Ochrana ovzduší

Ochranou ovzduší

se rozumí předcházení znečišťování ovzduší a snižování úrovně znečišťování tak, aby byla omezena rizika pro lidské zdraví způsobená znečištěním ovzduší, snížení zátěže životního prostředí látkami vnášenými do ovzduší a poškozujícími ekosystémy a vytvoření předpokladů pro regeneraci složek životního prostředí postižených v důsledku znečištění ovzduší. Zákon na ochranu ovzduší zpracovává příslušné předpisy Evropské unie.

Kompetence krajského úřadu na úseku ochrany ovzduší

 1. spolupracuje s ministerstvem životního prostředí na aktualizaci programu zlepšování kvality ovzduší (§ 9 odst. 5 zákona o ochraně ovzduší),
 2. stanovuje zvláštní podmínky provozu stacionárních zdrojů znečišťování ovzduší podle § 12 odst. 4 písm. g) zákona o ochraně ovzduší pro případy překročení regulační prahové hodnoty podle přílohy č. 6 k zákonu o ochraně ovzduší (§ 10 odst. 3 zákona o ochraně ovzduší),
 3. vydává stanovisko k územnímu plánu a regulačnímu plánu obce v průběhu jeho pořizování (§ 11 odst. 2 písm. a) zákona o ochraně ovzduší),
 4. vydává závazné stanovisko k umístění stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší k řízením podle jiného právního předpisu - stavební zákon (§ 11 odst. 2 písm. b) zákona o ochraně ovzduší),
 5. vydává závazné stanovisko ke stavbě a změně stavby stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší k řízením podle jiného právního předpisu - stavební zákon (§11 odst. 2 písm. c) zákona o ochraně ovzduší),
 6. vydává povolení k provozu stacionárního zdroje uvedeného v příloze č. 2 zákona o ochraně ovzduší,
 7. vykonává správu poplatků za znečišťování ovzduší (§ 15 odst.13 zákona o ochraně ovzduší),
 8. zpřístupňuje veřejnosti informace (§ 30 odst. 1 zákona o ochraně ovzduší),
 9. informuje veřejnost, pokud v dané zóně nebo aglomeraci dojde k překročení informativní prahové hodnoty, varovné prahové hodnoty nebo regulační prahové hodnoty (§30 odst. 2 zákona o ochraně ovzduší).

 

Legislativa

Platná legislativa na úseku ochrany ovzduší je dostupná na stránkách Ministerstva životního prostředí

 

Informační systém kvality ovzduší ve Zlínském kraji 

 

Aktuální stav znečištění ovzduší – zpráva ČHMÚ:

http://portal.chmi.cz/aktualni-situace/stav-ovzdusi/ovzdusi-v-regionech/zlinsky

 

Mapy znečištění ovzduší na území České republiky:

http://pr-asu.chmi.cz:8080/IskoPollutionMapView/faces/viewMapImages.xhtml

 

Průměrné koncentrace znečišťujících látek za roky 2015 - 2019

Česká republika

https://www.chmi.cz/files/portal/docs/uoco/isko/ozko/19petileti/png/index_CZ.html

 

Program zlepšování kvality ovzduší - zóna Střední Morava

Aktualizace 2020, vyhlášená Ministerstvem životního prostředí ve Věstníku čj. MZP/2020/130/894 – ročník XXX – říjen 2020 – částka 8: více »

Informace k ohlašovací povinnosti do ISPOP 2021

Formuláře k poplatkovým přiznáním dle zákona č. 280/2009 Sb., daňový řád, ve znění pozdějších předpisů. více »

Chci si vyřídit (žádosti, formuláře)
Zpřístupňování informací dle § 30 odst. 1 písm. f) zákona č. 201/2012 Sb., o ovzduší
Zákon o ochraně ovzduší

Dne 1. 9. 2012 nabyl účinnosti zákon č. 201/2012 Sb., o ochraně ovzduší. Zákon č. 86/2002 Sb., o ochraně ovzduší a o změně některých dalších zákonů byl zrušen. více »

Informace o provozu komínů kouřovodů a spotřebičů paliv

Sdružení revizních techniků komínů Zlínského kraje ve spolupráci s Hasičským záchranným sborem Zlínského kraje a Krajským úřadem Zlínského kraje, odborem životního prostředí a zemědělství upozorňuje majitele spotřebičů paliv napojených na spalinovou cestu o změně právních předpisů týkajících se čistění, kontroly a revize komínů / spalinové cesty/. více »

7 denní experimentální měření imisí v lokalitě Košíky u Otrokovic

Na základě zakázky Krajského Úřadu Zlínského kraje bylo od 12. 12. 2012 do 20. 12. 2012 realizováno měření kvality ovzduší v Košíkách. Jeho účelem bylo proměření lokality Košíky,
provést vyhodnocení imisní situace a zjistit tak vliv malých topenišť na kvalitu ovzduší v malé obci bez
vlivu dopravy a bez zatížení průmyslovým znečištěním. více »

14 denní experimentální měření imisí v lokalitě průmyslové zóny Napajedla

Měření kvality ovzduší probíhalo v Napajedlech od 27. 11. 2012 do 12. 12. 2012. Měření bylo realizováno na základě zakázky Krajského Úřadu Zlínského kraje. Jeho účelem bylo proměření lokality Napajedla v blízkosti areálu bývalé Slavie v podmínkách průmyslové zóny s koncentrací většího počtu zdrojů znečišťování ovzduší. více »

Rozptylová studie Zlínského kraje

Rozptylová studie Zlínského kraje je matematický model vlivu zdrojů znečišťování ovzduší na imisní zátěž v dýchatelné zóně. K její aktualizaci přistoupil Zlínský kraj z důvodu neustálých změn v oblasti emisí stacionárních zdrojů, z důvodu jejich optimalizace či rekonstrukce, případně emisí z nově vybudovaných zdrojů. Jedním z hlavních důvodů bylo také výrazné navýšení automobilové dopravy spolu se zprovozněním nových úseků dálnice D1, rychlostní komunikace R55 v úseku Hulín – Otrokovice a výstavbou obchvatů některých měst a obcí. více »

aktualizováno: 15.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap