Návrh

1. Kontrola úplnosti a správnosti návrhu územně plánovací dokumentace respektive toho, zda odpovídá zákonným požadavkům je opět úkolem pořizovatele, a to ve fázi převzetí návrhu.   
Pořizovatel nemůže převzít dokumentaci od projektanta, aniž by zkontroloval, zda byly splněny podmínky zadání, zda má náležitosti apod. Tato kontrola je důležitá ještě před vypsáním projednání (měla by proběhnout před fakturací).
2. Po obsahové stránce musí změna územního plánu vycházet z původní územně plánovací  
dokumentace (terminologie a obsahová struktura původní dokumentace nemůže být změnou narušena) s respektováním principů jejího vydání formou opatření obecné povahy, tj. změna musí být dělena na vlastní návrh, obsahující pokyny pro rozhodování, druhou část tvoří odůvodnění.
V zákoně se nemluví o obsahu dokumentace změny, ale o jejím projednávání a vydání podle nového stavebního zákona.
 
Projektant zpracovává odůvodnění územního plánu v rozsahu přílohy č.7 část II. vyhlášky
k projednání územně plánovací dokumentace. Součástí odůvodnění územního plánu dle § 53 odst.5 stavebního zákona včetně vyhodnocení stanovisek dotčených orgánů, rozhodnutí o námitkách atd. zpracovává pořizovatel až po řízení o návrhu územního plánu. Zohlednění připomínek dotčených orgánů tedy nemůže být součástí odůvodnění, které zpracovává projektant.
 
Vzhledem k tomu, že „textová část“ je zároveň opatřením obecné povahy, musí obsahovat popis pouze toho, co projektant navrhuje a co je předmětem schvalování změny územního plánu. Popis současného stavu, právní předpisy (zákony, vyhlášky, normy) sem nepatří. Právní předpisy platí pro všechny a územní plán je nemá citovat, ani připomínat jejich dodržování.
Ostatní části jsou součástí „odůvodnění“ (např. zemědělská příloha, resp. její grafická část, širší vztahy jsou součástí odůvodnění).
 
Co se týká názvů výkresů upozorňujeme, že v případě změny by měl projektant používat názvy výkresů schváleného územního plánu, které mění. Neměl by vytvářet nové názvy, které neodpovídají ani schválené územně plánovací dokumentaci, ani příloze č.7 vyhlášky (hlavní výkres-technické řešení atd.) Projektant mnohdy zavádí nové pojmy, které ani stavební zákon nezná (např. účelová vozovka, TKO atd.), nové funkční využití ploch, které nekorespondují se schváleným územním plánem aniž by to někde zdůvodnil. Případné nové pojmy je nutno definovat a specifikovat jejich funkci. Výkresová část musí být s původní dokumentací provázána.
 
bod f) Podmínky využití území - projektant se nemůže odkazovat u změny ÚPN SÚ  na prováděcí vyhlášku č.501/2006 Sb., a její §§ . Změna využití území se zpracovává přiměřeně a to tak, že podmínky využití území musí odpovídat podmínkám využití schválené ÚPD. Někde se projektant odkazuje na schválené regulativy, ale pro projednávanou plochu nejsou podmínky vůbec ve schválených regulativech stanoveny nebo jsou nedostatečné.
V podmínkách využití ploch musí být jasně uvedeno – hlavní využití, a následně výčet přípustného, podmíněně přípustného, nepřípustného využití území.
 
Ke koeficientu zastavění uvádíme, že pokud není v celém k.ú. řešeno procento zastavění ploch, nemělo by být řešeno ani u změny. Změna by měla vycházet z obsahu schválené územně plánovací dokumentace.
 
Projektant navrhuje, že lokalita, která je předmětem změny, bude prověřena územní studií, neuvádí však v souladu s vyhláškou č. 7 částí 2 bodem b) lhůtu pro pořízení územní studie, její schválení pořizovatelem a vložení dat o této studii do evidence územně plánovací činnosti. Je nutno si uvědomit, že podmínka pořízení územní studie plní fakticky funkci dočasné stavební uzávěry. Prověření územní studií by mělo platit až u nových územních plánů.
Změna by měla sloužit pro rychlé využití území, kdy je jasný cíl. V případě, kdy je požadavek využití území prověřit studií je třeba tak učinit před návrhem změny (nejlépe do této změny nejít a doporučit zastupitelstvu vyčkat až na nový územní plán).
 
V textové části je v kapitole „Ochrana před povodněmi“ uvedeno - jaké povinnosti má vlastník stavby v zátopovém území. Pokud projektant nenavrhuje žádná protipovodňová opatření v návrhu změny, tak do této kapitoly nic neuvádí. Povinností stavebníka při samotné stavbě jsou předmětem stavebního řízení, nikoli návrhu územního plánu
 
Kapitola „Limity využití území“ již není součástí obsahové části územního plánu
 
Textová část by měla obsahovat i údaje o počtu listů změny územního plánu a výkresů k němu připojené grafické části
 
Projektant je povinen k navrhované ploše navrhnout i odpovídající příjezd. Ve výkresové části není žádná stávající ani navrhovaná účelová komunikace zakreslena. V textové části navrhuje rozšíření komunikace, ale v grafické části změny navrženy nejsou
 
Slaboproud, přípojky, sjezdy do územního plánu nepatří, tvar zastřešení patří do řešení regulačního plánu
 
Upozorňujeme, že dopravní a technickou infrastrukturu, řešit vždy „plochou“ s tím, že není-li dostatečně prověřena bude plocha o něco větší. Pokud znám vedení, mám dokumentaci k územnímu rozhodnutí tak stačí plocha toho územního rozhodnutí.
 
U jednotlivých ploch pro bydlení není možné stanovovat počet rodinných domků, projektant může doporučit pouze maximální počet.
 
Opatření obecné povahy je v samostatné působnosti - obec, město, městys a oznámení  o jeho vydání je v přenesené působnosti - Obecní úřad, Městský úřad, Úřad městyse (zákona č.128/2000 Sb. o obcích, ve znění pozdějších předpisů § 111) té dané obce, města, městyse (veškerá oznámení v rámci projednání oznamuje pořizovatel, to je ten rozdíl)
 
V části odůvodnění je pod bodem c) Komplexní zdůvodnění přijatého řešení uvedeno projektantem, že změna je malého rozsahu a proto nebudou tyto požadavky dotčeny. Tato věta nedává žádný smysl a nezdůvodňuje přijaté řešení. Projektant má povinnost zdůvodnit řešení a vyhodnotit účelné využití zastavěného území a jeho důsledky ve vztahu na udržitelný rozvoj.
 
 Součástí odůvodnění je kapitola d) „Informace o výsledcích vlivů na udržitelný rozvoj území“. Pokud dle § 47 odst.2 stavebního zákona dotčený orgán ve svém stanovisku k návrhu zadání uplatní požadavek na posouzení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí, uvede pořizovatel v souladu s § 47 odst.3 do návrhu zadání požadavek na vyhodnocení vlivů  na udržitelný rozvoj území. Pokud tento požadavek ze strany dotčeného orgánu nebyl uplatněn, nevyžaduje se zpracování posouzení vlivů na udržitelný rozvoje. Pokud požadavek byl, je nutno uvést konkrétní závěr, nikoliv filosofii udržitelného rozvoje.
 
Co se týká zprávy o projednání návrhu změny územního plánu, ta má mít náležitosti dle  § 12 vyhlášky a dokladová část již není součástí kontroly nadřízeného orgánu (viz § 51 stavebního zákona), není proto nutné ji spolu s dokumentací zasílat. Ofocená dokladová část rovněž není ani součástí návrhu změny. Dokladová část se po vydání územního plánu dle § 165 stavebního zákona ukládá u obce, pro kterou byla změna pořízena.
 
Zastavitelnou plochou je dle § 2 stavebního zákona plocha vymezená k zastavění územním plánem, z toho důvodu i uvnitř zastavěného území (týká se změn) je třeba tuto plochu zakreslit (překontrolovat projednávané lokality).
 
Koordinační výkres, výkres základního členění nemá u změny opodstatnění, protože ani schválená ÚPD tento výkres neobsahovala. Tyto výkresy se budou dokládat až při zpracování nových územních plánů
 
V legendách chybí popisy ke značkám, některé předložené výkresy neodpovídají značkám v legendě, legenda by neměla obsahovat prázdná pole atd. Se značením v legendě musí korespondovat i textová část.
 
Etapizaci nezakreslovat do výkresu veřejně prospěšných staveb – zpracovat samostatný výkres
 
Výkresová část musí obsahovat autorizační razítko a podpis projektanta
 
projektanti nenavrhují novou komunikaci k projednávané lokalitě (v textové části uvádí, že je stávající), přesto přikládají zbytečně výkres „Dopravy“ (stačí hlavní výkres)
aktualizováno: 1.5.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap