Ohrožené děti a mládež ve Zlínském kraji II.

Registrační číslo projektu:

CZ.03.2.63/0.0/0.0/15_007/0006502

Program:

Operační program Zaměstnanost (OPZ)

Prioritní osa:

03.2 – Sociální začleňování a boj s chudobou

Investiční priorita:

03.2.63 – Zlepšování přístupu k dostupným, udržitelným a vysoce kvalitním službám, včetně zdravotnictví a sociálních služeb obecného zájmu

Období realizace:

6/2017 – 5/2020

Celkový rozpočet:

41 934 473,28 Kč

Stručný obsah:

Hlavním předmětem projektu je podpora procesu transformace a deinstitucionalizace zařízení ústavní péče pro děti a s tím související vzdělávání v oblasti koncepční, strategické a manažerské u pracovníků působících v sociálních službách.

Cíle projektu:

Hlavním cílem projektu je realizace již připravených a schválených transformačních plánů a samotná transformace zařízení ve Zlínském kraji tak, aby byla minimalizována ústavní péče pro děti a došlo k rozvoji potřebných, zejména terénních a ambulantních služeb pro ohrožené rodiny a děti ve Zlínském kraji. Cílem projektu je také vzdělávání pracovníků působících ve službách pro rodiny s dětmi včetně workshopů a seminářů se zahraniční účastí a personální a metodologické zajištění služeb.

Specifické cíle projektu:

-       Vznik 5 nových druhů sociálních služeb, které budou vznikat v období 1. 6. 2017 – 1. 10. 2018.

-       Zajištění materiálního zabezpečení a provozních nákladů pro nové služby prostřednictvím vyrovnávací platby.

-       Realizace odborného vzdělávání pro celkem 56 pracovníků služeb pro rodiny s dětmi prostřednictvím kurzů, externích konzultací, workshopů, seminářů, kazuistických seminářů a supervizí s cílem zlepšení kvality těchto služeb a prohlubování interdisciplinární spolupráce, a to po celou dobu realizace projektu. Vzdělávací aktivity budou zaměřeny na odstraňování dopadů institucionalizace na uživatele pobytových sociálních služeb a podporu sociálního začleňování ohrožených rodin a dětí.

-       Zapojení odborné veřejnosti do procesu transformace s cílem předcházení umísťování dětí do institucionální péče, a to především prostřednictvím workshopů a kazuistických seminářů.

Cílové skupiny:

-       Osoby sociálně vyloučené a osoby sociálním vyloučením ohrožené

-       Poskytovatelé a zadavatelé sociálních služeb, služeb pro rodiny a děti a dalších služeb na podporu sociálního začleňování

-       Sociální pracovníci

-       Pracovníci v sociálních službách

-       Zaměstnanci veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné nebo zdravotní problematice

Aktivity projektu:

Klíčová aktivita č. 1 – Zahájení nových sociálních služeb a jejich provozní a materiálové zabezpečení

Ve Zlínském kraji je realizován transformační proces, který reaguje na změny ve společnosti, změny v přístupu k ohroženým dětem a změny v legislativě. Jedná se o systém podpory přirozeného rodinného prostředí a další prevenci umísťování dětí do zařízení.

Bude se jednat především o náklady na financování sociálních služeb, které jsou plánovány v transformačních plánech a budou vznikat průběžně, nejdříve od 1. 6. 2017.

Financování bude kalkulováno formou vyrovnávací platby, která bude stanovena dle rozpočtů pro jednotlivé služby z transformačních plánů, které byly schváleny Radou Zlínského kraje dne 23. 5. 2016, také jsou zohledněny náklady na materiální zabezpečení nové služby. 

Klíčová aktivita č. 2 – Vzdělávání pracovníků působících ve službách pro rodiny s dětmi včetně workshopů a seminářů se zahraniční účastí a personální a metodologické zajištění služeb

Tato aktivita je zaměřena na podporu profesního růstu zejména zaměstnanců obou zařízení a poskytnutí jim podpory v zájmu profesionálního a kvalitního poskytování sociálních služeb.

Vzdělávací aktivity budou realizovány především pro:

-       Pracovníky nových sociálních služeb (z. č. 108/2016)

-       Pracovníky ZDVOP, což jsou pracovníci sociálně-právní ochrany dětí (z. č.  359/1999)

-       Zaměstnance veřejné správy, kteří se věnují sociální, rodinné a zdravotní problematice

Klíčová aktivita č. 3 – Evaluace

Cílem této aktivity bude vyhodnocení realizace projektu, jeho výstupů a krátkodobých dopadů. Bude vytvořen úvodní evaluační protokol, průběžný protokol a závěrečná evaluační zpráva, která bude obsahovat manažerské shrnutí, hlavní závěry, doporučení, podrobnější zhodnocení procesu evaluace, dosažených výsledků a evaluaci hodnotících kritérií. Realizace evaluace bude probíhat průběžně po celou dobu realizace projektu.

Cílem evaluace bude sledování a hodnocení průběhu projektu s důrazem na pomoc při jeho realizaci. Na základě tohoto hodnocení bude úkolem evaluace, v případě identifikované potřeby, přinášet včasná upozornění na úpravu procesů projektu nebo vhodná doporučení.

V průběhu evaluace bude hodnocena kvantita i kvalita – pro evaluaci každé služby bude v návaznosti na místní šetření vyhotoven protokol, jehož součástí budou i doporučení pro případné úpravy v řízení transformace.

Další informace k projektu naleznete: zde

Kontaktní osoby:

Mgr. Tereza Změlíková – projektový manažer - tel.: +420 577 043 832, e-mail: tereza.zmelikova@kr-zlinsky.cz

Ing. Zuzana Říhová – finanční manažer - tel.: +420 577 043 886, e-mail: zuzana.rihova@kr-zlinsky.cz

Bc. Radka Výsmeková – odborný koordinátor - tel.: +420 577 043 312, e-mail: radka.vysmekova@kr-zlinsky.cz

dokumenty ke stažení

.zip Seminar_workshop_duben 2018 10282,1 kB
aktualizováno: 30.3.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap