NATURA 2000 ve Zlínském kraji

Program:

Operační program Životní prostředí

Prioritní osa:

6 – Zlepšování stavu přírody a krajiny

Oblast podpory:

6.1. – Implementace a péče o území soustavy Natura 2000

Období realizace:

1. 6. 2009 - 31. 8. 2016

Celkový rozpočet:

9 381 659,30 Kč

Financování:

Evropský fond regionálního rozvoje (ERDF) - 85 %

Státní fond životního prostředí ČR - 15 %

Stručný obsah:

Cílem projektu bylo implementovat evropskou soustavu chráněných území NATURA 2000 na území Zlínského kraje. V rámci projektu došlo k přípravě evropsky významných lokalit (EVL) k vyhlášení jako maloplošná zvláště chráněná území (ZCHÚ) nebo zajištění jiné ochrany dle zákona. V rámci projektu byl proveden inventarizační průzkum jednotlivých území, vypracovány plány péče o jednotlivá území, proběhlo geodetické zaměření a označení hranic pozemků v terénu. Zajištěním ochrany 46 evropsky významných lokalit vyhlášením zvláště chráněných území či základní ochranou dle platných právních předpisů Zlínský kraj plní povinnost zabezpečovat ochranu evropsky významných lokalit.

Na projektu se podílejí pracovníci odboru Řízení dotačních programů KÚZK a odboru Životního prostředí a zemědělství KÚZK.

Aktivity projektu:

1. Zajištění podkladů pro plány péče (inventarizační průzkum, upřesnění vedení hranic území)

2. Vypracování plánů péče o jednotlivé EVL a návrhů na vyhlášení území jako ZCHÚ

3. Jednání s vlastníky pozemků, seznámení s plány péče a návrhem na vyhlášení lokality

4. Geodetické zaměření a vytýčení EVL/ZCHÚ (červenec 2013 - únor 2014)

5. Značení ZCHÚ a EVL v terénu (duben - listopad 2014)

6. Zajištění ochrany 46 evropsky významných lokalit vyhlášením zvláště chráněných území či základní ochranou dle platných právních předpisů

Všeobecný cíl:

Cílem projektu je implementovat evropskou soustavu chráněných území NATURA 2000 na území Zlínského kraje.

Cílové skupiny:

- veřejnost

- 46 evropsky významných lokalit (a jejich předmět ochrany)

Aktuální stav:

Projekt byl dokončen a došlo k naplnění monitorovacích indikátorů, tzn., že počet evropsky významných lokalit, které byly připraveny k vyhlášení jako ZCHÚ či ke smluvní nebo základní ochraně byl splněn v počtu 46.

Odkazy:

Více o soustavě NATURA 2000 a chráněných územích Zlínského kraje se dozvíte na:

www.nature.cz

www.nature.hyperlink.cz

Kontaktní osoby:

Mgr. Monika Špačková, manažerka projektu, tel.: 577 043 780, email: monika.spackova@kr-zlinsky.cz

Petr Pavelčík, odborný pracovník odboru Životní prostředí a zemědělství, tel.: 577 043 361, email: petr.pavelcik@kr-zlinsky.cz

aktualizováno: 2.12.2016

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap