NEPLATNÉ - Mimořádná výzva pro podávání rozvojových záměrů na rok 2023 pro Základní síť 2023-2025, Dočasnou síť a Zásobník pro rok 2023

Zlínský kraj vyhlašuje mimořádnou výzvu pro podání rozvojových záměrů pro rok 2023.

Od 10. 8. 2022 do 23. 8. 2022 do 24:00 bude otevřena aplikace KISSoS pro výzvu pro podávání rozvojových záměrů (dále jen „RZ“) pro rok 2023, které reagují na obsah Výzvy v bodech 1, 2, 3.  

Tato mimořádná výzva je zaměřena na řešení konkrétních situací.

V případě dotazů k podávání RZ doporučujeme zasílat dotazy PÍSEMNOU FORMOU a můžete kontaktovat Mgr. Martinu Strýčkovou, tel.: 577 043 314, email: martina.stryckova@kr-zlinsky.cz nebo Mgr. Šárku Vrbkovou, tel.: 577 043 309, email: sarka.vrbkova@kr-zlinsky.cz a v případě technických dotazů ke KISSoSu Ing. Michaelu Zahálkovou (tel.: 577 043 339, email: michaela.zahalkova@kr-zlinsky.cz).

Mimořádná výzva je vyhlášena:

1)  Pro rozvojové záměry reagující na Potřeby péče v domácím prostředí, včetně odlehčení pečujícím osobám (potřeba č. 12). Kapacita je poptávána pro Dočasnou síť. 

Tato mimořádná výzva váže na realizaci Opatření 2.1.8.1 Akčního plánu pro rok 2023 „Zajistit dostupnost služeb sociální péče v terénní formě pro cílovou skupinu senioři a osoby se zdravotním postižením“.

Podávání rozvojových záměrů je umožněno poskytovatelům, kteří poskytují tyto druhy sociálních služeb:

 • Odlehčovací služby – terénní forma
 • Osobní asistence – terénní forma
 • Pečovatelská služba – převažující terénní forma

1 A) Konkrétně požadovaná kapacita poskytovatelů sociálních služeb, kteří byli pověřeni k poskytování sociálních služeb pro rok 2022 a byli financováni z rozpočtu Zlínského kraje v rámci Programu pro Sociální služby – části B a jsou v roce 2022 zařazeny do Dočasné sítě s uvedením zdroje "Podpora z rozpočtu ZK a obcí - Dodatek č. 2 k Programu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje pro sociální služby na území Zlínského kraje pro období 2020 – 2022“. Seznam těchto poskytovatelů s konkrétními ID služeb, včetně kapacit, jsou uvedeny v Příloze této Výzvy.

1 B) Konkrétně požadovaná kapacita rozvoje pro rok 2023: celkem 17 úvazků v PP, v následující členění: 

 • 1B - a)  Území: SO ORP Rožnov pod Radhoštěm

Druh sociální služby: Pečovatelská služba, Odlehčovací služby, Osobní asistence
Forma: Terénní forma (odlehčovací služba a osobní asistence); Převažující terénní forma (pečovatelská služba)
Kapacita: 5,00 úvazků v PP 
Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením

 • 1B - b) Území: SO ORP Zlín

Druh sociální služby: Pečovatelská služba, Odlehčovací služby, Osobní asistence
Forma: Terénní forma (odlehčovací služba a osobní asistence); Převažující terénní forma (pečovatelská služba)
Kapacita: 4,00 úvazků v PP 
Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením

 • 1B - c)  Území: SO ORP Holešov

Druh sociální služby: Pečovatelská služba, Odlehčovací služby, Osobní asistence
Forma: Terénní forma (odlehčovací služba a osobní asistence); Převažující terénní forma (pečovatelská služba)
Kapacita: 4,00 úvazků v PP 
Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením

 • 1B - d)  Území: SO ORP Otrokovice

Druh sociální služby: Pečovatelská služba, Odlehčovací služby, Osobní asistence
Forma: Terénní forma (odlehčovací služba a osobní asistence); Převažující terénní forma (pečovatelská služba)
Kapacita: 4,00 úvazků v PP 
Cílová skupina: senioři a osoby se zdravotním postižením

 

2)      Potřeba č. 10 - Potřeba sebeuplatnění, osamostatnění, pracovního uplatnění a sociálních kontaktů. Kapacita je poptávána pro Základní síť. 

Území: SO ORP Vsetín
Druh sociální služby: Denní stacionáře
Forma: Ambulantní
Kapacita: 7,00 úvazků v PP 
Cílová skupina: osoby s kombinovaným postižením – osoby se středně těžkým a těžkým mentálním handicapem v kombinaci s poruchou autistického spektra nebo jinými handicapy s projevy chování náročnými na péči

 

3)      Pro rozvojové záměry reagující na změnu potřeb dle tvorby a aktualizací místních strategií, či využívající možnosti zdrojů OP Z +, a to (týká se Dočasné sítě): 

-          Strategie CLLD MAS

-          Strategie pro sociální začleňování dle Úřadu vlády ČR

-          Výzvy OP Z +

 

Definice Základní sítě, Dočasné sítě a Zásobníku naleznete v dokumentech SPRSS 2023-2025.

Harmonogram pro mimořádnou výzvu 2023:

Termíny podávání ze strany poskytovatelů ssl:

10.8.2022 – 23.8.2022 podávání Rozvojových záměrů pro rok 2023 do aplikace KISSoS

24.8.2022 – 31.8.2022 vyjádření SO ORP k souladu s komunitním plánem

 

Upozornění:

Posuzován nebude RZ podaný subjektem, který:

 • platně nevznikl a nemá IČ
 • nemá pravomocnou registraci k poskytování sociální služby, jejíž RZ podává a ani o registraci nepožádal s výjimkou subjektů, které nepodléhají povinnosti registrace.

Posuzován bude RZ podaný subjektem, který byl již v předchozím období poskytovatelem jakékoliv sociální služby. Výjimkou je podání RZ obcemi.

Hodnoceny tedy budou i RZ podané obcí. Při podávání těchto RZ, které směřují k rozvoji Základní/Dočasné sítě (a to jak na novou službu, tak rozšíření kapacity stávající služby), je nezbytné komunikovat s obcemi o rozvoji SSL a jejich financování již při podání RZ. Zajištění spolupodílu obcí je zásadní podmínkou pro možnost zařazení/rozšíření kapacity do Základní sítě/Dočasné sítě Zlínského kraje.

ZDE naleznete aktuální znění Střednědobého plánu rozvoje sociálních služeb ve Zlínském kraji pro období 2023–2025, kde najdete definici potřeb, hlavní cíle SPRSS 2023-2025 a další důležité informace: 

 • Výklad pojmů – strana č. 5 – 8 
 • Definice potřeb – strana č. 27 - 29 
 • Hlavní cíle SPRSS 2023-2025 – strana č. 88 – 94
 • Proces hodnocení RZ – strana č. 103 – 104 

Konkrétní postup pro vyplnění Rozvojového záměru typu A je součástí návodu ve webové aplikaci KISSoS, www.kissos.cz. Návod najdete také níže v dokumentech ke stažení.

V rámci mimořádné výzvy bude v aplikaci KISSoS umožněno založit pouze RZ typu A.

dokumenty ke stažení

.xlsx Příloha výzvy - Dočasná síť- služby sociální péče v terénní formě 2022 976,28 kB
.pdf Návod pro podávání Rozvojových záměrů pro rok 2023 - poskytovatel 2708,74 kB

Informace k hodnocení podaných RZ

U typů A – RZ, které reagují na mimořádnou výzvu dle části 1,2 Výzvy, bude provedeno Plné hodnocení.

U typů A – RZ, které reagují na mimořádnou výzvu dle části 3, bude provedeno Základní hodnocení.

Hodnocení RZ provádějí pracovníci odboru SOC KÚZK vždy dvoukolově.

Postup hodnocení pro RZ typu A

1)         Eliminační kritérium

Základní hodnocení, tedy oblast, která bude hodnocena vždy.

Soulad záměru s výkladem pojmů, předložení subjektem se zkušenostmi, splnění formálních náležitostí je eliminačním kritériem základního hodnocení.

Proběhne u všech RZ, které reagují na části Výzvy v bodech 1,2,3.

2)         První krok hodnocení

Hodnocení bude posuzováno v RZ typu A, a jedná se o binární hodnocení, tedy ANO / NE

Jsou splněny požadavky ke konkrétnímu bodu výzvy:

Soulad RZ s komunitními plány (za soulad se považuje vyjádření obce ANO/JINÉ) ANO / NE

Druh sociální služby:   ANO / NE

Forma:                       ANO / NE

Kapacita:                    ANO / NE

Cílová skupina:            ANO / NE

Území SO ORP:            ANO / NE

V případě, že v některém z výše uvedených hodnoticích kritérií bude výsledek hodnocen jako NE, bude poskytovatel e-mailem vyzván k vysvětlení s lhůtou 5 kalendářních dnů. V případě, že bude vysvětlení akceptováno a výsledné hodnocení bude ANO, bude rozvojový záměr dále hodnocen. V případě, že vysvětlení akceptováno nebude a výsledné hodnocení bude NE (v kterémkoli kritériu), pak bude hodnocený RZ vyřazen.

 3)         Druhý krok hodnocení

Pokud bude podáno více RZ na stejný bod výzvy a budou splněna všechna kritéria, pak bude přistoupeno k zaslání RZ vůči dotčeným ORP pro stanovení pořadí podaných RZ k podpoře.

RZ s nejvyšší mírou podpory bude přiděleno 10 bodů.

RZ s nižší mírou podpory bude přiděleno 5 bodů.

Všem ostatním RZ bude přiděleno 0 bodů.

Body v dané výši mohou být přiděleny pouze jednomu RZ, nikoliv více.

Proběhne u všech RZ, které reagují na části Výzvy v bodech 1,2.

 

Postup pro rozvojové záměry v bodě 1A)

Podané rozvojové záměry budou vyhodnocovány dle pravidel stanovených v AP 2023 a dle pravidel stanovených v Programu pro zajištění sociálních služeb z rozpočtu ZK v části B. Poskytnutou podporu ze strany obcí na kapacitu v Dočasné síti roku 2022, je poskytovatel zařazený v Dočasné síti pro rok 2022 povinen vykázat ZK do 17. 10. 2022. Poskytnutá podpora ze strany obcí by v těchto případech měla být zvýšena oproti předchozímu období u dané sociální služby, a to z důvodu navýšené kapacity v Dočasné síti. Není možné, aby poskytovatel zdroje obcí převedl ke kapacitám Dočasné sítě na úkor zdrojů ke kapacitám v Základní síti. Toto bude následně předmětem kontroly ze strany Zlínského kraje. V případě, že poskytovatel sociální služby nedoloží skutečně poskytnuté zdroje obce dle článku IV. - B, odstavce 14 výše zmíněného Programu, bude toto nedodržení zakládat nezařazení do sítě 2023. Pro rok 2022 nezakládá vratku dotace. Pokud výše zdrojů obce za rok 2022 bude nižší než požadovaná, dojde při zařazení do Dočasné sítě 2023 ke snížení výše podpořených úvazků odpovídající poskytnuté finanční podpoře ÚSC (obce). Po doložení zdroje obcí budou kapacity upraveny pro Dočasnou síť roku 2023.

Vyhodnocení doložených finančních zdrojů z obcí u poskytovatelů sociálních služeb uvedených v příloze č. 1 Výzvy lze učinit nejdříve až po 17.10.2022.

Vyhodnocení RZ bude probíhat od 1. 9. do 31. 10. 2022.

Návrh kapacit u těchto poskytovatelů zohledňující výši poskytnuté dotace ze strany obcí za rok 2022 bude předložen na nejbližším jednání orgánů Zlínského kraje (RZK 21.11.2022 a následně ZZK 12.12.2022). Poskytovatelé budou na nové kapacity pověřeni po aktualizaci Dočasné sítě, na RZK dne 19.12.2022.   

 

Postup pro rozvojové záměry v bodě 1B) této Výzvy

Podané rozvojové záměry budou vyhodnocovány dle pravidel stanovených v AP 2023.

Poskytovatel, který bude reagovat na některou část výzvy v bodě 1B, bude plně hodnocen.

V případě, že se chce v této části Výzvy o kapacitu v rámci rozvoje sítě ucházet poskytovatel, který reaguje již na část 1A Výzvy (tedy je současným poskytovatelem těchto služeb v Dočasné síti, která je přílohou č. 1 této Výzvy), musí si podat dva samostatné rozvojové záměry (a to i v případě, že se jedná o stejnou službu v rámci jednoho ID).   

Vyhodnocení RZ bude probíhat od 1. 9. do 31. 10. 2022. Po vyhodnocení RZ, budou navržené kapacity u poskytovatelů promítnuty do Dočasné sítě ZK, která bude předložena na nejbližším jednání orgánů Zlínského kraje (RZK 21.11.2022 a následně ZZK 12.12.2022), Poskytovatelé budou na nové kapacity pověřeni po aktualizaci Dočasné sítě, na RZK dne 19.12.2022.

Postup pro rozvojové záměry v 2) této Výzvy

Kapacita vybrané sociální služby bude po vyhodnocení Rozvojových záměrů zařazena do Základní sítě Zlínského kraje za podmínky doložení deklarace finančních zdrojů veřejných zadavatelů na konkrétní ID služby z důvodu rozvoje navržených kapacit. Naplnění této podmínky musí poskytovatel sociální služby doložit nejpozději v termínu do 1. listopadu 2022 tak, aby mohla být služba na rozvoj pověřena k výkonu služeb obecného hospodářského zájmu od data jejího poskytování, nejdříve však ode dne 1. 1. 2023 a současně mohla proběhnout Aktualizace Základní sítě 2023–2025.Tento poskytovatel, v případě, že má nárok na zdroje MPSV A, si podá žádost o finanční podporu v rámci OK-Služby, která bude zohledňovat jak kapacitu služby uvedenou v Základní síti 2023–2025/či Dočasné síti, tak současně zohlední navrženou kapacitu v rámci Podmínečných rozvojových opatření 2023. Toto probíhá dle harmonogramu pro podávání žádostí každoročně.

V případě doložení deklarace finanční podpory ze strany veřejných zadavatelů, dojde k Aktualizaci Základní sítě sociálních služeb pro rok 2023–2025 a Zásobníku pro rok 2023. V případě, že nebude naplněna tato podmínka ze strany poskytovatele sociální služby, kapacita sociální služby se z Podmínečného rozvojového opatření nepromítne do Základní sítě 2023–2025 a Podmínečné rozvojové opatření 2023, tak nebude realizováno a RZ na rozvoj sociální služby bude ponechán v Zásobníku pro rok 2023. Deklarace finanční podpory ze strany veřejných zadavatelů bude předmětem kontroly u poskytovatele sociální služby a může mít vliv na výši podpořené kapacity v následujícím období.

Teprve po doložení finanční deklarace (termín do 1. 11. 2022) může být navržená kapacita promítnuta do Základní sítě 2023-2025.

Následný harmonogram:

22. 9. 2022 RZK;  31. 10. 2022 ZZK – Aktualizace sítí v podobě Podmínečných opatření 2023

do 1. 11. 2022 – Doložení finanční deklarace obce/obcí k navrženému rozvoji

21. 11. 2022 RZK; 12. 12. 2022 – Aktualizace sítí v návaznosti na doložené deklarace.

Poskytovatel bude na nové kapacity pověřen po aktualizaci Základní sítě, na RZK dne 19.12.2022.  

Postup pro rozvojové záměry dle bodu 3) této Výzvy

V bodě 3) Výzvy (reagující na Místní strategie či OPZ+) je uplatňován princip doložení finančních prostředků z těchto zdrojů pro zařazení do Dočasné sítě a následné vydání pověření k poskytování služeb obecného hospodářského zájmu.

 

Finální podoba Základní sítě, Dočasné sítě či Zásobníku, které jsou přílohami Akčního plánu pro daný rok, je předložena ke schválení do orgánů kraje (Rada ZK a Zastupitelstvo ZK). Předmětem hodnocení nebudou rozvojové záměry, které nejsou plně v souladu s vyhlášenou Výzvou v bodě 1), 2). Tyto RZ nebudou zařazeny do Zásobníku 2023. Výjimku tvoří pouze RZ, podané v rámci výzvy bodu 3). Ty po základním hodnocení budou zařazeny do Zásobníku 2023. 

Poskytovatelé, kteří budou reagovat na tuto Mimořádnou výzvu a jejichž RZ budou navrženy k podpoře, budou samostatně informováni o návrhu zařazení sociální služby do sítí Zlínského kraje 2023. Poskytovatelé, jejichž RZ nebudou vybrány k podpoře a nebudou zařazeny do sítí Zlínského kraje 2023, nebudou samostatně informováni. Po jednání Zastupitelstva Zlínského kraje budou sítě Zlínského kraje zveřejněny na webových stránkách kraje.

aktualizováno: 10.8.2022

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap