Nezajišťování zimní údržby a odstraňování závad ve schůdnosti

Znění zákonného zmocnění podle § 27 odst. 5 a 6 zákona č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů:

 „(5) Úseky silnic, místních komunikací a chodníků, na kterých se pro jejich malý dopravní význam nezajišťuje sjízdnost a schůdnost odstraňováním sněhu a náledí, je vlastník povinen označit podle zvláštního právního předpisu nebo prováděcího právního předpisu. Vymezení takových úseků silnic stanoví příslušný kraj svým nařízením a vymezení úseků místních komunikací a chodníků stanoví příslušná obec svým nařízením.

„(6) Obec stanoví nařízením rozsah, způsob a lhůty odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic.“


Související právní předpisy

Zákon č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů

§ 11 odst. 1 zní:
„Obec může v přenesené působnosti vydávat na základě zákona a v jeho mezích nařízení obce, je-li k tomu zákonem zmocněna.“

§ 61 odst. 2 písm. a) zní:
„Při výkonu přenesené působnosti se orgány obce řídí při vydávání nařízení obce zákony a jinými právními předpisy.“

Zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o pozemních komunikacích“)

§ 26 odst. 2 zní:
„V zastavěném území obce jsou místní komunikace a průjezdní úsek silnice schůdné, jestliže umožňují bezpečný pohyb chodců, kterým je pohyb přizpůsobený stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.“

§ 26 odst. 6 zní: „Závadou ve sjízdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve sjízdnosti dálnice, silnice nebo místní komunikace, kterou nemůže řidič vozidla předvídat při pohybu vozidla přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu těchto pozemních komunikací a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.“

§ 26 odst. 7 zní:
„Závadou ve schůdnosti pro účely tohoto zákona se rozumí taková změna ve schůdnosti pozemní komunikace, kterou nemůže chodec předvídat při pohybu přizpůsobeném stavebnímu stavu a dopravně technickému stavu a povětrnostním situacím a jejich důsledkům.“

Vyhláška č. 104/1997 Sb., Ministerstva dopravy a spojů ze dne 23. dubna 1997, kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů

Komentář k zákonnému zmocnění

Ustanovení § 27 odst. 5 zákona o pozemních komunikacích dává obcím zmocnění k vydání nařízení, v němž může obec vymezit úseky místních komunikací a chodníků, na nichž nebude provádět zimní údržbu. Takové neudržované úseky mohou být vyjmuty pro svůj malý dopravní význam ze zimní údržby, ale musí být v nařízení uveden jejich úplný a přesný výčet, jednoznačně a určitě stanovený. V terénu je nezbytné uživatele na tuto skutečnost upozornit dopravním značením.

V ustanovení § 27 odst. 6 zákona o pozemních komunikacích je obsaženo zmocnění pro vydání nařízení, kterým obec stanoví způsob, rozsah a časové lhůty pro odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, místních komunikací a průjezdních úseků silnic (v některých částech obcí nejsou chodníky a chodci využívají k chůzi okrajů průjezdních úseků silnic).

Zákon č. 97/2009 Sb., kterým se mění zákon č. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, ve znění pozdějších předpisů, tzv. chodníková novela, přenáší odpovědnost za škody vzniklé v důsledku vad ve schůdnosti chodníkuz majitelů přilehlých nemovitostí na vlastníky chodníků samotných.

I když mělo právní zakotvení povinnosti vlastníků přilehlých nemovitostí na českém území historickou tradici (např. § 6 zákona č. 82/1920 Sb., kterým se upravují právní poměry domovníků, vládní nařízení č. 1/1943 Sb., o čištění veřejných chodníků, účinné až do 7. 12. 1961), novelizace zákona si kladla za cíl změnit dosavadní právní úpravu a přenést odpovědnost za schůdnost chodníku na jeho vlastníka.

K provádění zimní údržby místních komunikacích se vztahuje § 42 odst. 2 vyhlášky č. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích:

„O zpracování plánu zimní údržby pro místní komunikace rozhodují obce podle velikosti obce a dopravního významu místních komunikací. Pokud obce rozhodnou o zpracování plánu zajištění sjízdnosti místních komunikací I. až III. třídy, přihlédnou k pořadí důležitosti taxativně vymezené. Pro sjízdnost místních komunikací I. až III. třídy je vydáván Plán zimní údržby, který by neměl být součástí nařízení obce."

Zajištění sjízdnosti pozemních komunikací upravují tedy plány zimní údržby s výjimkou komunikací IV. třídy, které plán nepokrývá a nepokrývá ani odstraňování závad ve schůdnosti místních komunikací a průjezdních úseků silnic. Tato zimní údržba by měla být upravena v nařízení obce. Obec není výslovně zmocněna k ukládání povinností. Pokud obec nařízení o odstraňování závad ve schůdnosti nevydá, měla by tyto závady odstranit nebo zmírnit ihned po vzniku závady.

Porušení nařízení obce je nezbytné posoudit z hlediska prokazatelnosti existence závady ve schůdnosti. Smyslem nařízení obce je především předejít takovým situacím, které by měly za důsledek úrazy chodců související s výkonem jejich práva na obecné užívání veřejně přístupných chodníků.

Judikatura související se zákonným zmocněním

Nařízení obce vydané po novelizaci § 27 zákona o pozemních komunikacích (po vydání tzv. chodníkové novely) nebylo dosud podrobeno posuzování zákonnosti Ústavním soudem. Z tohoto důvodu odkazujeme na dosavadní judikaturu soudu.

Ústavní soud, čj. Pl. ÚS 31/06 ze dne 09.07.2007, návrh odmítl. Ministr vnitra se domáhal zrušení části nařízení města Mariánské Lázně č. 1/2002, (dále jen "nařízení") pro jeho rozpor se zákonem. Toto nařízení v čl. 1 stanovilo povinnosti odstraňovat závady ve schůdnosti místních komunikací na přilehlých chodnících vlastníkům nemovitostí hraničících s místní komunikací, což navrhovatel považoval za překročení zákonného zmocnění ve smyslu § 27 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích.

Ústavní soud, čj. Pl. ÚS 11/06 ze dne 03.01.2007 (schůdnost chodníků), návrh odmítl. Ústavní soud rozhodl ve věci návrhu ministra vnitra o zrušení nařízení města Loun č. 6/2004, kterým se stanovuje rozsah, způsob a lhůta odstraňování závad ve schůdnosti chodníků, za účasti města Loun.

Nepřímo s problematikou sjízdnosti a schůdnosti souvisí rozsudek Nejvyššího soudu ze dne 26. 7. 2007, sp. zn. 25 Cdo 1257/2005 (v němž byla řešena otázka závady ve sjízdnosti komunikace). V odůvodnění rozsudku se uvádí, že zákon o pozemních komunikacích ani jeho prováděcí předpis (vyhl. č. 104/1997 Sb.) na rozdíl od předchozí právní úpravy (srov. 12 odst. 2 vyhl. č. 35/1984 Sb.) neuvádí ani příkladmo skutečnosti, které tuto závadu tvoří (např. ojedinělé místo s náledím vzniklým námrazou). Závadami ve schůdnosti pozemní komunikace se rozumí natolik významné změny (zhoršení) schůdnosti komunikace, že chodec ani při obezřetné chůzi respektující stav komunikace či důsledky povětrnostních vlivů nemůže jejich výskyt předpokládat a účinně na ně reagovat (obdobně srov. např. usnesení Nejvyššího soudu ze dne 30. 6. 2003, sp. zn. 25 Cdo 1495/2003, publikované v Souboru rozhodnutí Nejvyššího soudu pod č. C 2751).

Oprávněností uložení sankce za porušení nařízení obce se zabýval Nejvyšší správní soud dne 27. června 2005, čj. 5 As 28/2004-60. V řízení o kasační stížnosti bylo jednáno o tom, že žalobce neodstranil závadu ve schůdnosti místní komunikace v rozsahu, způsobem a ve lhůtě stanovené nařízením č. 2/2001 města Písku, o zabezpečení schůdnosti místních komunikací v zimním období na území města, vydaném radou města na základě zmocnění v § 27 odst. 7 zákona o pozemních komunikacích.

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap