MR05-07 - Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí na území Zlínského kraje (2007-2008)

1.         Kvantitativní popis současné situace ukazující rozpory, nedostatky a možnosti rozvoje  

            Obce, bez ohledu na velikost správního území a počet obyvatel, mají zajišťovat ochranu a rozvoj hodnot území obce. Tato povinnost vyplývá z ustanovení § 5 odst.3 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen stavební zákon). Územní plánování ve veřejném zájmu chrání a rozvíjí  přírodní, kulturní a civilizační hodnoty území, včetně urbanistického, architektonického a archeologického dědictví. Přitom chrání krajinu jako podstatnou složku prostředí života obyvatel a základ jejich totožnosti

            Pořízení územního plánu obce vyžaduje nejenom vysoce odborné znalosti, prokazované zkouškami zvláštní odborné způsobilosti, ale především pro obec samotnou  vynaložení značných finančních prostředků. Podle ustanovení § 45 odst.1 téhož stavebního zákona, náklady na zpracování územního plánu projektantem hradí obec, která rozhodla o pořízení. V minulých letech se na pořizování této dokumentace výraznou měrou podílel stát jednak přes rozpočty příslušných okresních úřadů a dále prostřednictvím  Programu obnovy vesnice.

Podprogram na podporu obnovy venkova, vyhlášený Zlínským krajem dne 7. 1. 2004, prostřednictvím Programového fondu navazuje na zaniklý státní Program obnovy venkova. Jednotlivé dotační tituly řešené v rámci tohoto podprogramu však možnost podpory obcím na zpracování územních plánů  neumožňují.

            Tato skutečnost vyvolala, především u menších obcí, velmi vážné finanční problémy  a potíže. Pro jejich nedostatek dochází k situaci, že práce na nových územních plánech se nezahájily vůbec, a to i přes skutečnost, že mnoho územních plánů obcí již nevyhovuje současným požadavkům kladených na obsah a způsob zpracování územních plánů.

            V přechodných a závěrečných ustanoveních stavebního zákona je v §§ 187 a 188 uvedeno: Územně plánovací dokumentace schválená před 1.7.1992 pozbývá platnosti nejpozději do tří let ode dne nabytí účinnosti stavebního zákona, což je 1.7.2010. Také územní plány sídelních útvarů či zóny, schválené po 1. 7. 1992, musí obec nahradit novým územním plánem nebo regulačním plánem, a to do pěti let od nabytí účinnosti stavebního zákona – 1.7.2012, jinak pozbývá platnosti. Územní plán obce a regulační plán schválený po 1.červenci 1998 lze do 5 let po dni nabytí účinnosti stavebního zákona podle něj upravit, v rozsahu provedené úpravy projednat a vydat, jinak pozbývá platnosti.

            V současné době je na území ZK celkem 304 obcí. Z toho má schválený územní plán nebo rozpracovanou jeho část celkem 302 obcí, včetně obcí zapojených do Podprogramu na rok 2006 - 2007. Avšak přibližně 60% územních plánů sídelních útvarů bylo schváleno do roku 1998, tzn. že bude zrušeno do tří, resp. pěti let od nabytí účinnosti stavebního zákona. Odhadem tak může nastat situace, že v roce 2010 bude mít platný územní plán pouze cca 1/3 obcí  na celém území Zlínského kraje.

            Vzhledem k tomu, že schválený územní plán obce stanoví nejen základní urbanistickou koncepci a způsob využití území a jeho uspořádání, ale je i základním dokumentem usměrňujícím jakoukoliv investiční činnost v území, je v zájmu samotného Zlínského kraje zpracování nových územních plánů podpořit.

Zpracování a schválení územních plánů obcí  pro celé území Zlínského kraje vychází i z Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje.                                                          

            Již zmiňovaná problematika náročného financování územních plánů obcí má obrovský dopad na obecní rozpočet, protože pořízení jednoho územního plánu přijde i tu nejmenší obec (dle počtu obyvatel i rozlohou) na min. 300.000.- Kč. Rovněž s ohledem na skutečnost, že obce do 2000 obyvatel (tj. 253 obcí) tvoří 83% z celkového počtu obcí Zlínského kraje, navrhujeme, aby finanční výpomoc ze strany Zlínského kraje v rámci tohoto podprogramu byla určena výhradně pro obce do 2000 obyvatel. Tato skutečnost je rovněž opodstatněná z toho důvodu, že podíl obyvatelstva v obcích do 2000 obyvatel tvoří ve Zlínském kraji více než 60%. Tento údaj, tzv. míra ruralizace, vychází z podkladů ČSÚ Praha z 1. 1. 2003.

Z celkového počtu územních plánů, které z důvodu nového stavebního zákona ztratí svoji platnost, tvoří 79% územní plány obcí do 2000 obyvatel.

2. Hlavní výsledky předešlých činností podniknutých s veřejnou podporou, použité finanční prostředky, dostupné výsledky hodnocení

. V roce 2004 proto orgány Zlínského kraje rozhodly o finanční výpomoci pro všechny  obce na území Zlínského kraje vyčleněním finanční částky 2.500.000.- Kč. V rámci prvního ročníku „Podprogramu na podporu zpracování územních plánů obcí na území Zlínského kraje“ pořídilo 13 obcí Zlínského kraje 1. etapu územního plánu obce – Průzkumy a rozbory, a to v digitální podobě, podle metodiky a požadavků Zlínského kraje. Následně jim byly vyplaceny dotace schválené Zastupitelstvem ZK v celkové výši 2.165.200 Kč. Rozdíl mezi vyčleněnou a vyplacenou částkou, tzn. 334 800 Kč byl převeden do dalšího ročníku podprogramu.

Na rok 2005 byla na další fázi této podpory vyčleněna orgány Zlínského kraje finanční částka  3.000.000.- Kč a dalších 334.800 Kč bylo převedeno z minulého ročníku (viz výše). Do „Podprogramu na podporu zpracování územních plánů obcí na území Zlínského kraje (2005 – 2006)“ se přihlásilo 24 obcí a Zastupitelstvo ZK schválilo podporu pro 23 z nich v celkové výši 3.331.398 Kč. Konečný termín realizace projektů v tomto ročníku byl 30. 11. 2006. Následně byly vyplaceny dotace.

Současně probíhá Podprogram na podporu zpracování územních plánů obcí na území Zlínského kraje MR 06-06 (2006 – 2007). Celková výše přiznaných veřejných podpor pro 20 obcí Zlínského kraje činí 3 000 000,- Kč. V současné době (12/2006) je zrealizovaný 1 projekt Průzkumů a rozborů územních plánů obcí z 20 schválených. Konečný termín realizace projektů v tomto ročníku je 30. 11. 2007.

3. Popis navrhované strategie, její kvantitativní cíle, vybrané prioritní směry rozvoje, žadatelé o podporu a zájmová území

Cílem podprogramu je podpořit projekty, které nastartují proces zpracování územně plánovací dokumentace (dále ÚPD).

Podporované aktivity:

-          zpracování  průzkumů a rozborů s ohledem na urychlení celkového procesu

-          zpracování konceptu

-          zpracování návrhu

a to v souladu s Pravidly pro zadávání dokumentů v digitální podobě vypracovanými KÚ ZK a s Jednotným postupem digitálního zpracování územního plánu obce (dále jen „metodika“) pro GIS Krajského úřadu Zlínského kraje.

Hlavní cíle podprogramu, které jsou zpracováním územních plánů obcí sledovány, se prolínají všemi funkčními okruhy Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje a jsou to:

 • trvale udržitelný rozvoj jejich území, tj. jeho hospodářský a sociální rozvoj při plném respektování hodnot a ochrany životního prostředí
 • zvýšení současného stavu obcí v kraji, které mají schválenou územně plánovací dokumentaci, která vyhovuje jak současným právním předpisům, tak i novým rozvojovým záměrům kraje a především záměrům obcí samotných
 • soulad dokumentací zpracovaných pro území Zlínského kraje, tj. územních plánů velkých územních celků a územních plánů obcí dle § 5 odst. 6 stavebního zákona, zvláště jedná-li se o území významné z pohledu rozvojových záměrů  kraje
 • nastolení právní jistoty zaručující bezkonfliktní realizaci plánovaných záměrů, které jsou s těmito územními plány v souladu, tj. územními plány stanovit, v rozsahu celých správních území obcí, nejen pravidla využití území pro bydlení, občanskou vybavenost, rozvoj cestovního ruchu, rozvojové výrobní a podnikatelské plochy pro zemědělství a rozvoj venkova, ale i stanovit plochy pro rozvoj technické a dopravní infrastruktury, pro územní systémy ekologické stability a další aktivity
 • vymezení veřejně prospěšných staveb, jejichž realizace povede k žádoucímu rozvoji obce a kraje - za tímto  účelem stanovit nezbytný rozsah ploch

Konečný příjemce - obec na území Zlínského kraje do 2 000 obyvatel

Územní vymezení - celé území Zlínského kraje

4. Předběžné ocenění očekávaných ekonomických, ekologických a sociálních dopadů, včetně účinků na zaměstnanost

V rámci podprogramu lze očekávat zpracování územních plánů obcí, respektive jejich průzkumů a rozborů, konceptů, příp. návrhů - pro 15 - 25 obcí a tím zvýšení (usměrnění) investiční připravenosti částí území (obcí) Zlínského kraje a současně vytvoření podmínek a pravidel pro využívání území Zlínského kraje, které zajišťují jeho trvale udržitelný rozvoj.

5. Orientační finanční přehled vyčíslující financování z předpokládaných krajských a jiných veřejných prostředků, soukromých finančních zdrojů

Celková částka určená  na podporu zpracování jedné etapy úz. plánů obcí          3.000.000,- Kč

Minimální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt                       100.000,- Kč

Maximální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt                      300.000,- Kč

Míra podpory přitom nesmí přesáhnout 80% celkových nákladů jednotlivých projektů.

Finanční spoluúčast  žadatele musí být minimálně 20%.

6. Informace o potřebě studií, školení nebo technické pomoci při činnostech spojených s přípravou, realizací nebo úpravou příslušných podprogramů

Tento podprogram nevyžaduje pro svou přípravu a realizaci studie, školení nebo technickou pomoc.

7. Názvy kompetentních orgánů a institucí odpovědných za provádění podprogramu včetně plateb

V souladu se Statutem Programového fondu se na podprogramu podílí následující orgány:

Rada Zlínského kraje - schvaluje Podprogram, jmenuje osoby provádějící hodnocení a výběru projektů v rámci tohoto podprogramu, dále se také podílí s výkonným útvarem na monitorování a vyhodnocování podprogramu.

Odbor územního plánování a stavebního řádu -  garant a výkonný útvar podprogramu.

Ekonomický odbor - uvolňuje finanční prostředky poskytované v rámci podprogramu a dohlíží nad dodržením správnosti evidence o příjemcích podpor a nad činností výkonného útvaru v procesu ověřování a schvalování nákladových faktur zahrnutých do projektů.

 

8. Koneční uživatelé přínosů (cílové skupiny)

Obyvatelé obcí Zlínského kraje, firmy a instituce působící na území obce a potencionální investoři.

9. Popis jednotlivých kroků pro realizaci podprogramu, včetně kritérií potřebných pro hodnocení a dodržení pravidel otevřené soutěže

Předpokládaná realizace podprogramu je rozdělena do následujících fází:

 • schválení podprogramu Radou Zlínského kraje                                                        22. 1. 2007
 • zveřejnění Výzvy k předkládání žádostí o poskytnutí podpory a souvisejících dokumentů                                                                                                          30. 1. 2007
 • příjem a evidence žádostí o poskytnutí podpory                                                  do 28. 3. 2007
 • hodnocení, posuzování a výběr nejvhodnějších žádostí o poskytnutí podpory             20. 4. 2007
 • schválení podpor pro úspěšné žadatele Zastupitelstvem Zlínského kraje                    20. 6. 2007
 • podpis smlouvy o poskytnutí veřejné podpory                                                     červenec 2007
 • realizace projektů, příjem žádostí o vyplacení podpory (včetně závěrečných zpráv), průběžné kontroly                                                                                                         do  9. 11. 2008
 • závěrečné kontroly a provádění plateb                                                                    30.11.2008

Hlavní hodnotící kritéria žádostí

Preferovány budou žádosti obcí, které:

1)       nemají doposud zpracován územní plán pro své správní území nebo mají ÚPN schválený do 1. 7. 1992, eventuelně schválený ÚPN do 1. 7. 1998 (vychází se ze stavebního zákona), upřednostnění průzkumů a rozborů

2)       se nacházejí v území dotčeném změnou nadřazené dokumentace, tj. územních plánů velkých územních celků

3)       leží v území, kde stávající zpracovaná územně plánovací dokumentace (schválená do roku 1998) obsahuje větší počet změn dle  § 5 odst. 6 stavebního zákona

4)       jsou součástí území významného z pohledu rozvojových záměrů kraje (dle územních plánů velkých územních celků, tj. ÚPN VÚC Zlínské aglomerace a ÚPN VÚC Beskydy)

5)       leží v území postiženém povodněmi nebo v území s již stanoveným záplavovým územím

6)       leží na území regionů postižených strukturálními změnami v průmyslu, vymezených v „Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje“, kapitola 5.1

7)       leží na území regionů postižených strukturálními změnami na venkově a v zemědělství, vymezených v „Programu rozvoje územního obvodu Zlínského kraje“, kapitola 5.2

10.    Ustanovení zajišťující správné provádění podprogramu včetně jeho monitorování a vyhodnocování a definice kvantifikovaných indikátorů pro vyhodnocování a rovněž kontrolní a sankční opatření

Projekty v rámci podprogramu budou vybírány na základě Vyhodnocovací tabulky (součástí Informace pro žadatele), která obsahuje hodnotící kritéria (význam projektu, rozpočet, efektivitu nákladů a schopnost řízení).

Kvantifikované indikátory v rámci podprogramu:

Vstup :             finanční prostředky ve výši 3.000.000.- Kč

 

Výstup:           

 • počet obcí se zpracovanými průzkumy a rozbory ÚPD z území dotčeného změnou nadřazené dokumentace...........tj. 5 obcí
 • počet obcí se zpracovanými průzkumy a rozbory ÚPD z území významných z pohledu rozvojových záměrů kraje...........tj. 4 obce
 • počet obcí se zpracovanými průzkumy a rozbory ÚPD z regionů postižených strukturálními změnami v průmyslu a na venkově a v zemědělství...........tj. 3 obce
 • počet obcí se zpracovanými průzkumy a rozbory ÚPD z území postižených povodněmi...........tj. 3 obce
 • počet obcí se zpracovaným konceptem příp. návrhem ÚPD...........tj. 5 obcí

Výsledky:    zvýšení procenta obcí s připravenými podklady pro územní plán, tj. průzkumy a rozbory, či konceptem nebo návrhem - tím zvýšení investiční připravenosti území..........tj. 7% obcí                   

Dopady:      vytváření podmínek pro zvýšení počtu schválených územních plánů obcí a tím vytvoření podmínek a pravidel pro využití území Zlínského kraje, které zajišťují jeho trvale udržitelný rozvoj

Sankční opatření za nedodržení podmínek podprogramu:

V případě, že nemůže příjemce splnit závazky z projektu vyplývající, je povinen do 30 dnů vrátit poskytovateli veškeré finanční prostředky, které mu byly poskytnuty, ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Příjemce podpory je také povinen do 30 dnů vrátit veškeré finanční prostředky, které mu byly poskytnuty, pokud poruší zásadním způsobem podmínky smlouvy.

V případě, že příjemce podpory použije tuto podporu neoprávněně, může být sankcionován podle zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů. Neoprávněným použitím se rozumí použití prostředků v rozporu s podmínkami smlouvy.

Kontrolní opatření:

V souladu se Statutem Programového fondu a s vypracovaným plánem kontrol podprogramu provádí kontrolu realizace jednotlivých projektů tohoto podprogramu garant podprogramu, tj. odbor územního plánování a stavebního řádu. Garant podprogramu také vede souhrnnou evidenci kontrol a iniciuje nápravná opatření v případě zjištění nedostatků či pochybení. Ve Smlouvě o poskytnutí veřejné podpory jsou ustanovení o vrácení podpory a sankcích v případě porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory.

dokumenty ke stažení

.xls Seznam příjemců podpory 23 kB
.doc Závěrečná zpráva - vzor 110,5 kB
aktualizováno: 17.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

 • pondělí 8:00 - 17:00
 • úterý 8:00 - 15:00
 • středa 8:00 - 17:00
 • čtvrtek 8:00 - 15:00
 • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap