Oddělení územního plánování

Samostatná působnost

 • Podílí se na zpracování rozvojových koncepcí a plánů kraje.
 • Připravuje podklady pro stanovisko rady k návrhu Politiky územního rozvoje ČR.
 • Zastupuje kraj v koordinačním výboru při pořizování a aktualizaci Politiky územního rozvoje ČR.
 • Spolupracuje s odborem strategického rozvoje na zpracování projektů, žádostí a podkladů v oblasti územního plánování k žádostem o financování z externích zdrojů.
 • Zajišťuje činnosti spojené s poskytováním veřejné podpory v souladu se statutem programového fondu kraje v oblasti územního plánování.
 • Podílí se na přípravě investic kraje z hlediska územního plánování.
 • Podílí se na přípravě podkladů k využití předkupního práva k pozemkům určených pro veřejně prospěšnou stavbu nebo opatření.
 • Zastupuje kraj v pracovní skupině jmenované Ministerstvem pro místní rozvoj ČR – příhraniční spolupráce v koordinaci územně plánovacích koncepcí.
 • Zajišťuje činnost Výboru pro územní plánování zastupitelstva.

 

Přenesená působnost

 • Přezkoumává soulad opatření obecné povahy vydaných na úseku územního plánování s právními předpisy podle § 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád.
 • Odpovídá za plnění úkolů a činností svěřených úřadu zákonem č. 183/2006 Sb. o územním plánování a stavebním řádu, vyhlášky č. 500/2006 Sb. o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti a dle zákona 501/2006 Sb., o obecných požadavcích na využití území, zejména:
 • Pořizuje a aktualizuje zásady územního rozvoje.
 • Pořizuje v zákonem stanovených případech regulační plán pro plochy a koridory nadmístního významu.
 • Pořizuje a aktualizuje územně plánovací podklady.
 • Vkládá data do evidence územně plánovací činnosti.
 • Pověřuje úřady územního plánování k ukládání dat do evidence územně plánovací činnosti.
 • Je dotčeným úřadem v územních řízeních, které se dotýkají správních obvodů obcí s rozšířenou působnosti.
 • Je dotčeným orgánem v řízeních podle zvláštních právních předpisů, které se dotýkají více správních obvodů obcí s rozšířenou působností.
 • Je dotčeným orgánem v územních řízeních o záměrech, které vyžadují posouzení vlivu na životní prostředí.
 • Zastupuje kraj při jednáních rad obcí pro udržitelný rozvoj území.
 • Poskytuje v rámci své působnosti územně plánovací informace o podmínkách využití a změn v území na základě územně plánovacích podkladů a dokumentace.
 • Uplatňuje připomínky k návrhům zadání územních plánů.
 • Vydává stanoviska ke konceptům a návrhům územních plánů.
 • Posuzuje návrhy územních plánů.
 • Pro radu připravuje podklady k vyhlášení územního opatření o stavební uzávěře a asanaci území.
 • Rozhoduje, zda osoba splňuje podmínky pro zastupování veřejnosti dle § 23 odst. 1 až 3 zákona č. 183/2006 Sb., stavební zákon.
aktualizováno: 8.6.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap