O ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů – CITES – přeregistrace a úhyny

- Základní informace k životní situaci:

Účelem zákona je ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou mezinárodním obchodem ohroženy na přežití. Orgán kraje dle § 23 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), (dále jen "zákon"), provádí přeregistraci a evidenci úhynu jednotlivých exemplářů"

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická nebo právnická osoba, jež je držitelem exempláře 

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Registrační list musí být průběžně aktualizovaný ve věci změny majitele (přeregistrace), úhynu, značení aj. Druhy, pro které je povinnost mít vystavený registrační list, řeší vyhláška č. 227/2004 Sb. a nařízení Komise č. 865/2006, ve znění Nařízení komise č. 100/2008. 

- Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Písemným podáním vlastní žádosti zaslané poštou nebo vyplněním formuláře přímo na úřadě.

- Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny. 

Kde a s kým životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, kanc. č. 1129:

Mgr. Dagmar Metyšová pro okr. Zlín, tel. 577 043 389, e-mail: dagmar.metysova@kr-zlinsky.cz

Ing. Ivona Démuthová pro okr. Kroměříž tel. 577 043 393, e-mail: ivona.demuthova@kr-zlinsky.cz

Pavel Šnajdara pro okr. Uh.Hradiště tel. 577 043 362, e-mail: pavel.snajdara@kr-zlinsky.cz

Mgr. Magdaléna Šnajdarová pro okr. Vsetín tel. 577 043 394. e-mail: magdalena.snajdarova@kr-zlinsky.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h, úterý a čtvrtek od 8:00 h do 15 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • Při změně majitele (přeregistraci): již vydaný registrační list pro daný exemplář s aktuální adresou nového majitele, datem prodeje a podpisem předešlého majitele. U exempláře ze skupiny A přiloží majitel k registračnímu listu „Potvrzení o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností“.
 • Pro obchodování s exempláři skupiny A: V případě prodeje registrovaného exempláře mimo území ČR je nutné označit v registračním listu adresu nového majitele a originál registračního listu odeslat na adresu krajského úřadu. Originál registračního listu má dle zákona působnost pouze na území ČR.
 • Pro obchodování s exempláři skupiny A z jiných členských států EU: Jestliže nový majitel doveze takovýto exemplář skupiny A na území ČR je povinen do 15 dnů od dovozu zažádat krajský úřad o zaregistrování a vydání nového registračního listu, stanoví-li takto vyhláška č. 227/2004 SB. V takovém případě k žádosti o nový registrační list se dokládá již vydané Potvrzení příslušného státu, z kterého byl exemplář dovezen.
 • Pro obchodování s exempláři skupiny B z jiných členských států EU: V případě dovozu exempláře skupiny B na území ČR je nový majitel povinen do 15 dnů od dovozu zažádat krajský úřad o vydání nového registračního listu, stanoví-li takto vyhláška č. 227/2004 SB. V takovém případě k žádosti o nový registrační list se dokládá kupní smlouva mezi prodejcem a novým majitelem, z kterého byl exemplář dovezen. Z kupní smlouvy musí být zřejmé, kdo exempláře odchoval, kdy a kde se narodily, nezaměnitelné označení a kdy byli prodáni. Při úhynu: originál registračního listu, případně také Potvrzení ES, označit jako úhyn a zaslat na krajský úřad.

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici na Krajském úřadě Zlínského kraje, kanc. č. 1129

- Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatky nejsou stanoveny 

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti. Zákon dle § 38 zákona stanoví pro vyřízení žádosti lhůtu 30 dnů. 

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Nejsou žádní další účastníci řízení, nejedná se o správní řízení.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).  

- Jaké jsou související předpisy:

 • Vyhláška č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb.,
 • Nařízení rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi,
 • Nařízení komise (ES) č. 1808/2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97,
 • Nařízení komise (ES) č. 1497/2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97,
 • Nařízení komise (ES) č. 349/2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství.  

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Nejsou

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

V případě přestupku dle § 31 zákona až do výše 200 000 Kč fyzické osobě. V případě správního deliktu právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 1.500.000 Kč.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap