MR05-06 - Podprogram na podporu údržby krajiny Zlínského kraje pastevním chovem ovcí (příjem žádostí uzavřen)

1. Výchozí stav

 

Zemědělství na území Zlínského kraje prošlo v poslední době radikálními změnami. Kromě odlišné orientace zemědělství v kraji a nástupu regulačních omezení v důsledku přístupu k zásadám společné zemědělské politiky EU, začíná pochopitelně převažovat důraz na maximální ekonomickou efektivitu  hospodaření. Zemědělci se zaměřují na obhospodařování takových ploch, na kterých lze v co největší míře využít vysoce výkonnou  zemědělskou techniku.

V důsledku toho se ovšem postupně zvyšuje výměra zemědělské půdy, která je pro tuto techniku nedostupná, nebo dosažené hektarové výnosy či poskytnuté dotace nejsou s to pokrýt náklady na její údržbu. Tato půda pak leží ladem a rychle se mění její stav – dochází ke zvýšení výskytu agresivních a obtížných plevelů a k  nárustu náletových dřevin. Neudržované plochy snižují estetickou hodnotu krajiny a dochází tak i ke snížení její rekreační funkce.

Dle kvalifikovaných odhadů („Studie rozvoje zemědělské výroby ve Zlínském kraji“; zpracovatel VÚZE Praha, stať 12.6), je na území Zlínského kraje evidováno zhruba 4.500 ha neobhospodařované zemědělské půdy, z toho v okrese:

 

Kroměříž ……………………………………………………………….         0 ha zem. půdy

Uherské Hradiště ………………………………………………  cca    1.700 ha zem. půdy

Zlín ………………………………………………………………  cca       300 ha zem. půdy

Vsetín …………………………………………………………..   cca    2.500 ha zem. půdy

C e l k e m      ………………………………………………….   cca    4.500 ha zem. půdy

 

V současné době je neobhospodařovaná půda rozptýlena nerovnoměrně po katastrech a představuje  překážku v ochraně krajiny. Chov ovcí byl na území Zlínského kraje podporován již od roku 2003 a současně dosažené výsledky ukazují na efektivitu při omezení růstu plevelných druhů rostlin, náletových dřevin a s tím spojené snižování ploch neobhospodařovaných pozemků formou spásání.

 

 

2. Cíle podprogramu

 

Zlepšit péči o krajinu Zlínského kraje i v oblastech méně vhodných pro intenzivní zemědělskou výrobu zejména tam, kde má krajinný ráz vysokou estetickou hodnotu zejména v místech s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů, které jsou vázány na hospodářskou činnost člověka. Údržbou zemědělských pozemků se přispěje k zastavení nebo zpomalení šíření plevelných druhů rostlin v krajině. Podpořit dotacemi podnikatelské záměry fyzických nebo právnických osob  na nákup ovcí, které by udržovaly tyto problémové plochy zemědělské půdy, se jeví z dlouhodobého hlediska jako maximálně hospodárné a efektivní a ve svém konečném důsledku pak šetří i další použití finančních prostředků z veřejných zdrojů. Společně s obnovou a využitím hospodářských budov a technického vybavení v horských a podhorských oblastech Zlínského kraje k chovu ovcí, tak povede ke zhodnocení nemovitostí v těchto lokalitách a k celkovému zlepšení prostředí venkovských sídel, která budou moci být následně využita i k jiným účelům (například pro rozvoj venkovské turistiky, rekreaci, rozvinutí původní řemeslné výroby apod.).

 

2.1. Specifikace účelu podpory

 

Podpora bude poskytnuta žadatelům na základě předložené žádosti s tím, že účel žádosti musí odpovídat specifikaci uvedené v následujících bodech a) – d). Výsledek projektu musí být prokazatelný a dlouhodobý.

 

a) ochrana ZPF

 

Potlačování rozmnožování a šíření plevelnatých rostlin, které na vlastním spásaném pozemku a na dalších plochách  snižují výnosy pěstovaných plodin, nebo snižují jejich kvalitu, znehodnocují půdu a nahromadění biomasy společně s nárustem náletových dřevin ztěžuje eventuální návrat k využívání půdy. V případě potřeby budou nedopasené plochy nebo rostliny dosečeny.

 

b) ochrana biodiverzity a krajiny

 

Pastevní chov ovcí musí podporovat výskyt a přežití vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů, nebo tyto druhy neohrožovat.

 

c) estetické hledisko

 

Pastva ovcí bude podporovat estetickou hodnotu krajiny a udržovanými pastevními plochami a tím přispěje i ke zlepšení rekreační hodnoty krajiny.

 

d) retenční schopnost krajiny

 

Pastva ovcí společně s případným dalším ošetřením pastvin musí udržovat zapojený travní a bylinný porost schopný dlouhodobě zachycovat dešťové srážky i vodu z tajícího sněhu, nebude-li zamrzlá půda.

 

 

2.2. Ukazatele měření

 

Vstup:            finanční prostředky ve výši   500 000,- Kč.

 

Výstup:          předpokládaný nákup 160 až 170 kusů plemenných ovcí (jehniček).

 

Výsledek:       údržba dalších ha z celkového množství neobhospodařované zemědělské

                       půdy ve Zlínském kraji, přínos pro estetiku a rekreační využití krajiny,  

                       podpora výskytu a zachování některých druhů vzácných rostlin a               

                       živočichů.

 

Dopady:          zastavení, resp. snížení nárustu neobdělávaných  a neudržovaných ploch  

                       na území Zlínského kraje, zlepšení podmínek pro zavedení chovu ovcí u

                       začínajících zemědělců - zejména při nákupu základního stáda ovcí, prevence

                       neefektivního úklidu zanedbaných lokalit, likvidace suché biomasy a    

                       agresivních druhů rostlin potlačujících ostatní hodnotnější rostliny.

 

 

3. Cílové skupiny

 

Cílovou skupino jsou fyzické a právnické osoby hospodařící na území Zlínského kraje a zabývající se chovem ovcí způsobem, který zabezpečí žádoucí údržbu a tvorbu krajiny.

 

 

4. Výše podpory

 

Celková částka vymezená na Podprogram podpory údržby krajiny Zlínského kraje pastevním chovem ovcí v roce 2006 je 500 000,- Kč.

 

Minimální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt:       20.000,- Kč.

 

Maximální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt:    199.000,- Kč.

 

Podpora nesmí přesáhnout 70 % celkových nákladů na projekt.

Minimální počet nakoupených ovcí musí být 10 ks.

 

 

5. Žadatel o podporu musí být:

 

a) fyzickou osobou provozující zemědělskou výrobu na území Zlínského kraje,             zapsanou do evidence zemědělského podnikatele (dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů),

 

b) právnickou osobou podnikající v zemědělství na území Zlínského kraje s příjmy ze

zemědělské prvovýroby vyššími než 50% (které podnikají na základě zákona č.

252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů).

 

 

6. Územní vymezení

Žadatel o podporu musí působit ve Zlínském kraji. Při posuzování žádostí budou preferovány lokality, které: a) nejsou doposud obhospodařovány,

                       b) nacházejí se ve skladebných prvcích ÚSES nebo MZCHÚ. Žadatel v tomto  případě doloží souhlasné stanovisko místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody.

 

 

7. Kritéria hodnocení

 

Plocha a význam území udržovaného pomocí pastvy ovcí

Dořešení likvidace nespasených plevelných rostlin.

Způsob zabezpečení ochrany vzácných druhů rostlin a živočichů vyskytujících se na pastvině

Vliv chovatelských zařízení na estetiku krajiny.

Komplexnost péče o pastevním způsobem udržované území.

 

dokumenty ke stažení

.doc Výzva k předkládání žádostí 51 kB
.doc Informace pro žadatele 122 kB
.doc Formulář žádosti o poskytnutí podpory 202,5 kB
.doc Příloha k formuláři žádosti o poskytnutí podpory 40 kB
.doc Smlouva o poskytnutí podpory 118 kB
.doc Formulář závěrečné zprávy 157 kB
aktualizováno: 16.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap