PD01-06 - Přímá dotace na činnost z Programového fondu na rok 2006 v oblasti sociálních služeb (příjem žádostí uzavřen)

Podprogram pro nestátní neziskové organizace v oblasti sociálních služeb

 

Základní principy navrženého podprogramu, který vychází z Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje a z Metodiky MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu (kapitoly MPSV) krajům pro rok 2006 schvaluje Zastupitelstvo Zlínského kraje, prováděcí dokumenty - konkrétně Informace pro žadatele -  k němu poté schvaluje Rada Zlínského kraje.

 

1.       Kvantitativní popis současné situace ukazující rozpory, nedostatky a možnosti rozvoje

Nestátní neziskové organizace (dále jen NNO) vyvíjející veřejně prospěšnou činnost v sociální oblasti představují vedle obecních, krajských a státních poskytovatelů sociálních služeb podstatný a důležitý prvek ve vytváření nabídky sociálních služeb určených osobám, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Svou činností NNO rovněž zásadním způsobem participují na vytváření občanské společnosti v České republice. V občanské společnosti nemusí stát a jeho samosprávné celky poskytovat sociální péči a služby pouze vlastními silami, tuto činnost může svěřit NNO a finančně je podpořit. Neziskový sektor citlivě reaguje na změny ve společnosti, které odráží vytvářením dostupného a efektivního systému sociálních služeb. Organizace přitom vzájemně kooperují, nové činnosti často vznikají na bázi dobrovolnictví a jsou silným inovátorem v modernizaci poskytování sociálních služeb. Představují tak významný nástroj pomoci občanům v řešení nepříznivé sociální situace směrem ke zkvalitnění jejich života a předcházení sociálního vyloučení.

 

Činnosti NNO na úseku sociálních služeb podporuje zejména MPSV ČR. Pro rok 2006 byly ze strany ministerstva vyhlášeny následující programy v oblasti poskytování sociálních služeb:

 

I. Program podpory sociálních služeb na celostátní úrovni

Program  je tvořen podprogramy:

§         Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku

§         Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci kriminality

§         Podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách

§         Podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením

§         Podpora integrace cizinců v ČR

 

II. Program podpory sociálních služeb na místní a regionální úrovni

Program je tvořen podprogramy:

§         Podpora aktivit zaměřených na protidrogovou politiku

§         Podpora aktivit zaměřených na sociální prevenci a prevenci kriminality

§         Podpora poskytování zvláštních sociálních služeb v sociálně vyloučených romských komunitách

§         Podpora integrace cizinců v ČR

 

U výše uvedených podprogramů může NNO žádat o dotaci do maximální výše 70 % rozpočtovaných nákladů.

 

MPSV ČR pokračuje i nadále v decentralizaci dotačního řízení na kraje. Obdobně jako v roce 2005 již  nevyhlásilo podprogram "Podpora aktivit zaměřených zejména na integraci a pomoc seniorům a osobám se zdravotním postižením" pro projekty s regionální resp. místní působností. Pro rok 2006 kraje obdrží od ministerstva  shodným způsobem jako v roce 2005 účelově vázané prostředky ve prospěch NNO, které v kraji poskytují sociální služby se zaměřením na seniory a osoby se zdravotním postižením. Tyto organizace si tedy musí podat žádost na příslušný kraj.

 

Na základě výše uvedených  skutečností je nutno podprogram Zlínského kraje rozdělit na dvě oblasti. V rámci první oblasti (A) mohou organizace žádat o veřejnou podporu  na  projekty, které jsou  zaměřeny na poskytování sociálních služeb seniorům a osobám se zdravotním postižením na místní úrovni. V rámci  druhé oblasti (B) mohou organizace žádat o veřejnou podporu na projekty, které jsou zaměřeny na poskytování sociálních služeb ostatním cílovým skupinám, tzn. ne seniorům a osobám se zdravotním postižením (konkrétně viz bod 3 Podprogramu). Společným znakem pro obě oblasti je  nutnost vyhlásit podprogram do konce roku 2005, a to i bez ohledu na skutečnost, že v této době nebude známa výše celkových částek, která bude rozdělována. Hlavním důvodem je fakt, že veřejná podpora bude určena organizacím na provoz a každodenní činnost. Je proto nezbytně nutné, aby finanční prostředky byly  organizacím rozdělovány již na počátku roku 2006.

 

A - SENIOŘI, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

Pro rok 2006 obdrží kraje finance formou účelové neinvestiční dotace ze státního rozpočtu - kapitoly MPSV, které budou určeny organizacím poskytujícím sociální služby pro seniory a osoby se zdravotním postižením, a to především s ohledem na místní potřeby a kvalitu poskytovaných služeb. Dotace bude  kraji poskytnuta na základě Žádosti a bude podléhat finančnímu vypořádání. V Žádosti podepsané statutárním zástupcem musí být krajem uveden požadavek na výši dotace a je nutno ji podat na MPSV ČRnejpozději do 18. listopadu 2005. Výše dotace kraji pro rok 2006 bude odvozena od výše požadavku pro rok 2006 a výše dotace poskytnuté kraji z kapitoly MPSV v roce 2005. Každý kraj je povinen uvést požadovanou částku v Žádosti.

Účel, na který je dotace poskytována, a podmínky jejího použití budou určeny Rozhodnutím MPSV ČR o poskytnutí dotace a budou vycházet z Metodiky MPSV ČR. Předpokládané vystavení Rozhodnutí a poslání první splátky dotace je v lednu 2006 (30 % dotace). Druhá a třetí splátka dotace bude provedena v dubnu a srpnu 2006.

 

B - OSTATNÍ CÍLOVÉ SKUPINY

Záměr podpořit NNO na úseku sociálních služeb je také v souladu se specifickým cílem Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje z funkčního okruhu Lidské zdroje: 3.2 – Zajistit dostupnost a kvalitu sociálních služeb na území kraje. 

Zlínský kraj poskytne veřejnou podporu ze svého rozpočtu  NNO poskytujícím sociální služby v roce 2006, které svým charakterem nespadají do oblasti A, tzn. jsou svou činností zaměřeny na jiné cílové skupiny než ty, které mohou být podpořeny z účelové dotace MPSV ČR. Celková částka určená krajem na podporu těchto organizací a projektů bude známa po schválení rozpočtu Zlínského kraje na rok 2006. V roce 2005 bylo rozděleno 6.300.000,- Kč.

Projekty  zaměřené na cílové skupiny stanovené v této oblasti mohou být v roce 2006 podpořeny i z MPSV ČR.

 

Provoz a činnosti NNO v oblasti sociálních služeb jsou mj. financovány také z rozpočtů  obcí.

 

2.       Hlavní výsledky předešlých činností podniknutých s veřejnou podporou, použité finanční prostředky, dostupné výsledky hodnocení

Z krajského rozpočtu jsou příspěvky NNO na úseku sociálních služeb poskytovány každoročně  již od roku 2002 – pokaždé dle různé metodiky platné v daném roce. Dotace byly ale vždy určeny k podpoře krytí provozních nákladů poskytovatelů sociálních služeb, tzn., že nesloužily ke krytí investičních nákladů a jednorázových akcí. V roce 2006 budou dotace určeny opět pouze ke krytí provozních, nikoliv investičních nákladů. V roce 2004 bylo v rámci Podprogramu pro NNO na úseku sociálních služeb PD01-04 rozděleno celkem 27 mil. Kč mezi 42 organizací na 104 projektů. Částka 27 mil. Kč byla složena z částky 6.292.000,- Kč (vlastní zdroje ZK) a 20.708.000,- Kč (částka poskytnutá kraji z kapitoly VPS). Na rok 2005 bylo v rámci Podprogramu pro NNO v oblasti sociálních služeb PD03-04 rozděleno celkem 77.003.100,- Kč. Tato částka je složena z částky 6.300.000,- Kč (vlastní zdroje ZK) a 70.703.100,- Kč (částka přidělená kraji ze státního rozpočtu - kapitoly MPSV).

 

Na základě závěrečných zpráv za rok 2004, které byly organizacemi předloženy jsou k dispozici následující výsledky:

Č.

Typ sociální služby

Počet přímých uživatelů (klientů)

1

Azylové domy

215

2

Chráněné bydlení

36

3

Centrum denních služeb

1 123

4

Dílny (terapeutické)

97

5

Dílny (chráněné)

47

6

Domy s pečovatelskou službou

155

7

Domovy důchodců

264

8

Ústavy sociální péče

25

9

Krizová pomoc

197

10

Osobní asistence

150

11

Poradny

3 717

12

Pečovatelská služba

3 604

13

Podporované zaměstnávání

48

14

Raná péče

154

15

Nízkoprahová denní centra

191

16

Jiné

336

CELKEM

10 359

 

Výsledky činností za rok 2005 budou známy v průběhu I. čtvrtletí 2006.

 

3.       Popis navrhované strategie, její kvantitativní cíle, vybrané prioritní směry rozvoje, žadatelé o podporu a zájmová území

Cílem přímé dotace je zajistit poskytnutí sociálních služeb osobám ve ZK, které se nacházejí v nepříznivé sociální situaci. Nepříznivou sociální situací se rozumí taková situace, ve které osoba pro ztrátu soběstačnosti z důvodu věku, zdravotního stavu, pro krizovou sociální situaci, životní návyky, sociálně znevýhodňující prostředí, ohrožení práv a zájmů trestnou činností jiné osoby nebo z jiných závažných důvodů, nebo jestliže její způsob života vede ke konfliktu se společností, není schopna dostatečně zabezpečovat a uspokojovat své životní potřeby a tyto potřeby nejsou ani jinak dostatečně zabezpečeny.

Sociální službou se rozumí činnost nebo soubor činností zajišťujících pomoc a podporu osobám za účelem sociálního začlenění nebo prevence sociálního vyloučení.

 

 

 

Přímá dotace na činnost bude poskytnuta na podporu následujících cílových skupin a typů sociálních služeb  :

 

A – SENIOŘI, OSOBY SE ZDRAVOTNÍM POSTIŽENÍM

 

Cílová skupina (výhradně):

§               senioři

§               osoby s tělesným postižením

§               osoby s mentálním postižením

§               osoby se smyslovým postižením

§               osoby s duševním onemocněním

§               osoby s kombinovaným postižením

§               osoby s jiným zdravotním postižením

 

Typ sociální služby (zejména ve formě):

§               centra denních služeb

§               denní stacionáře

§               týdenní stacionáře

§               domovy pro osoby se zdravotním postižením

§               domovy pro seniory

§               domovy se zvláštním režimem

§               chráněné bydlení

§               podporované bydlení

§               poradny

§               osobní asistence

§               tísňová péče

§               odlehčovací služby

§               průvodcovské, předčitatelské a tlumočnické služby

§               raná péče

§               sociální rehabilitace

 

V rámci této oblasti mohou organizace žádat maximálně do výše 70 % rozpočtovaných nákladů na každý projekt.

 

B – OSTATNÍ CÍLOVÉ SKUPINY

 

Cílová skupina (výhradně):

§               osoby HIV+ a nemocní AIDS

§               rodiny s dětmi

§               etnické menšiny

§               uprchlíci

§               osoby ohrožené prostitucí

§               pachatele trestné činnosti, osoby propuštěné ze školských zařízení pro výkon ústavní nebo ochranné výchovy po dosažení zletilosti

§               osoby bez přístřeší

§               osoby v krizi

§               oběti násilí

 

Typ sociální služby (zejména ve formě):

§               azylové domy

§               domy na půl cesty

§               krizová pomoc

§               nízkoprahová denní centra

§               noclehárny

§               poradny

§               telefonická krizová pomoc

§               sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi

 

 

Organizace mohou žádat maximálně do výše 50 % rozpočtovaných nákladů na každý projekt.

 

 

 

V rámci obou výše uvedených oblastí (A a B) budou jednotlivé projekty hodnoceny a posuzovány následovně:

 

I. Soulad se současným trendem poskytování sociálních služeb

 

Budou podporovány ty typy sociálních služeb, které umožňují klientovi pobyt v jeho přirozeném prostředí. Výjimku tvoří domovy, které jsou z hlediska finančního nejvíce náročné. Na základě těchto skutečností budou projekty posuzovány dle následujících priorit:

 

1. priorita (nejdůležitější)

centra denních služeb, odlehčovací služby, osobní asistence, denní stacionáře, týdenní stacionáře, domovy pro osoby se zdravotním postižením, domovy pro seniory, domovy se zvláštním režimem.

 

2. priorita

azylové domy pro matky s dětmi,  domy na půl cesty, chráněné bydlení,  podporované bydlení,  raná péče, sociálně aktivizační služby pro rodiny s dětmi, sociální rehabilitace.

 

3. priorita

azylové domy pro muže (ženy), krizová pomoc, nízkoprahová denní centra, noclehárny, poradny, tísňová péče, průvodcovské, předčitatelské a tlumočnické služby, telefonická krizová pomoc, jiné.

 

II. Finanční efektivita příjemce veřejné podpory

 

Naplnění cílů jednotlivých projektů bude posuzováno na základě poměru nákladů k počtu obsloužených klientů (příjemců sociálních služeb), který bude současně vztažen k typu poskytovaných služeb daného projektu.

 

III. Kvalita poskytovaných služeb

 

Při hodnocení kvality se bude přihlížet k tomu, zda jednotlivé činnosti a poskytované služby jsou v souladu se Standardy kvality sociálních služeb, a to i přesto, že ty nejsou doposud oficiálně v platnosti a pro organizace závazné.

 

IV. Zkušenost a odbornost NNO s poskytováním daných služeb (mj. bude zohledněno i pověření k výkonu sociálně právní ochrany)

 

 

Žadatel o podporu musí být:

1. občanským sdružením podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů,

2. obecně prospěšnou společností podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně          a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

3. církevní právnickou osobou podle zákona č. 3/2002 Sb., o svobodě náboženského vyznání a postavení církví      a náboženských společností a o změně některých zákonů ve znění pozdějších předpisů.

 

Územní vymezení:

Žadatel o poskytnutí přímé dotace na projekt musí mít sídlo nebo zřízenou provozovnu v ZK. Žadatelé, kteří v ZK sídlo nebo provozovnu nemají, musí prokazatelně poskytovat svou činnost pro klienty s trvalým pobytem ve Zlínském kraji.

 

4.       Předběžné ocenění očekávaných ekonomických, ekologických a sociálních dopadů, včetně účinků na zaměstnanost

V rámci podprogramu jsou očekávány následující dopady:

 

Díky poskytnuté sociální službě bude zlepšena sociální situace klientů a bude  jim umožněno vést běžný život ve svém přirozeném prostředí, zapojit se do místní komunity a předcházet tak vyloučení ze společenského života. Předpokládáno je, že v rámci podprogramu bude podpořeno cca 35  subjektů.

 

 

5.       Orientační finanční přehled vyčíslující financování z předpokládaných krajských a jiných veřejných prostředků, soukromých finančních zdrojů

 

Forma podpory: přímá dotace na činnost z Programového fondu

 

Celková částka určená pro Podprogram pro NNO v oblasti sociálních služeb v roce 2006 bude známa po schválení státního rozpočtu a rozpočtu ZK. Výše celkové částky pro jednotlivé oblasti Podprogramu se bude odvíjet od několika faktorů:

 

Oblast A -  budou rozdělovány finanční prostředky, které budou ZK přiděleny na základě Rozhodnutí MPSV ČR (předpoklad – leden 2006), příp. finanční prostředky z vlastních zdrojů ZK.

Rozdělovaná částka přidělená ZK na základě Rozhodnutí MPSV ČR bude snížena o:

 

o        částku ve výši 15.058.000,- Kč, která bude převedena NNO poskytujícím pečovatelskou službu (dle výběrového řízení na převzetí pečovatelské služby)  v souladu se schváleným mechanismem financování pečovatelské služby pro rok 2006 (usnesení 664/Z24/04).

 

o        částku, která bude rozdělena  NNO na akreditované projekty v rámci akreditačního řízení pro účely víceletého financování nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb AKRED 2006.

 

o        částku, která by byla případně použita na úhradu nákladů spojených se zajištěním hodnocení žádostí předložených NNO (v případě hodnocení externími subjekty na základě dohod o provedení práce nebo nákupem služeb - max. 0,5% z celkových poskytnutých finančních prostředků kraji na základě Rozhodnutí MPSV ČR).

 

Na základě reálné výše částky stanovené v Rozhodnutí MPSV ČR a počtu předložených projektů může být tato částka naopak navýšena i o část finančních prostředků z vlastních zdrojů ZK.

 

Oblast B -  budou rozdělovány pouze finanční prostředky z vlastních zdrojů kraje schválené v rozpočtu ZK na podporu NNO v oblasti sociálních služeb, jelikož  projekty předložené v rámci této oblasti budou i v roce 2006 podporovány přímo MPSV ČR.

 

Rozdělovaná částka bude  snížena o:

 

o        částku, která bude rozdělena  NNO na akreditované projekty v rámci akreditačního řízení pro účely víceletého financování nestátních neziskových subjektů zajišťujících veřejně prospěšnou činnost v oblasti sociálních služeb AKRED 2006.

 

o        částku, která by případně navýšila částku rozdělovanou v rámci oblasti A Podprogramu.

 

Pro obě oblasti Podprogramu platí:

 

Minimální částka na jeden projekt                                                                            30.000,- Kč

Maximální částka na jeden projekt                                                                      7.000.000,- Kč

 

Mimoto přímá dotace na činnost nesmí přesáhnout v případě projektů předložených v oblasti A – 70 % a v případě projektů předložených v oblasti B – 50 % celkových vhodných nákladů projektu. Zbytek musí být financován z vlastních zdrojů žadatele nebo ze zdrojů jiných než je rozpočet ZK.

 

Platby na účet NNO budou zaslány ve třech platbách, první platba ve výši 30 % schválené dotace nejdříve po podpisu smlouvy, druhá platba ve výši 30% schválené dotace nejpozději do konce května 2006 a třetí platba ve výši 40 % schválené dotace nejpozději do konce září 2006 s výjimkou organizací, kterým bude schválena dotace nejprve do max. výše 200.000,- Kč v RZK a poté schváleno navýšení této dotace v ZZK (nejedná se o organizace, kterým byla udělena akreditace na některý z jejich projektů - AKRED 2006). V tomto případě bude první platba provedena po podpisu smlouvy na částku schválenou v RZK, druhá platba po podpisu dodatku ke smlouvě, která bude odpovídat dorovnání 30% celkově schválené dotace v RZK a ZZK, třetí a čtvrtá platba bude již provedena shodně s ostatními organizacemi (květen, září 2006). Termíny mohou být případně upraveny v souladu s Rozhodnutím MPSV ČR pro rok 2006.

 

Pokud organizace podává žádost o dotaci na  stejný projekt  na  MPSV ČR i na kraj (oblast B), zpracovává žádost (projekt) o dotaci jako ucelený popis činnosti / činností, které provozují či budou provozovat (tj. jeden ucelený rozpočet).

 

6.       Orientační finanční profil pro každý rok trvání podprogramu a pro každý zdroj přispívající na financování podprogramu

Trvání podprogramu a rozdělení  částky se uskuteční pouze v roce 2006, i když NNO v oblasti sociálních služeb v mnoha  případech realizují svoji činnost nepřetržitě už několikátý rok. Nevyčerpaná finanční částka, která by popř. nebyla rozdělena anebo by musela být organizacemi vrácena díky nedodržení podmínek vyplývajících z vyhlášeného podprogramu a podepsané smlouvy, bude v souladu se Statutem Programového fondu převedena do dalšího období (vlastní zdroje ZK) anebo vrácena do státního rozpočtu (účelová dotace přidělená ZK ze státního rozpočtu - kapitoly MPSV).

 

V dalších letech může být systém a způsob poskytování finančních podpor NNO v oblasti sociálních služeb upraven v souladu s Metodikou MPSV ČR a případným nabytím účinnosti zákona o sociálních službách (předpoklad 1.1.2007).

 

7.       Informace o potřebě studií, školení nebo technické pomoci při činnostech spojených s přípravou, realizací nebo úpravou příslušných podprogramů

Tento podprogram nevyžaduje pro svou přípravu a realizaci studie, školení nebo technickou pomoc.

 

8.       Názvy kompetentních orgánů a institucí odpovědných za provádění podprogramu včetně plateb

V souladu s Metodickým pokynem - Pravidla pro poskytování přímé dotace na činnost na základě podprogramu a  Statutem Programového fondu se na podprogramu podílí následující orgány:

 

Zastupitelstvo Zlínského kraje – schvaluje podprogram, jeho financování, změny, popř. zrušení, schvaluje poskytnutí veřejné podpory jednomu subjektu nad 200.000,- Kč.

 

Rada Zlínského kraje – schvaluje prováděcí dokument k podprogramu - Informace pro žadatele, jmenuje členy hodnotitelské a výběrové komise včetně jejich společného předsedy a tajemníka, kteří se podílejí na hodnocení a výběru předložených projektů,  schvaluje poskytnutí veřejné podpory jednomu subjektu v jednom roce max. celkově do  200.000,- Kč, dále se také podílí s výkonným útvarem na  vyhodnocování podprogramu.

 

Odbor sociálních věcí – je výkonným útvarem.

 

Odbor strategického rozvoje – spolupracuje s výkonným útvarem, zveřejňuje informace o poskytovaných podporách na webové stránce ZK, vede centrální evidenci žádostí o veřejnou podporu a poskytnutých podporách.

 

Ekonomický odbor – uvolňuje finanční prostředky poskytované v rámci podprogramu na základě pokynu výkonného útvaru.

 

 

9.       Koneční uživatelé přínosů (cílové skupiny)

 

Přímí a nepřímí uživatelé sociálních služeb, které jsou poskytovány NNO na území ZK.

 

10. Popis jednotlivých kroků pro realizaci podprogramu

     

  Předpokládaná realizace podprogramu je rozdělena do následujících fází:

 

 

Č.

Činnost

Schvalující orgán, odpovědný útvar

Termín

1.

projednání podprogramu ve Výboru sociálním ZZK (doporučení či nedoporučení ZZK ke schválení)

VS ZZK

12. 9. 2005

2.

projednání podprogramu v RZK (doporučení či nedoporučení ZZK ke schválení)

RZK

17. 10. 2005

3.

projednání  podprogramu v ZZK

ZZK

26. 10. 2005

4.

schválení Informací pro žadatele a Žádosti ZK o dotaci ze státního rozpočtu pro rok 2006

RZK

7. 11. 2005

5.

zveřejnění Výzvy k předkládání Žádostí o poskytnutí přímé dotace na činnost

STR

10. 11. 2005

6.

odeslání žádosti ZK o dotaci  na MPSV ČR

ZK

do 18. 11. 2005

7.

příjem a evidence Žádostí o poskytnutí přímé dotace na činnost

ZK

(SOC)

do 16. 12. 2005

8.

otevírání obálek, hodnocení a posuzování Žádostí o poskytnutí přímé dotace na činnost

komise pro otevírání obálek, hodnotitelská komise

19.12. 2005 - 5.1.2006

9.

schválení výše dotace  kraji, vystavení Rozhodnutí MPSV ČR kraji o poskytnutí výše dotace (včetně podmínek použití finančních prostředků), 1. splátka dotace kraji (30 %)

MPSV ČR

prosinec 2005,

leden 2006

10.

výběr nejvhodnějších Žádostí o poskytnutí přímé dotace na činnost včetně návrhu částek

výběrová komise

do 25. 1. 2006 1)

11.

schválení podpor do Kč 200.000,- na organizaci, u podpor nad  200.000,- Kč na organizaci doporučení ZZK

RZK

únor 2006 (dle jednání RZK)

12.

schválení podpor nad  200.000,- Kč na organizaci

ZZK

březen 2006 (dle jednání ZZK)

13.

vypracování a podpis smluv

SOC, poskytovatel a příjemce dotace

únor – duben 2006

14.

zaslání prvních  plateb  na účty příjemců

SOC, EKO

březen – duben 2006

15.

zaslání dalších plateb  na účty příjemců

SOC,EKO

květen, září 2006

16.

předložení závěrečné zprávy vč. vyúčtování

SOC

do 15. 1. 2007

17.

hodnocení jednotlivých projektů a hodnocení podprogramu

SOC

leden – březen 2007

 

1)  dle termínu schválení celkové částky k rozdělení v rozpočtu ZK, Rozhodnutí MPSV ČR a termínu jednání RZK v roce 2006

 

Technická a finanční kvalita předložených projektů bude posuzována hodnotitelskou komisí, která bude složena z pěti členů.

Výběr nejvhodnějších Žádostí o poskytnutí podpory a navržení výše poskytnutých podpor provádí výběrová komise, která bude složena z pěti členů.

 

Dodržení termínů stanovených v harmonogramu může být ovlivněno skutečným termínem schválení státního rozpočtu a rozpočtu Zlínského kraje. Na základě těchto skutečností, a také v důsledku dosud neznámých termínů jednání RZK a ZZK v novém kalendářním roce, může být pro překlenutí začátku roku organizaci,  která o to požádá a současně jí nebyla schválena dotace na některý z jejích akreditovaných projektů (AKRED 2006), poskytnuta  platba do max. výše 200.000,- Kč již po schválení RZK.

 

 

11.     Ustanovení zajišťující správné provádění podprogramu včetně jeho monitorování a vyhodnocování a definice kvantifikovaných indikátorů pro vyhodnocování a rovněž kontrolní a sankční opatření

 

Projekty v rámci podprogramu budou vybírány na základě hodnotící tabulky, která hodnotí jejich význam, metodiku realizace, udržitelnost, rozpočet a efektivitu nákladů a schopnost řízení a odbornost žadatele a dle kritérií, uvedených v bodě 3,  bod I až IV.

 

 

Ukazatele hodnocení:

Vstup:

Finanční prostředky                     ……. budou známy po schválení státního  rozpočtu a rozpočtu ZK

Výstup:

Počet podpořených subjektů                                                                                     ……. cca 35

Výsledek:

Počet klientů, kteří mohou využívat služby, poskytované podpořenými subjekty       …….  cca 6 000

Dopad:

Zachování standardů služeb u klientů                                                                    ……. cca 6 000

 

 

 

Sankční opatření za nedodržení podmínek podprogramu:

V případě, že nemůže Příjemce splnit závazky z projektu vyplývající, je povinen do 30 dnů vrátit Poskytovateli veškeré finanční prostředky, které mu byly poskytnuty. Příjemce podpory je také povinen do 30 dnů vrátit veškeré finanční prostředky, které mu byly poskytnuty, pokud poruší zásadním způsobem podmínky smlouvy. V případě, že příjemce podpory použije tuto podporu neoprávněně, může být sankcionován podle zákona č. 218/2000 Sb. o rozpočtových pravidlech a o změně některých souvisejících zákonů a zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Neoprávněným použitím se rozumí použití prostředků v rozporu s podmínkami smlouvy.

 

Kontrolní opatření:

V souladu s Metodikou MPSV ČR pro poskytování dotací ze státního rozpočtu krajům pro rok 2006, se Statutem Programového fondu a s vypracovaným plánem kontrol podprogramu provádí kontrolu realizace jednotlivých projektů tohoto podprogramu výkonný útvar ve spolupráci s kontrolním oddělením odboru kanceláře ředitele. Výkonný útvar také vede souhrnnou evidenci kontrol a iniciuje nápravná opatření v případě zjištění nedostatků či pochybení. Poskytovatel dotace má právo provést u příjemce kontrolu během čerpání dotace a také do dvou let po předložení závěrečné zprávy. Ve Smlouvě o poskytnutí veřejné podpory jsou ustanovení o vrácení podpory a sankcích v případě porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory.

dokumenty ke stažení

.doc Výzva k předkládání žádostí 79 kB
.doc Informace pro žadatele 144,5 kB
.doc Formulář žádosti o poskytnutí přímé dotace na činnost 535 kB
.doc Smlouva o poskytnutí přímé dotace na činnost - vzor 116,5 kB
.doc Dodatek ke smlouvě - vzor 59,5 kB
.doc ZÁPIS ZE SETKÁNÍ S NNO K POSKYTOVÁNÍ PŘÍMÉ DOTACE NA ČINNOST (dne 28. 11. 2005) 89,5 kB
.xls Seznam příjemců podpory 66,5 kB
.doc Formulář závěrečné zprávy 130 kB
.xls Příloha k formuláři závěrečné zprávy 44,5 kB
aktualizováno: 17.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap