Opatření v případě mimořádných okolností, pokud přesahují obvod územní působnosti obce s rozšířenou působností a nepřesahují obvod územní působnosti kraje (§ 32 odst. 2 lesního zákona)

- Základní informace k životní situaci:

Krajský úřad v přenesené působnosti může vlastníkovi lesa, za předpokladu vzniku mimořádných okolností a nepředvídaných škod v lese (větrné a sněhové kalamity, přemnožení škůdců, nebezpečí vzniku požárů v období sucha apod.), uložit podle § 32 odst. 2 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, opatření:
a) zastavení jiných těžeb než těžeb nahodilých a zpracování těžeb nahodilých ve stanoveném rozsahu a termínu,
b) provedení ochranného zásahu směřujícího k zastavení šíření nebo k hubení škodlivých organismů,
c) zničení napadených semen a sazenic,
d) průkazné označování a evidenci vytěženého dřeva,
e) omezení nakládání se dřevem, semeny nebo sazenicemi lesních dřevin.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Krajský úřad z vlastního podnětu, vlastníci postižených lesů.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Vznik mimořádných okolností dle § 32 odst. 2 lesního zákona v rozsahu uvedeném v názvu této situace.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Písemným podáním podnětu na vydání opatření učiněným osobně nebo poštou.

- Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

- Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

Ing. Pavel Kadlečík tel. 577 043 366, e-mail: pavel.kadlecik@kr-zlinsky.cz

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:

Doklad prokazující mimořádný rozsah škodlivých okolností a odůvodnění proč mají být nařízena mimořádná opatření.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Žádosti se vyřizují neprodleně.

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Všichni vlastníci lesů v postižené oblasti.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění.

- Jaké jsou související předpisy:

Zákon 129/2000 Sb. o krajích (krajské zřízení).

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti opatřením vydaným formou rozhodnutí ve správním řízení je to odvolání dle poučení v rozhodnutí, proti kterému se odvolání podává.

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Pokuta do výše 1.000.000 Kč

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap