Ochrana přírody a krajiny

Základní informace o činnosti krajského úřadu na úseku ochrany přírody

 • zajišťování péče o přírodní parky, přírodní rezervace, přírodní památky a jejich ochranná pásma

 • výkon přenesené působnosti vymezené zákonem č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 • výkon přenesené působnosti vymezené zákonem č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů

 • výkon přenesené působnosti vymezené zákonem č. 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

 • environmentální výchova, osvěta a vzdělávání

 • vymezování a hodnocení nadregionálních a regionálních územních systémů ekologické stability

   

  Seznam právních předpisů vztahujících se k činnosti krajského úřadu na úseku ochrany přírody

  Zákony

 • číslo 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), ve znění pozdějších předpisů

 • číslo 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 • číslo 115/2000 Sb., o poskytování náhrad škod způsobených vybranými zvláště chráněnými živočichy, ve znění pozdějších předpisů

  Nařízení vlády

 • číslo 318/2013 Sb., o stanovení národního seznamu evropsky významných lokalit, ve znění pozdějších předpisů

 • číslo 687/2004 Sb., kterým se vymezuje Ptačí oblast Beskydy

 •  

  Vyhlášky

 • číslo 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení, ve znění pozdějších předpisů

 • číslo 45/2018 Sb., o péči a podkladech k vyhlašování chráněných území

 • číslo 166/2005 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, v souvislosti s vytvářením soustavy NATURA 2000, ve znění pozdějších předpisů

 • číslo 360/2000 Sb., o stanovení způsobu výpočtu výše náhrady škody způsobené vybranými zvláště chráněnými živočichy na vymezených domestikovaných zvířatech, psech sloužících k jejich hlídání, rybách, včelstvech, včelařském zařízení, nesklizených polních plodinách a na lesních porostech

 • číslo 395/1992 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona České národní rady č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů

 • číslo 468/2004 Sb., o autorizovaných osobách podle zákona o ochraně přírody a krajiny

 • číslo 667/2004 Sb., kterou se stanoví obsah a rozsah dokumentace jeskyní

Koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje do roku 2030 (mimo území CHKO)

Předkládaná Koncepce ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje do roku 2030 (mimo území CHKO) si klade za cíl popsat stav přírodních a krajinných hodnot kraje, popsat stávající a potenciální problémy přírody a krajiny a navrhnout úkoly a opatření k eliminaci problémů či ke zpomalení nebo zastavení negativních trendů. Koncepce bude pro kraj nástrojem jak k řešení stávajících problémů přírody a krajiny, tak pro strategický rozvoj ochrany. více »

NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚSES

mimo CHKO Bílé Karpaty a CHKO Beskydy - stav k 31. 2. 2007 více »

Opatření obecné povahy – výjimka ze zákazu odstraňování sídel bobra evropského
Povolování ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Metodická instrukce, která vysvětluje pojmy uváděné v zákoně o ochraně přírody a krajiny a ve vyhlášce č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení a zabývá se postupem orgánů ochrany přírody ZOPK ve vztahu ke kácení dřevin rostoucích mimo les a k ukládání náhradních výsadeb. více »

Organizace se zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji

Střediska ekologické výchovy, ekoporadny a jiné organizace více »

Pravomoci obecních úřadů v oblasti výkonu přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny - kácení dřevin rostoucích mimo les

Obecní úřady jsou podle § 75 odst. 1 písm. a) a podle § 76 odst. 1 písm. a) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, příslušnými orgány ochrany přírody, které povolují při výkonu své přenesené působnosti kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 uvedeného zákona a mohou za vykácené dřeviny ukládat náhradní výsadbu podle § 9 odst. 1 téhož zákona. více »

aktualizováno: 7.1.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap