady realizace podprogramu

 

- Vznik nových pracovních míst v nově vzniklých nízkoprahových centrech pro trávení volného a  času dětí a mládeže.

- Vytvoření nových možností pro získání praxe a realizaci dobrovolnických programů pro nezaměstnané studenty pedagogických a sociálně právních škol v nízkoprahových centrech pro trávení volného času dětí a mládeže.

- Vytvoření vhodných míst pro výkon soudem uložených výchovných opatření nezletilým a mladistvým pachatelům trestné činnosti v podporovaných programech (Zákon č. 218/2003 Sb., o soudnictví ve věcech mládeže).

Kontrolní a sankční opatření

 

V případě, že nemůže Příjemce dotace splnit závazky vyplývající z projektu, je povinen do 30 dnů vrátit Poskytovateli veškeré finanční prostředky, které mu byly poskytnuty. Příjemce podpory je také povinen do 30 dnů vrátit veškeré finanční prostředky, které mu byly poskytnuty, pokud poruší zásadním způsobem podmínky smlouvy. V případě, že příjemce podpory použije tuto podporu neoprávněně, může být sankcionován podle zákona 218/2000 Sb.,o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů a zákona č,250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Neoprávněným použitím se rozumí použití prostředků v rozporu s podmínkami smlouvy.

V souladu se Statutem Programového fondu provádí kontrolu realizace jednotlivých projektů tohoto podprogramu Odbor Kancelář hejtmana ve spolupráci s kontrolním oddělením Odboru kanceláře ředitele. Odbor Kancelář hejtmana také vede evidenci kontrol a iniciuje nápravná opatření v případě zjištění nedostatků či pochybení. Poskytovatel dotace má právo provést u příjemce kontrolu během čerpání dotace a také během 2 let po předložení závěrečné zprávy. Ve Smlouvě o poskytnutí veřejné podpory jsou ustanovení o vrácení podpory a sankcích v případě porušení podmínek Smlouvy a poskytnutí veřejné podpory.

 

IV.  PODMÍNKY PRO PŘIDĚLENÍ DOTACE

 

Kritéria hodnocení:

 

            Hlavním kriteriem vhodnosti projektu je jeho potřeba v regionu, začlenění do sítě programů a služeb protidrogové prevence a prevence sociálně patologických jevů. Dále bude hodnotitel posuzovat jeho úroveň po odborné stránce, soulad s příslušnými standardy nebo návrhem standardů a výsledky dosažené v předchozím období. V případě nízkoprahových zařízení pro trávení volného času budou upřednostněny organizace s pověřením k sociálně právní ochraně dětí.

Žadatelé:

 

občanská sdružení

obecně prospěšné společnosti

církve, účelová zařízení církve

Územní vymezení podprogramu:

 

Projekt je realizován na území Zlínského kraje.

 

 

Finanční rámec podprogramu:

 

Finanční rámec bude upřesněn po schválení rozpočtu ZK na rok 2006.

Minimální částka na jeden projekt je 50.000,- Kč, maximální 300.000,- Kč.

Maximální část vhodných nákladů, jaká může být hrazena z přímé dotace na činnost je 60 %.

 

Časový harmonogram podprogramu:

 

Konkrétní časový harmonogram podprogramu se bude odvíjet od schválených termínů zasedání RZK a ZZK v roce 2007. Podprogram bude vyhlášen v lednu 2007, termín uzávěrky přijímání žádostí bude v únoru a schvalování dotací v březnu 2007.

Omezení :

 

Nebudou podpořeny programy obecné primární prevence, spočívající v zajištění široké nabídky volnočasových aktivit sportovního či kulturního charakteru pro cílovou skupinu všech dětí a mládeže. Nebudou podpořeny přednáškové aktivity spočívající v jednostranném přenosu informací, aktivity realizované v rámci minimálního preventivního programu škol a školských zařízení, programy bez propojení s neškolním prostředím, komponované programy pro velké skupiny.

Nebudou podpořeny projekty nízkoprahových a poradenských zařízení, které nemají smluvně zajištěnu podporu obce (minimálně bezplatný pronájem).

- Školy a školská zařízení mohou žádat o dotace na řešení dané problematiky v programech vyhlášených odborem školství.

- Z dotačního programu jsou vyloučeny projekty podpořené v rámci systému AKRED II víceleté financování NNO zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti prevence sociálně nežádoucích jevů v období let 2006 - 2008.

 

dokumenty ke stažení

.doc Tabulka schválených dotací - PD01_07 39,5 kB
aktualizováno: 17.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap