Ochranná pásma vodních zdrojů – sdělení Ministerstva životního prostředí

Sdělení odboru ochrany vod a odboru legislativního Ministerstva životního
prostředí k institutu ochranných pásem vodních zdrojů (§ 30 vodního
zákona)
Cílem tohoto sdělení je sjednocení interpretace přechodného ustanovení zavedeného zákonem
č. 150/2010 Sb., Čl. II bod 2 a vzájemného vztahu ochranných pásem vodních zdrojů (dále jen OPVZ)
a pásem hygienické ochrany (dále jen PHO).
Ochranná pásma byla stanovována již historicky a jsou vyhlášena podle různých právních předpisů.
Setkat se lze s označením ochranná území kolem vodních zdrojů, pásma hygienické ochrany nebo se
současným označením ochranná pásma vodních zdrojů.
Již s účinností zákona č. 11/1955 Sb., o vodním hospodářství, byla stanovována ochranná území kolem
vodních zdrojů, která lze považovat za prvotní ochranná pásma.
Následně byla vyhlašována PHO podle dříve platného zákona č. 138/1973 Sb., o vodách a Směrnice
Ministerstva zdravotnictví ČSR č. 51/1979 o základních hygienických zásadách pro stanovení, vymezení
a využívání ochranných pásem vodních zdrojů určených k hromadnému zásobování pitnou a užitkovou
vodou a pro zřizování vodárenských nádrží. Jelikož byl tento institut v kompetenci Ministerstva
zdravotnictví, PHO sloužila především k ochraně kvality vodních zdrojů. V této době bylo vyhlášeno
nejvíce ochranných pásem. PHO byla vyhlašována rozhodnutím a byla vymezována v rozsahu tří
stupňů, a to I., II. (IIa či vnitřní mezistupeň a IIb či vnější mezistupeň) a III. stupeň. Později, novelou
vodního zákona č. 14/1998 Sb., kterým se mění a doplňuje zákon č. 138/1973 Sb. byl zrušen institut
PHO III. stupně a dělení na mezistupně u PHO II. stupně a byl zaveden princip zonální ochrany v OPVZ
II. stupně.
Zákon č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon), převzal principy OPVZ
z novely zákona č. 14/1998 Sb. Podle § 30 odst. 1 vodního zákona slouží OPVZ k ochraně vydatnosti,
jakosti a zdravotní nezávadnosti zdrojů podzemních nebo povrchových vod využívaných nebo
využitelných pro zásobování obyvatelstva pitnou vodou s průměrným odběrem více než 10 000 m3
za rok a zdrojů podzemní vody pro výrobu balené kojenecké vody nebo pramenité vody. OPVZ se až
do roku 2010 vyhlašovala rozhodnutím a vycházela z principu dvoustupňové ochrany (I. a II. stupeň
OPVZ).
I přes rozličné označení ochranných pásem (ochranná území, PHO) je třeba pohlížet na dříve zřízená
ochranná pásma jako na ochranná pásma ve smyslu § 30 odst. 1 vodního zákona se všemi povinnostmi
plynoucími z tohoto zákona a z dalších právních předpisů zakotvujících obecná omezení nebo
povinnosti pro činnosti prováděné v OPVZ – viz výklad odboru ochrany vod ze dne 22. prosince 2010
k pojmům „ochranná pásma vodních zdrojů“ versus „pásma hygienické ochrany“ a jejich vzájemného
vztahu
(https://www.mzp.cz/www/platnalegislativa.nsf/%24%24OpenDominoDocument.xsp?documentId=A48
64285515057B5C1258037003FDEBD&action=openDocument).
To, že za OPVZ ve smyslu § 30 vodního zákona je nutno považovat rovněž ochranná pásma stanovená
podle § 19 zákona č. 138/1973 Sb., o vodách, ve znění pozdějších předpisů, potvrzuje také rozhodnutí
Krajského soudu v Hradci Králové, č. j. 30A 123/2012-51 ze dne 28. 1. 2014.
Zákon č. 150/2010 Sb. novelizoval vodní zákon ve smyslu způsobu vyhlašování OPVZ nahrazením formy
rozhodnutí formou opatření obecné povahy. Čl. II bod 2 přechodného ustanovení zákona č. 150/2010
Sb., stanoví, že ochranná pásma stanovená podle dosavadních předpisů se považují za ochranná pásma
stanovená podle § 30 odst. 1 vodního zákona ve znění účinném ode dne nabytí účinnosti novely
č. 150/2010 Sb. Uvedené přechodné ustanovení je třeba chápat výlučně jako ustanovení procesní
povahy, které se vztahuje toliko k formě vyhlašování ochranných pásem. Z výše uvedeného vyplývá,
že na rozhodnutí, kterými jsou pásma hygienické ochrany stanovena, se má (z hlediska formy) pohlížet
jako na opatření obecné povahy. Přechodné ustanovení zavedené zákonem č. 150/2010 Sb. Čl. II bod
2 dále stanoví, že forma opatření obecné povahy je závazná i pro všechny prováděné změny (včetně
zrušení) v ochranných pásmech stanovených na základě dřívějších právních předpisů, tj. PHO a OPVZ
stanovených před účinností zákona č. 150/2010 Sb. V praxi to znamená, že v případě změny (i pouhé
části) nebo zrušení ochranného pásma stanoveného podle dosavadních právních předpisů je nutné
OPVZ nově stanovit, změnit či zrušit výhradně postupem podle § 30 odst. 1 vodního zákona, tj.
opatřením obecné povahy.
Platnost rozhodnutí, včetně specifických povinností a omezení uvedených v dokumentech
vymezujících ochranná pásma stanovená podle dřívějších předpisů, potvrzuje ustanovení § 127 odst. 1
vodního zákona. Ochranná pásma stanovená podle dřívějších předpisů jsou platná až do doby, než
budou změněna nebo zrušena místně příslušným vodoprávním úřadem v souladu s § 30 vodního
zákona, a to opatřením obecné povahy (pokud není časově omezena platnost dokumentu vymezujícího
ochranné pásmo).
Vzájemný vztah OPVZ a PHO
Hovoří-li platné právní předpisy (nejen vodní zákon) o povinnostech a omezeních obecně ve vztahu
k OPVZ (bez rozlišení stupně), vztahují se tyto povinnosti na všechny stupně ochranných pásem (OPVZ
i PHO). Pokud ovšem hovoří platné právní předpisy výslovně o omezeních ve vztahu k OPVZ I. či II.
stupně, je nezbytné tato omezení aplikovat pouze na ochranná pásma těchto stupňů, tj. včetně PHO I.
či II. stupně, a to s ohledem na rozsah dokumentu stanovujícího ochranné pásmo. Jinými slovy
z uvedeného vyplývá, že hovoří-li platné právní předpisy výslovně o omezeních ve vztahu k OPVZ I.
či II. stupně, nelze tato omezení aplikovat na PHO (OPVZ) III. stupně. Na činnosti v ochranných pásmech
se rovněž vždy v plném rozsahu vztahují povinnosti a omezení plynoucí z konkrétního dokumentu
stanovujícího ochranné pásmo (rozhodnutí či opatření obecné povahy).
Prakticky to tedy znamená následující:
 Na PHO I. stupně je nutné pohlížet jako na OPVZ I. stupně se všemi požadavky stanovenými vodním
zákonem či dalšími právními předpisy a v souladu s dokumentem stanovujícím ochranné pásmo.
Z hlediska vodního zákona je omezení pro OPVZ I. stupně „pouze“ v podobě zákazu vstupu a vjezdu
do tohoto ochranného pásma (§ 30 odst. 7 vodního zákona).
 Na PHO II. stupně včetně mezistupňů (IIa či vnitřní mezistupeň a IIb či vnější mezistupeň) pohlížíme
jako na OPVZ II. stupně se všemi požadavky stanovenými vodním zákonem či dalšími právními
předpisy a v souladu s dokumentem stanovujícím ochranné pásmo. Vodní zákon v OPVZ II. stupně
zakazuje provádět činnosti poškozující nebo ohrožující vydatnost, jakost nebo zdravotní
nezávadnost vodního zdroje, jejichž rozsah je vymezen dokumentem o stanovení nebo změně
ochranného pásma (§ 30 odst. 8 vodního zákona).
 Na PHO III. stupně se vztahují pouze povinnosti a omezení plynoucí z právních předpisů obecně
ve vztahu k OPVZ, tzn. bez rozlišení stupně (např. požadavek mít povolení ke geologickým pracím
spojeným se zásahem do pozemku v OPVZ podle § 14 odst. 1 písm. c) vodního zákona), a dále
specifické podmínky a omezení vyplývající z dokumentů o stanovení PHO.
PHO III. stupně vyhlášená podle předchozích právních předpisů nemohou být na základě
procesního přechodného ustanovení zákona č. 150/2010 Sb. ex lege považována za OPVZ I. či II.
stupně. Pokud by bylo potřebné zajistit ve stávajícím PHO III. stupně úroveň ochrany odpovídající
OPVZ II. stupně, bude nutné toto ochranné pásmo znovu vyhlásit či změnit postupem podle § 30
odst. 1 vodního zákona (věta druhá přechodného ustanovení čl. II bod 2 k zákonu
č. 150/2010 Sb.), tzn. formou opatření obecné povahy.

aktualizováno: 29.3.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap