Nové přístupy k realizaci praktického vyučování ve Zlínském kraji

Program:
OP Vzdělávání pro konkurenceschopnost

Prioritní osa:
1. Počáteční vzdělávání

Oblast podpory:
1.1 Zvyšování kvality ve vzdělávání

Období realizace:
8. 10. 2014 – 31. 7. 2015

Celkový rozpočet:
16 412 667,26 Kč

Financování:
Evropská unie (ESF): 85 %
Státní rozpočet: 15 %

Stručný obsah:
Cílem projektu je nastavit a pilotně ověřit komplexní systém podpory praktického vyučování na středních odborných a základních školách ve Zlínském kraji. Navrhovaný systém je založen na zavedení nových forem spolupráce škol a reálného pracovního prostředí.
Takovým inovativním prvkem je především zřízení krajské agentury studentských praxí, jejíž hlavní činností bude zajišťování praxí žáků ve firmách a organizacích. Agentura bude oslovovat zaměstnavatele, kteří by měli zájem o žákovské praxe, a tyto praxe bude následně žákům středních odborných škol nabízet.
Další netradiční způsob zlepšování a podpory praxí na odborných školách je postaven na principu zavádění nových partnerství škol a zaměstnavatelů pro účely přípravy žáků ve vlastních střediscích praktického vyučování. V těchto školních střediscích praxí budou žáci vypracovávat a plnit úkoly zadané konkrétními zaměstnavateli vyplývající z jejich reálných potřeb. Na principu sdílených aktivit pak vyhodnocení daného úkolu bude provádět jak pedagog školy, tak i zadavatel úkolu.
Rozvoje podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání bude v rámci realizace projektu dosaženo založením a vedením studentských minipodniků na školách finančních partnerů projektu, a na základních školách. Součástí zakládání minipodniků na základních školách bude také vzdělávání pedagogů ZŠ v problematice podpory podnikavosti.
Součástí projektu je také realizace podnikatelských fór za účasti významných zaměstnavatelů ve Zlínském kraji.
Pro aktivitu realizace a využívání krajské agentury studentských praxí a zřizování školních středisek praxí byli v souladu s výzvou zvoleni jako cílová skupina žáci a pedagogičtí pracovníci maturitních oborů netechnického směru (obchodní akademie, hotelnictví, zdravotnictví, oděvnictví, kosmetické služby, ekonomika a podnikání, knihovnictví).

Všeobecný cíl:
Všeobecným cílem projektu je nastavení a pilotní ověření komplexního systému podpory praktického vyučování na vybraných středních odborných a základních školách ve Zlínském kraji.

Specifický cíl:
1) Zřízení krajské agentury studentských praxí, jejíž hlavní činností bude zprostředkování praxí žáků ve firmách a organizacích. Agentura bude oslovovat zaměstnavatele, kteří by měli zájem o žákovské praxe, a tyto praxe bude následně školám nabízet.
2) Vytvoření středisek praktického vyučování na partnerských školách. V těchto střediscích praxí budou žáci vypracovávat a plnit úkoly zadané konkrétními zaměstnavateli vyplývající z jejich reálných potřeb. Na principu sdílených aktivit pak vyhodnocení daného úkolu bude provádět jak pedagog školy, tak i zadavatel úkolu.
3) Založení a vedení studentských minipodniků na partnerských školách a na základních školách ve Zlínském kraji. Součástí zakládání minipodniků na základních školách bude také vzdělávání pedagogů ZŠ v problematice
podpory podnikavosti.
4) Realizace 2 podnikatelských fór s cílem prohloubit spolupráci institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce a předat zkušenosti předních zaměstnavatelů v regionu.
5) Podpora 2 individuálně integrovaných žáků v rámci projektu.

Cílové skupiny:
- žáci a pedagogičtí pracovníci maturitních oborů netechnického směru
- žáci a pedagogičtí pracovníci učebních oborů netechnického směru
- žáci a pedagogičtí pracovníci základních škol

Aktivity projektu:
1. VYTVOŘENÍ KRAJSKÉ AGENTURY STUDENTSKÝCH PRAXÍ
Agentura bude oslovovat zaměstnavatele, kteří by měli zájem o žákovské praxe, a tyto bude následně žákům středních odborných škol nabízet. Bude fungovat jak ve formě osobních konzultací a pomoci se zprostředkováním praxe a navázáním kontaktů, tak na principu webové aplikace, ve které se žákům po zvolení svého oboru zobrazí nabídka praxí, na které se mohou elektronicky přihlásit. Díky zvolené interaktivní formě správy a vedení agentury budou moci jejích služeb využívat nejen žáci škol zapojených do projektu, ale plošně ze všech škol napříč Zlínským krajem.
Během realizace projektu dojde k pilotnímu ověření a evaluaci kvality jejích činností, aktivit a efektivity s cílem zavedení této agentury do systému praktického vyučování na školách ve Zl. kraji jako jeden z jeho zcela nových
funkčních prvků.

2. VYTVOŘENÍ VLASTNÍCH STŘEDISEK PRAKTICKÉHO VYUČOVÁNÍ U PARTNERSKÝCH ŠKOL
Aktivita je postavena na principu zavádění nových partnerství škol a zaměstnavatelů pro účely přípravy žáků ve vlastních střediscích praktického vyučování. Ve školních střediscích praxí budou žáci:
1) vypracovávat a plnit úkoly zadané konkrétními zaměstnavateli vyplývající z jejich reálných potřeb. Na principu sdílených aktivit pak vyhodnocení daného úkolu bude provádět jak pedagog školy, tak i zadavatel úkolu. Smyslem těchto sdílených aktivit je vzdělávání žáků prostřednictvím cíleného propojení teorie a praxe.
2) navazovat spolupráci se ZŠ, kdy si střední škola zřídí své středisko praxe, prostřednictvím něhož bude poskytovat poradenství základním školám tak, že výstupem této spolupráce bude zřízený minipodnik na dané ZŠ. Součástí aktivity je také realizace vzdělávacího kurzu o rozvoji podnikavosti v rozsahu 1 dne pro pedagogy ZŠ.
Součástí této klíčové aktivity bude vypracování analýzy a popisu možností zajišťování praktického vyučování v oborech vybraných pro potřeby projektu (obchodní akademie, hotelnictví, zdravotnictví, ekonomika a podnikání,
multimédia, informační služby) ve Zlínském kraji.

3. VYTVOŘENÍ MINIPODNIKŮ NA ŠKOLÁCH
Rozvoje podnikatelských znalostí, schopností a dovedností žáků v počátečním vzdělávání bude v rámci realizace projektu dosaženo založením a vedením studentských minipodniků na školách 4 finančních partnerů projektu.

Tyto minipodniky na středních odborných školách budou v průběhu školního roku realizovány formou zájmového kroužku nebo jako nepovinný předmět, popřípadě bude koncept studentského minipodniku zapracován do ŠVP dané školy jako volitelný předmět.

V rámci realizace této KA bude zpracována evaluace aktivit studentských minipodniků na SŠ, která zmapuje vliv působení minipodniků založených na školách do ŠVP.

Díky klíčové aktivitě budou podpořeni také žáci se zdravotním postižením s cílem zajištění stejných podmínek pro účast na realizaci vzdělávání v žákovském minipodniku.

4. REALIZACE PODNIKATELSKÝCH FÓR
Předmětem této aktivity je realizace dvou podnikatelských fór za účasti představitelů významných zaměstnavatelů v kraji. Cílem těchto akcí bude především přenos zkušeností z reálného pracovního prostředí, požadavky zaměstnavatelů na uchazeče o konkrétní pracovní pozice, informování o možnostech navazování vzájemné spolupráce apod. Realizací této aktivity dojde k významné podpoře rozvoje spolupráce institucí počátečního vzdělávání s aktéry na trhu práce.

Kontaktní osoba:
Bc. Karolína Doležalová, DiS., projektový manažer
Tel.: 577 043 844
E-mail: karolina.dolezalova@kr-zlinsky.cz

dokumenty ke stažení

.rar Výstupy projektu 116490,25 kB
aktualizováno: 25.1.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap