Náhrady vlastníkovi lesa z důvodu omezení při hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení (§ 36 odst. 5 lesního zákona)

- Základní informace k životní situaci:

Orgán kraje v přenesené působnosti rozhoduje podle § 36 odst. 5 zákona č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění, o tom, kdo a v jaké výši uhradí vlastníku lesa zvýšené náklady spojené s omezením hospodaření v lesích ochranných nebo v lesích zvláštního určení.

- Kdo je oprávněn v této věci jednat (podat žádost apod.):

Žadatelem může být osoba (právnická nebo fyzická), na kterou se podle lesního zákona vztahují práva a povinnosti vlastníka lesa (tj. zpravidla vlastník nebo nájemce).

- Jaké jsou podmínky a postup pro řešení životní situace:
Prokázat vlastnictví k předmětným lesům, doložit údaje a doklady uvedené v bodě 10.

- Jakým způsobem zahájit řešení životní situace:
Podáním "návrhu" osobně či poštou.

- Na které instituci životní situaci řešit:

Krajský úřad Zlínského kraje, odbor životního prostředí a zemědělství, tř. Tomáše Bati 21, 761 90 Zlín.

- Kontaktní osoba:

Ing. Zdeněk Florián tel. 577 043 376, e-mail: zdenek.florian@kr-zlinsky.cz

Ing. Pavel Kadlečík tel. 577 043 366, e-mail: pavel.kadlecik@kr-zlinsky.cz

- Jaké doklady je nutné mít s sebou:
V návrhu je nutno uvést:

a) jméno a příjmení (obchodní jméno právnické osoby), rodné číslo (identifikační číslo právnické osoby), adresu trvalého bydliště (sídlo právnické osoby), číslo účtu u peněžního ústavu, na který má být náhrada poukázána, pokud je účet zřízen,
b) obec, katastrální území, číslo parcely podle katastru nemovitostí, číslo listu vlastnictví a v případě podílového spoluvlastnictví jména všech spoluvlastníků včetně velikosti jejich spoluvlastnických podílů,
c) subkategorii lesa zvláštního určení,
d) označení nejnižší užité jednotky prostorového rozdělení lesa podle plánu nebo osnovy,
e) úplné znění omezeného způsobu hospodaření určeného plánem, osnovou nebo rozhodnutím orgánu státní správy lesů o zařazení lesa do kategorie lesů zvláštního určení,
f) popis plnění omezeného způsobu hospodaření,
g) dobu plnění omezeného způsobu hospodaření,
h) hospodárně vynaložené náklady při omezeném způsobu hospodaření v Kč,
i) náklady, které by byly vynaloženy při obvyklém hospodaření v lese hospodářském v Kč,
j) zvýšené náklady v Kč.

- Jaké jsou potřebné formuláře a kde jsou k dispozici:
Formuláře se nepoužívají.

- Jaké jsou poplatky a jak je lze uhradit:
Poplatky se nevybírají.

- Jaké jsou lhůty pro vyřízení:
Žádosti se vyřizují průběžně dle pořadí v jakém byly zaregistrovány pro projednání, tj. dle data podání žádosti ve lhůtách dle § 71 zák. č. 500/2004 Sb., v platném znění (zpravidla do 30-ti dnů, ve složitých případech do 60-ti dnů).

- Podle kterého právního předpisu se postupuje:
Zákon č. 289/1995 Sb. o lesích a o změně a doplnění některých zákonů (lesní zákon), v platném znění.

- Jaké jsou související předpisy:
Vyhláška č. 80/1996 Sb., o pravidlech poskytování podpory na výsadbu minimálního podílu melioračních a zpevňujících dřevin a o poskytování náhrad zvýšených nákladů.

- Jaké jsou opravné prostředky a jak se uplatňují:
Proti rozhodnutí se lze odvolat k Ministerstvu zemědělství podáním učiněným u krajského úřadu, a to ve lhůtě 15 dnů ode dne jeho doručení.

 

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny

  • Pondělí 8:00 - 17:00
  • Úterý 8:00 - 15:00
  • Středa 8:00 - 17:00
  • Čtvrtek 8:00 - 15:00
  • Pátek 8:00 - 13:00
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap