Ohlášení plánované změny v provozu zařízení (změna integrovaného povolení)

- Základní informace k životní situaci:

Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení dle zákona č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťovaní a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) ve znění pozdějších změn.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Provozovatel zařízení, pro které bylo krajským úřadem vydáno integrované povolení.

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Provozovatel zařízení, pro které bylo vydáno integrované povolení je dle § 16 odst. 1, písm. b) povinen ohlásit úřadu plánovanou změnu v provozu zařízení. Změnou v provozu zařízení se rozumí změna v užívání, způsobu provozu nebo rozšíření zařízení, která může mít účinky na zdraví člověka nebo životní prostředí.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Provozovatel zařízení ohlásí písemnou formou Krajskému úřadu Zlínského kraje plánovanou změnu v provozu zařízení, popíše, v čem změna spočívá a jaký je její důvod, rozsah a dopad na stávající zařízení. V případě, že byla pro tuto změnu vypracována nějaká odborná dokumentace (projekt, rozptylová studie, aj.) předloží tuto provozovatel spolu s oznámením.

-   Dojde – li úřad na základě ohlášení plánované změny v provozu zařízení, že se jedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, vyzve provozovatele zařízení, aby úřadu ve lhůtě, kterou stanoví, podal žádost o změnu integrovaného povolení, přičemž může úřad provozovateli stanovit, které náležitosti žádosti se nevyžadují.

-   Dojde–li úřad na základě ohlášení plánované změny v provozu zařízení, že se nejedná o podstatnou změnu v provozu zařízení, ale že je nezbytné provést změnu integrovaného povolení, provede změnu integrovaného povolení úřad.

-   Na základě ohlášení změny v provozu zařízení může úřad provést také přezkum závazných podmínek integrovaného povolení a to buď šetřením v místě provozu zařízení nebo  přezkumem podkladů předložených provozovatelem.

- Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, oddělení hodnocení ekologických rizik, tř. T. Bati 21, 761 90 Zlín, www.kr-zlinsky.cz

- Kontaktní osoby:

Ing. Karel Březina, tel.: 577 043 397, email: jan.katauer@kr-zlinsky.cz

Mgr. Martina Vybíralová, tel.: 577 043 391, email: martina.vybiralova@kr-zlinsky.cz

Ing. Simona Musilová, tel.: 577 043 375, email: simona.musilova@kr-zlinsky.cz

Ing. Diana Lysáková, tel.: 577 043 364, email: diana.lysakova@kr-zlinsky.cz

Pozn.: Nejlépe je kontaktovat osobu, která je uvedená jako oprávněná úřední osoba na stávajícím rozhodnutí – integrovaném povolení.

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:

- Ohlášení plánované změny v provozu zařízení.

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Vzor ohlášení plánované změny není stanoven.

V případě, že se bude jednat o podstatnou změnu v provozu zařízení, vepíše provozovatel všechny změny do původní žádosti o vydání integrovaného povolení, jejíž vzor je dán vyhláškou č. 288/2013Sb. a kterou předkládal provozovatel v rámci řízení o vydání integrovaného povolení.

- Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů stanovuje v položce 96 následující poplatky spojené s procesem integrovaného povolování:

b) vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při podstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci – 10 000 Kč;

c) vydání integrovaného povolení nebo jeho změny při podstatné změně zařízení neuvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci – 5 000 Kč.

Vydání rozhodnutí o změně integrovaného povolení při nepodstatné změně zařízení uvedeného v příloze č. 1 k zákonu o integrované prevenci není zpoplatněno.

V případě řízení o vydání integrovaného povolení nebo změny integrovaného povolení je podle sazebníku předmětem správního poplatku pouze vydání tohoto povolení. Přijetí žádosti o vydání integrovaného povolení zpoplatněno není.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

Podstatná změna v provozu zařízení:

lhůty jsou stejné jako v řízení o vydání integrovaného povolení. (Maximální délka řízení je 147 dnů.)

Nepodstatná změna:

-  30 dnů od zahájení řízení o nepodstatné změně integrovaného povolení.

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Účastníky řízení jsou podle § 7 odst.1 aodst. 2:

-   obec, na jejímž území je nebo má být zařízení umístěno,

-   kraj, na jehož území je nebo má být zařízení umístěno,

-   občanská sdružení, obecně prospěšné společnosti, zaměstnavatelské svazy a hospodářské komory, k jejichž činnostem patří prosazování a ochrana profesních a veřejných zájmů podle zvláštních právních předpisů, pokud se jako účastníci písemně přihlásili úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění stručného shrnutí ze žádosti podle § 8.

-   obce a kraje, na jejichž území může zařízení ovlivnit životní prostředí, pokud se jako účastníci písemně přihlásili úřadu do 8 dnů ode dne zveřejnění stručného shrnutí ze žádosti podle § 8.

-   Za účastníka řízení se považuje také ten, kdo by jím byl podle zvláštních právních předpisů, není-li již jeho postavení účastníka vymezeno v odstavci 1 § 7 zákona.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

-   Zákon č. 76/2002 Sb., o integrované prevenci a omezování znečištění, o integrovaném registru znečišťovaní a o změně některých zákonů (zákon o integrované prevenci) ve znění pozdějších změn.

-   Vyhláška č. 288/2013 Sb., o provedení některých ustanovení zákona o integrované prevenci.

 

- Jaké jsou související předpisy:

-   Zákon č. 254/2001 Sb. o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon).

-   Zákon č. 274/2001 Sb. o vodovodech a kanalizacích pro veřejnou potřebu a o změně některých zákonů (zákon o vodovodech a kanalizacích).

-   Zákon č. 201/2012 Sb. o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů (zákon o ochraně ovzduší).

-   Zákon č. 185/2001 Sb. o odpadech a o změně některých dalších zákonů.

-   Zákon č. 100/2001 Sb. o posuzování vlivů na životní prostředí a o změně některých souvisejících zákonů (zákon o posuzování vlivů na životní prostředí).

-  Zákon 258/2000 Sb. o ochraně veřejného zdraví a o změně některých souvisejících zákonů.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Odvolání je možno podat do 15 dnů ode dne jeho doručení na Ministerstvo životního prostředí, prostřednictvím příslušného krajského úřadu, který povolení vydal.

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

-   do 1 000 000,- Kč  - za uvedení nesprávných údajů v žádosti, neohlášení plánované změny v provozu zařízení, nepodání žádosti o změnu integrovaného povolení ve lhůtě stanovené úřadem nebo za porušení povinnosti neprodleně hlásit krajskému úřadu všechny mimořádné situace, havárie zařízení a havarijní úniky znečišťujících látek ze zařízení do životního prostředí

-   do 7 000 000,- Kč – za provozování bez platného integrovaného povolení, bez pravomocného rozhodnutí o změně integrovaného povolení nebo v rozporu s podmínkami integrovaného povolení.

dokumenty ke stažení

.pdf Vyhláška MŽP 288/2013 Sb. 1025,16 kB
.pdf Příloha č. 1 37,53 kB
aktualizováno: 30.10.2019

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap