MR03-07 - Podprogram na podporu nevládních a neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti

1. Popis situace

Zlínský kraj vyhlašuje již pátým rokem podprogram malého rozsahu pro nestátní a neziskové organizace na úseku rozvoje občanské společnosti. V prvních dvou letech měl podprogram velmi široký záběr co se týče vyhlášení dotačních titulů. Podprogram podporoval nevládní neziskové organizace napříč celým spektrem (od kultury a turismu přes neziskové organizace sociálního charakteru, až po sbory dobrovolných hasičů). Bylo velmi složité stanovit pro tak rozdílné organizace jednotné podmínky. Tento fakt komplikoval jak řízení celého procesu hodnocení, tak i závěrečnou kontrolu projektů. Snahou garanta podprogramu (odbor Kancelář hejtmana) je pro rok 2007 vyhlásit podprogram úžeji specifikovaný a zachovat kontinuitu při vyhlašování dotačních titulů. Po zkušenostech z podprogramů pro rok 2004 až 2006 se jednoznačně osvědčilo vyhlásit jako nosné téma podporu dobrovolnické služby a nově téma podporu občanského poradenství.  

Dobrovolná práce

Klíčovým znakem neziskového sektoru je dobrovolnost, která nachází snad nejmarkantnější výraz v dobrovolné práci. Pojem dobrovolník je široký. Jinak bude chápan ve svépomocné skupině rodičů postižených dětí a jinak například při zapojení dobrovolníků do celostátních sbírkových akcí. Někdy je také účelné rozlišovat mezi dobrovolnou prací obecně a dobrovolnickou prací, která je regulována zákonem (viz níže). Dobrovolníci nejsou pouze lidé s nenaplněným volným časem nebo chybějícími rodinnými vazbami, ale humanisticky orientovaní jedinci, sociálně integrovaní a angažovaní v mnoha dalších aktivitách.

Podpora dobrovolné práce se v posledních deseti letech stala doslova světovým trendem. Slaví se mezinárodní den dobrovolnictví a rok 2001 byl OSN vyhlášen Rokem dobrovolnictví.

Dobrovolnictví v ČR

Od roku 2000 lze dokladovat zvýšený podíl lidí, kteří věnují svůj čas dobrovolné práci pro NNO. Podíl dobrovolníků během čtyř let vzrostl na dvojnásobek. V šetření v roce 2000 uvedlo jen 16 % obyvatel, že po roce 1989 pracovalo jako dobrovolník. Výzkum v roce 2004 ukázal, že na dobrovolné činnosti pro nějakou neziskovou organizaci se podílelo již 32 % obyvatel, z toho 16 % obyvatel pracovalo jako dobrovolník ve dvou či více organizacích. Dobrovolníci nejčastěji pracovali pro sportovní organizace (27 %), následovně pro sbory dobrovolných hasičů (11 %) a náboženské a duchovní organizace (11 %) a organizace rybářů a zahrádkářů (po 6 %).

(Pramen: STEM, Občanská společnost 2004, 1018 respondentů)

Zákon o dobrovolnické službě

Zákon o dobrovolnické službě vznikl v průběhu Mezinárodního roku dobrovolníků (zákon č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů) a platí od ledna 2003. Na Ministerstvu vnitra bylo v souvislosti s tím zřízeno oddělení dobrovolnické služby (odbor prevence kriminality). Tento zákon stanovuje podmínky pro určitý typ dobrovolné práce – dobrovolnickou službu. Účelem zákona není upravit a omezit všechny existující a značně rozmanité formy dobrovolnictví a dobrovolnické práce, ale vymezit část z nich a s nimi spojit podmínky, za kterých stát bude jejich výkon podporovat.

Ministerstvo vnitra ČR uděluje vysílajícím organizacím akreditaci na dobu 3 let a stát tak může organizacím krýt část výdajů – pojistné, důchodové pojištění, zdravotní pojištění, atd. Pro malé organizace je velmi obtížné dosáhnout akreditace. Práci dobrovolníků však potřebují.

V posledních letech se vyhlašované téma (dotační titul) „Vytváření podmínek pro práci s dobrovolníky“ setkalo s velkým ohlasem veřejnosti.

Občanské poradenství

Systém občanského poradenství funguje např. ve Velké Británii již více jak 70 let. Poradny jsou v každém větším městě a jsou uznávány jak státem, tak občany. Tento anglický model byl převzat za pomoci anglických partnerů z CBA (Citizen Advice Bureaux) i v České republice a byl adaptován na české poměry.

Občanské poradenství je zařazeno do typologie sociálních služeb Ministerstva práce a sociálních věcí. V současné době lze Občanské poradenství hodnotit již jako komplexní a propracovaný systém. V roce 1997 byla založena Asociace občanských poraden, kterágarantuje kvalitu poskytovaných služeb prostřednictvím uplatňování standardů kvality občanských poraden. Asociace OP poskytuje poradnám jednotnou metodiku, průběžně aktualizovanou informační databázi, ucelený systém zaškolování nových poradců a řadu jiných produktů včetně kontroly kvality služeb poraden. Je servisní zastřešující organizací pro jednotlivé OP. Tuto síť tvoří v současné době celkem 37 poraden v 55 městech a obcích České republiky. Dlouhodobým cílem Asociace OP je mít poradny rovnoměrně rozloženy ve všech krajích ČR. Asociace je členem mezinárodní sítě OP Citizens Advice Internacional.

Občanské poradny (OP) poskytují rady, informace a pomoc všem občanům, kteří se na ně obrátí. Jsou nezávislým místem bezplatné, důvěrné a nestranné pomoci, provázejí občany při jejich obtížích. Usilují o to, aby občané netrpěli neznalostí práv a povinností, neznalostí dostupných služeb nebo neschopností vyjádřit své potřeby či hájit své oprávněné zájmy. OP jsou zřizovány nevládními neziskovými organizacemi a jejich posláním je asistovat všem klientům při řešení jejich tíživých životních situací. Zároveň všem specializovaným pracovištím ulehčují práci a přispívají k efektivnějšímu fungování institucí.

Statistika za rok 2004 hovoří o počtu 34 699 klientů, kteří se obrátili na OP a počtu 46 205 telefonických dotazů. Poradenství je poskytováno cca ve 14 oblastech – rodina, bydlení, majetkoprávní vztahy, pracovně právní vztahy a zaměstnanost, sociální dávky, finance (dluhové poradenství), pojištění, specifické skupiny obyvatel, ochrana spotřebitele, sociální pomoc, zdravotnictví, školství a vzdělávání a jiné. Mezi aktuální témata práce OP patří - informování občanů o EU, poradenství cizincům žijícím v ČR, zlepšení situace obětí trestné činnosti, mezinárodní spolupráce, předlužování občanů a finanční gramotnost.

OP kladou důraz na zpřístupnění svých služeb občanům, jejichž sociální, zdravotní a kulturní situace limituje jejich možnosti uplatnění ve společnosti. Služby poskytované OP vycházejí ze zásad bezplatnosti, nezávislosti, diskrétnosti a nestrannosti. Občanské poradenství je charakteristické systémem práce s klientem, zplnomocňováním klienta a komplexním přístupem ke klientovi a jeho situaci. Provoz OP je financován z dotací, grantů,  finančních darů apod.

Ve Zlínském kraji poskytují své služby dvě občanské poradny, které jsou členy Asociace OP – „Občanská poradna Strop“ ve Zlíně a „Občanská poradna při občanském sdružení Pod křídly“ ve Valašském Meziříčí. Zlínský kraj podporuje Asociaci OP v úsilí rozšířit služby občanského poradenství i do dalších větších měst kraje a zpřístupnit tak tyto služby většímu počtu občanů.

2. Cíl podprogramu

Cílem garanta podprogramu při vyhlašování podprogramu na rok 2007 je podpořit práci a ochranu dobrovolníků a činnost občanských poraden v kraji. Budou podpořeny projekty nevládních neziskových organizací, které jsou zaměřeny na:

1.       podporu dobrovolnické činnosti v souladu se zákonem č. 198/2002 Sb., o dobrovolnické službě, ve znění pozdějších předpisů

2.       podporu činnosti občanských poraden

3.  Ukazatele měření cílů podpory

Vstup:  finanční prostředky vyčleněné z rozpočtu Zlínského kraje na rok 2007 na realizaci podprogramu ve výši 1 000 000,- Kč

Ad1)

Výstup:            počet realizovaných projektů (15)

Výsledek:         počet zapojených dobrovolníků do činnosti NNO ( 50)

Dopad:             rozvoj dobrovolnické činnosti v oblasti NNO

Ad2)

Výstup:            počet realizovaných projektů (2)

                        anonymní anketní šetření (5)

Výsledek:         počet klientů žádajících o radu a pomoc, počet dotazů, počet kontaktů (30)

Dopad:             rozšíření kapacity služeb, zvýšení kvality služeb

4. Výše podpory

Podpora v rámci podprogramu malého rozsahu na podporu NNO na úseku rozvoje občanské společnosti bude poskytována v rozsahu minimálně 50.000 a maximálně 100.000,- Kč na jeden projekt a organizaci. Maximální míra podpory je u cíle ad 1) 70% z celkových nákladů projektu a u cíle ad 2) 85% z celkový nákladů projektu.

Celková výše částky určené pro podprogram na podporu nevládních a neziskových organizací na úseku rozvoje občanské společnosti je 1.000.000,- Kč.

Žadatel může podat v rámci podprogramu nejvíce 1 projekt.

Podpořeno může být maximálně 20 projektů.

5. Žadatel o podporu a příjemce podpory

1.  Občanská sdružení založená podle zákona č. 83/1990 Sb., o sdružování občanů, ve znění pozdějších předpisů

2.  Obecně prospěšné společnosti založené podle zákona č. 248/1995 Sb., o obecně prospěšných společnostech a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů

3.  Církevní právnické osoby založené podle zákona č. 3/2002 Sb., o církvích a náboženských společnostech, ve znění pozdějších předpisů

6. Cílová skupina

Cílovou skupinou jsou občané Zlínského kraje, klienti a další uživatelé služeb poskytovaných NNO.

7. Územní vymezení

Žadatel o projekt musí mít sídlo nebo zřízenou provozovnu ve Zlínském kraji a projekt musí být realizován na území Zlínského kraje.

8. Kritéria hodnocení 

Kritéria hodnocení a vhodnosti se vztahují na tyto aspekty:

a)  význam projektu – definování cílových skupin, provázanost navrhovaných aktivit,

b)  rozpočet a efektivita nákladů – nezbytnost výdajů pro realizaci projektu, jasný a podrobný rozpočet

c)  schopnost řízení a odbornost - zkušenost s řízením projektu, technická odbornost

dokumenty ke stažení

.doc Tabulka přidělených dotací - podprogram_MR03_07 47 kB
aktualizováno: 17.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap