MR05-06 - Podprogram na podporu údržby krajiny Zlínského kraje pastevním chovem ovcí (příjem žádostí uzavřen)

1. Výchozí stav

 

Zemědělství na území Zlínského kraje prošlo v poslední době radikálními změnami. Kromě odlišné orientace zemědělství v kraji a nástupu regulačních omezení v důsledku přístupu k zásadám společné zemědělské politiky EU, začíná pochopitelně převažovat důraz na maximální ekonomickou efektivitu  hospodaření. Zemědělci se zaměřují na obhospodařování takových ploch, na kterých lze v co největší míře využít vysoce výkonnou  zemědělskou techniku.

V důsledku toho se ovšem postupně zvyšuje výměra zemědělské půdy, která je pro tuto techniku nedostupná, nebo dosažené hektarové výnosy či poskytnuté dotace nejsou s to pokrýt náklady na její údržbu. Tato půda pak leží ladem a rychle se mění její stav – dochází ke zvýšení výskytu agresivních a obtížných plevelů a k  nárustu náletových dřevin. Neudržované plochy snižují estetickou hodnotu krajiny a dochází tak i ke snížení její rekreační funkce.

Dle kvalifikovaných odhadů („Studie rozvoje zemědělské výroby ve Zlínském kraji“; zpracovatel VÚZE Praha, stať 12.6), je na území Zlínského kraje evidováno zhruba 4.500 ha neobhospodařované zemědělské půdy, z toho v okrese:

 

Kroměříž ……………………………………………………………….         0 ha zem. půdy

Uherské Hradiště ………………………………………………  cca    1.700 ha zem. půdy

Zlín ………………………………………………………………  cca       300 ha zem. půdy

Vsetín …………………………………………………………..   cca    2.500 ha zem. půdy

C e l k e m      ………………………………………………….   cca    4.500 ha zem. půdy

 

V současné době je neobhospodařovaná půda rozptýlena nerovnoměrně po katastrech a představuje  překážku v ochraně krajiny. Chov ovcí byl na území Zlínského kraje podporován již od roku 2003 a současně dosažené výsledky ukazují na efektivitu při omezení růstu plevelných druhů rostlin, náletových dřevin a s tím spojené snižování ploch neobhospodařovaných pozemků formou spásání.

 

 

2. Cíle podprogramu

 

Zlepšit péči o krajinu Zlínského kraje i v oblastech méně vhodných pro intenzivní zemědělskou výrobu zejména tam, kde má krajinný ráz vysokou estetickou hodnotu zejména v místech s výskytem vzácných druhů rostlin a živočichů, které jsou vázány na hospodářskou činnost člověka. Údržbou zemědělských pozemků se přispěje k zastavení nebo zpomalení šíření plevelných druhů rostlin v krajině. Podpořit dotacemi podnikatelské záměry fyzických nebo právnických osob  na nákup ovcí, které by udržovaly tyto problémové plochy zemědělské půdy, se jeví z dlouhodobého hlediska jako maximálně hospodárné a efektivní a ve svém konečném důsledku pak šetří i další použití finančních prostředků z veřejných zdrojů. Společně s obnovou a využitím hospodářských budov a technického vybavení v horských a podhorských oblastech Zlínského kraje k chovu ovcí, tak povede ke zhodnocení nemovitostí v těchto lokalitách a k celkovému zlepšení prostředí venkovských sídel, která budou moci být následně využita i k jiným účelům (například pro rozvoj venkovské turistiky, rekreaci, rozvinutí původní řemeslné výroby apod.).

 

2.1. Specifikace účelu podpory

 

Podpora bude poskytnuta žadatelům na základě předložené žádosti s tím, že účel žádosti musí odpovídat specifikaci uvedené v následujících bodech a) – d). Výsledek projektu musí být prokazatelný a dlouhodobý.

 

a) ochrana ZPF

 

Potlačování rozmnožování a šíření plevelnatých rostlin, které na vlastním spásaném pozemku a na dalších plochách  snižují výnosy pěstovaných plodin, nebo snižují jejich kvalitu, znehodnocují půdu a nahromadění biomasy společně s nárustem náletových dřevin ztěžuje eventuální návrat k využívání půdy. V případě potřeby budou nedopasené plochy nebo rostliny dosečeny.

 

b) ochrana biodiverzity a krajiny

 

Pastevní chov ovcí musí podporovat výskyt a přežití vzácných a chráněných druhů rostlin a živočichů, nebo tyto druhy neohrožovat.

 

c) estetické hledisko

 

Pastva ovcí bude podporovat estetickou hodnotu krajiny a udržovanými pastevními plochami a tím přispěje i ke zlepšení rekreační hodnoty krajiny.

 

d) retenční schopnost krajiny

 

Pastva ovcí společně s případným dalším ošetřením pastvin musí udržovat zapojený travní a bylinný porost schopný dlouhodobě zachycovat dešťové srážky i vodu z tajícího sněhu, nebude-li zamrzlá půda.

 

 

2.2. Ukazatele měření

 

Vstup:            finanční prostředky ve výši   500 000,- Kč.

 

Výstup:          předpokládaný nákup 160 až 170 kusů plemenných ovcí (jehniček).

 

Výsledek:       údržba dalších ha z celkového množství neobhospodařované zemědělské

                       půdy ve Zlínském kraji, přínos pro estetiku a rekreační využití krajiny,  

                       podpora výskytu a zachování některých druhů vzácných rostlin a               

                       živočichů.

 

Dopady:          zastavení, resp. snížení nárustu neobdělávaných  a neudržovaných ploch  

                       na území Zlínského kraje, zlepšení podmínek pro zavedení chovu ovcí u

                       začínajících zemědělců - zejména při nákupu základního stáda ovcí, prevence

                       neefektivního úklidu zanedbaných lokalit, likvidace suché biomasy a    

                       agresivních druhů rostlin potlačujících ostatní hodnotnější rostliny.

 

 

3. Cílové skupiny

 

Cílovou skupino jsou fyzické a právnické osoby hospodařící na území Zlínského kraje a zabývající se chovem ovcí způsobem, který zabezpečí žádoucí údržbu a tvorbu krajiny.

 

 

4. Výše podpory

 

Celková částka vymezená na Podprogram podpory údržby krajiny Zlínského kraje pastevním chovem ovcí v roce 2006 je 500 000,- Kč.

 

Minimální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt:       20.000,- Kč.

 

Maximální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt:    199.000,- Kč.

 

Podpora nesmí přesáhnout 70 % celkových nákladů na projekt.

Minimální počet nakoupených ovcí musí být 10 ks.

 

 

5. Žadatel o podporu musí být:

 

a) fyzickou osobou provozující zemědělskou výrobu na území Zlínského kraje,             zapsanou do evidence zemědělského podnikatele (dle zákona č. 252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů),

 

b) právnickou osobou podnikající v zemědělství na území Zlínského kraje s příjmy ze

zemědělské prvovýroby vyššími než 50% (které podnikají na základě zákona č.

252/1997 Sb., o zemědělství, ve znění pozdějších předpisů).

 

 

6. Územní vymezení

Žadatel o podporu musí působit ve Zlínském kraji. Při posuzování žádostí budou preferovány lokality, které: a) nejsou doposud obhospodařovány,

                       b) nacházejí se ve skladebných prvcích ÚSES nebo MZCHÚ. Žadatel v tomto  případě doloží souhlasné stanovisko místně a věcně příslušného orgánu ochrany přírody.

 

 

7. Kritéria hodnocení

 

Plocha a význam území udržovaného pomocí pastvy ovcí

Dořešení likvidace nespasených plevelných rostlin.

Způsob zabezpečení ochrany vzácných druhů rostlin a živočichů vyskytujících se na pastvině

Vliv chovatelských zařízení na estetiku krajiny.

Komplexnost péče o pastevním způsobem udržované území.

 

dokumenty ke stažení

.doc Výzva k předkládání žádostí 51 kB
.doc Informace pro žadatele 122 kB
.doc Formulář žádosti o poskytnutí podpory 202,5 kB
.doc Příloha k formuláři žádosti o poskytnutí podpory 40 kB
.doc Smlouva o poskytnutí podpory 118 kB
.doc Formulář závěrečné zprávy 157 kB

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap