Oddělení rozpočtu a financování školství v samostatné působnosti

Samostatná působnost

 • Připravuje podklady pro zajištění prostředků na neinvestiční výdaje škol a školských zařízení (kromě prostředků uvedených v zákoně č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, § 160 odst. 1 písm. d), tj. zejména mzdových prostředků, odvodů do sociálních a zdravotních fondů, učebnic, školních pomůcek a potřeb).
 • Navrhuje orgánům kraje výši příspěvků na neinvestiční výdaje na mzdové prostředky, odvody do sociálních a zdravotních fondů, učebnice, školní pomůcky a potřeby a ostatní jinak hrazené státem pro školy a školská zařízení ve své působnosti nad rámec závazných zásad ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy.
 • Zpracovává podklady pro návrh rozpočtu na příslušný kalendářní rok pro jednotlivé školy a školská zařízení, která zřizuje, sleduje čerpání rozpočtu.
 • Navrhuje finanční vztahy, závazné ukazatele a limity rozpočtu pro školy a školská zařízení v oblasti provozních ostatních neinvestičních výdajů (ONIV).
 • Zpracovává zprávu o hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem.
 • Připravuje podklady pro jednání orgánů kraje ohledně hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem.
 • Prověřuje správnost měsíčních účetních dávek a čtvrtletních a ročních účetních výkazů za školy a školská zařízení zřizovaná krajem.
 • Zajišťuje komplexní metodiku a poradenskou činnost v oblasti účtování a počítačového zpracování dat škol a školských zařízení zřizovaných krajem.
 • Spolupracuje s oddělením rozpočtu a financování školství v přenesené působnosti, zejména při rozpisu a čerpání rozpočtu za jednotlivé školy a školská zařízení, při financování těchto subjektů, při finančním vypořádání poskytnutých dotací a při koordinaci požadavků na materiály zasílané na školy a školská zařízení a při jejich sběru.
 • Připravuje kompletní materiály pro rozhodování orgánů kraje týkající se dispozic nakládání s investičním fondem škol a školských zařízení zřizovaných krajem.
 • Zpracovává stanoviska odboru pro hodnocení výsledků hospodaření škol a školských zařízení zřizovaných krajem.
 • Poukazuje školám a školským zařízením finanční prostředky na provoz škol.
 • Odpovídá za naplnění a aktualizaci příslibů v programu GINIS SML za školské příspěvkové organizace.
 • Pro odbory INV a EKO zajišťuje podklady a poskytuje nezbytnou součinnost pro realizaci majetkoprávních úkonů ve vztahu k nemovitému a nepotřebnému movitému majetku sloužícímu pro potřeby příspěvkových organizací ve své působnosti.
 • Provádí kontrolu úplnosti účetních závěrek v CSÚIS za školské PO zřizované krajem.
 • Zabezpečuje finanční řízení škol a školských zařízení ZK.
aktualizováno: 13.2.2018

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap