Osvojení

 • Stabilní rodinná péče. Dítě se plně začleňuje do nové osvojitelské rodiny, vztahy k jeho původní rodině zanikají.
 • Osvojit lze pouze nezletilé dítě za předpokladu, že je právně volné. Zákon o rodině rozlišuje tři typy právního uvolnění (rodiče dají s osvojením dítěte souhlas, ze strany soudu byl určen nezájem rodičů o dítě, rodiče byli na základě soudního rozhodnutí zbaveni rodičovské zodpovědnosti).
 • V případě osvojení mají manželé nebo jednotlivci, kteří se rozhodli přijmout dítě do této formy náhradní rodinné péče, stejná práva a povinnosti jako rodiče. Mají tedy rodičovskou zodpovědnost ke svěřeným dětem, jsou jeho zákonnými zástupci. Osvojením zanikají vzájemná práva a povinnosti mezi osvojencem a původní rodinou.
 • Dítě, které je osvojeno, získává příjmení nových rodičů. Mezi osvojitelem a osvojencem musí být přiměřený věkový rozdíl.
 • Budoucí osvojitelé jsou také informováni o sociální situaci dítěte a jeho původní rodiny, o jeho psychickém a zdravotním stavu (zákon nestanovuje kritéria zdravotního stavu u dítěte, které by mělo být osvojeno, je pouze na osvojitelích, zda se po zralé úvaze rozhodnou osvojit dítě např. se zdravotním postižením).
 • O osvojení rozhoduje soud na základě návrhu osob, které mají zájem stát se osvojiteli, splňují-li podmínky (řádný život, dobrý zdravotní stav, bezúhonnost, finanční zajištění apod.) a je-li osvojení ku prospěchu dítěte; před rozhodnutím soudu musí budoucí osvojitelé po dobu nejméně tří měsíců na vlastní náklady o dítě pečovat.
 • Do knihy narození matriky se na základě pravomocného rozhodnutí soudu o osvojení zapíše osvojitel, popřípadě osvojitelé.
 • Problematika osvojení je právně zakotvena v zákoně č. 94/1963 Sb., o rodině (§§ 63 – 77) a zákoně č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí, ve znění pozdějších předpisů.

 

Typy osvojení

 • Zrušitelné (prosté) – tento typ osvojení může soud zrušit z vážných důvodů na návrh osvojence nebo osvojitele.
 • Nezrušitelné – nezrušitelně lze osvojit dítě starší jednoho roku věku. Tento typ osvojení nelze zrušit.

 

Mezinárodní osvojení

 • Zprostředkování tohoto typu osvojení se děje v případě, že se pro dítě nedaří najít vhodnou rodinu v zemi původu.
 • Mezinárodní osvojování v ČR zajišťuje Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí v Brně.
 • Zprostředkování mezinárodního osvojení provádí Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí v souladu se zákonem č. 359/1999 Sb., o sociálně-právní ochraně dětí a Haagskou úmluvou o ochraně dětí a spolupráci při mezinárodním osvojení, která vstoupila pro ČR v platnost 1. 6. 2000 (uveřejněna ve Sbírce mezinárodních smluv jako Sdělení Ministerstva zahraničních věcí č. 43/2000 Sb. m. s.).

 

aktualizováno: 31.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap