Námitky proti oznámení o neschválení plánu (§ 27 odst. 3), kromě plánů schválených Vojenským lesním úřadem

- Základní informace k životní situaci:

Ministerstvo zemědělství v přenesené působnosti rozhoduje o námitkách proti oznámení o neschválení plánu podle § 27 odst. 3 zákona č. 289/1995 Sb., o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění. Vlastník lesa je povinen ve lhůtě stanovené orgánem státní správy lesů předložit upravený návrh plánu nebo do 30 dnů od doručení vyrozumění o neschválení plánu podat u tohoto orgánu písemné námitky. O námitkách rozhodne nadřízený orgán státní správy lesů (ministerstvo zemědělství) do 30 dnů. Neuzná - li námitky, stanoví současně lhůtu pro předložení upraveného návrhu plánu orgánu státní správy lesů.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Vlastník lesa pořizující lesní hospodářský plán, který nebyl schválen (§ 27 odst. 3 lesního zákona).

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Podat písemně námitky do 30 dnů od doručení vyrozumění o neschválení plánu u orgánu, který vyrozumění vydal.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:

Písemným podáním.

- Na které instituci životní situaci řešit:
Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

- Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

Ing. Pavel Kadlečík tel. 577 043 366, e-mail: pavel.kadlecik@kr-zlinsky.cz

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:

O námitkách rozhodne nadřízený orgán státní správy lesů (ministerstvo zemědělství) do 30 dnů.

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon) v platném znění.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap