Obecná informace o zpracování osobních údajů Zlínským krajem dle GDPR

Zlínský kraj zpracovává osobní údaje v souladu s požadavky Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) č. 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (dále jen „obecné nařízení“), které je účinné od 25. 5. 2018.

Zlínský kraj je správcem (v některých případech i zpracovatelem) Vašich osobních údajů. Kontaktní údaje správce:

Zlínský kraj, třída Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín, IČO: 70 89 13 20, telefon: +420 577 043 111, ID datové schránky: scsbwku

Zlínský kraj na základě povinnosti uložené mu obecným nařízením jmenoval pověřence pro ochranu osobních údajů, který plní úkoly dle článku 39 obecného nařízení a na kterého se můžete v souladu s článkem 38 odst. 4 obecného nařízení obracet ve všech záležitostech souvisejících se zpracováním svých osobních údajů a výkonem svých práv podle obecného nařízení.

Kontaktní údaje na pověřence pro ochranu osobních údajů najdete zde.

Zlínský kraj jako správce osobních údajů zpracovává osobní údaje zejména za účelem:

  • výkonu státní správy,
  • výkonu samosprávy,
  • poskytování dotací a návratných finančních výpomocí,
  • zajištění interních procesů,
  • komunikaci s občany.

Vaše nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány a dále zpracovávány zejména na základě splnění právních povinností, které se na Zlínský kraj vztahují a dále na základě splnění úkolů ve veřejném zájmu nebo výkonu veřejné moci.

Další nezbytné osobní údaje jsou shromažďovány na základě splnění smlouvy mezi Zlínským krajem a subjekty osobních údajů.

Zlínský kraj za účelem ochrany svých práv a právem chráněných zájmů zpracovává, na základě svého oprávněného zájmu, zejména osobní údaje návštěvníků a zaměstnanců Zlínského kraje zpracovávané v kamerovém systému Krajského úřadu Zlínského kraje. Oprávněný zájem Zlínského kraje spočívá ve snaze zajistit efektivně bezpečnost, ochranu osob a majetku, ochranu před krádežemi, prevencí proti vandalismu a zajištění evakuace budovy úřadu při požáru. V souvislosti s nutností zajištění některých interních procesů a komunikace s občany zpracovává dále Zlínský kraj, ve svém oprávněném zájmu, některé adresní a identifikační údaje svých zaměstnanců a členů orgánů Zlínského kraje.

Ve výjimečných případech jsou osobní údaje shromažďovány a dále zpracovávány na základě uděleného souhlasu subjektů údajů, který vždy vyjadřuje svobodný, konkrétní, informovaný a jednoznačný projev vůle subjektu údajů a jehož součástí je vždy informace o možnosti udělený souhlas kdykoliv odvolat. Tím však není dotčena zákonnost zpracování vycházející ze souhlasu, který byl dán před jeho odvoláním.

Osobní údaje nejsou předávány jiným osobám, pokud povinnost jejich předání orgánům, úřadům či institucím, není Zlínskému kraji uložena zvláštním právním předpisem anebo k tomu subjekt údajů neudělil souhlas.

Při zpracování osobních údajů u Zlínského kraje nedochází k automatizovanému rozhodování, na jehož základě by byly činěny úkony či rozhodnutí, jejichž obsahem by byl zásah do práv či oprávněných zájmů občanů.

Vaše osobní údaje jsou zpracovávány pouze po nezbytnou dobu, která je individuální pro jednotlivé účely zpracování. Po uplynutí této doby jsou osobní údaje zlikvidovány nebo jsou dále uchovány po dobu stanovenou platným Spisovým a skartačním plánem správce osobních údajů, vydaným v souladu se zákonem č. 499/2004 Sb., o archivnictví a spisové službě.

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte jako subjekt údajů právo být v okamžiku získání osobních údajů správcem osobních údajů informován o tomto zpracování (pasivní právo) a na základě žádosti (aktivní právo) máte právo na přístup k Vašim osobním údajům, na jejich opravu nebo výmaz, popřípadě omezení zpracování, vznést námitku proti jejich zpracování, případně uplatnit právo na přenositelnost údajů a další práva podle obecného nařízení o ochraně osobních údajů. Více informací o právech subjektu údajů naleznete zde.

Vaše požadavky budou vždy řádně posouzeny a vypořádány v souladu s příslušnými ustanoveními obecného nařízení. V případě, že nebudete souhlasit s vypořádáním vašich požadavků a žádostí, máte právo podat stížnost Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Bezplatné infolinky s on-line přepisem

Informace k onemocnění COVID-19 Telefon krajského úřadu

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap