Odpadové hospodářství

Dne 1. ledna 2021 nahradily stávající zákon č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších zákonů  nový zákon o odpadech č. 541/2020 Sb. a zákon č. 542/2020 Sb.o výrobcích s ukončenou životností.

V řadě případů přinášejí nové zákony odlišné povinnosti, k nimž jsou v zákonech uvedena přechodná ustanovení, která umožňují povinným osobám po přechodnou dobu plnit své povinnosti stejným způsobem jako doposud. Nové zákony ovšem přinášejí i některé nové povinnosti, které je nezbytné plnit od okamžiku začátku účinnosti těchto zákonů.

Pro období, než budou vydány k zákonům nové prováděcí vyhlášky, platí povinnost postupovat v souladu s dosavadními prováděcími předpisy. Více informací lze nalézt v metodických pokynech Ministerstva životního prostředí k novým zákonům.

Platné právní předpisy v oblasti odpadového hospodářství jsou dostupné na stránkách Ministerstva životního prostředí.

Základní kompetence krajského úřadu na úseku odpadového hospodářství:

 • Výkon samostatné působnosti vymezené zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • Výkon přenesené působnosti vymezené zákonem č. 541/2020 Sb., o odpadech
 • Výkon přenesené působnosti vymezené zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností

Právní předpisy na úseku odpadového hospodářství:

 • Zákon č.541/2020 Sb., o odpadech
 • Zákon č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností
 • Zákon č. 477/2001 Sb., o obalech a o změně některých zákonů (zákon o obalech), ve znění pozdějších předpisů

 

Registr zařízení ke sběru, výkupu, využívání nebo odstraňování odpadů 

 

Třídění je styl

  

CHCI SI VYŘÍDIT (žádosti, formuláře)

Návody a formulář k vyřízení žádostí. více »

Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje pro období 2016 - 2025

Plán odpadového hospodářství Zlínského kraje je zpracován pro období let 2016 až 2025 a vychází z Plánu odpadového hospodářství České republiky. V návaznosti na něj je, podle § 44 zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a změně některých dalších zákonů, povinností obcí zpracovat plán odpadového hospodářství obce a tento zaslat k připomínkování krajskému úřadu. Limitem pro tuto povinnost je produkce odpadů vyšší než 10 t nebezpečných odpadů za rok nebo vyšší než 1 000 t odpadů ostatních za rok. Plán odpadového hospodářství je závazným dokumentem pro další činnost obce a je zpracováván na dobu minimálně 5 let. více »

Předcházení vzniku odpadů, třídění, recyklace

Oblasti předcházení vzniku odpadů se podrobněji věnuje Ministerstvo životního prostředí v rámci projektu TAČR „Hledání nových způsobů informační podpory při realizaci Programu předcházení vzniku odpadů ČR“. Výstupem jsou průvodci a letáky, které zábavnou formou informují o prevenci vniku odpadů. více »

Zpětný odběr výrobků

Zpětný odběr výrobků je legislativně upraven novým zákonem č. 542/2020 Sb., o výrobcích s ukončenou životností, který nabyl účinnosti dne 1. 1. 2021. více »

Typový projekt sběrného dvora

Podle zákona o odpadech je obec povinna stanovit na svém území systém sběru a shromažďování odpadů a určit místa, kam mohou občané odložit vytříděné a nebezpečné složky komunálního odpadu. Za tímto účelem je vhodné vybudovat v obci sběrný dvůr. Zlínský kraj nechal vypracovat typový projekt sběrného dvoru včetně průvodní a souhrnné technické zprávy a návrh provozního řádu sběrného dvoru, který mohou obce použít jako vzor pro svůj sběrný dvůr. více »

Typový projekt komunitní kompostárny

Typový projekt komunitní kompostárny má poskytnout základní informace o možnostech vybudování komunitní kompostárny v obcích. Provozováním takového zařízení obec zabezpečí zákonné nakládání se zbytky z údržby obecní zeleně a zahrad občanů na vyhrazeném místě. Dojde k výraznému snížení objemu bioodpadu ve směsném komunálním odpadu, který je ukládán na skládky odpadů a za jehož odstranění se platí. více »

novinky

aktualizováno: 15.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap