Ohlášení některých staveb silnic I. třídy

01. Pojmenování (název) životní situace:

Ohlášení některých staveb silnic I. třídy

02. Základní informace k životní situaci:

Provádět stavbu nebo udržovací práce lze jen na základě ohlášení stavebnímu úřadu.

 

03. Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Ten, v jehož zájmu nebo kvůli jehož činnosti má být povoleno.

 

04. Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Ohlášení, neurčí-li stavební úřad jinak.

 

05. Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním písemné žádosti dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu.

Náležitosti ohlášení: jméno (název) a adresa (sídlo) stavebníka, druh, účel, rozsah a místo stavby a jednoduchý technický popis jejího provedení, druh a parcelní číslo pozemku podle katastru nemovitostí, dále pak údaj o tom, kdo bude stavbu provádět, popřípadě vyjádření vlastníka této nemovitosti(další viz. tiskopis žádosti na  http://www.kr-zlinsky.cz/tiskopisy-zadosti-ke-stazeni-cl-260.html ).

 

06. Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Zlínského kraje

 

07. Kde, s kým a kdy můžete životní situaci řešit:
odbor dopravy-oddělení silničního hospodářství
Ing. Emilie Klinkovská, tel.: 577 043 505 (pro všechny silnice I. třídy Zlínského kraje)
Ing. Marta Heřkovičová, tel.: 577 043 507 (pro silnice I/35, I/49, I/56, I/57, I/58 a I/69)
Ing. Hana Vaňková, tel.: 577 043 506 (pro silnice I/47, I/50, I/54, I/55 a I/71)
Krajského úřadu Zlínského kraje

 

08. Jaké doklady je nutné mít s sebou:
- doklad totožnosti
- žádost dle bodu 05.

 

09. Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
dle přílohy č. 8 vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu (viz. tiskopisy žádostí oddělení silničního hospodářství odboru dopravy na www.kr-zlinsky.cz ) tzn. http://www.kr-zlinsky.cz/tiskopisy-zadosti-ke-stazeni-cl-260.html

 

10. Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatek je 500,00 Kč a  je možné jej uhradit převodem na účet Zlínského kraje anebo přímo v pokladně Zlínského kraje

 

11. Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Do 30 dnů ode dne, kdy ohlášení došlo stavebnímu úřadu za předpokladu, že je ohlášení úplné a je-li ohlášený stavební záměr v souladu s obecnými požadavky na výstavbu, se závaznými stanovisky, popřípadě rozhodnutími dotčených orgánů atd..

 

12. Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:
Osoby, které mají vlastnická nebo jiná práva k pozemkům a stavbám na nich a vlastníci pozemků sousedících s pozemkem stavby.

 

13. Jaké další činnosti jsou po žadateli požadovány:
Žádné další činnosti nejsou stanoveny.

 

14. Elektronická služba, kterou lze využít:
podatelna@kr-zlinsky.cz

 

15. Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Podle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č.104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, zákona č.183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů, vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního rozhodování, územního opatření a stavebního řádu, ve znění pozdějších předpisů a zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění pozdějších předpisů.

 

16. Jaké jsou související předpisy:
Zákon č. 361/2000 Sb., o provozu na pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, vyhláška č. 146/2008 Sb., o rozsahu a obsahu projektové dokumentace dopravních staveb, zákon č. 634/2004 Sb., o správních poplatcích, ve znění pozdějších předpisů.

 

17. Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Nejedná se o správní rozhodnutí, stanovisko případně přezkoumá Ministerstvo dopravy.

 

18. Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:
Zákon č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů: § 178 přestupky - pokuta do výše 200.000 Kč, § 180 správní delikty právnických osob a podnikajících fyzických osob - pokuta do výše 200.000 Kč.

 

19. Nejčastější dotazy:

 

20. Další informace:

Souhlas nabývá právních účinků dnem doručení stavebníkovi a platí 2 roky od jeho vydání. Dobu jeho platnosti nelze prodloužit, ale nepozbývá platnosti v případě, že bylo s provádění ohlašovaného stavebního záměru započato ve lhůtě platnosti.

 

21. Informace o popisovaném postupu (o řešení životní situace) je možné získat také z jiných zdrojů nebo v jiné formě:
Při osobní, telefonické nebo e-mailové konzultaci s odpovědným pracovníkem.

 

22. Související životní situace a návody, jak je řešit

 

23. Za správnost popisu odpovídá útvar:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor dopravy a silničního hospodářství.

 

24. Kontaktní osoba:

Ing. Emilie Klinkovská, vedoucí oddělení silničního hospodářství

 

25. Popis je zpracován podle právního stavu ke dni:

31.08.2014

 

26. Popis byl naposledy aktualizován:

31.08.2014

 

27. Datum konce platnosti popisu:

Při zásadní změně právních předpisů.

 

28. Případná upřesnění a poznámky k řešení životní situace:

Řešit přímo s příslušným pracovníkem oddělení silničního hospodářství Krajského úřadu Zlínského kraje.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

ÚŘEDNÍ HODINY ZRUŠENY

Provoz podatelny

  • Pondělí 8:00 - 11:00
  • Středa 8:00 - 11:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap