O ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů – CITES – přeregistrace a úhyny

- Základní informace k životní situaci:

Účelem zákona je ochrana volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin, které jsou mezinárodním obchodem ohroženy na přežití. Orgán kraje dle § 23 zákona č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy), (dále jen "zákon"), provádí přeregistraci a evidenci úhynu jednotlivých exemplářů"

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Fyzická nebo právnická osoba, jež je držitelem exempláře 

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:

Registrační list musí být průběžně aktualizovaný ve věci změny majitele (přeregistrace), úhynu, značení aj. Druhy, pro které je povinnost mít vystavený registrační list, řeší vyhláška č. 227/2004 Sb. a nařízení Komise č. 865/2006, ve znění Nařízení komise č. 100/2008. 

- Jakým způsobem můžete zahájit řešení životní situace:

Písemným podáním vlastní žádosti zaslané poštou nebo vyplněním formuláře přímo na úřadě.

- Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny. 

Kde a s kým životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odboru životního prostředí a zemědělství, oddělení ochrany přírody a krajiny, kanc. č. 1129:

Mgr. Dagmar Metyšová pro okr. Zlín, tel. 577 043 389, e-mail: dagmar.metysova@kr-zlinsky.cz

Ing. Ivona Démuthová pro okr. Kroměříž tel. 577 043 393, e-mail: ivona.demuthova@kr-zlinsky.cz

Pavel Šnajdara pro okr. Uh.Hradiště tel. 577 043 362, e-mail: pavel.snajdara@kr-zlinsky.cz

Mgr. Magdaléna Šnajdarová pro okr. Vsetín tel. 577 043 394. e-mail: magdalena.snajdarova@kr-zlinsky.cz

Úřední hodiny: pondělí a středa od 8:00 h do 17:00 h, úterý a čtvrtek od 8:00 h do 15 h, pátek od 8:00 h do 13:00 h.

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:

 • Při změně majitele (přeregistraci): již vydaný registrační list pro daný exemplář s aktuální adresou nového majitele, datem prodeje a podpisem předešlého majitele. U exempláře ze skupiny A přiloží majitel k registračnímu listu „Potvrzení o udělení výjimky ze zákazu obchodních činností“.
 • Pro obchodování s exempláři skupiny A: V případě prodeje registrovaného exempláře mimo území ČR je nutné označit v registračním listu adresu nového majitele a originál registračního listu odeslat na adresu krajského úřadu. Originál registračního listu má dle zákona působnost pouze na území ČR.
 • Pro obchodování s exempláři skupiny A z jiných členských států EU: Jestliže nový majitel doveze takovýto exemplář skupiny A na území ČR je povinen do 15 dnů od dovozu zažádat krajský úřad o zaregistrování a vydání nového registračního listu, stanoví-li takto vyhláška č. 227/2004 SB. V takovém případě k žádosti o nový registrační list se dokládá již vydané Potvrzení příslušného státu, z kterého byl exemplář dovezen.
 • Pro obchodování s exempláři skupiny B z jiných členských států EU: V případě dovozu exempláře skupiny B na území ČR je nový majitel povinen do 15 dnů od dovozu zažádat krajský úřad o vydání nového registračního listu, stanoví-li takto vyhláška č. 227/2004 SB. V takovém případě k žádosti o nový registrační list se dokládá kupní smlouva mezi prodejcem a novým majitelem, z kterého byl exemplář dovezen. Z kupní smlouvy musí být zřejmé, kdo exempláře odchoval, kdy a kde se narodily, nezaměnitelné označení a kdy byli prodáni. Při úhynu: originál registračního listu, případně také Potvrzení ES, označit jako úhyn a zaslat na krajský úřad.

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:

Formuláře jsou k dispozici na Krajském úřadě Zlínského kraje, kanc. č. 1129

- Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:

Poplatky nejsou stanoveny 

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí, v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti. Zákon dle § 38 zákona stanoví pro vyřízení žádosti lhůtu 30 dnů. 

- Kteří jsou další účastníci (dotčení) řešení životní situace:

Nejsou žádní další účastníci řízení, nejedná se o správní řízení.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:

Zákon č. 100/2004 Sb., o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi a dalších opatřeních k ochraně těchto druhů a o změně některých zákonů (zákon o obchodování s ohroženými druhy).  

- Jaké jsou související předpisy:

 • Vyhláška č. 227/2004 Sb., kterou se provádějí některá ustanovení zákona č. 100/2004 Sb.,
 • Nařízení rady (ES) č. 338/97 o ochraně druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin regulováním obchodu s nimi,
 • Nařízení komise (ES) č. 1808/2001 o prováděcích pravidlech k nařízení Rady (ES) č. 338/97,
 • Nařízení komise (ES) č. 1497/2003, kterým se mění nařízení Rady (ES) č. 338/97,
 • Nařízení komise (ES) č. 349/2003 o pozastavení dovozu exemplářů určitých druhů volně žijících živočichů a planě rostoucích rostlin do Společenství.  

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:

Nejsou

- Jaké sankce mohou být uplatněny v případě nedodržení povinností:

V případě přestupku dle § 31 zákona až do výše 200 000 Kč fyzické osobě. V případě správního deliktu právnické osobě nebo fyzické osobě při výkonu podnikatelské činnosti až do výše 1.500.000 Kč.

aktualizováno: 8.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap