Odborná způsobilost

Odborná způsobilost dopravce a odpovědný zástupce
 
 
ODBORNÁ ZPŮSOBILOST DOPRAVCE,
Odbornou způsobilost k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby prokazuje žadatel osvědčením o odborné způsobilosti pro provozování dopravy, které vydává příslušný dopravní úřad na základě úspěšně složené zkoušky z předmětů stanovených Nařízením Evropského parlamentu a Rady (ES)č.1071/2009 a vypracováním případové studie.
 
Odborná způsobilost
Odborná způsobilost je soubor odborných znalostí, které se vztahují k provozování silniční dopravy pro cizí potřeby, jakož i schopnost jejich uplatnění při provozování této dopravy.
U nákladní dopravy se prokazování odborné způsobilosti vztahuje na dopravu provozovanou vozidly, jejichž celková hmotnost přesahuje 3,5 tuny.
U osobní dopravy se prokazování odborné způsobilosti vztahuje na dopravu provozovanou vozidlem určeným pro přepravu více než 9 osob včetně řidiče.
 
Kdo musí splňovat podmínku odborné způsobilosti
U právnické osoby musí podmínku odborné způsobilosti splňovat osoba zaměstnaná dopravním podnikem nebo určená prostřednictvím smlouvy, tato osoba musí mít skutečnou vazbu jakožto zaměstnanec, ředitel, nebo vlastník.
U fyzické osoby musí podmínku odborné způsobilosti splňovat fyzická osoba sama nebo odpovědný zástupce, je-li ustanoven.
 
Jak se splní podmínka odborné způsobilosti
Žadatel skládá zkoušky před příslušným dopravním úřadem v místě trvalého pobytu žadatele. Osvědčení o odborné způsobilosti pro provozování dopravy se předkládá příslušnému živnostenskému úřadu.
 
Průběh zkoušky k prokázání odborné způsobilosti
Zkouška se skládá ze dvou částí, kterými jsou test a případová studie.
 
První část je tvořena testem s písemnými otázkami se 4 navrženými odpověďmi, z nichž pouze jedna je správná.
 
Název oborů:
A.Občanské právo
B.Obchodní právo
C.Sociální právo
D.Daňové právo
E.Obchodní a finanční správa podniku
F.Přístup na trh
G.Technické normy a technická hlediska provozu
H.Bezpečnost silničního provozu
 

Test je tvořen celkem 60 otázkami tak, aby obsahoval otázky z každého oboru. Z každého z oborů uvedených pod body A, C, F a G přílohy I bodu I nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES) č. 1071/2009 musí test obsahovat 10 otázek, přičemž správná odpověď na každou z těchto otázek  bude hodnocena 2 body. Ze zbývajících oborů B, D, E, H musí test obsahovat celkem 20 otázek,  přičemž správná odpověď na každou z těchto otázek bude hodnocena 1 bodem.

 
Druhou část tvoří případová studie, při níž žadatel prokazuje schopnost praktického uplatnění svých znalostí. Jedná se o praktické cvičení, kdy žadatel u požadovaného druhu dopravy vyhodnotí zadanou přepravu z hlediska výběru vozidla, dokladů potřebných k přepravě, věku řidiče, organizace přestávek apod. zvolením správné odpovědi.
U případové studie lze dosáhnout nejvýše 100 bodů, přičemž k úspěšnému složení této části zkoušky je nutné dosáhnout nejméně 50% bodů.
 
U zkoušky prospěl zkoušený, který úspěšně složil test a případovou studii a dosáhl nejméně 60% z celkového možného počtu bodů za test a případovou studii.
 

Odkaz na aktuální otázky odborné způsobilosti:

http://etesty2.mdcr.cz/Home/Tests/zd

 

Kdo může být odpovědným zástupcem pro dopravu dle čl.4 Nařízení Evropského parlamentu a Rady (ES)č.1071/2009?
 
Je to fyzická osoba, která má dobrou pověst a požadovanou odbornou způsobilost, tato osoba účinně a nepřetržitě řídí dopravní činnost podniku, má bydliště ve Společenství, k podniku má skutečnou vazbu jakožto zaměstnanec, ředitel, vlastník, akcionář, nebo jej spravuje, nebo je – li podnikem fyzická osoba. Nebude-li tuto vazbu mít, bude moci tuto činnost odpovědný zástupce vykonávat pro 50 vozidel a zároveň nejvíce pro 4 podnikatele v silniční dopravě. Toto omezení platí též pro odpovědné zástupce, kteří budou tuto činnost vykonávat pro více podnikatelů. 

Informace ke stažení:

.doc Termíny zkoušek odborné způsobilosti dopravce 92,5 kB
.doc Přihláška k prokázání odborné způsobilosti pro provozování silniční dopravy pro cizí potřeby 95,5 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap