Ochrana přírody a krajiny

Plán péče o přírodní památku Na Jančích na období 2016 - 2025

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody oprávněný ke schvalování plánů péče podle § 77a, odst. 4, písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona, že byl zpracován návrh plánu péče o přírodní památku Na Jančích na období 2016 – 2025. více »

Plán péče o přírodní památku Bernátka na období 2016 - 2025

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody oprávněný ke schvalování plánů péče podle § 77a, odst. 4, písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona, že byl zpracován návrh plánu péče o přírodní památku Bernátka na období 2016 – 2025. více »

Plán péče o přírodní rezervaci Sochová na období 2016 - 2025

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody oprávněný ke schvalování plánů péče podle § 77a, odst. 4, písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů (dále jen zákon), oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona, že byl zpracován návrh plánu péče o přírodní rezervaci Sochová období 2016 – 2025. více »

NADREGIONÁLNÍ A REGIONÁLNÍ ÚSES

mimo CHKO Bílé Karpaty a CHKO Beskydy - stav k 31. 2. 2007 více »

Aktualizace koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny ZK

Koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny Zlínského kraje představuje základní a nosný strategický dokument v oblasti koncepční ochrany přírodních hodnot v územním obvodu kraje. Stávající koncepce a strategie ochrany přírody a krajiny(KSOPK ZK) zpracovaná v listopadu 2004 vycházela z tehdy platného Územního plánu velkého územního celku Zlínské aglomerace a rovněž z Územní prognózy Zlínského kraje. více »

Opatření obecné povahy – výjimka ze zákazu odstraňování sídel bobra evropského
Povolování ke kácení dřevin rostoucích mimo les

Metodická instrukce, která vysvětluje pojmy uváděné v zákoně o ochraně přírody a krajiny a ve vyhlášce č. 189/2013 Sb., o ochraně dřevin a povolování jejich kácení a zabývá se postupem orgánů ochrany přírody ZOPK ve vztahu ke kácení dřevin rostoucích mimo les a k ukládání náhradních výsadeb. více »

Organizace se zaměřením na environmentální vzdělávání, výchovu a osvětu ve Zlínském kraji

Střediska ekologické výchovy, ekoporadny a jiné organizace více »

Publikace Památné stromy Zlínského kraje

V lednu roku 2010 vydal Zlínský kraj v celkovém nákladu 1200 kusů publikaci s názvem Památné stromy Zlínského kraje. Autorem knihy je Mgr. Magdaléna Šnajdarová a kolektiv autorů. více »

Publikace Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji

Publikace vznikla jako výstup dvouletého projektu Zlínského kraje s názvem Rekonstrukce druhově bohatých lučních společenstev ve Zlínském kraji, za podpory Finančních mechanizmů Evropského hospodářského prostoru a Norska, tzv. Norských fondů. Kniha podrobně popisuje celkem u 11 lokalit postup ošetření zájmových ploch vedoucí ke zvýšení početnosti druhů rostlin a živočichů v předmětných územích. Celkově bylo zrekonstruováno 85 ha ploch a vedený zásah byl zaměřen především na odstranění náletových dřevin a stařiny tak, aby bylo možné plochy následně udržovat kosením nebo pastvou. Cílem projektu bylo tedy zabránit snižování druhové pestrosti ve vybraných lokalitách ve Zlínském kraji. více »

Pravomoci obecních úřadů v oblasti výkonu přenesené působnosti na úseku ochrany přírody a krajiny - kácení dřevin rostoucích mimo les

Obecní úřady jsou podle § 75 odst. 1 písm. a) a podle § 76 odst. 1 písm. a) zák. č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, ve znění pozdějších předpisů, příslušnými orgány ochrany přírody, které povolují při výkonu své přenesené působnosti kácení dřevin rostoucích mimo les podle § 8 odst. 1 uvedeného zákona a mohou za vykácené dřeviny ukládat náhradní výsadbu podle § 9 odst. 1 téhož zákona. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Ovčírka

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Ovčírka. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Ovčírka

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památku Ovčírka v katastrálním území Šumice u Uherského Brodu. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Údolí Okluky

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Údolí Okluky. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Údolí Okluky

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památku Údolí Okluky v katastrálním území Kvačice, v katastrálním území Ostrožské Předměstí a v katastrálním území Ostrožská Lhota. více »

Návrh na vyhlášení Přírodní památky Myšince a jeho ochranného pásma

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a, odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), oznamuje v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma.
Navrhované území ponese název „Myšince“ a bude vyhlášeno v kategorii přírodní památka ve smyslu ustanovení § 36 zákona a § 45c odst. 4 a v souladu s nařízením vlády č. 132/2005 Sb. ve znění pozdějších předpisů, kterým se stanoví národní seznam evropsky významných lokalit.
více »

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o Přírodní památku Myšince

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a, odst. 4, písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona, že byl zpracován návrh plánu péče pro navrhovanou Přírodní památku Myšince. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Kněžpolský les

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Kněžpolský les. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Kněžpolský les

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památka Kněžpolský les v katastrálním území Babice u Uherského Hradiště, Huštěnovice, Kněžpole u Uherského Hradiště, Spytihněv, Staré Město u Uherského Hradiště, Topolná. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Rusava - kostel

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Rusava - kostel. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Rusava - kostel

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památka Rusava - kostel v katastrálním území Rusava. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Lidečko - kostel

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Lidečko - kostel. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Lidečko - kostel

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památka Lidečko - kostel v katastrálním území Lidečko. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Jankovice - kostel

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Jankovice - kostel. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Jankovice - kostel

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památka Jankovice - kostel v katastrálním území Jankovice u Uherského Hradiště. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Trubiska a jeho ochranného pásma

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Trubiska. více »

Plán péče o navrhovanou přírodní památku Trubiska

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památka Trubiska v katastrálním území Pozděchov. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Kotrlé

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Kotrlé. více »

Plán péče o navrhovanou přírodní památku Kotrlé

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památka Kotrlé v katastrálním území Jasenka. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Chvalčov a jeho ochranného pásma

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma.Navrhované území ponese název Chvalčov. více »

Plán péče o přírodní památku Chvalčov

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památka Chvalčov v katastrálním území Chvalčova Lhota. více »

Oznámení o předložení návrhu na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Mokřad Pumpák a jeho ochranného pásma

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a, odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), oznamuje v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované území ponese název „Mokřad Pumpák“ více »

Plán péče o přírodní památku Mokřad Pumpák

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památka Mokřad Pumpák v katastrálním území Hulín. více »

Plán péče o navrhovanou přírodní památku Rusava

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona, o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro zvláště chráněné území Přírodní památku Rusava - Hořansko v katastrálním území Rusava s platností pro období 2012 – 2021.
více »

Plán péče o navrhovanou přírodní památku Čerťák

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro zvláště chráněné území Přírodní památku Čerťák v katastrálním území Staré Město u Uherského Hradiště s platností pro období 2012 – 2021. více »

Plán péče o navrhovanou přírodní památku Ondřejovsko

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhovanou přírodní památku Ondřejovsko. více »

Plán péče o navrhovanou přírodní památku Jasenová

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 3 písm. h) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhů plánů péče pro zvláště chráněná území přírodní památku Jasenová, v katastrálním území Hluk. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Bašnov

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památka Bašnov v katastrálním území Střížovice u Kvasic. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Skalky u Hulína

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památka Skalky u Hulína v katastrálním území Hulín. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Rochus

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památka Rochus v katastrálním území Mařatice a Jarošov u Uh.Hradiště. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Březnice u Zlína

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Březnice u Zlína. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní rezervace Kobylí hlava

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Kobylí hlava. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Březnice u Zlína

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památka Březnice u Zlína v katastrálním území Zlín a Březnice. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Mokřad u Slováckých strojíren

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Mokřad u Slováckých strojíren. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Mokřad u Slováckých strojíren

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památka Mokřad u Slováckých strojíren v katastrálním území Uherský Brod. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Slušovice - kostel

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Slušovice - kostel. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Slušovice - kostel

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památka Slušovice - kostel v katastrálním území Slušovice. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Pozděchov- kostel

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Pozděchov - kostel. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Pozděchov - kostel

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památka Pozděchov - kostel v katastrálním území Pozděchov. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Luhačovice - zámek

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Luhačovice - zámek. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Luhačovice - zámek

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památka Luhačovice - zámek v katastrálním území Luhačovice. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Babí hora

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Babí hora. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Babí hora

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a, odst. 4, písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona, že byl zpracován návrh plánu péče pro navrhovanou Přírodní památku Babí hora. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní rezervaci Kobylí hlava

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní rezervaci Kobylí hlava v katastrálním území Hluk. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Stonáč

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Stonáč. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Stonáč

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památka Stonáč v katastrálním území Bílany a Kroměříž. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Kurovický lom

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Kurovický lom. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Kurovický lom

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památka Kurovický lom v katastrálním území Kurovice. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Štola Sintrová

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Štola Sintrová. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Štola Sintrová

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památka Štola Sintrová v katastrálním území Liptál. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Popovické rybníky

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Popovické rybníky. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Popovické rybníky

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památka Popovické rybníky v katastrálním území Popovice, Javorovec, Vésky a Kněžpole. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Údolí Bánovského potoka

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Údolí Bánovského potoka. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Údolí Bánovského potoka

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památku Údolí Bánovského potoka v katastrálním území Těšov, v katastrálním území Šumice a v katastrálním území Bánov. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Remízy u Bánova

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Remízy u Bánova. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Remízy u Bánova

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památku Remízy u Bánova v katastrálním území Bánov, v katastrálním území Bystřice pod Lopeníkem a v katastrálním území Suchá Loz. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Polichno – Pod duby

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Polichno – Pod duby. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Polichno – Pod duby

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památku Polichno – Pod duby v katastrálním území Polichno. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Polichno

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Polichno. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Polichno

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památku Polichno v katastrálním území Polichno. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní rezervace Újezdecký les

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a, odst. 4, písm. e) a g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), oznamuje v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní rezervaci Újezdecký les

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a, odst. 4, písm. e) a g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), oznamuje v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Hustopeče - Štěrkáč

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Hustopeče - Śtěrkáč.

více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Hustopeče - Štěrkáč

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památka Hustopeče - Štěrkáč v katastrálním území Němetice. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Stráně u Popovic

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Stráně u Popovic. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Stráně u Popovic

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památku Stráně u Popovic v katastrálním území Popovice u Uherského Hradiště, v katastrálním území Podolí, v katastrálním území Hradčovice a v katastrálním území Veletiny. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Semetín

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Semetín. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Semetín

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a, odst. 4, písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), oznamuje v souladu s ustanovením § 38 odst. 3 zákona, že byl zpracován návrh plánu péče pro navrhovanou Přírodní památku Semetín.

více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Nad Jasenkou

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Nad Jasenkou. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Nad Jasenkou

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památku Nad Jasenkou v katastrálním území Jasenka, v katastrálním území Jablůnka, v katastrálním území Růžďka a v katastrálním území Vsetín . více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Salašské pěnovce

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Salašské pěnovce. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Salašské pěnovce

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památku Salašské pěnovce v katastrálním území Salaš u Velehradu. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Hříštěk

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Hříštěk. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Hříštěk

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památku Hříštěk v katastrálním území Stříbrnice u Uh.Hradiště v katastrálním území Buchlovice. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní rezervace Ocásek

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Ocásek. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní rezervaci Ocásek

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní rezervaci Ocásek v katastrálním území Koryčany. více »

Plán péče o PP Rovná Hora

Pro navrhovanou přírodní rezervaci byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na úřadu Obce Hradčovice. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1129, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 362, Pavel Šnajdara) a na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředí. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – přírodní památka Bludný

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Bludný. více »

Plán péče o navrhovanou přírodní památku Bludný

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území přírodní památku Bludný v katastrálním území Chvalčov. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – přírodní památka Orlí hnízdo

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Orlí hnízdo. více »

Plán péče o navrhovanou přírodní památku Orlí hnízdo

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území přírodní památku Orlí hnízdo v katastrálním území Rajnochovice. více »

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Hrádek

Pro navrhovanou přírodní památku byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Obecním úřadu Bánov. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1129, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 362, Pavel Šnajdara) a na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředí. více »

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Trnovec

Pro navrhovanou přírodní památku byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Obecním úřadu Kněžpole. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1129, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 362, Pavel Šnajdara) a na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředí. více »

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Halvovský potok

Pro přírodní památku byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Městském úřadu Vsetín. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1133, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 394, Mgr. Lucie Škvařilová) a na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředí. více »

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Rybník Neratov

Pro přírodní památku byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Obecním úřadě Prlov. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1133, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 394, Mgr. Lucie Škvařilová) a na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředí více »

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Pivovařiska

Pro přírodní památku byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Obecním úřadě Hošťálková a na Obecním úřadě Liptál. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1133, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 394, Mgr. Lucie Škvařilová) a na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředí. více »

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Jasenice

Pro přírodní památku byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na Obecním úřadě Lešná. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1133, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 394, Mgr. Lucie Škvařilová) a na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředí. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – přírodní památka Pavlínka

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Pavlínka. více »

Plán péče o navrhovanou přírodní památku Pavlínka

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území přírodní památku Pavlínka v katastrálním území Loukov u Bystřice pod Hostýnem. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Nad Kašavou

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Nad Kašavou. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Nad Kašavou

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památku Nad Kašavou v katastrálním území Kašava. více »

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Vrchové

Pro přírodní rezervaci Vrchové byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na úřadu Obce Drslavice. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1129, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 362, Pavel Šnajdara) a na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředí. více »

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Terasy

Pro přírodní památku Terasy byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na úřadu Obce Drslavice. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1129, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 362, Pavel Šnajdara) a na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředí. více »

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Nádavky

Pro přírodní památku Nádavky byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na úřadu Obce Boršice u Blatnice. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1129, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 362, Pavel Šnajdara) a na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředí. více »

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Lázeňský mokřad

Pro přírodní památku Lázeňský mokřad byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na úřadu Obce Ostrožská Nová Ves. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1129, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 362, Pavel Šnajdara) a na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředíPro přírodní památku Lázeňský mokřad byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na úřadu Obce Ostrožská Nová Ves. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1129, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 362, Pavel Šnajdara) a na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředíPro přírodní památku Lázeňský mokřad byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na úřadu Obce Ostrožská Nová Ves. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1129, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 362, Pavel Šnajdara) a na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředí. více »

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Koukolky

Pro navrhovanou přírodní rezervaci byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na úřadu Obce Tučapy. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1129, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 362, Pavel Šnajdara) a na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředí více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní památka Loučka pod Bukovinou

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Loučka pod Bukovinou. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní památku Loučka pod Bukovinou

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území Přírodní památku Loučka pod Bukovinou v katastrálním území Rusava. více »

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní rezervaci Kovářův žleb

Pro přírodní rezervaci Kovářův žleb byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na úřadu Obce Vlčnov. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1129, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 362, Pavel Šnajdara) a na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředí. více »

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Babí hora

Pro přírodní památku Babí hora byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na úřadu Města Hluk. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1129, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 362, Pavel Šnajdara) a na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředí. více »

Oznámení o možnosti seznámit se s návrhem plánu péče o přírodní památku Pod Husí horou

Pro přírodní památku Pod Husí horou byl vypracován návrh plánu péče, s nímž je možné se seznámit a nahlédnout do něj na úřadu Města Hluk. Dále na odboru životního prostředí a zemědělství Krajského úřadu Zlínského kraje, tř. Tomáše Bati 21, 11. patro, dveře č. 1129, vždy v úřední dny pondělí, středa od 8 do 16 h, příp. v jiném termínu po předchozí telefonické domluvě (tel. č. 577 043 362, Pavel Šnajdara) a na webových stránkách krajského úřadu www.kr-zlinsky.cz, v oblasti životní prostředí více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní rezervace Sochová

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a, odst. 4, písm. e) a g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), oznamuje v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní rezervaci Sochová

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a, odst. 4, písm. e) a g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), oznamuje v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – přírodní památka Nádrž Tesák

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a odst. 4, písm. g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), předkládá v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. Navrhované zvláště chráněné území ponese název Nádrž Tesák. více »

Plán péče o navrhovanou přírodní památku Nádrž Tesák

Krajský úřad Zlínského kraje jako oprávněný orgán ochrany přírody podle § 77a odst. 4 písm. e) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny v platném znění (dále jen zákon o ochraně přírody), zadal na základě § 38 zákona o ochraně přírody vypracování návrhu plánu péče pro navrhované zvláště chráněné území přírodní památku Nádrž Tesák v katastrálním území Rajnochovice. více »

Návrh na vyhlášení zvláště chráněného území – Přírodní rezervace Čerňava

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a, odst. 4, písm. e) a g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), oznamuje v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. více »

Plán péče o navrhovanou Přírodní rezervaci Čerňava.

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, jako orgán ochrany přírody příslušný podle § 77a, odst. 4, písm. e) a g) zákona č. 114/1992 Sb., o ochraně přírody a krajiny, v platném znění (dále jen zákon), oznamuje v souladu s § 40 odst. 2 zákona návrh na vyhlášení zvláště chráněného území a jeho ochranného pásma. více »

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Úterý ---
  • Středa 9:00 - 12:00 13:00 - 15:00
  • Čtvrtek ---
  • Pátek ---
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap