Návrh Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, zahájil řízení o návrhu Aktualizace č. 4 Zásad územního rozvoje Zlínského kraje (dále „A4 ZÚR ZK“), která bude vydána formou opatření obecné povahy, a zveřejňuje dokumentaci k veřejnému projednání.

A4 ZÚR ZK je v souladu s ust. § 42 odst. 6 stavebního zákona pořizována na návrh oprávněného investora ČEPS, a.s. z důvodu rozvoje veřejné technické infrastruktury [§ 2 odst. 1 písm. m) bod 2].

O pořízení A4 ZÚR ZK, jejím obsahu a o pořízení zkráceným postupem rozhodlo Zastupitelstvo Zlínského kraje usnesením č. 0900/Z29/20 ze dne 14.09.2020.

Předmětem návrhu A4 ZÚR ZK je vymezení koridorů ZVN 400 kV Otrokovice – Střílky, Němčice – Otrokovice a plochy pro rozšíření elektrické stanice 400/110 kV Otrokovice, jako veřejně prospěšných staveb pod kódem E13, E14 a E15. Dále je upraven (zúžen) koridor ZVN 400 kV Rohatec – Otrokovice na 300 m. V rámci koordinace záměrů v území je nad rámec obsahu A4 ZÚR ZK upraven do souběhu i koridor VVN 110 kV Uherské Hradiště – Vésky – Veselí nad Moravou. Aktualizací budou též provedeny formální změny, jako jsou změny názvů, terminologie apod. Zdůvodnění řešení jednotlivých záměrů je obsaženo v textové části odůvodnění projednávané dokumentace.

Veřejné projednání se uskuteční: dne 11.05.2021 ve 13:00 hodin

Veřejné projednání bude provedeno formou vzdáleného přístupu.

Přímý přenos veřejného projednání bude aktivní v den a hodinu konání přenosu:

Klikněte sem a připojte se ke schůzce.

Stručný návod k přihlášení a případné technické požadavky na zařízení naleznete v tomto dokumentu.

S ohledem na ochranu osobních údajů upozorňujeme, že za účelem zpracování písemného záznamu bude přímý přenos veřejného projednání nahráván.

Bezprostředně po ukončení výkladu návrhu A4 ZÚR ZK bude přímý přenos pokračovat, budou zodpovězeny případné dotazy uplatněné účastníky jednání.

Námitky, stanoviska a připomínky musí být uplatněny písemně, nejpozději do 7 dnů ode dne veřejného projednání.

Adresa pro doručování námitek, stanovisek a připomínek: Krajský úřad Zlínského kraje, odbor územního plánování a stavebního řádu, oddělení územního plánování, třída Tomáše Bati 21, 761 90  Zlín.

dokumenty ke stažení

.pdf Návrh opatření obecné povahy – Aktualizace č. 4 ZÚR ZK 127,36 kB
.pdf Příloha č. 1 Textová část aktualizace č. 4 ZÚR ZK 668,21 kB
.zip Příloha č. 2 Grafická část aktualizace č. 4 ZÚR ZK 13270,47 kB
.pdf Příloha č. 3 Textová část odůvodnění zpracovaná projektantem – odůvodnění navržených změn 1180,77 kB
.zip Příloha č. 4 Grafická část odůvodnění – odůvodnění aktualizace č. 4 ZÚR ZK 26315,97 kB
.pdf Příloha č. 10 Text s vyznačením změn 1628,78 kB
.zip Příloha č. 11 Grafická část v předpokládané podobě úplného znění ZÚR ZK po aktualizaci č. 4 9654,99 kB
.doc Vzor námitky k návrhu aktualizace č. 4 ZÚR ZK 26 kB
.doc Vzor připomínky k návrhu aktualizace č. 4 ZÚR ZK 23 kB
aktualizováno: 26.4.2021

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap