Ochrana oznamovatelů

Ochrana oznamovatelů

V souladu se směrnicí Evropského parlamentu a Rady (EU) 2019/1937 o ochraně osob, které oznamují porušení práva Unie, zavedl Zlínský kraj s účinností od 17. 12. 2021 vnitřní oznamovací systém k podávání, vyřizování a prošetřování oznámení, na které se citovaná směrnice vztahuje. Současně s tím byla určena tzv. Příslušná osoba, odpovědná za příjem, posuzování a prošetřování přijatých oznámení a za komunikaci s oznamovatelem. Pro zaručení nestrannosti a efektivity prověřování přijatých oznámení, je činnost Příslušné osoby zajištěna externím subjektem, stojícím zcela mimo struktury Zlínského kraje, potažmo jeho krajského úřadu.

Identifikační údaje Příslušné osoby:

Výkon role Příslušné osoby je zajišťován společností I3 Consultants s.r.o., se sídlem K Trninám 945/34, 163 00 Praha 6 – Řepy, IČO: 279 21 344.

Oznámení mohou podávat pouze tyto osoby:

 • zaměstnanci Zlínského kraje, uchazeči o zaměstnání ve Zlínském kraji
 • bývalí zaměstnanci Zlínského kraje, oznamující informace o porušení získaném v rámci pracovního poměru, který mezitím skončil
 • účastníci odborné praxe/stáže zajišťované Zlínským krajem
 • dodavatelé a subdodavatelé Zlínského kraje, uchazeči o veřejnou zakázku (příp. jejich zaměstnanci)
 • členové orgánu Zlínského kraje, kteří jsou do funkce voleni, jmenováni či jinak povoláni (zejm. zastupitelé, radní)

Oznámeními učiněnými jinými než výše uvedenými osobami se Příslušná osoba nebude zabývat.

Čeho se oznámení může týkat?

Oznámit lze pouze podezření na porušení právních předpisů nebo jiných závazných pravidel EU, nebo na jejich opomenutí, které spadají do oblasti:

 • zadávání veřejných zakázek
 • finančních služeb, produktů a trhů a předcházení praní peněz a financování terorismu
 • bezpečnosti a souladu výrobků s předpisy
 • bezpečnosti dopravy
 • ochrany životního prostředí
 • radiační ochrany a jaderné bezpečnosti
 • bezpečnosti potravin a krmiv, zdraví a dobrých životních podmínek zvířat
 • veřejného zdraví
 • ochrany spotřebitele
 • ochrany soukromí a osobních údajů a bezpečnosti sítí a informačních systémů
 • porušení ohrožující finanční zájmy Unie podle článku 325 Smlouvy o fungování EU blíže upřesněná v příslušných opatřeních Unie a porušení týkající se vnitřního trhu podle čl. 26 odst. 2 Smlouvy o fungování EU, včetně porušení unijních pravidel hospodářské soutěže a státní podpory
 • porušení týkající se vnitřního trhu v souvislosti s jednáními, která porušují pravidla týkající se daně z příjmů právnických osob, nebo s mechanismy, jejichž účelem je získání daňové výhody, která maří předmět nebo účel příslušného práva v oblasti daně z příjmů právnických osob

Oznámeními nespadajícími do výše uvedených oblastí se Příslušná osoba nebude zabývat.

Svá oznámení učiněná v souladu se směrnicí EU 2019/1937 můžete podat těmito způsoby:

 • telefonicky na číslo +420 544 520 022

Linka je obsluhována v pracovní dny v čase 08:00 – 16:00 hod. Upozornění: z telefonického hovoru je pořizován zvukový záznam. V případě, že si pořízení záznamu nepřejete, při zahájení hovoru tuto skutečnost oznamte.

 • e-mailem na adresu:  oznamovatel@i3c.cz
 • písemně na adresu:   I3 Consultants, Scheinerova 1570/6, 628 00 Brno

Obálku označte poznámkou „Příslušná osoba“

 • osobním setkáním na konkrétním místě dle vzájemné domluvy s Příslušnou osobou
 • prostřednictvím elektronického formuláře vnitřního oznamovacího systému, který je přístupný https://oznamovatel.i3c.cz.

Následky vědomě podaného nepravdivého oznámení

Ochrana nebude poskytována oznamovateli úmyslně zneužívajícímu výše uvedený systém.

V případě nepravdivého oznámení podaného úmyslně s cílem poškodit Zlínský kraj či jinou dotčenou osobu, nelze vyloučit riziko naplnění skutkové podstaty trestného činu pomluvy.

aktualizováno: 17.12.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap