Obecné informace o sociálně-právní ochraně dětí

Sociálně-právní ochrana dětí (§ 1 zákona SPOD) je:
 • ochrana práva dítěte na příznivý vývoj a řádnou výchovu;
 • ochrana oprávněných zájmů dítěte, včetně ochrany jeho jmění;
 • působení směřující k obnovení narušených funkcí rodiny.
 
Sociálně-právní ochrana se zaměřuje zejména na děti (§ 6 odst. 1 zákona SPOD):
 • jejichž rodiče: zemřeli, nebo neplní povinnosti plynoucí z rodičovské zodpovědnosti, či nevykonávají nebo zneužívají práva plynoucí z rodičovské odpovědnosti;
 • které byly svěřeny do výchovy jiné fyzické osoby než rodiče, a tato osoba neplní povinnosti plynoucí ze svěření dítěte do její výchovy;
 • které vedou zahálčivý nebo nemravný život spočívající zejména v tom, že zanedbávají školní docházku, nepracují, i když nemají dostatečný zdroj obživy, požívají alkohol nebo návykové látky, živí se prostitucí, spáchaly trestný čin nebo, jde-li o děti mladší 15 let, spáchaly čin, který by jinak byl trestným činem, opakovaně nebo soustavně páchají přestupky nebo jinak ohrožují občanské soužití;
 • které se opakovaně dopouští útěků od rodičů nebo jiných fyzických nebo právnických osob odpovědných za výchovu dítěte;
 • na kterých byl spáchán trestný čin ohrožující život, zdraví, jejich lidskou důstojnost, mravní vývoj nebo jmění, nebo je podezření ze spáchání takového činu;
 • které jsou na základě žádostí rodičů nebo jiných osob odpovědných za výchovu dítěte opakovaně umísťovány do zařízení zajišťujících nepřetržitou péči o děti nebo jejich umístění v takových zařízeních trvá déle než 6 měsíců;
 • které jsou ohrožovány násilím mezi rodiči nebo jinými osobami odpovědnými za výchovu dítěte, popřípadě násilím mezi dalšími fyzickými osobami;
 • které jsou žadateli o azyl odloučenými od svých rodičů, popřípadě jiných osob odpovědných za jejich výchovu;

pokud tyto skutečnosti trvají po takovou dobu nebo jsou takové intenzity, že nepříznivě ovlivňují vývoj dětí nebo jsou anebo mohou být příčinou nepříznivého vývoje dětí.

 
Sociálně-právní ochranu zajišťují orgány sociálně-právní ochrany (§ 4 odst. 1 zákona SPOD)
 • krajské úřady;
 • obecní úřady obcí s rozšířenou působností;
 • obecní úřady;
 • Ministerstvo práce a sociálních věcí;
 • Úřad pro mezinárodně-právní ochranu dětí se sídlem v Brně.
 
Sociálně-právní ochranu dále zajišťují (§ 4 odst. 2 zákona SPOD)
 • obce v samostatné působnosti;
 • kraje v samostatné působnosti;
 • komise pro sociálně-právní ochranu dětí;
 • další právnické a fyzické osoby pověřené výkonem sociálně-právní ochrany („pověřené osoby“).
 
Obce a kraje mohou zřizovat zařízení sociálně-právní ochrany (§ 39 – 47 zákona SPOD)
Zařízení odborného poradenství pro péči o děti
Poskytují poradenství zaměřené zejména:
 • na řešení vzájemných vztahů rodičů a jejich dětí;
 • na péči rodičů o děti zdravotně postižené;
 • na výchovu a výživu dětí;
 • rodinné, sociální a mezigenerační problémy vyplývající z péče o děti;
 • poradenství pro fyzické osoby vhodné stát se osvojiteli nebo pěstouny.
 
Zařízení sociálně výchovné činnosti
Jsou určena zejména ohroženým dětem, kterým nabízí:
 • programy na rozvíjení sociálních dovedností;
 • výchovné činnosti;
 • smysluplné využití volného času.
 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc
Poskytují pomoc a ochranu dětem, které:
 • se ocitly bez jakékoliv péče;
 • jejichž život nebo příznivý vývoj je vážně ohrožen (děti tělesně nebo duševně týrané, zanedbávané, sexuálně zneužívané a děti, u kterých jsou závažným způsobem ohrožena jejich základní práva).
 
Ochrana a pomoc těmto dětem spočívá v zabezpečení:
 • ubytování, stravování a ošacení;
 • výchovné péče;
 • zdravotnické péče zdravotnickým zařízením;
 • poradenství dítěti, jeho rodičům nebo osobám odpovědným za výchovu dítěte;
 • pomoci při přípravě na školní vyučování a doprovodu do školy;
 • podmínek pro zájmovou činnost;
 • odborné péče dítěti prostřednictvím sociálního pracovníka a psychologa.
 
Zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc je povinno poskytovat služby a zajistit provoz nepřetržitě.
 
Do zařízení se děti umísťují:
 • na základě rozhodnutí soudu;
 • na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností;
 • na základě žádosti zákonného zástupce dítěte, nebo
 • požádá-li o to dítě.
Pokud bylo dítě do zařízení umístěno na základě soudu nebo žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností, mají rodiče dítěte nebo jiné osoby povinné výživou dítěte povinnost hradit příspěvek na úhradu pobytu a péče, o kterém rozhoduje ředitel (vedoucí) zařízení.
Zřizovatel zařízení pro děti vyžadující okamžitou pomoc má nárok na státní příspěvek za pobyt a péči poskytovanou nezletilému dítěti v tomto zařízení na základě rozhodnutí soudu nebo na základě žádosti obecního úřadu obce s rozšířenou působností. O státním příspěvku rozhoduje krajský úřad, který jej také vyplácí.
 
Výchovně rekreační tábory
Účelem pobytu je výchovné působení na děti směřující k odstranění nebo potlačení poruch chování a k získání potřebných společenských a hygienických návyků.
 
Zařízení pro výkon pěstounské péče
V zařízení se realizuje především pěstounská péče většího počtu dětí, které tvoří sourozeneckou skupinu nebo které je obtížné umístit v důsledku zdravotního postižení do individuální pěstounské péče.
Zařízení se zpravidla zřizuje v samostatném objektu nebo v prostorách, které zřizovatel vybaví jako byt pro rodinu s větším počtem dětí. Zřizovatel zařízení uzavírá s pěstounem písemnou dohodu o výkonu pěstounské péče v zařízení. Pěstounovi náleží za výkon pěstounské péče v zařízení odměna pěstouna, která se posuzuje jako plat.
Za obdobných podmínek, za nichž se vykonává pěstounská péče v zařízení, může být vykonávána tato péče i v bytě pěstouna.

aktualizováno: 25.7.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap