MR03-06 - Podprogram pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v DDM a SVČ zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji (příjem žádostí uzavřen)

 

Výchozí stav

 

Vyhlášení Podprogramu pro volnočasové aktivity dětí a mládeže v DDM a SVČ zřizovaných obcemi ve Zlínském kraji je jedním z  procesů naplňujících strategický dokument „Program rozvoje územního obvodu Zlínského kraje“ (Funkční okruh 3. Lidské zdroje, Specifický cíl 3.4. Vzděláváním dosáhnout prosperity společnosti, 3.5. Prevence sociálně patologických jevů, bezpečnost obyvatel i návštěvníků, 3.6. Zachovat a posilovat kulturní hodnoty a dědictví, 3.7. Koncepční  rozvoj tělovýchovy a sportu na území kraje).

Je vyústěním realizace změn zřizovatelských funkcí u DDM a SVČ. Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo v dubnu 2004 záměr předání zřizovatelských kompetencí ke střediskům pro volný čas dětí a mládeže a domům dětí a mládeže zřizovaným Zlínským krajem obcím. V následujícím období byl tento záměr postupně realizován a k datu 1.1.2006 je ze zřizovatelské kompetenceZlínského kraje do zřizovatelské kompetence měst předáno na základě uzavřených dohod celkem 12 z 16 domů dětí a mládeže, resp. středisek pro volný čas dětí a mládeže zřizovaných dříve krajem.

Zlínský kraj při jednáních s obcemi o převzetí těchto zařízení deklaroval, že bude nadále volnočasové aktivity DDM a SVČ zřizovaných obcemi finančně podporovat. Vyjádřením této podpory je Podprogram MR03-06 pro volnočasové aktivity dětí a mládeže ve Zlínském kraji, který je určen právě DDM a SVČ zařazeným v rejstříku škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem jsou obce ve Zlínském kraji (celkem 14 subjektů, 12 + DDM Slavičín a Alcedo SVČ Vsetín). Podprogram rovněž navazuje na Dlouhodobý záměr vzdělávání a rozvoje výchovně vzdělávací soustavyZlínského kraje týkající se zapojení DDM a SVČ do vyhlašovaných programů. Finanční prostředky Podprogramu jsou určeny pro spolufinancování volnočasových aktivit dětí a mládeže realizovaných v rámci pravidelné, příležitostné, táborové a osvětové činnosti, činností zaměřených na prevenci sociálně patologických jevů a individuální práci s talentovanými dětmi a mládeží.

V současné době DDM a SVČ ve Zlínském kraji mají relativně dostatek prostoru pro svůj vlastní rozvoj, ale zároveň jsou ve zvýšené míře nuceny hledat pro své rozvojové aktivity finanční i jiné zdroje mimo běžný příspěvek zřizovatele.    

 

 

Globální cíl:

Vzděláním dosáhnout prosperity společnosti.

 

Specifický cíl:

Podpořit nabídku mimoškolních aktivit a podpořit aktivní trávení volného času dětí a mládeže  DDM a SVČ ve Zlínském kraji, které jsou zřizované obcemi a jsou zapsány v rejstříku škol a školských zařízení.

 

Cílové  skupiny:

a)      Všichni účastníci aktivit DDM a SVČ zřizované obcemi ve ZK.

b)      Pracovníci pracující s dětmi a mládeží.

 

Prostředky k dosažení cílového stavu

Hlavními nástroji jsou:

-          podpora stávající činnosti týkající se nabídky mimoškolních aktivit

-          rozšíření okruhu zájmových činností při DDM a SVČ

-          poskytnutí metodické  a odborné pomoci pracovníkům pracujícím s dětmi a mládeží

 

 

 

V souvislosti s výše uvedenými nástroji je zaměření projektů vymezeno následujícími tématickými okruhy:

I.                    Rozvoj volnočasových aktivit

Podpora projektů, které jsou zaměřeny na rozvoj a zkvalitnění volnočasových aktivit v DDM a SVČ.

 

II.                  Zvyšování kompetencí pracovníků pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase

Podpora projektů, které jsou zaměřeny na zvyšování kompetencí pracovníků pracujících s dětmi a mládeží.

 

 

Ukazatelé měření

Vstup:             - finanční náklady –  4 600 000 Kč

Výstup:            - počet účastníků akcí nebo uživatelů výsledků projektů

Výsledky:         - počet DDM a SVČ, které využily prostředky z rozpočtu ZK

Dopad:            zkvalitnění popř. rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež

 

Výše podpory:

Celková  částka určená pro tuto Výzvu je  4 600 000 ,- Kč.

Dále uvedené minimální a maximální částky se vztahují na podpory pro jednotlivé projekty, které mohou být financovány tímto podprogramem:

• minimální částka:        50 000,- Kč

• maximální částka:     300 000,- Kč

Maximální počet podpořených projektů: 45

 

Podpora nesmí přesáhnout 85% nákladů. Ostatní náklady musí být financovány z vlastních zdrojů žadatele nebo partnerů, anebo ze zdrojů jiných, než je rozpočet Zlínského kraje.

 

Žadatel o podporu musí:

  • být střediskem volného času (středisko volného času, dům dětí a mládeže) ve smyslu ustanovení § 111 zákona č.561/2004 Sb., školského zákona, zřízeným obcí na území Zlínského kraje a být zařazen v rejstříku škol a školských zařízení
  • mít sídlo na území Zlínského kraje

 

Trvání projektu:

Do 31. 12. 2006.

 

Ukazatele pro hodnocení Podprogramu:

–  počet zaslaných žádostí o podporu projektů na rozvoj volnočasových aktivit;

–  počet zaslaných žádostí o podporu projektů na zvyšování kompetencí pracovníků pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase;

–  počet zaslaných žádostí o podporu kombinovaných projektů;

–  počet uspokojených žádostí o podporu projektů na rozvoj stávajících volnočasových aktivit;

–  počet uspokojených žádostí o podporu projektů na zvyšování kompetencí pracovníků pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase;

–  počet uspokojených žádostí o podporu kombinovaných projektů;

–  celková hodnota realizovaných projektů;

–  celková výše podpory kraje.

Hlavní hodnotící kritéria žádosti u dotačního titulu I, II:

Hodnocení Žádostí bude provedeno v souladu s hodnotícími kritérii obsaženými ve Vyhodnocovací tabulce, která je součástí Informací pro Žadatele.

 

Dotační titul I

 

Rozvoj volnočasových aktivit.

– přínos a význam aktivit pro děti a mládež;

– možnost návštěvy akcí širokou veřejností;

– vícezdrojové financování.

 

 

 

 

 

Dotační titul II

 

Zvyšování kompetencí pracovníků pracujících s dětmi a mládeží ve volném čase

– přínos a význam poskytované metodické pomoci pro zvýšení kompetencí pracovníků

   pracujících s dětmi a mládeži;

– vícezdrojové financování

 

11.   Ustanovení zajišťující správné provádění Podprogramu včetně jeho monitorování a vyhodnocování a definice kvantifikovaných indikátorů pro vyhodnocování a rovněž kontrolní a sankční opatření

Projekty v rámci Podprogramu budou vybírány na základě hodnotící tabulky, která hodnotí jejich význam, plánovaný způsob realizace, udržitelnost užitku realizovaného projektu, rozpočet a efektivitu nákladů a schopnost řízení a odbornost Žadatele.

Kvantifikované indikátory v rámci Podprogramu:

Vstup:

finanční náklady – Rozpočet ZK 2006............................................................ 4 600 000,– Kč

Výstupy:

Předpokládaný počet uskutečněných akcí v SVČ a DDM.................................................. 80

Výsledky:

Předpokládaný počet podpořených Žadatelů ....................................................................   14

Předpokládaný počet uspokojených Žadatelů....................................................................  14

Dopady:

Zlepšení a rozšíření nabídky volnočasových aktivit pro děti a mládež v DDM a SVČ zřizovanými obcemi ve Zlínském kraji.

 

Sankční opatření za nedodržení podmínek Podprogramu:

V případě, že nemůže Příjemce splnit závazky z projektu vyplývající, je povinen do 30 dnů ode dne zjištění skutečností, z nichž vyplývá pro Příjemce nemožnost dostát těmto závazkům, vrátit Poskytovateli veškeré finanční prostředky, které mu byly poskytnuty, ve smyslu zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů.

V případě, že příjemce podpory poruší rozpočtovou kázeň, bude postupováno dle § 22 zákona č. 250/2000 Sb., o rozpočtových pravidlech územních rozpočtů, ve znění pozdějších předpisů. Porušením rozpočtové kázně se rozumí neoprávněné použití poskytnutých prostředků  ( použití prostředků v rozporu s podmínkami uvedenými ve smlouvě) nebo jejich neoprávněné zadržení.

Kontrolní opatření:

V souladu se Statutem Programového fondu a s vypracovaným plánem kontrol Podprogramu provádí kontrolu realizace jednotlivých projektů  Podprogramu výkonný útvar, tj. odbor školství, mládeže a sportu. Výkonný útvar vede souhrnnou evidenci kontrol a iniciuje nápravná opatření v případě zjištění nedostatků či pochybení. Ve Smlouvě o poskytnutí  podpory jsou ustanovení o vrácení podpory a sankcích v případě porušení podmínek Smlouvy o poskytnutí veřejné podpory.

aktualizováno: 17.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap