Oddělení stavebního řádu

Přenesená působnost

 • Odpovídá za plnění úkolů a činností svěřených úřadu zákonem č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), dle prováděcí vyhlášky č. 499/2006 Sb., o dokumentaci staveb, dle prováděcí vyhlášky č. 137/1998 Sb., o obecných technických požadavcích na výstavbu, ve znění pozdějších předpisů, dle prováděcí vyhlášky č. 503/2006 Sb., o podrobnější úpravě územního řízení, veřejnoprávní smlouvy a územního opatření, dle prováděcí vyhlášky č. 526/2006 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení stavebního zákona ve věcech stavebního řádu, dle správního řádu, zejména:
 • Je odvolacím orgánem podle správního řádu a zákona o krajích pro podřízené obecné stavební úřady a vyvlastňovací úřady.
 • Rozhoduje při řešení rozporů dle ust. § 136 odst. 6 správního řádu v působnostech dle výše uvedených zákonů.
 • Přezkoumává pravomocná rozhodnutí stavebních úřadů a vyvlastňovacích úřadů v přezkumných řízeních dle části druhé hlavy IX správního řádu a v řízeních dle části druhé hlavy X správního řádu (obnova řízení a nové rozhodnutí).
 • Určí usnesením místní příslušnost stavebního úřadu v případech, jde-li o stavbu nebo opatření, které se má uskutečnit v územním obvodu 2 nebo více stavebních úřadů.
 • Určí, který stavební úřad provede řízení a vydá rozhodnutí o správním deliktu v případě, dopustí-li se nezákonného jednání obec, jejíž obecní úřad je stavebním úřadem příslušným vést řízení o správním deliktu.
 • Připravuje podklady pro určení obecního úřadu obecným stavebním úřadem.
 • Připravuje podklady pro odejmutí působnosti stavebního úřadu obecnímu úřadu.
 • Přezkoumává veřejnoprávní smlouvy dle stavebního zákona a správního řádu.
 • Přezkoumává územní opatření o stavební uzávěře a územní opatření o asanaci území.
 • Rozhoduje usnesením podle § 16 zákona o vyvlastnění o tom, který vyvlastňovací úřad provede vyvlastňovací řízení.
aktualizováno: 8.6.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap