Osvědčení o státním občanství České republiky

(zákon č. 186/2013 Sb., o státním občanství České republiky)

 

Kdo je oprávněn podat žádost

O vydání osvědčení může požádat fyzická osoba, o jejíž státní občanství se jedná, starší 15 let, osobně u příslušného krajského úřadu. Za dítě mladší 15 let mohou podat žádost o vydání osvědčení jeho zákonní zástupci nebo opatrovník, který k žádosti připojí pravomocné rozhodnutí soudu o svém ustanovení. Místo zákonného zástupce může podat žádost rovněž osoba, které bylo dítě svěřeno pravomocným soudním rozhodnutím do péče, nebo ředitel zařízení pro výkon ústavní výchovy anebo zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc, které pečují o dítě na základě pravomocného soudního rozhodnutí. Žádost o vydání osvědčení, které se bude týkat zemřelé osoby, může podat příbuzný této osoby v řadě přímé, sourozenec, vdova nebo vdovec, nebo fyzická osoba, která prokáže právní zájem na vydání osvědčení.

 

Příslušnost pro podání žádosti

Osvědčení vydává krajský úřad příslušný podle místa trvalého, popřípadě posledního trvalého pobytu fyzické osoby, o jejíž státní občanství se jedná. Pokud fyzická osoba trvalý pobyt na území České republiky nikdy neměla, je místně příslušným Úřad městské části Praha 1. V cizině lze podat žádost u zastupitelského úřadu České republiky, který ji bezodkladně zašle k vyřízení příslušnému krajskému úřadu v České republice.

 

Potřebné doklady:

a)      matriční doklady -  rodný list, případně další matriční doklady*

oddací list, pravomocný rozsudek o rozvodu, doklad o vzniku partnerství, doklad o zrušení partnerství, úmrtní list zemřelého manžela nebo partnera

b)     rodné listy rodičů, jejich oddací list, pokud uzavřeli manželství, popřípadě doklad o rozvodu manželství, jejich úmrtní listy pokud zemřeli, má-li tyto doklady žadatel k dispozici

c)     dříve vydané doklady o jejím státním občanství a o státním občanství rodičů, popřípadě i dalších předků, má-li tyto doklady žadatel k dispozici (např. domovský list)

d)     doklad o osvojení, došlo-li k osvojení osoby, o jejíž osvědčení se jedná, státním občanem České republiky

e)     doklad prokazující datum a způsob nabytí cizího státního občanství (pokud žadatel nabyl cizí státní občanství)

Žadatel na vyžádání krajského úřadu předloží i jiné doklady, pokud je jejich předložení podstatné pro zjištění státního občanství dotčené fyzické osoby.

Doklady vystavené orgány cizího státu se předkládají s potřebnými ověřeními, nestanoví-li jinak mezinárodní smlouva, která je součástí právního řádu, a opatřené úředními překlady do českého jazyka, s výjimkou listin vystavených ve slovenském jazyce.

 * další matriční doklady žadatel předloží, pokud se ho to týká (např. je rozvedený/á, ženatý/vdaná apod.)

 Lhůta pro vyřízení

Krajský úřad na základě podané žádosti provede potřebná šetření za účelem ověření, zda lze žadateli osvědčení s požadovanými údaji vydat. Lhůta pro vydání osvědčení ve složitých případech vyžadujících archivní šetření činí 180 dnů. V ostatních případech vydá krajský úřad osvědčení bezodkladně.

 Správní poplatek

Správní poplatek za přijetí žádosti o vydání osvědčení o státním občanství je stanoven ve výši 100 Kč. Poplatek se hradí na pokladně Krajského úřadu Zlínského kraje, a to buď hotově, nebo platební kartou.

 

Kontakt:

Krajský úřad Zlínského kraje

Odbor právní a Krajský živnostenský úřad

Oddělení státního občanství a přestupků

Třída Tomáše Bati 21

761 90  Zlín

  

Horčičková Hana, Bc.              tel. 577 043 560, č. dv. 937 9. patro                 hana.horcickova@kr-zlinsky.cz

Netuková Alena, DiS.                tel. 577 043 566, č. dv. 937  9. patro                 alena.netukova@kr-zlinsky.cz

Straková Renáta, Mgr.              tel. 577 043 574, č. dv. 937   9. patro               renata.strakova@kr-zlinsky.cz 

Štěrbová Olga                              tel. 577 043 564, č. dv. 937  9. patro                 olga.sterbova@kr-zlinsky.cz

Zetková Zuzana                            tel. 577 043 563, č. dv. 934   9. patro              zuzana.zetkova@kr-zlinsky.cz

 

aktualizováno: 9.11.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap