Oddělení organizační a správní

Samostatná působnost

 • Pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly při zřizování a zrušování středních škol, vyšších odborných škol, mateřských, základních a středních škol a školských zařízení pro děti a žáky se zdravotním postižením, základních škol speciálních, škol při zdravotnických zařízeních, školských výchovných a ubytovacích zařízení a zařízení školního stravování pro děti, žáky a studenty škol, které zřizuje, jazykových škol s právem státní jazykové zkoušky, školských zařízení pro zájmové vzdělávání, dětských domovů, školských poradenských zařízení a plaveckých škol.
 • Zpracovává materiály týkající se zřizovacích listin nebo jejich změn u školských příspěvkových organizací kraje a předkládá návrhy těchto zřizovacích listin nebo jejich změn k projednání příslušným orgánům kraje.
 • Vede evidenci zřizovacích listin školských příspěvkových organizací kraje a jejich dodatků.
 • Pro rozhodování orgánů kraje připravuje podklady pro návrhy změn ve školském rejstříku.
 • Pro zřizovatele zajišťuje úkoly spojené s postoupením žádostí o zápis škol a školských zařízení zřizovaných krajem do školského rejstříku, o zápis schválených změn v rejstříku a o výmaz z rejstříku.
 • Vede evidenci rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a krajského úřadu o zápisu škol a školských zařízení zřizovaných krajem do školského rejstříku, o zápisu změn v rejstříku a o výmazu z rejstříku; dále evidenci původních rozhodnutí ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy o zařazení škol a školských zařízení zřizovaných krajem do sítě, rozhodnutí o změnách v síti a rozhodnutí o vyřazení ze sítě.
 • Zabezpečuje přípravu a realizaci konkursních řízení a činnost konkursních komisí při konkursech na funkce ředitelů právnických osob zřizovaných krajem vykonávajících činnost školy, školského zařízení; předkládá výsledky řízení radě.
 • Podílí se na plnění úkolů při přijímání opatření na základě výsledků kontrol České školní inspekce.
 • Pro rozhodování orgánů kraje zabezpečuje úkoly spojené se zřízením školských rad při základních, středních a vyšších odborných školách, které zřizuje kraj a se jmenováním jejich členů.
 • Spolupracuje s odborem dopravy při zajištění dopravy do spádové školy v rámci základní dopravní obslužnosti území kraje, pokud vzdálenost spádové školy od místa trvalého pobytu žáka přesáhne 4 km.
 • Zabezpečuje úkoly spojené s metodickým řízením školských příspěvkových organizací kraje, koordinuje jejich činnost a zajišťuje potřebné informační toky.
 • Zabezpečuje úkoly při přípravě a organizaci výročních ocenění pedagogických pracovníků a žáků středních škol Zlínským krajem.
 • Vypracovává a vyhodnocuje na základě podkladů předaných jednotlivými odděleními roční plán vnitřní a vnější kontrolní činnosti odboru.
 • Zajišťuje právní službu pro odbor, zajišťuje základní metodickou a právní pomoc ve školské legislativě školám a školským zařízením zřizovaným krajem a obcemi a obcím.
 • Šetří stížnosti týkající se škol a školských zařízení v územním obvodu kraje.

 

Přenesená působnost

 • Odpovídá za plnění úkolů a činností svěřených úřadu dle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů, v oblasti správy škol, mimo financování.
 • Zajišťuje metodickou a odbornou činnost pro školy a školská zařízení všech zřizovatelů v oblasti školního stravování. Ve spolupráci s oddělením kontrolním a právním provádí kontrolu dodržování obecně závazných právních předpisů v oblasti školního stravování.
 • Uzavírá smlouvy se soukromými školami a školskými zařízeními zapsanými v rejstříku škol a školských zařízení podle zákona č. 306/1999 Sb., o poskytování dotací soukromým školám, předškolním a školským zařízením, ve znění pozdějších předpisů.
 • Plní další úkoly vyplývající z vyhlášek ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy a z vládních nařízení.
 • Poskytuje metodickou pomoc v oblasti školské legislativy pracovníkům škol, školských a předškolních zařízení i jiných zřizovatelů, pokud o to požádají.
 • Rozhoduje o odvoláních proti rozhodnutí ředitele školského zařízení podle ustanovení § 24 odst. 3 písm. g) zákona č. 109/2002 Sb., o výkonu ústavní výchovy nebo ochranné výchovy ve školských zařízeních a o preventivně výchovné péči ve školských zařízeních a o změně dalších zákonů, ve znění pozdějších předpisů.
 • Přezkoumává v odvolacím řízení rozhodnutí o přestupcích na úseku školství a výchovy mládeže podle § 31 přestupkového zákona.
 • Odpovídá za plnění úkolů v oblasti sběru dat ze školních matrik a za statistické výkaznictví v regionálním školství.
aktualizováno: 8.8.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap