Ohlášení odstranění staveb silnic I. třídy a jejich součástí

01. Pojmenování (název) životní situace:

Ohlášení odstranění staveb silnic I. třídy a jejich součástí

 

02. Základní informace k životní situaci:

Odstranit stavbu silnice I. třídy nebo její součástí lze jen na základě ohlášení speciálnímu stavebnímu úřadu.

 

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být odstranění povoleno.

 

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Ohlášení odstranění, neurčí-li speciální stavební úřad jinak.

 

05. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním písemné žádosti dle přílohy č. 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Náležitosti ohlášení: jméno (název) a adresa (sídlo) vlastníka odstraňované stavby, doklad o vlastnictví stavby, základní údaje o odstraňované stavbě, místo odstraňované stavby, způsob odstranění stavby, parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí, identifikace sousedních pozemků nezbytných k provedení bouracích prací, dále pak údaj o tom, kdo bude odstranění stavby provádět (další viz. tiskopis žádosti na http://www.kr-zlinsky.cz/docs/clanky/dokumenty/514/15-ohlaseni-odstraneni.docx ).

 

06. Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Zlínského kraje

 

07. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
na odboru dopravy-oddělení silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje u:
Ing. Emilie Klinkovská, tel.: 577 043 505 

Ing. arch. Vladimír Zicháček, tel.: 577043506 

Ing. Jaroslav Urban Ph.D., tel.: 577043521                                                                

Bc. Libor Svobodník, tel.: 577043535


v úředních hodinách krajského úřadu

 

08. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
- doklad totožnosti
- žádost dle bodu 05.

 

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
dle přílohy č. 15 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (viz. tiskopisy žádostí oddělení silničního hospodářství odboru dopravy na www.kr-zlinsky.cz , tzn. http://www.kr-zlinsky.cz/docs/clanky/dokumenty/514/15-ohlaseni-odstraneni.docx )

 

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatek je 500,00 Kč a  je možné jej uhradit převodem na účet Zlínského kraje anebo přímo v pokladně Zlínského kraje

 

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Do 30 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu za předpokladu, že je ohlášení úplné, nedotýká se práv třetích osob nebo není třeba stanovit podmínky pro odstranění stavby anebo podmínky k zajištění ochrany veřejných zájmů.

 

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastníci pozemků sousedících s pozemkem stavby.

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné

 

14. Elektronická služba, kterou lze využít:
podatelna@kr-zlinsky.cz

 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákon č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

16. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb a zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Nejedná se o správní rozhodnutí, stanovisko případně přezkoumá Ministerstvo dopravy.

 

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů: § 178 přestupky - pokuta do výše 500.000 Kč, § 180 správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob - pokuta do výše 500.000 Kč.

 

19. Nejčastější dotazy:

 

20. Další informace:

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení vlastníkovi odstraňované stavby                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

 

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Při osobní, telefonické nebo e-mailové konzultaci s odpovědným pracovníkem.

 

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

23. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.

 

24. Kontaktní osoba:

Ing. Emilie Klinkovská, vedoucí oddělení silničního hospodářství

 

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

31.08.2014

 

26. Popis byl naposledy aktualizován:

31.08.2014

 

27. Datum konce platnosti popisu:

Při zásadní změně právních předpisů

 

30. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

Řešit přímo s příslušným pracovníkem oddělení silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje.

aktualizováno: 14.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap