MR02-07 - Podprogram pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji

Výchozí stav

Vyhlášení Podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji cíleně navazuje na podporu poskytovanou v letech 2002 až 2006 z rozpočtu Zlínského kraje a naplňuje tak Koncepci EVVO ve Zlínském kraji. Za dobu existence podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji, tedy od roku 2003, bylo podáno celkem 137 žádostí o podporu. Na základě těchto žádostí bylo za tuto dobu podpořeno celkem 71 projektů. Průměrně na jeden rok připadá 34 podaných a 18 podpořených žádostí.

V územní obvodu Zlínského kraje působí od roku 2000 Stálá oborová konference EVVO, která sdružuje nestátní a státní neziskové organizace, školy a školská zařízení, jednotlivé odborníky i zástupce veřejné správy. V průběhu let se stala základnou pro spolupráci těchto subjektů, které mají environmentální výchovu za přirozenou součást své činnosti a aktivně působí při uskutečňování cílů  Koncepce EVVO Zlínského kraje.

Úsilí o rozvoj environmentální výchovy v kraji navazuje na kurikulární dokumenty MŠMT ČR pro předškolní a základní vzdělávání, které začleňují výchovné působení v této oblasti do vzdělávacího procesu. Od roku 2002 je EVVO usměrňováno metodickým pokynem MŠMT a od roku 2005 je ovlivňováno také Standardem dalšího vzdělávání pedagogických pracovníků v EVVO.

V rámci kraje působí aktivní sítě subjektů. Například síť devíti středisek ekologické výchovy, přirozených ohnisek ekologické výchovy, působících především ve svém okolí, síť „ekologických mateřských škol“, síť základních škol sdružených v rámci projektu M.R.K.E.V. (Metodika a realizace komplexní ekologické výchovy). Některé školy jsou rovněž členy národních sítí - TEREZA a Klubu ekologické výchovy. Tato seskupení mají vytvořenou funkční strukturu vztahů a vazeb uvnitř subjektů, ale také navenek. Specifické postavení v oblasti ekologických aktivit mají centra nebo střediska ekologické výchovy vyvíjející svoji činnost v rámci činností domů dětí a mládeže.

V obcích s rozšířenou působností vyvíjejí činnost pracovní skupiny pro EVVO (Uherský Brod, Uherské Hradiště, Zlín), které pracují pod garancí příslušných odborů  životního prostředí městských úřadů .

Rozvoj sítě subjektů a aktivit environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty dětí, mládeže a dospělých, v neziskové a podnikové sféře na území Zlínského kraje je do určité míry nerovnoměrný jak z hlediska zastoupení jednotlivých typů subjektů, tak z hlediska jejich rozmístění na území kraje a také z hlediska nabídky aktivit a typů dostupných služeb orientovaných na EVVO .

Pilotní monitorování subjektů v EVVO ve Zlínském v roce 2004 poskytlo také základní informace o stavu, potřebách a překážkách dalšího vývoje v environmentálním vzdělávání:

-        Pro nestátní neziskové organizace je nejvýznamnější potřeba řešení či podpory ve finančním zajištění jejich činnosti a ve zvládání fundraisingu; důležité je získání vhodných prostor a technického vybavení.

-        Z nabídky služeb středisek a center ekologické výchovy jsou nejvíce požadovány a využívány jednodenní, případně krátkodobé výukové programy pro děti a mládež, semináře pro pedagogy, dále metodická pomoc, soutěže pro děti a mládež a konference pro pedagogy.

-        V dalším vzdělávání školních koordinátorů a pedagogů EVVO jsou požadována témata zaměřená na metodiku EVVO, na odbornou problematiku ekologie a související obory. Přitom je preferována forma seminářů, exkurzí a krátkodobých kurzů.

-        Stěžejními donátory finančních prostředků pro realizaci projektů v EVVO jsou Zlínský kraj a také města či obce, v menší míře další subjekty či partneři včetně MŽP.

-        Nejčastějšími subjekty pro vytváření partnerství jsou orgány místní samosprávy a organizace působící v rámci aktivit Zdravé město.

-        Při zapojování nadregionálních sítí jsou nejvíce preferovány - projekt M.R.K.E.V., Stálá oborová konference EVVO a Klub ekologické výchovy.

Zaměření tématických okruhů podprogramu napomáhá k jejich naplnění respektive eliminaci.

Významným prvkem regionálního systému EVVO je komise Rady Zlínského kraje pro EVVO, která monitoruje a koordinuje aktivity EVVO v rámci kraje. Důležitá je také konkrétní a všestranná spolupráce a vzájemná koordinace aktivit EVVO mezi odborem životního prostředí a zemědělství a odborem školství, mládeže a sportu  krajského úřadu Zlínského kraje.

Soustavná veřejná podpora poskytovaná od roku 2002 se u všech dotčených subjektů jednoznačně projevila v rozšíření záběru jejich působnosti a podchycení souvislostí EVVO, v začleňování vhodných partnerů do jejich aktivit, na zlepšení úrovně vzdělávání a projektových dovedností a stále četnějšími příznivými dopady na klima ve školách. Tyto pozitivní výsledky v převážné většině přesahují i do další-ho období po skončení projektů.

Výchozí situace EVVO ve Zlínském kraji tak poskytuje příznivé možnosti dalšího všestranného rozvoje. Podprogram pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji pro rok 2007 bude významným nástrojem, který umožní ovlivnění dalšího rozvoje struktury a zaměření  EVVO ve Zlínském kraji.

Cíl

Zvýšit míru zapojení subjektů vyvíjejících činnost v oblasti EVVO a propojovat jejich působení s aktivitami využívajícími partnerství v rámci místního společenství, například místní Agenda 21, Zdravé město a další. Přispívat k naplňování Koncepce EVVO Zlínského kraje a prostřednictvím výstupů jednotlivých projektů zvyšovat a posilovat aktivní odpovědnost občanů za stav životního prostředí.

Podílet se  na  zvyšování úrovně projektových dovedností žadatelů a příjemců veřejné podpory. Prezentovat výsledky úspěšných projektů. 

Cílové skupiny

•   Děti a mládež.

•   Pedagogičtí a nepedagogičtí pracovníci škol a školských zařízení ve Zlínském kraji.

•   Partneři rozvoje EVVO na úrovni místních společenství.

•   Občané sdružení v neziskových organizacích.

•   Odborná veřejnost a laická veřejnost. 

Prostředky k dosažení cílového stavu

Hlavními nástroji jsou:

•   Rámcový vzdělávací program pro předškolní vzdělávání

Vedení mateřské školy může při naplňování rámcového vzdělávacího programu využitím tématického okruhu „Dítě a svět“ zaměřit výchovné působení také do oblasti EVVO.

•   Rámcový vzdělávací program pro základní vzdělávání

Vedení školy při zapracování školního vzdělávacího programu uplatňuje průřezové téma „Environmentální výchova“ v jednotlivých vzdělávacích oblastech a oborech vzdělávání.

•   Školní programy EVVO

Strukturu a obsah, závaznost a zpracování upravuje metodický pokyn MŠMT. Jeho využití usnadní případnou tvorbu školních programů EVVO a jejich začlenění do celkového působení školy. Významnou roli při jejich zpracování a hlavně při jejich realizaci mají školní koordinátoři EVVO. 

•   Služby a akce středisek a center ekologického vzdělávání

Aktivity středisek jsou připravovány zkušenými odborníky dlouhodobě činnými v oblasti EVVO. Přitom jsou akceptovány specifické podmínky příjemců jejich služeb a akcí jak z hlediska zaměření EVVO, tak také  z hlediska věkového složení uživatelů.

•   Osvětová činnost

Příprava kvalitních  informačních , odborných a propagačních materiálů s tématikou ochrany přírody, krajiny a životního prostředí se širokým dopadem na laickou i odbornou veřejnost.

•   Aktivní účast veřejnosti v péči o životní prostředí ve městech a obcích a v  ochraně přírody.

Tématické okruhy

•     Environmentální vzdělávání, výchova a osvěta v rámci školních programů rozvíjející školní i mimoškolní aktivity a partnerství na místní úrovni.

•     Environmentální vzdělávání, výchova osvěta pedagogických a nepedagogických pracovníků škol, školských zařízení, středisek a center ekologické výchovy.

•     Prezentace aktivit a výměna zkušeností, přehlídky a soutěže včetně terénních v oblasti EVVO.

•     Neperiodické publikace,  informační a výukové materiály zaměřené na oblast EVVO.

•     Osvěta a poradenství veřejnosti týkající se ochrany životního prostředí.

•     Aktivity EVVO pro rozvoj partnerství NNO, veřejné správy, školství a dalších typů subjektů.

•     Aktivity na pomoc malým subjektům začínajícím působit v oblasti EVVO.

Ukazatele měření

Vstup:

•       Finanční náklady – 1 500 000 Kč.

 

Výstup:           

•       Počet akcí (vzdělávací akce pro odbornou a laickou  veřejnost,  terénní vzdělávací programy,  konference, ekologické soutěže, výstavy apod.) – minimálně 50.

•       Počet výukových programů pro školy a školská zařízení – minimálně 10.

•       Počet publikací a informačních a prezentačních materiálů (počet výtisků) – minimálně 5.

Výsledek:   

•       Počet účastníků akcí nebo uživatelů výsledků projektů – minimálně 4 000 přímých účastníků/uživa-telů a minimálně 8 000 nepřímých uživatelů.

Dopad:             

•       Pohloubení environmentálního vzdělávání, výchovy a osvěty ve školách a školských zařízeních v kontextu školních programů EVVO a rámcových vzdělávacích programů pro předškolní, základní a střední vzdělávání.

•       Rozvoj EVVO ve střediscích a centrech ekologické výchovy a v nestátních neziskových organizacích.

•       Rozšíření partnerských aktivit v rámci místního společenství.

•       Větší zapojení občanské veřejnosti do řešení problematiky životního prostředí v kraji.

Výše podpory

Celková částka z rozpočtu Zlínského kraje v rámci Podprogramu pro rozvoj EVVO ve Zlínském kraji MR02-07 je 1 500 000 Kč.

Minimální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt:             10 000 Kč

Maximální částka podpory z tohoto podprogramu na jeden projekt:          100 000 Kč

Maximální počet podpořených projektů:  30

Podpora nesmí přesahovat 80 % celkových nákladů projektu. Finanční spoluúčast žadatele musí být minimálně 20 %. U škol a školských zařízení, jejichž zřizovatelem je Zlínský kraj, nesmí být zbývající část financována z provozních prostředků.

Žadatelé o podporu musí být                                                                       

•       Školy a školská zařízení.

•       Nestátní neziskové organizace (občanské sdružení, obecně prospěšná společnost, nadace, registrované církve a náboženské společnosti).

           

Územní vymezení

Žadatel o podporu musí mít sídlo a realizovat projekt v územním obvodu Zlínského kraje.

 

Kritéria hodnocení projektu

Pro poskytnutí veřejné podpory budou preferovány projekty vyhovující uvedeným kritériím:

-        Soulad s Koncepcí EVVO Zlínského kraje, podpora priorit EVVO.

-        Soulad projektů škol a školských zařízení se zpracovaným školním programem EVVO.

-        Podpora implementace témat rámcových vzdělávacích programů zaměřených na environmentální výchovu do školních vzdělávacích programů.

-        Podpora zapojování partnerů na místní úrovni do realizace EVVO.

-        Výstupy, výsledky a dopady ovlivňují více než jednu cílovou skupinu.

Doba trvání projektu

Maximálně do 30. června 2008.

dokumenty ke stažení

.doc Seznam příjemců podpory 46,5 kB
aktualizováno: 17.10.2012

Rychlý kontakt

Zlínský kraj
třída Tomáše Bati 21
761 90 Zlín

telefonní seznam Zlínského kraje

Úřední hodiny Krajského úřadu Zlínského kraje

  • pondělí 8:00 - 17:00
  • úterý 8:00 - 15:00
  • středa 8:00 - 17:00
  • čtvrtek 8:00 - 15:00
  • pátek 8:00 - 13:00
Otevírací doba pokladny
IČ: 70 89 13 20
ID datové schránky: scsbwku

Vaše podněty a připomínky

Meteoradar ZKOLA.cz - Informační a vzdělávací portál Zlínského kraje Zlínský kraj - Východní Morava eBadatelna Zlínského kraje Otevřené brány juap