Ohlášení odstranění staveb silnic I. třídy a jejich součástí

01. Pojmenování (název) životní situace:

Ohlášení odstranění staveb silnic I. třídy a jejich součástí

 

02. Základní informace k životní situaci:

Odstranit stavbu silnice I. třídy nebo její součástí lze jen na základě ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu.

 

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být odstranění povoleno.

 

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Ohlášení odstranění, neurčí-li speciální stavební úřad jinak.

 

05. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním písemné žádosti dle přílohy č. 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Náležitosti ohlášení: jméno (název) a adresa (sídlo) vlastníka odstraňované stavby, doklad o vlastnictví stavby, základní údaje o odstraňované stavbě, místo odstraňované stavby, způsob odstranění stavby, parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí, identifikace sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací, dále pak údaj o tom, kdo bude odstranění stavby provádět (další viz. tiskopis žádosti na http://www.kr-zlinsky.cz/docs/clanky/dokumenty/514/15-ohlaseni-odstraneni.docx ).

 

06. Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Zlínského kraje

 

07. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
na odboru dopravy-oddělení silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje u:
Ing. Emilie Klinkovská, tel.: 577 043 505 (pro všechny silnice I. třídy Zlínského kraje)
Ing. Marta Heřkovičová, tel.: 577 043 507 (pro silnice I/35, I/49, I/56, I/57, I/58 a I/69)
Ing. Han Vaňková, tel.: 577 043 506 (pro silnice I/47, I/50, I/54, I/55 a I/71)
v úředních hodinách krajského úřadu

 

08. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
- doklad totožnosti
- žádost dle bodu 05.

 

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
dle přílohy č. 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (viz. tiskopisy žádostí oddělení silničního hospodářství odboru dopravy na www.kr-zlinsky.cz , tzn. http://www.kr-zlinsky.cz/docs/clanky/dokumenty/514/15-ohlaseni-odstraneni.docx )

 

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatek je 500,00 Kč a  je možné jej uhradit převodem na účet Zlínského kraje anebo přímo v pokladně Zlínského kraje

 

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Do 30 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu za předpokladu, že je ohlášení úplné, nedotýká se práv třetích osob nebo není třeba stanovit podmínky pro odstranění stavby anebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů.

 

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastníci pozemků sousedících s pozemkem stavby.

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné

 

14. Elektronická služba, kterou lze využít:
podatelna@kr-zlinsky.cz

 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

16. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Nejedná se o správní rozhodnutí, stanovisko případně přezkoumá Ministerstvo dopravy.

 

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů: § 178 přestupky - pokuta do výše 500.000 Kč, § 180 správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob - pokuta do výše 500.000 Kč.

 

19. Nejčastější dotazy:

 

20. Další informace:

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkovi odstraňované stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Při osobní, telefonické nebo e-mailové konzultaci s odpovědným pracovníkem.

 

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

23. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.

 

24. Kontaktní osoba:

Ing. Emilie Klinkovská, vedoucí oddělení silničního hospodářství

 

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

31.08.2014

 

26. Popis byl naposledy aktualizován:

31.08.2014

 

27. Datum konce platnosti popisu:

Při zásadní změně právních předpisů

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

Řešit přímo s příslušným pracovníkem oddělení silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY

Provoz podatelny

  • Pondělí 8:00 - 11:00
  • Středa 8:00 - 11:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap