MR06-06 - Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí na území Zlínského kraje (2006 - 2007) - příjem žádostí uzavřen

Základní principy navrženého podprogramu formou podpory malého rozsahu, který vychází z Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje (dále PRÚOZK), schvaluje Rada Zlínského kraje.

1.   Kvantitativní popis současné situace ukazující rozpory, nedostatky a možnosti rozvoje  

            Obce, bez ohledu na velikost správního území a počet obyvatel, jsou povinny pořizovat územně plánovací dokumentaci v souladu s potřebami rozvoje obce. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 17 odst.1 zákona č. 50/1976 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon).

            Pořízení územního plánu obce vyžaduje nejenom vysoce odborné znalosti, prokazované zkouškami zvláštní odborné způsobilosti, ale především pro obec samotnou  vynaložení značných finančních prostředků. Podle ustanovení § 19 téhož zákona, náklady spojené s pořízením územně plánovací dokumentace hradí orgán územního plánování, který ji pořizuje, tedy obec. Obec sice může požadovat částečnou nebo úplnou úhradu nákladů na pořízení územně plánovací dokumentace od právnických či fyzických osob, ale jen tehdy, pokud pořízení bylo vyvoláno jejich výhradní potřebou. V minulých letech se na pořizování této dokumentace výraznou měrou podílel stát jednak přes rozpočty příslušných okresních úřadů a dále prostřednictvím Programu obnovy vesnice.

Podprogram na obnovu venkova, vyhlášený Zlínským krajem dne 7. 1. 2003, prostřednictvím Programového fondu navazuje na zaniklý státní Program obnovy venkova. Doba trvání tohoto podprogramu se předpokládá víceletá a z rozpočtu Zlínského kraje tak bude postupně uvolňována částka na jeho realizaci. Jednotlivé dotační tituly řešené v rámci tohoto podprogramu však možnost podpory obcím na zpracování územních plánů  neumožňují.

            Tato skutečnost vyvolala, především u menších obcí, velmi vážné finanční problémy  a potíže. Pro jejich nedostatek dochází k situaci, že práce na nových územních plánech se nezahajují vůbec, a to i přes skutečnost, že mnoho územních plánů obcí již nevyhovuje současným požadavkům kladených na obsah a způsob zpracování územních plánů.

            Skutečností rovněž je, že nový stavební zákon, který je v současné době ve stadiu projednávání, navrhuje, aby územní plány sídelních útvarů schválené před 1.7.1992, pozbyly své platnosti nejpozději uplynutím tří let od nabytí jeho účinnosti. Také územní plány sídelních útvarů, schválené po 1. 7. 1992, musí obec nahradit novým územním plánem nebo regulačním plánem, a to do pěti let od nabytí účinnosti tohoto zákona, jinak pozbývá platnosti. Územní plán obce a regulační plán schválený po 1.červenci 1998 lze do 5 let po dni nabytí účinnosti tohoto zákona podle něj upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývá platnosti.

            V současné době je na území ZK celkem 304 obcí. Z toho má schválený územní plán nebo rozpracovanou jeho část celkem 301 obcí, včetně obcí zapojených do Podprogramu na rok 2005 - 2006.Avšak přibližně 60% územních plánů sídelních útvarů bylo schváleno do roku 1998, tzn. že bude zrušeno do tří, resp. pěti let od nabytí účinnosti nového stavebního zákona. Odhadem tak může nastat situace, že v roce 2010 bude mít platný územní plán pouze cca 1/3 obcí  na celém území Zlínského kraje.

            Vzhledem k tomu, že schválený územní plán obce stanoví nejen základní urbanistickou koncepci a způsob využití území a jeho uspořádání, ale je i základním dokumentem usměrňujícím jakoukoliv investiční činnost v území, je v zájmu samotného Zlínského kraje zpracování nových územních plánů podpořit.

Zpracování a schválení územních plánů obcí  pro celé území Zlínského kraje vychází i z Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje. Tento vrcholový strategický dokument Zlínského kraje byl schválen Zastupitelstvem Zlínského kraje dne 19. června 2002  a ve svém obsahu vyjadřuje rozvojové potřeby a stanovuje cíle, kterých chce Zlínský kraj v dohledné budoucnosti dosáhnout. 

            V roce 2004 proto orgány Zlínského kraje rozhodly o finanční výpomoci pro všechny  obce na území Zlínského kraje vyčleněním finanční částky 2.500.000.- Kč.V rámci prvního ročníku „Podprogramuna podporu zpracování územních plánů obcína území Zlínského kraje“ pořídilo 13 obcí Zlínského kraje 1. etapu územního plánu obce – Průzkumy a rozbory, a to v digitální podobě, podle metodiky a požadavků Zlínského kraje. Následně jim byly vyplaceny dotace schválené Zastupitelstvem ZK v celkové výši 2.165.200 Kč. Rozdíl mezi vyčleněnou a vyplacenou částkou, tzn. 334 800 Kč byl převeden do dalšího ročníku podprogramu.

Na rok 2005 byla na další fázi této podpory vyčleněna orgány Zlínského kraje finanční částka  3.000.000.- Kč a dalších 334.800 Kč bylo převedeno z minulého ročníku (viz výše). Do „Podprogramuna podporu zpracování územních plánů obcína území Zlínského kraje (2005 – 2006)“ se přihlásilo 24 obcí a Zastupitelstvo ZK schválilo podporu pro 23 z nich v celkové výši 3.331.398 Kč. Konečný termín realizace projektů v tomto ročníku je 30. 11. 2006. V současné době (12/2005) jsou zrealizovány čtyři projekty.

            Již zmiňovaná problematika náročného financování územních plánů obcí má obrovský dopad na obecní rozpočet, protože pořízení jednoho územního plánu přijde i tu nejmenší obec (dle počtu obyvatel i rozlohou) na min. 300.000.- Kč. Rovněž s ohledem na skutečnost, že obce do 2000 obyvatel (tj. 253 obcí) tvoří 83% z celkového počtu obcí Zlínského kraje, navrhujeme, aby finanční výpomoc ze strany Zlínského kraje v rámci tohoto podprogramu byla určena výhradně pro obce do 2000 obyvatel. Tato skutečnost je rovněž opodstatněná z toho důvodu, že podíl obyvatelstva v obcích do 2000 obyvatel tvoří ve Zlínském kraji více než 60%. Tento údaj, tzv. míra ruralizace, vychází z podkladů ČSÚ Praha z 1. 1. 2003.

Z celkového počtu územních plánů, které z důvodu nového stavebního zákona ztratí svoji platnost, tvoří 79% územní plány obcí do 2000 obyvatel.

2.       Hlavní výsledky předešlých činností podniknutých s veřejnou podporou, použité finanční prostředky, dostupné výsledky hodnocení

Podprogram, ročník 2004 – 2005, (reg. č. MR 06-04)

K  30. listopadu 2005 byl úspěšně ukončen „Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí na území Zlínského kraje“ schválený Radou Zlínského kraje dne 9. 2. 2004. Jednalo se o podporu malého rozsahu z rozpočtu Zlínského kraje na zpracování Průzkumů a rozborů územního plánu obce v digitální podobě. Ke dni 22. 3. 2004 bylo podáno celkem 16 žádostí obcí Zlínského kraje o přidělení podpory. Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém zasedání dne 23. 6. 2004 schválilo, na základě doporučení výběrové komise a Rady ZK, finanční dotaci 13 obcím Zlínského kraje v následující výši:

 

a)       Obec Bílovice                     IČO  00290793              193 200,- Kč

b)       Obec Kostelany n.Mor.        IČO  00291048              168.000,- Kč

c)       Obec Babice                      IČO  00290777              147.000,- Kč

d)       Obec Salaš                        IČO  00362417              112.000,- Kč

e)       Obec Rymice                     IČO  00544558              126.000,- Kč

f)         Obec Tupesy                      IČO  00542393              184.000,- Kč

g)       Obec Nedakonice               IČO  00291153              193.200,- Kč

h)       Obec Provodov                    IČO  00284378              176.000,- Kč

i)         Obec Žlutava                      IČO  00284734              200.000,- Kč

j)         Obec Chvalčov                    IČO  00488895              192.000,- Kč

k)       Obec Starý Hrozenkov         IČO  00291331              145.600,- Kč

l)         Obec Ostrožská Lhota        IČO  00291196              193.200,- Kč

m)     Obec Komňa                      IČO  00207438              135.000,- Kč

 

Celková výše přiznaných a vyplacených veřejných podpor činí             2.165.200,- Kč

 

 

První ročník Podprogramu byl úspěšně uzavřen 30. 11. 2005 zrealizováním všech 13 projektů. Třináct obcí Zlínského kraje tak dokončilo 1. etapu územního plánu své obce - Průzkumy a rozbory, zpracované v digitální podobě podle pokynů a metodiky Zlínského kraje.

Podprogram, ročník 2005 – 2006, (reg. č. MR 06-05)

Dne 24. 1. 2004 byl Radou ZK schválen druhý ročník „Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí na území Zlínského kraje (2005 – 2006)“, který v současné době probíhá. Termín ukončení je 30. 11. 2006. Ke dni 9. 3. 2005 se o podporu přihlásilo se 24 žadatelů – obcí ZK. Zastupitelstvo Zlínského kraje na svém zasedání dne 1. 6. 2005 schválilo, na základě doporučení výběrové komise a Rady ZK, finanční dotaci 23 obcím Zlínského kraje v následující výši:

           

Obec

   IČO

   Kč

a)

Pozlovice

00568708

196 588,-

b)

Topolná

00291421

161 483,-

c)

Velehrad

00291536

161 483,-

d)

Horní Lideč

00303780

177 000,-

e)

Střelná

00304310

147 500,-

f)

Francova Lhota

00303755

147 500,-

g)

Dolní Bečva

00303747

204 288,-

h)

Podolí

00291242

100 000,-

i)

Popovice

00291269

147 441,-

j)

Nezdenice

00291161

129 889,-

k)

Mrlínek

47934701

100 000,-

l)

Bystřice p. Lop.

00290874

138 650,-

m)

Suchá Loz

00291374

146 320,-

n)

Petrůvka

68731957

118 000,-

o)

Lutonina

00568601

100 000,-

p)

Modrá

00362344

112 336,-

q)

Sušice

00542261

125 080,-

r)

Kněžpole

00291013

139 016,-

s)

Lidečko

00304042

162 250,-

t)

Lačnov

00303968

147 500,-

u)

Lužná

00304077

177 000,-

v)

Slavkov

00291315

130 591,-

w)

Březolupy

00290840

161 483,-

Celková výše přiznaných veřejných podpor pro 23 obcí činí 3.331.396,- Kč. Čtyřem žadatelům již byla podpora na základě žádosti podložené zpracovaným projektem a dalšími náležitostmi vyplacena.

 

3.       Popis navrhované strategie, její kvantitativní cíle, vybrané prioritní směry rozvoje, žadatelé o podporu a zájmová území

Cílem podprogramu je podpořit projekty, které nastartují proces zpracování územně plánovací dokumentace (dále ÚPD) - a to výhradně zpracování  její první etapy - průzkumů a rozborů, s dodržením maximální efektivity a hospodárnosti vynaložených prostředků (zpracování v souladu s Pravidly pro zadávání dokumentů v digitální podobě vypracovanými KÚ ZK a s Jednotným postupem digitálního zpracování územního plánu obce (dále jen „metodika“) pro GIS Krajského úřadu Zlínského kraje)

Hlavní cíle podprogramu, které jsou zpracováním územních plánů obcí sledovány, se prolínají všemi funkčními okruhy Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje a jsou to:

  • trvale udržitelný rozvoj jejich území, tj. jeho hospodářský a sociální rozvoj při plném respektování hodnot a ochrany životního prostředí
  • zvýšení současného stavu obcí v kraji, které mají schválenou územně plánovací dokumentaci a která vyhovuje nejen současným právním předpisům, ale i novým rozvojovým záměrům kraje a především obce samotné
  • soulad dokumentací zpracovaných pro území Zlínského kraje, tj. územních plánů velkých územních celků a územních plánů obcí dle § 30 stavebního zákona, zvláště jedná-li se o území významné z pohledu rozvojových záměrů  kraje
  • nastolení právní jistoty zaručující bezkonfliktní realizaci plánovaných záměrů, které jsou s těmito územními plány v souladu, tj. územními plány stanovit, v rozsahu celých správních území obcí, nejen pravidla využití území pro bydlení, občanskou vybavenost, rozvoj cestovního ruchu, rozvojové výrobní a podnikatelské plochy pro zemědělství a rozvoj venkova, ale i stanovit plochy pro rozvoj technické a dopravní infrastruktury, pro územní systémy ekologické stability a další aktivity
  • vymezení veřejně prospěšných staveb, jejichž realizace povede k žádoucímu rozvoji obce a kraje - za tímto  účelem stanovit nezbytný rozsah ploch

Konečný příjemce - obec na území Zlínského kraje do 2 000 obyvatel

Územní vymezení - celé území Zlínského kraje

 

4.       Předběžné ocenění očekávaných ekonomických, ekologických a sociálních dopadů, včetně účinků na zaměstnanost

V rámci podprogramu lze očekávat zpracování územních plánů obcí, respektive jejich 1. etapy - průzkumů a rozborů - pro 15 - 25 obcí a tím zvýšení (usměrnění) investiční připravenosti částí území (obcí) Zlínského kraje a současně vytvoření podmínek a pravidel pro využívání území Zlínského kraje, které zajišťují jeho trvale udr-žitelný rozvoj.

 

5.       Orientační finanční přehled vyčíslující financování z předpokládaných krajských a jiných veřejných prostředků, soukromých finančních zdrojů

Celková částka určená  na podporu zpracování 1. etapy úz. plánů obcí               3.000.000,- Kč

Minimální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt                        100.000,- Kč

Maximální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt                       300.000,- Kč

Míra podpory přitom nesmí přesáhnout 80% celkových nákladů jednotlivých projektů.

Finanční spoluúčast  žadatele musí být minimálně 20%.


6.       Orientační finanční profil pro každý rok trvání podprogramu a pro každý zdroj přispívající na financování podprogramu

Předpokládáme, že trvání podprogramu bude dvouleté a z rozpočtu Zlínského kraje bude postupně uvolňována částka na pokrytí potřeb vyplývající z  tohoto podprogramu. Pro rok 2006 je na pod-program vyčleněno 3.000.000.-Kč.

Na zpracování územně plánovací dokumentace není možné využít finanční prostředky ze žádného  strukturálního fondu.

 

7.       Informace o potřebě studií, školení nebo technické pomoci při činnostech spojených s přípravou, realizací nebo úpravou příslušných podprogramů

Tento podprogram nevyžaduje pro svou přípravu a realizaci studie, školení nebo technickou pomoc.

 

8.       Názvy kompetentních orgánů a institucí odpovědných za provádění podprogramu včetně plateb

V souladu se Statutem Programového fondu se na podprogramu podílí následující orgány:

Rada Zlínského kraje - schvaluje prováděcí dokumenty k podprogramu, jmenuje osoby podílející se na hodnocení a výběru projektů v rámci tohoto podprogramu, dále se také podílí s výkonným útvarem na monitorování a vyhodnocování podprogramu.

Odbor územního plánování a stavebního řádu -  garant a výkonný útvar podprogramu.

Ekonomický odbor - uvolňuje finanční prostředky poskytované v rámci podprogramu a dohlíží nad dodržením správnosti evidence o příjemcích podpor a nad činností výkonného útvaru v procesu ověřování a schvalování nákladových faktur zahrnutých do projektů.

 

9.       Koneční uživatelé přínosů (cílové skupiny)

Obyvatelé obcí Zlínského kraje, firmy a instituce působící na území obce a potencionální investoři.

 

10.    Popis jednotlivých kroků pro realizaci podprogramu, včetně kritérií potřebných pro hodnocení a dodržení pravidel otevřené soutěže

 

Předpokládaná realizace podprogramu je rozdělena do následujících fází:

·         schválení podprogramu Radou Zlínského kraje                                                          9. 1. 2006

·         zveřejnění Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí podpory

      a souvisejících dokumentů                                                                                    25. 1. 2006

·         příjem a evidence žádostí o poskytnutí podpory                                                  do 29. 3. 2006

·         hodnocení, posuzování a výběr nejvhodnějších žádostí o poskytnutí podpory             27. 4. 2006

·         schválení podpor pro úspěšné žadatele Zastupitelstvem Zlínského kraje                    21. 6. 2006

·         podpis smlouvy o poskytnutí veřejné podpory                                                     červenec 2006

·         realizace projektů, příjem žádostí o vyplacení podpory

      (včetně závěrečných zpráv), průběžné kontroly                                                   do 9. 11. 2007

·         závěrečné kontroly a provádění plateb                                                                  30. 11. 2007

 

Hlavní hodnotící kritéria žádostí

Preferovány budou žádosti obcí, které:

1)       nemají doposud zpracován územní plán pro své správní území nebo mají ÚPN schválený do 1. 7. 1992, eventuelně schválený ÚPN do 1. 7. 1998 (vychází se z přípravy nového stavebního zákona)

2)       se nacházejí v území dotčeném změnou nadřazené dokumentace, tj. územních plánů velkých územních celků

3)       leží v území, kde stávající zpracovaná územně plánovací dokumentace (schválená do roku 1998) obsahuje větší počet změn dle  § 30 stavebního zákona

4)       jsou součástí území významného z pohledu rozvojových záměrů kraje (dle územních plánů velkých územních celků, tj. ÚPN VÚC Zlínské aglomerace a ÚPN VÚC Beskydy)

5)       leží v území postiženém povodněmi nebo v území s již stanoveným záplavovým územím

6)       leží na území regionů postižených strukturálními změnami v průmyslu, vymezených v „Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje“, kapitola 5.1

7)       leží na území regionů postižených strukturálními změnami na venkově a v zemědělství, vymezených v „Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje“, kapitola 5.2

11.    Ustanovení zajišťující správné provádění podprogramu včetně jeho monitorování a vyhodnocování a definice kvantifikovaných indikátorů pro vyhodnocování a rovněž kontrolní a sankční opatření

Projekty v rámci podprogramu budou vybírány na základě Vyhodnocovací tabulky (součástí Informace pro žadatele), která obsahuje hodnotící kritéria (význam projektu, rozpočet, efektivitu nákladů a schopnost řízení).

Kvantifikované indikátory v rámci podprogramu:

Vstup :             finanční prostředky ve výši 3.000.000.- Kč

 

Výstup:            počet obcí se zpracovanou I. etapou ÚPD z území dotčeného změnou                                         nadřazené dokumentace                                                    ...........tj. 5 obcí

            počet obcí se zpracovanou I. etapou ÚPD z území významných z pohledu           rozvojových záměrů kraje                                                           ...........tj. 4 obce

počet obcí se zpracovanou I. etapou ÚPD z regionů postižených strukturálními změnami v průmyslu a na venkově a v zemědělství              ...........tj. 3 obce

            počet obcí se zpracovanou I. etapou ÚPD z území postižených

            povodněmi                                                                               ...........tj. 3 obce

Výsledky:         zvýšení % obcí s připravenou 1. etapou územního plánu, tj. průzkumů a rozborů - tím zvýšení investiční připravenosti území                                           ..........tj. 5% obcí

 

Dopady:           vytváření podmínek pro zvýšení počtu schválených územních plánů obcí a tím                  vytvoření podmínek a pravidel pro využití území Zlínského kraje, které zajišťují jeho trvale udržitelný rozvoj

Sankční opatření za nedodržení podmínek podprogramu:

V případě, že nemůže příjemce splnit závazky z projektu vyplývající, je povinen do 30 dnů vrátit poskytovateli veškeré finanční prostředky, které mu byly poskytnuty, ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce podpory je také povinen do 30 dnů vrátit veškeré finanční prostředky, které mu byly poskytnuty, pokud poruší zásadním způsobem podmínky smlouvy.

V případě, že příjemce podpory použije tuto podporu neoprávněně, může být sankcionován podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Neoprávněným použitím se rozumí použití prostředků v rozporu s podmínkami smlouvy.

Kontrolní opatření:

V souladu se Statutem Programového fondu a s vypracovaným plánem kontrol podprogramu provádí kontrolu realizace jednotlivých projektů tohoto podprogramu garant podprogramu, tj. odbor územního plánování a stavebního řádu. Garant podprogramu také vede souhrnnou evidenci kontrol a iniciuje nápravná opatření v případě zjištění nedostatků či pochybení. Ve Smlouvě o poskytnutí veřejné podpory jsou ustanovení o vrácení podpory a sankcích v případě porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory.

dokumenty ke stažení

.doc Výzva k předkládání žádostí 43 kB
.doc Informace pro žadatele 138 kB
.doc Formulář žádosti o poskytnutí podpory 189 kB
.doc Smlouva o poskytnutí podpory 124,5 kB
.doc MR06-06 - Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí na území Zlínského kraje (2006 - 2007) - příjem žádostí uzavřen 238 kB
aktualizováno: 17.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap